Nógrád. 1972. december (28. évfolyam. 283-307. szám)

1972-12-01 / 283. szám

VfUG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXVIII. ÉVF., 283. SZÁM ARA: 80 FILLER 1972. DECEMBER 1., PÉNTEK IfíkluL az iskolában (‘1. oldal) A tanácsok és az egészségügy (5. oldal) v Egy hét a rádióban és a tv-ben (6. oldal) Magyar Kádár János és Leonyid Brezsnyev beszéde Tiszteletbeli tőrzsgárdataggá fogadták a magyar és a szovjet pártvezetőket A Leonyid Breasnyevnek, az SZKP Köz­ponti Bizottsága főtitkárának vezetésével há­zasakban tartózkodó szovjet párt- és kor­mányküldöttség csütörtökön délelőtt a Cse­pel Vas- és Fémművekbe látogatott. Leo­nyid Brezsnyevet, Vlagyimir Scserbickijt, az SZKP Politikai Bizottságának tagját, az Ukrán Kommunista Párt Központi Bizottsá­gának első titkárát, Konsztantyin Katuse- vet, az SZKP Központi Bizottságának titká­rát, Nyikolaj Tyihonovot, az SZKP KB tag­ját a Szovjetunió minisztertanácsának el­nökhelyettesét Andrej Gromikót, az SZKP KB tagját, a Szovjetunió külügyminiszterét, Ivan Kebint, az SZKP KB tagját, az Észt Kommunista Párt Központi Bizottságának el­ső titkárát és Vlagyimir Pavlovot, az SZKP KB tagját, a Szovjetunió magyarországi nagykövetét a gyárlátogatásra elkísérte Ká­dár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára, Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a budapesti pártbizottság első titkára, Marjai József kül­ügyminiszter-helyettes és Rapai Gyula, az MSZMP KB tagja, hazánk moszkvai nagykö­vete. Az érkező vendégeket a gyár óriás feldíszí­tett bejáratánál dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszter, Borbély Sándor, a vas­mű pártbizottságának első titkára, Csató László, a vasmű vezérigazgatója. Ribánszki Róbert, a XXI. kerületi pártbizottság első titkára és Kardos Vilmos, a XXL kerületi tanács elnöke fogadta. A látogatók első útja a pártmiunkajs- könyvtárba vezetett, ahol Borbély Sándor beszélt az üzem munkájáról, egyik legjelen­tősebb ipari centrumunk életéről Tolmácsol­ta a Csepel Vas- és Fémművek kommunis­táinak, szervezett munkásainak és minden csepeli dolgozónak őszinte, szívből jövő, for­ró üdvözletét. Borbély Sándor, tájékoztatója végén, a Cse­pel Vas- és Fémművek pártbizottsága nevé­ben ajándékokat nyújtott át Leonyid Brezs- nyevnek, köztük egy albumot, amely Cse­pelnek a Szovjetunióhoz fűződő kapcsolatait mutatja be. A párttitkárnak azonban még egy megbízatása volt: tolmácsolta a gyár­óriás sok-sok munkásának javaslatát, hogy Leonyid Brezsnyevet és Kádár Jánost fogad­ják a Csepel Vas- és Fémművek törzsgárda- tagjainak sorába. A tiszteletbeli törzsgárda- tagságot szimbolizáló jelvényt, gyűrűt és ok­levelet Csató László, a Csepel Vas- és Fém­művek vezérigazgatója nyújtotta át. Az SZKP főtitkára mosolyogva jegyezte meg, hogy bár másodállást nem vállalhat, de a törzsgárdatagságot elfogadja, s a szovjet és á magyar nép barátságáért most már ebben * minőségében is tevékenykedni fog. Ezt követően köszönetét mondott a Csepel Művek életéről, munkájáról adott tájékozta­tásért, s elmondotta, hogy tevékenységének általános jellemzőit jól ismerik a Szovjetunió- lián. Tudják, hogy a Csepel Művek sikeresen teljesíti feladatát. Igen örvendetesnek mon­dotta azt a tényt, hogy a Csepel Művek egy sor szovjet vállalattal van kapcsolatban. Örömét fejezte ki, hogy a barátsági nagy­gyűlésen éppen Csepel dolgozóival találkoz­hatnak. Végül hangsúlyozta: nagy jelentősé­get tulajdonítanak a Magyar Szocialista Munkáspárttal, a magyar néppel, a Magyar Népköztársasággal fennálló kapcsolataiknak, majd további sikereket kívánt a vasmű dol­gozóinak tevékenységéhez a szocialista mun­kaversenyben, az MSZMP X. kongresszusán kijelölt feladatok megvalósításában. A házigazdák invitálására üzemlátogatásra induló szovjet vendégeket és a társaságuk­ban levő magyar személyiségeket nagy taps- . sál, éljenzéssel, a magyar—szovjet barátság éltetésével köszöntötték a gyár dolgozói, a különböző üzemcsarnokok munkáskollektívád. Amerre elhaladtak, magyar és szovjet zász­lócskák emelkedtek a magasba, tapsra ve­rődtek a tenyerek. „A szovjet küldöttség mélységes örömmel fogadta a Csepel Művek munkásaival váló találkozást. Kívánunk kedves barátainknak jó egészséget, boldogságot, nagy munkasike- reket!” — jegyezte be búcsúzóul Leonyid Brezsnyev a vasmű emlékkönyvébe. A gyárlátogatást követően a szovjet párt­ós kormányküldöttség baráti nagygyűlésen ta­lálkozott a fővárosi dolgozók képviselőivel, Budapest munkáskollektíváának küldötteivel a csepeli sportcsarnokban. A termet zsúfo­lásig megtöltötték a XXI. kerületi vállalatok, üzemek és intézmények dolgozód, a budapes­ti gyárak szocialista brigádjainak, kiváló dol­gozó munkásainak képviselői. A falakat ma­gyar, szovjet és vörös zászílák díszítették, a teremben magyar és orosz nyelvű feliratok hirdették: „Éljen az 50 éves fennállását ün­neplő Szovjetunió!”, „Éljen a magyar és a szovjet nép megbonthatatlan testvéri barát­sága!”, „Éljen a Szovjetunió Kommunista Pártja!” A nagygyűlés résztvevői hosszan tartó, lel­kes ünnepléssel köszöntötték az elnökséget, amelynek tagjai között helyet foglalt Kádár János és Leonyid Brezsnyev. A Szovjet és a Magyar Himnusz hangjai után Németh Károly nyitotta meg a nagy­gyűlést. Az MSZMP Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság Kormánya nevé­ben meleg szavakkal köszöntötte a Szovjet­unió párt- és kormányküldöttségét: Leonyid Brezsnyevet, a küldöttség tagjait, minden szovjet vendéget. Üdvözölte Kádár Jánost, Fock Jenőt, és a többi magyar vendéget. A nagygyűlés első felszólalója Dómján László esztergályos, a csepeli munkások for­ró, szívből jövő üdvözletét tolmácsolta a vendégeknek. A következő felszólaló, Miskei Mihály ku­tatómérnök elmondta: egyike annak a sok ezer értelmiséginek, aki a Szovjetunióban ta­nult, s azóta is gyakran találkozik szovjet tudósokkal, szakemberekkel. , — Textilgyári munkásnő vagyok — kezdte hozzászólását Sipos Anna, a Goldberger- gyáriak küldötte. — Munkámban naponta használok olyan nyersanyagokat, amelyek a Szovjetunióból érkeznek, naponta dolgozom olyan késztermékekkel, amelyek szovjet meg­rendelésre készülnek. Ezután viharos taps közben Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára emelkedett szó­lásra. Kadar János beszéde Testvéri barátságunk szilárd és megbonthatatlan Tisztelt nagygyűlést Kedves Brezsnyev elvtárs! Kedves elviársak! Baráta­im! Mindnyájan átérezzük az esemény különleges fontossá­gát, amikor most, itt Csepe­len, a magvar munkásmozga­lom fellegvárában körünkben üdvözölhetjük nagy szövet­ségesünk, a testvéri szovjet nép kiváló képviselőit. Engedjék meg, hogy a ma­gyar kommunisták, a szocia­lista társadalmat építő ma­gyar nép neúében, őszinte tisztelettel és szeretettel én is köszöntsem Brezsnyev élv- társat, a nemzetközi kommu­nista mozgalom, a béke ügyé­nek kiemelkedő és fáradhatat­lan harcosát, a magyar nép igaz barátját, valamint a szovjet küldöttség minden egyes tagját. Szívből köszön­tőm a magyar—szovjet barát­ságnak szentelt mai nagygyű­lésünk minden résztvevőjét, fővárosunk Budapest és Csepel dolgozóinak képviselőit. Kedves elvtársak! A megingathatatlan, szilárd elvi alapokon nyugvó, mély történelmi gyökerekkel bíró barátságunk és szövetségünk kiemelkedő eseményeként ke­rült sor a szovjet párt- és kormányküldöttség mostani látogatására hazánkban. Párt­jaink, kormányaink képviselő­inek tárgyalásait az interna­cionalizmus, az őszinte barát­ság szelleme hatja át. Megbeszéléseinken érintet­tük kétoldalú kapcsolataink, igazságosságnak megfelelően - a dolgozók életszínvonalá­nak rendszeres emelését, ami a szocializmus alapvető ismer­ve és követelménye. A lakos­ság életkörülményei általános gazdasági fejlődésünknek meg­felelően javulnak- Most döntés született arra, hogy 1973-ban az állami ipar, és az állami kivitelező építőipar munká­sainak keresete külön, egysze­ri béremeléssel, a dolgozók ál­talános keresetnövekedésénél jobban emelkedjék. Népgazdaságunk stabilitásá­nak és fejlesztésének legfonto­sabb külső tényezője a szocia­lista országokkal, mindeneke­lőtt a Szovjetunióval való szoros gazdasági együttműkö­dés. Jövendő gazdasági fejlő­désünk biztos alapja, hogy legnagyobb partnerünkkel, a Szovjetunióval bonyolított áruforgalmunk jelentős része a különböző áruszállítási, koo­peráció- és szakosítási megálla­podásokkal már ma 10—20 év­re előre megalapozott Meg­győződésünk, hogy jó irányba haladunk, általános szocialista céljainkat szolgáljuk azzal, hogy tovább erősítjük népgaz­daságaink kölcsönösen előnyös kapcsolatait. és közös nemzetközi harcunk összes ' lényeges kérdését. Mély megelégedéssel szólha­tunk itt a nagygyűlés, az or­szág nyilvánossága előtt arról, hogy az összes megtárgyalt kérdésben, ezúttal is teljes nézetazonosság volt közöttünk, tárgyalásaink rendkívül hasz­nosak és eredményesek vol­tak. Túlzás nélkül mondha­tom, hogy Brezsnyev elvtárs, szovjet barátaink mostani lá­togatása a magyar—szovjet barátság és testvéri együtt­működés újabb, fontos állo­mása. Őszinte köszönetét mon­dunk szovjet barátainknak, hogy nagy hazái munkájuk és a zajló nemzetközi élet szám­talan elkötelezettsége közepette is időt szakítottak és meghí­vásunkat elfogadva, eljöttek hozzánk. Tettekkel a szocializmus építéséért Tisztelt nagygyűlés! Barátaim! A kialakult gyakorlatnak megfelelően, megbeszélésein­ken tájékoztattuk szovjet elv­társainkat belső i helyzetünk­ről, az eredményekről, a még megoldásra váró feladatokról is. Megkönnyítette -számunkra ezt, hogy pártunk Központi Bizottsága éppen két héttel ezelőtt értékelte a Magyar Szocialista Munkáspárt X. kongresszusa óta végzett mun­kát. A Központi Bizottság joggal állapította meg, hogy a kongresszus irányvonala ki­állta az Idő és a gyakorlat próbáját, az elmúlt két év alatt nagy eredmények szü­lettek a szocialista társada­lom építésének minden terü­letén. A döntő mindenekelőtt az. hogy párttagságunk, társadal­munk összes pozitív erői egy­hangúlag elfogadták, maguké­nak vallják és tettekkel tá­mogatják a X. kongresszus irányvonalát, a szocializmus építésének programját. Ez eredményeink legfőbb forrá­sa. Munkásosztályunk példa- mutatással és áldozatvállalás­sal naponta bizonyítja nagy társadalmi felelősségérzetét a munka frontján, a szocialista brigádmozgalomban és a munka versenyek eredményei­vel. Dolgozó parasztságunk odaadó, szorgalmas munká­val, leküzdve az időjárás okozta nehézségeket, biztosít­ja az ország kenyerét. Az ér­telmiség is méltóképpen vál­lalja a ráháruló részt a szo­cialista épxtőmunkából. Az ország belpolitikai hely­zete rendezett, társadalmunk a kongresszus által megjelölt irányba fejlődik. Belpolitikai törekvéseink középpontjában annak a politikának a meg­valósítása áll, amely a mun­kásosztály vezető szerepének szilárd és fokozódó érvénye­sülése mellett lehetővé teszi, hogy a szocialista társadalom teljes felépítése valóban az egész nép, az e célért tömö­rülő és összeforrott nemzet alkotása legyen. Ennek szel­lemében fejlesztjük tovább az államéletet, a szocialista de­mokráciát, hogy a lehető leg­kedvezőbb politikai feltételek és légkör megteremtésével gyorsítsuk szocialista építé­sünket. Szórás együttműködésben Népgazdaságunk a negyedik ötéves terv céljaival ossz-’ hangban fejlődik. Az ipar bruttó termelése 1972-ben több mint 6 százalékkal nö­vekszik és a növekedés teljes egészében a termelékenység emelkedéséből származik. A mezőgazdaság termelése a kedvezőtlen időjárás ellenére mintegy 4 százalékkal megha­ladja a múlt évjt. A lakosság egy főre eső reáljövedelme 4,2 százalékkal, az egy keresőre jutó reálbér 2,4 százalékkal emelkedik az idén. Pártunk és kormányunk alapvető feladatnak tekinti — a végzett munka eredményei­vel összhangban és a szociális A magyar—szovjet gazda­sági együttműködésben fontos szerepet tölt be a Csepel Vag­es Fémművek. A gyáróriás alapanyagainak döntő többsé­gét, csaknem 83 százalékát a Szovjetuniótól kapja. Erőteljes műszaki kooperáció van ki­bontakozóban a csepeli gyár és számos szovjet üzem kö­zött. Csepeli munkások és mérnökök a közelmúltban pél­dául eredményesen működtek közre a Szovjetunió két nagy csőgyárának a rekonstrukció­jában. Itt, Csepelen — épp­úgy, mint mindenütt az or­szágban — mérnök és mun­kás naponta tapasztalja, hogy a szovjet tudomány és techni­ka hatalrfias ösztönző és se­gítség számunkra, ugyanak­kor kapcsolataink fejlesztésé­nek kimeríthetetlen forrása Csepel dolgozói munkájukkal jelentősen hozzájárulnak mái ma is a magyar—szovjet ba rátság és együttműködés to­vábbi erősítéséhez és elmélyí­téséhez. Adottak a fejlődés feltételei A párt Központi Bizottsága november 14—15-i ülésének állásfoglalása az eredmények mellett feltárta a problémákat is, és határozatokat hozott azok megoldására. A határozal megfelelően foglalkozik a pártmunka, a társadalom tevé­kenységének minden fő kérde sével. Feladataink közismer­tek: még következetesebben kell megvalósítanunk a X. kongresszus iránymutató hatá­rozatait, bel- és külpolitikai irányvonalunkat, gazdaságpo­litikánkat és ideológiai fela­datainkat, nagyobb fokú álla­mi és állampolgári fegyelem megteremtésére van szükség még nagyobb figyelmet kell fordítani a munkásosztály, a parasztság, az értelmiség, ál­talában a dolgozó nép helyzeté­nek alakulására, s a pártnak a tömegekre támaszkodva, azok­kal még jobban összeforrva kell harcolni szocialista célja­inkért. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom