Nógrád. 1972. december (28. évfolyam. 283-307. szám)

1972-12-28 / 304. szám

Képernyő slot! Cnnepeh — király históriák jegyében OZIÉLE r A hosszúra nyúlt műsor­héten, a karácsony körüli na­pok, s az ünnepek is bővel­kedtek az érdekes és élveze­tes programokban. Sok jó té­véjáték, film dúsította a mű­sort, melyek sorából néhány külön is említésre méltó. Jó szolgálatot tett szomba­ton irodalmi hagyományaink ápolásának Guthy Soma: A kormánybiztos című vígjáté­kának felújítása. Század eleji irodalmunk e jelentős író­alakjáról bizony ma már vaj­mi keveset tudunk, pedig most látott műve annak ide­jén, az 1910-es években szá­mos színházunk sikerdarabja volt, g nem méltatlanul. A bo­hózat! elemektől sem mentes történet egy letűnt kor alakjai­nak, panamázó pénzemberei­nek, kikapós szépasszonyainak, korrupt dzsentrijeinek rend­kívül szellemesen mulattató persiziflázsa, melyben ragyogó •aímészi kamédiázások szolgál­ták a felújítás sikerét. Immár sajnos nemcsak a nyújtott re­mek teljesítménynek adózunk Dómján Edit nevét első he­lyen említve, hanem annak a kedd este elhangzott megdöb­bentő hírnek is, hogy á Ma­dách Színház kiváló művész­nője tragikus hirtelenséggel elhunyt. Mellette Bodrogi Gyula, Rajz János, Ungvári László, Várali Hédi, Pécsi Ildikó, Fülöp Zságmond, Hor­váth Gyula, Kibédi Ervin szol­gálta leghatásosabban a té­véjáték sikerét. Népballadai hangvételű és íigónyességű mesejáték gyö­nyörködtetett kicsinyeket és nagyokat egyaránt a vasár­nap esti programban. Gáldl József műve, A tűz balladá­ja jó példa, hogy e műfaj­ban ig lehet színvonalasat al­kotná, csupán írói hozzáállá­son múlik a vállalkozás ered­ménye. A népes együttesből Venczel Vera, Sinkovits Im­re, Tolnai Klári, Bessenyei Ferenc, Gyenge Árpád, Rajz János, Dózsa László nevét emelném ki. A karácsony két napján úgy mondhatnám királytörténetek, adták a műsor gerincét. Ér­dekes sorra venni, hogy mik? Hétfő és kedd délelőttiéin láthattuk Mark Twain regé­nye, a Koldus és királyfi két­részes, csehszlovák játékfilm- változatát. E két nap délutá­ni programjában, szintén két­részes, magyar tévéfilmvál­tozatban. Heltai: Kiskirályok Minden lében két kanál. Jelenet a kedd este látott, népsze­rű, és szellemes angol krlmipa ródlából. A képen az a bizo­nyos „két kanál”: Roger Moore és Tony Curtis című bűbájos szatirikus re­gényciklusa elevenedett meg egy század eleji, balkáni, kép­zelt —, s talán nem is túlsá­gosan képzelt — királyság puccsokkal, panamákkal tar­ka világáról, embereiről. Hét­főn este mutatta be a tele­vízió zenei osztálya, a klasz- szikus zenés operettekről ké­szülő sorozatában Huszka Je­nő egykor világsikert ért mű­vét, a Bob herceget. Nagy Gá­bor, Szerencsi Éva fh., Bán­ki Zsuzsa, Bárdi György, Pá- ger Antal, Márkus László, Tordai Teri, Somogyvári Ru­dolf, Brnyej Béla, Rátonyi Ró­bert és Bozóky István hami­sítatlan operettvilágot ’ va­rázsoltak elénk a képernyőn. S, hogy teljes legyen a király­históriák sora, kedden este láthattuk még Anatóle Fran­ce fanyarkás ízű elbeszélésé­nek tévéjáték-adaptációját, Az ing címmel. A történet egy boldogságkereső királyról stol, s az útkeresés viszon­tagságainak tanulságait ösz- szegezi általános emberi ér­vénnyel. Szilágyi Tibor, Bod­rogi Gyula, Benkő Péter, Már­ton András, Moór Mariann, Fülöp Zságmond, Haumann Péter, Madaras József voltak a bemutató együttes legjobb­jai. Egyébként az ünnepi na­pok műsorát a Mai magyar egyfelvonásosok sorozatban Szakonyi Károly: Ítéletnapig című kétszemélyes bizarr tör­ténete zárta. Páger Antal és Garas Dezső színészi remek­lésében élvezhettük. (barna) Szilveszter és Újév jegyében Lehotka Gábor első tanítója volt Nyolcvan esztendős korban el­hunyt Vácott, László István nyu­galmazott Iskolaigazgató, a Ke­szeg1 Általános Iskola egykori vezetője. Lehotka Gábornak — a ma már európai hírű orgona­művésznek — volt az első taní­tómestere. Mindig szívesen em­lékezett a szép karriert befutó tanítványra, aki a nógrádi kis község iskolájában találkozott először az orgonával, a kottával. László Istvánt szombaton, decem­ber 23-án kísérték végső nyugvó­helyére a Váe-alsóvárosi slrkert- ben. Változatos műsorral vár­ja a ma, csü­törtökön kez­dődő műsor­héten közön­ségét a salgó­tarjáni No­vember 7. Filmszínház, December 28 —30-án a Bú­csúzz a teg­naptól című színes angol filmet vetítik. A szilveszteri műsorban, de­cember 31-én, délután 3 és 5 órai kezdet­tel a legnépsze­rűbb magyar filmvigjáték felújítása a Hyppolit, a lakáj szerepel a műsoron. December 3Ö- án a szombat délelőtti mű­sorban, 10 órai kezdettel a Fantomas a Scot­land Yard ellen című, színes Erancia—olasz bűnügyi film látható. December 31-én dél­előtt 10 órakor pedig A hét hollót láthatják a matiné kedvelői. Az új esztendő el­ső filmérdekessége január T- től 4-ig (fél négy és 7 órai kezdettel) a televízióból is­mert A fekete város kétrészes színes filmváltozata látható. A Búcsúzás a tegnaptól cí­mű filmtörténet, amelyet Al­bin Rakoff rendezett, derűjé­vel, sok mulatságos szituáci­ójával ép a nagyszerű színé­szi alakításokkal számíthat sikerre. Férfi főszereplője, Teonard Whiting azonos a Zefirélli-féle Rómeó és Júlia férfi címszereplőjével. Idézet egy lapvéleményből: „Albin Rakoffnak sikerült megragad­nia azt az illanékony bájt, amire a filmesek áhítoznak, és amely oly gyakran érzelgős- sé vált. Ezúttal nem. Nincs könny facsar ás, szívhangok pengetése. A könnyei roman­tikus költemény mélyebb igazságot takar..." Bizonyára sokaknak nyújt örömöt a szo­morú szemű asszony és egy bolondos kedvű ifjú szerelmi kalandja. A Fantomas a Scotland Yard ellen már főszereplőjé­vel is vonzó: Jean Marais, Louis de Funes és Myléne Demongeot biztosítja a sikert. Jelenet A fekete város színes filmváltozatából. Fantomas Skócia milliomo­sait zsarolja, jövedelmi adót ró ki rájuk. Ha nem enge­delmeskednek, életükkel fizet­nek. Juve felügyelő segítsé­gére siet a Scotland Yard embereinek. A hét holló című film nem önmagában szerepel a mű­soron, hanem egy mesefilm- összeállításnak is közös címe, Ébben az összeállításban sze­repei a Grimm testvérek me­séje alapján készült címadó, színes, NDK rajzfilm, A kis­egér gondjai című színes len­gyel rajzfilm, a Tollaslabda című, színes lengyel bábfilm, valamint A vakond és az esernyő és a Dorka és a strucc című csehszlovák rajzfilm, egyébként az utóbbi kivéte­lével' valamennyi film színes változatban látható. A Hyppolit, a lakáj, amely az óévnek is ugyanolyan nagy sikere volt, mint bemu­tatása idején, nem szorul kü­lönösebb magyarázatra és kommentálásra. Zágon István novellájából Nóti Károly írta és Székely István rendezte. Zenéje Eisemann Mihálytól származik, operatőre pedig Eiben István volt. Sikerét a két főszereplőnek Csortos Gyulának és Kabos Gyulá­nak is köszönheti, akik ezt a negyven évvel ezelőtt készült szórakoztató vígjátékot időt- állóvá tették. Mikszáth Kálmán regényé­ből Thurzó Gábor írta film­re A fekete várost. A film a rendező Zsurzs Éva egyik legkiválóbb alkotása. A szí­nes filpiváltozatnak főbb sze­repeit Bessenyei Ferenc, Nagy Gábor, Venczel Vera és Pécsi Sándor alakítják. A fordulatos, igen jól megren­dezett történet a közönség széles rétegeinek biztosít ki­tűnő szórakozást. Húszéves társulat Megyénkben is népszerűek Jubileumot ül a debreceni Cso­konai Színház operatársulata. Húsz éve népszerűsítik a daljá­Néhány éve még a kultűr- munkások jó része maga i« megmosolyogta azt az igyeke­zetei, amellyel a „közművelő­dés” szó a köztudat perifériá­jára szorította a „népműve­lést”. Fából vaskarikának hit­tek, változatlan maradó mun­kamódszerek újrakeresztel eső­nek, egy csak névleges módo­sulásnak. Az idő azóta a leg­inkább kétkedőket is meg­győzhette arról, hogy a fejlő­dés során a műveltség elsajá­tításának magasabb lépcsőfo­kára emelkedik a társadalom. Tapasztalatok és feladatok Egy tanácskozás tanulságai dik — kiválóan — a kultúra háza; fellendülőben van a já­rás nemzetiségi lakosságának kulturális élete. A X. pártkongresszus által megfogalmazott helyzetelem­zést figyelembe véve, az ott meghatározott feladatokra összpontosítva, az utóbbi évek során párt-, állami és legkü­lönbözőbb . társadalmi és tö­megszervezetek tűzték tanács­kozásaik napirendjére a köz­művelődés kérdéskörét. Mód­szeres elemző munkával igye­keznek társadalmunk különfé­le testületéi, kollektívái, hogy minél aktivabb szerepet vál­lalhassanak a kulturális életünk e terén végzendő munkában. Ez a tendencia azt igazolja, hogy míg a népművelés kora a kulturálódás jogát hangsú­lyozta, elválasztva egymástól i népet és az őt művelők kö­zegét, addig a közművelődés korában a nép belső igénye­ként, az egyes közösségek és .•gyének felelősségeként értel­mezzük a művelődés folyamá­ét — annak eredményességét, irányítását. Mik az újulni készülő köz­művelődés elmúlt két év so­rán produkált eredményei, melyek a hibái — milyen ta­pasztalatok összegezhetők? Ezekre keresett és adott vá­laszt saját háza táján szétte- kintve — az MSZMP Balassa­gyarmati járási Végrehajtó Bizottsága legutóbbi ülésén, A helyes feladatkijelölés nélkülözhetetlen alapja a meg­felelő helyzetismeret. A szóbe­li előterjesztés elsőként így a járás sajátos adottságait ösz- szegzi, az alábbi fő tényezőket kiemelve. A balassagyarmati járás zömében mezőgazdasági jellegű terület, melyen a ter­melőszövetkezeti parasztság létszáma meghaladja a hatez­ret. Ezek főleg kisközségekben élnek. Meglehetősen nagy­arányú a — Balassagyarmat­ra, Vácra, Ikladra, Budapest­re — „eljárók” tömege (mint­egy hatezer fő), ami nehezíti a bekapcsolásukat a kulturális életbe. Az elsősorban a hely- benlakók kulturális aktivitá­sát szorgalmazó közművelő­dési munka intézményi felvé­telei javultak az utóbbi évek során, de még mindig nem kielégítő. Alacsony a lakos­ság iskolázottsági szintje — a felnőtt korúak több mint fele nem végezte el az általános iskolát. Ezek a sajátosságok egyben jelzik azt is, hogy az egyénnel szemben megfogalmazódó mű­velődési, társadalmi és korkö­vetelmények a lakosságnak milyen igényeivel találkoznak. s ez .milyen feladatok megha­tározását teszt szükségessé. 4 NÓGRAD - 11972. decembei 28., csütörtök J A művelődéspolitika politi­kánk szerves része, nem értel­mezhető egy önmagáért való célrendszer irányította folya­matként. Dolgozó tömegekről lévén szó — nem választható el például egymástól a köz- művelődés és a gazdasági élet érdekrendszere sem, A köz- művelődés olyan új, korszerű szemléletének általános elfo­gadtatása szükséges, melynek révén mindenki konkrét fele­lősségévé válik a kulturális tevékenység. Ha ez a gondo­latmenet az előterjesztésben nem i6 fogalmazódott meg ilyen kategorikusan, részletes vizsgálat alá kerültek a leg­különbözőbb felelős testületek. A társadalmi együttműködés­ben mutatkozó biztató tenden­ciák említése után a végrehaj­tó bizottság elmarasztalja a KISZ-szervezeteket az ifjúság körében végzett kultúrmunka szembeötlő hiányosságaiért; s csak általánosságban tesz em­lítést a Hazafias Népfront és tsz-stovetség javuló munkájá­ról. De mindez csak a tartal­mi együttműködést érinti, te­tézve azzal a megállapítással, hogy a járási tanács funkció­jának megváltozása is átmene­ti bonyodalmakat idézett elő a kulturális élet koordináció­jában, az állami felügyelet­ben. S hol maradnak a gazda­sági egységek? ők csak az anyagi kérdések taglalásakor kerülnek középpontba (má­sokkal együtt), amikor az elő­terjesztés megállapítja, hogy az intézmények anyagi támo­gatásának zöme állami forrás­ból származik, a gazdasági egységek 1971-ben 3,5 millió forintot fordítottak kulturális alapok képzésére (de jórészt nem arra használták fel), s hogy egyéb szervek az utóbbi két évben semmilyen (!) tá­mogatást nem adtak kulturá­lis tevékenységhez. Meglehetős egyértelműen summázóak ezek a tapasztala­tok, s vegyük hozzá még a következő megállapításokat: stagnál a szervezett keretek között folyó felnőttoktatás, nem sikerült megoldást talál­ni a „kijáró” dolgotok műve­lődésbe való bevonására, nem növekszik a rendszeres beirat­kozott könyvtári olvasók ará­nya, nem bővültek a szakmai továbbképzést szolgáló szer­vezeti formák. Mi a magyarázat — az irá­nyító-szervező munka hiányos, a szolgáltató tevékenység dö­cög vagy a kultúra iránti tö­megérdektelenség felbonthatat­lan? Egyik sem helytálló. Hi­szen az érem másik oldalán ezek állnak többek között: egyre nagyobb szerepet ját­szanak a községek életében a pártklubok előadásai, vitafó­rumai; növekszik az érdeklő­dés az öntevékeny művészeti mozgalom különböző ágazatai iránt; Őrhalomban és Dejtá- ron a tsz kezelésében műkő­A járási végrehajtó bizott­ságnak a helyzetelemző elő­terjesztés alapján kidolgozott feladatterve tartalmában és szerkezetében egyaránt tük­rözni látszik azt a — nap­jainkban még gyakran esetle­gesen, vagy egyáltalán nem észlelt — felismerést, hogy a kultúra elsajátítása össztársa­dalmi ügy, konkrét felelősség­gel, konkrét együttműködést kívánó- tevékenység. Mert az elmélyültebb politikai felké­szültség, a színvonalasabb ál­talános és szakmai műveltség, a tartalmas szórakozás vala­mennyiünk közös érdeke. Ve­zetőké és vezetetteké, egy tsz elnöké éppúgy, mint egy párt­titkáré, tanácselnöké éppúgy, mint egy ipari üzem vezetőjéé. Csak fel kell ismerni és is­mertetni az érdekeltség szá­lait, a cselekvés lehetőségeit. S végül tegyünk • említést még valamiről! Ez a végre­hajtó bizottsági ülés is pél­dázza, hogy miután a kultu­rális élet tervezésének és irá­nyításának, lebonyolításának és ellenőrzésének joga és anyagi fedezete is az egyes te­lepülések kézébe került — a pártszervek megnövekedett energiával foglalkoznak köz­életünknek ezzel a szférájával. A megyei felső- és közép­szinten. Aminek remélhetően közeli következménye lesz, hogy községeinkben. is megnö­vekszik a párt-, állami és tár­sadalmi szervek kulturális éle­tünk fellendítéséhez szükséges — s ma még hiányos — törő­dése, aktivitása. V. Kiss Mária téklrodalom remekelt, de propa­gators! napjaink zenéjének is több magyar és külföldi operát a debreceni együttes mutatott be hazánkban. Helen kezdték A társulat hat énekessel ét egy karmesterrel alakult meg írja Taar Ferenc színházigazgató, az Alföld című folyóiratban —, Debrecen város belső szellemi szükségleteinek kielégítésére. S a Csokonai Színház igazgatója kér­désfeltevés nélkül is válaszol a ki nem mondott szavakra: „A debreceni opera életképesnek bi­zonyult, megerősödött, számtalan- * szór bizonyította művészi .erejét, s ha még nem Is vált a nagy tö­megek szellemi táplálékává, min­denesetre megteremtette közön­ségét, mélyre eresztette gyökere­it.” Húsz év alatt közel 70 bemuta­tó és felújítás szerepelt a prog­ramban. S hogy nemcsak Debre­cenben él az operaszínpad iránti Igény, azt tükrözik az együttes észak-magyarországi előadásai la. ..Szereljük Tarjául” A1 színház művészei népszerűek Salgótarjánban is, hiszen több mint fél évtizede rendszeres ven­dégei a városnak. A Liszt-díjas Marsay Magda és Tréfás György. Kertész Gyula Erkel-díjas rende­zővel együtt vallják: „Szeretjük Tarjánt.” A művészek elsősorban a közönség miatt vállalják a sok­szor fárasztó utazást, ahogy mond­ják: „a közönség őszinteségéért, kritikájáért.” Ma már több mint ezer bérlet* tulajdonos hallgatja szívesen Ver­di, Puccini, Erkel, Beethoven, Rossini, Donizetti, Bizet operáit, Varga Magda, Tibay Krisztina, Pallos Gyöngyi, Horváth Bálint, Gazsó József, Bán Elemér, Tóth József, Nagy Miklós előadásában., Nemcsak a debreceniek szerették meg a nógrádi megyeszékhelyet, a tarjániak is örömmel fogadják a Jubiláló együttes művészeinek produkcióit, megismerkedve az operaművészet Szépségeivel, a, muzsika emberformáló erejével«

Next

/
Oldalképek
Tartalom