Nógrád. 1972. augusztus (28. évfolyam. 179-205. szám)

1972-08-13 / 190. szám

I VASÚT MENTÉN (Radies István tusrajza) NYELVMŰVELŐ SOROK Nyári nyelvészkedés Nyáron még mintha a be­szédmód is megváltozna. Mint­ha fiatalosabbá, játékosabbá válna. Ilyenkor az emberek rendszerint útra kelnek. S aki elindul, máris legyőzte a lényében rejlő nehézségi erőt. Mert aki utazik, nyaral, egy kicsit el is szakad otthoni gyö­kereitől. A ballasztok elma­radnak, egyéniségük könnye­debb, fesztelenebb lesz. Nyáron a turisták s az üdü­lők tarka, lármás serege ala­kítja a beszéd természetét is. S ez a nyári beszéd sokkal ol­dottabb, könnyedebb, ját­szibb, mint az őszi vagy a té­li. Ül az ember a vízparton. zsibong körülötte minden. A zsongító, kellemes lármából néha-néha sikerül elkülöníte­nie egy-egy mondatot: „Nagyi, csak nyugi, semmi izgi, csüti- re itt lesz a fizi." „Itt Tibi­ben igazán fincsi a Balcsi.” „Szivi, nézd csak ott a parton azt a csini vityitl" „Elfogyott minden forcsim, jöhet a szün­nap.'" Ami leginkább meglep: semmi problémát nem jelent a megértés. Azonnal kapcso­lok. A nagyi s a nyugi közis­mert. Az izgi-t is hallottam már. A csüti-vel most talál­koztam először, de rögtön tud­tam, hogy a csütörtök-ről van szó. Nem mondom, a Tihi először kissé meghökkentett, de a hely szelleme gyorsan átsegített a nehézségen. A másik, ami feltűnt: ez a kimondottan fiatalokra jellem­ző szóhasználat itt a Bala­ton partján az idősebbek szá­jából sem hatott természetel­lenesnek. Sőt: azok a javako­rabeliek, akik otthon s az év más szakaiban feltehetően idegenkednek ettől a becézési formától, most és itt egyene­sen élvezettel vágták ketté — a pajkos -t kedvéért — a meg­szokott hosszúságú szavakat. Nem tagadom, megfordult a fejemben, hogy ez az -L-vel való becézési hullám esetleg egyhangúvá teszi a nyelvün­ket. Micsoda csipogás lenne, ha szavaink nagy része végül is érré az egy magánhangzó­ra végződne. De aztán elvetet­tem ezt a tipikusan otthoni és téli aggályt. Először is arra gondoltam, hogy mióta Heltai Jenő kita­lálta a századfordulón a moz­gó helyett a mozi alakot, egy­általán nem ismeretlen az -i- vel történő becézés. Idézzük csak fel a diri, cuki, cigi, mi­ni, pasi stb. szavakat. Elter­jedésükből semmi veszély sem származott. Helyzetnek s alka­lomnak megfelelő használatuk ■ inkább gyarapította nyelvünk stíluslehetőségeit. Eszembe jutott az is, hogy a magyar nyelv annyira gazdag kicsinyítő képzőkben, a becé­zés eszközeiben, hogy szinte lehetetlen, hogy ebben a so- kadalomban az -i hegemén szerepre tegyen szert. A fagyi, a pulcsi, a suli, a bizi, a trabcsi stb. egy jól körülhatárolható hangnem és stílus termékei, illetve eszkö­zei. A fiatalok szóhasználatá­ban, a játékos természetű di­áknyelvben bukkantak fel. Ezt az életvidám, fiatalos beszéd­módot veszi át nyaranként a strandok és üdülők jókedvű népe — öregje és fiatalja egy­aránt. Az -i mint kicsinyítő képző tehát a nyár és az ifjú­ság stílusához tartozik. Dr. Szabó Károly Balatoni beszélgetések Tizenöt éves fiúval beszél­getek, gimnazista fiam barát­jával, miközben a Balaton' sima tükrét fodrozzuk eve­zőinkkel. A fiú értelmes, gondolkodó, egyik kérdés a másikba csap át, mint anogy a hullám sokszorozza önma­gát. Hol kaphat választ vala­mennyi kérdésére? Bővebbet, részletesebbet, pontosabbat, mint amilyent én kapásból adhatok? Könyveket ajánlok. Aztán bibliográfiákat. Utóbb a szakkatalógus használatát magyarázom. Végül a mód­szert, amely rögzíti az ol­vasottakat: foglalkozzék egy- egy korszak történelmével, irodalmával, művészetével, ol­vassa a kor szerzőit, majd azt, amit később az adott korról írtak; vagy kövessen „területi elvet”, egy földrész, egy ország, egy tájegység kapcsolja össze az olvasmá­nyokat; vagy egy-egy nagy író életművére koncentrálva, keresse meg a tőle s róla található munkákat, s a ve­le rokon, vagy vele vitázó gondolatokat; de mindenképp válasszon összekapcsolódó műveket, hogy a többféle könyv egy témakör láncára felfűzve támogassa egymást, és szilárd építményként ma­radjon meg emlékezetében. A fiú rádöbben — csakugyan! — ő eddig is olvasott, ami éppen a kezébe került, és így hamar el is fújta a fe­ledés szele... — Egy óra evezés közben többet tanultam, mint az is­kolában 10 év alatt — mond­ja partraszálláskor a fiú. — Nem többet — mást. De talán épp oly fontosat, mint a betűvetés. — Miért nem tanítják még­sem? Erről a kérdésről volt szó azon a másik „balatoni be­szélgetésen” is, amely Siófo­kon folyt három hosszú na­pon át, és amelyen pedagó­gusok és könyvtárosok vál­tottak eszméket. Az állami oktatásra vonat­kozó párthatározat óta a mód­szerek megújításának gondo­lata úgyszólván a levegőben van. Hogyan lehet kevésbé túl­terhelő módon, mégis hatá­sosabban, maradandóbban ta­nítani? És, hogy lehet job­ban kibontakoztatni az egyé­ni képességeket, a sajátos te­hetségét? 1 A sakkvilágba jnoki döntő nem nagy ügy. Erről igyekezett meggyőzni köz­ponti lapunkban egyik kollégám, két teljes hasábon, a lap belső oldalán, ahol a fontos ügyeket szokták tárgyal­ni. Csupáncsak felcsigázták a jámbor olvasók képzeletét, részben azzal, hogy felcsigázó cikkeket írtak areykjavíki eseményekről, részben azzal, hogy amikor a legjobban vártuk, akkor meg semmit se írtak vagy mondtak róla. Tanúsítván ezzel, hogy annak, aminek nem akarónk, már nagyszerű propa­gandát tudunk csinálni, viszont köz­pontibb kérdéseink propagálásában vannak még kívánnivalók. Mert ha nem is lét-nemlét kérdése, ha nem is politikai ügy, az izlandi döntő, Szpasszkij és Fischer páros viadala jócskán foglalkoztatja a közvéleményt. Hévízen például, ahol nem mindig ju­tottunk újsághoz, és nem mindig hall­gattunk rádiót, gyakran egyik-másik strandtól távolmaradó ismerősünkre bíz­tuk, hogy hozza el a világ híreit. S a hölgy, aki azt se tudta, hogy a sakk­ban a bábukat golyóval kell-e ledön­teni, teli' szájjal újságolta a női fod­rásznál felszedett szenzációt: „Döntet­lenre sakkoztak!” De ugyanezt az ér­deklődést tapasztaltam a szegedi ta­nyavilágban, és közvetlen családi kör­nyezetemben is. Érthető tehát, hogy a közvélemény olyan kérdésekben is leteszi a voksot, hogy Fischer valóban elmebeteg-e vagy huligán. Tudvalevő ugyanis, hogy a reykjavíki döntőt megelőző esemé­nyek kapcsán Bobby Fischert számta­lan bírálat érte, ugyannyira, hogy egyik napilapunk kommentátora kate­gorikusan kijelentette: vagy elmebe­teg, vagy huligán. Minthogy azonban a magyar nép közismerten lovagias, Bobbyt a magyar sajtó egyszeriben védelmébe vette, egyszerűnek és em­berinek minősítve a sakk-világbajnok- jelölt rigolyáit, amitől az izlandi ren­dezőség már a bábukat ette, és a le­gyeket fogdosta a kamera lencséje előtt. Megkérdeztem gyári munkás is­merősömet, hogy mi a véleménye a dologról, a királyi lakosztály megszál- • lásáról, és a szálloda fürdőmedencéjé­nek kisajátításáról. A válasz sajátos VASÁRNAPI JEGYRE? PATT volt: „Próbálna csak az én fizetésem­mel ugrálni!” Vagyis: akinek teli a zsebe dollárral, az könnyen ugrálhat. S nincs igaza? Próbálnánk csak mi a túristaútra fölvett száz dollárból fe­jedelmi lakosztályt bérelem, a szállo­da detektívjeiből testőrséget szervezni, a fürdőzőket az úszómedencéből kiker­getni, azonnyomban lehuligánoznának, legazembereznének bennünket, s még jó eset, ha csak a sárga házba csuk­nának. S nem lenne a világon olyan lap, amely védelmünkre kelne. Igaz ugyan, hogy mint egyéni turis­ták, csak önmagunkért lennénk fele­lősek. Mi ez esetben nem a népet, nemzetet képviselnénk. De hiszen Szpasszkij és Fischer sem azt képvise­li! Kollégám azt is szépen megfogal­mazta: „... a márványtábla sakkfigu­rái nem két nagyhatalmat, nem két­fajta társadalmi berendezkedést kép­viselnek, még csak a két ország sakk­sportját sem (ezt legfeljebb a csa­patversenyek mutatják meg; ebben a Szovjetunió legutóbb legyőzte a világ- válogatottat is, melynek Fischer is tagja volt), hanem csak két kimagasló kepásségű férfiút, illetve az adott idő­szakban kifejtett tudásukat.” Gondo­lom, hogy ez a közlés alaposan meg­lepte Kissingert, az Egyesült Államok második emberét, aki telefonon Nixon nevében is arra kérte Fischert, hogy ne hülyéskedjen, hanem játsszon és győzzön, mert ezzel Amerikának sze­rez dicsőséget. Lehet, hogy azóta már telefonált is újból: „Halló! Ne törje magát, Bobby! Maguk ott elidegene­dett emberek, senkit se képviselnek. Semmivel se többek, mint a Shakes- peare-tragédiában a névtelen katona, aki magas fokon űzi a kockajátékot.” Persze, ha Kissingert ez a cikk ön­magában meggyőzi! Hiszen ezzel a teóriával még nekünk is vannak gondjaink. Ezek szerint az olimpián Gyarmati Andrea, Komka Magdi, Zsi- vóczki, Németh Angéla és Miklós, va­lamint a többi magyar versenyző nem az ország úizó-, ugró-, kalapácsvető vagy gerely vető sportját képviseli, mert azt rábízták a vízipólózókra és futballistákra, tehát a csapatjátéko­sokra. Ha valaki világbajnok lesz még­is közülük, az magára vessen, hiszen teljesen a saját szakáUára csinálta. De mi történnék, ha valamelyik olimpi­konunk megveszne és olyan allűrjei támadnának, mint Izlandon Fischer- nek? Egyszeriben rádöbbennénk, hogy' egyéni sportoló ide, egyéni sportoló oda, mégiscsak a mi nemzeti spor­tunkra hoz szégyent. S megint csak szidná őt a sajtó, ahelyett,' hogy még- védené, mint Bobbyt. Pedig ez a rigo- lyás sportoló a mi kutyánk kölyke lenne! Még az a szerencse,' ha mi védel­münkbe is vesszük Bobby Fischer vi­selkedését, talán azon az alapon, hogy a Zseninek sok mindent szabad, meg hát idegenforgalmi szempontból sem mindegy, hogy magunkra haragítjuk-e a gazdag amerikaiakat, — bírálja őt feszt az amerikai sajtó. Bohózatba illő viselkedéséről Art Buchwald is krokit írt, a Párizsban megjelenő amerikai polgári napilapban, az In­ternationale Herald Tríbune-ban, ki­figurázva a kiváló sakkozó1 anyagias­ságát, neveletlenségét, " pimaszságát. Krokija elején Buchwald idéz egy amerikai olvasó leveléből, imigyen: „Fischer az egyetleij amerikai, akinek sikerült elérnie, hogy mindenki az oroszoknak szurkoljon.” Hát ez a helyzet. Ügy látszik, hiá­ba védjük teljes energiánkkal Bobbyt. S bár elhiszem, hogy Bobby alapjában véve a legnormálisabb, legszerényebb, legíélszegebb és legnyájasabb ameri­kai a világon, én sokadmagammal kezdettől fogva, következetesen Szpassz- kijnak drukkolok. Mai oktatásunk a közepe­sekre, az elképzelt átlagra szabott. Dehát „átlagos” em­ber nem létezik sehol, mint ahogy átlagosan közepes di­ák sincs, hanem van ilyen meg olyan tehetségű, egyirá­nyú vagy sokfelé ágazó ér­deklődésű. És van, akiben szunnyad a tehetség, föl kell ébreszteni. Tényközlésre ala­pozott, tankönyves oktatással a bontakozó tehetség nem tud eléggé fölszárnyalni — hacsak a szülői ház ezt elő nem segíti —, a gyengébb képességű diák, vagy az, aki­ben csak egyirányú érdeklő­dés él, szárnyszegetten vívó­dik a számára túl nagy anyag tömegével és közben talán maga sem tudja, merre ke­resse útját. A modern oktatás világ­szerte a „többkönyvűség”, az „önálló kutatás” felé keresi a kiutat, az iskola mindin­kább könyvtárrá, kutatómű­hellyé válik, ahol mindenki az őt érdeklő tantárgycso­portban mélyül el. (Olyannyi­ra, hogy pl. egyes amerikai iskolákban tankönyv sincs, az iskolai könyvtáros állít­ja össze a tanterv alapján a bibliográfiákat, melyek a föl­készüléshez tanácsot adnak.) Ez az oktatási mód eleve föltételezi a kötelező tantár­gyi minimum szűkebb mi­voltát és a szaktanárok út­baigazító, egyéni és csopor­tos kutatásirányító munkáját, azonkívül a szaknyelvi mű­szóval „tantárgyi koncentrá­ciónak” nevezett kapcsolatot az egymást érintő tantárgyak között. Ha ezek alapján valaki azt hinné, hogy itt merőben új dologról van szó, az tévedne. Az értelmes és érdeklődő diák mindig is olvasott az őt érdeklő témakörök köny­veiből, ha erre módja volt, s az úgynevezett „elit isko­lákban” ezt évszázadok óta meg is tehette. Ami a mód­szerekben új, az a tömeges­sé tétel, vagyis, hogy ne csak a legeslegkiválóbbak (akik nem mindig azonosak a szín­jelesekkel), vagy a szülői ház­ból a legjobb szellemi pogy- gyásszal eleresztettek, hanem mindenki ily módon tanuljon, minden órán legyenek néhá­ny an, akik olvasás útján szer­zett ismereteikről számolnak be, ennek során vitatkoznak — hiszen csak a vita szün­teti meg a szajkózást, és ser­kenti az önálló gondolkodást, az alkalmazni tudás és kö­vetkeztetés képességét. Ahhoz, hogy minden diák valamelyik tantárgycsoport­ban jeleskedhessék, feltétle­nül az kell, hogy korán, te­hát már az általános isko­lában hozzászokjék az ön­álló szellemi munkához, ez pedig csak úgy történhet, ha könyvtár áll rendelkezésére. Mivel még a középiskolák jő része is szűkölködik meg­felelő könyvtárakban, nem szólva az általános iskolák­ról, melyekben a valameny- nyire is könyvtárnak tekint­hető gyűjtemények fehérhol­ló számba mennek — a leg­utóbb kiadott minisztériumi irányelvek kimondják, hogy ahol a térbeli közelség lehe­tővé teszi, ott a közművelő­dési könyvtárnak kell az is­kolát segítenie. Kisebb tele­pülésen helyesebb, ha egy helyre koncentráljuk az erő­ket, s az iskolák csak a fel­tétlenül „kartávolságban” szükséges kézikönyveket gyűjtik. Még a nagyvárosok egyes részein is lehet ilyen megoldás, ha ezt a térbeli közelség elősegíti. Az ideális természetesen az, ha az is­kolának van helyben olvasás­ra, elmélyült munkára alkal­mas könyvtára, ahová a gyer­mek bármikor bemehet. Ke­vés a. hasznuk a tanári szo­bákban elhelyezett még oly impozáns gyűjteményeknek is, mert ugyan melyik diák fog ott böngészni. Sajnos még a legutóbbi évben is épültek iskolák könyvtárnak szánt és kiala­kított helyiség nélkül, s az ideális helyzet tömeges meg­közelítésére ebben az évez­redben aligha lesz reményünk. Szegény ember vízzel főz — úgy kell tehát mindenütt he­lyiséget biztosítani,, ahogy le­het. Ám a könyv a legfonto­sabb, ezért indul napjaink­ban társadalmi mozgalom az iskolák könyvellátása érdeké­ben, a „Tv-t minden isko­lának” jelszó mintájára. Itt azonban fontos, hogy a segí­teni akaró, patronáló intéz­mények, szervezetek, közössé­gek pénzt adjanak lehetőleg, inkább mint könyvet: terv­szerű állományt építeni, a szűk helyet a legfontosabb kézikönyveknek megtartani csak úgy lehet, ha nem in­dul meg olyan kimustrált könyvek áradata az iskolák felé, melyekre nincs vagy nem nagy példányszámban van szükségük. Az új, korszerű oktatáshoz a könyveken kívül szemlélet- váltás is kell a pedagógusok egy részénél, akik olykor ra­gaszkodnak a tényközlő ok­tatás hagyományához, mert kényelmesebbnek vélik és kü­lönben is óvakodnak a viták­tól, Hiszen rövid a 45 per­ces óra — valóban, csakhogy koncentráció esetén össze le­het vonni egy-egy. anyagrész­nél pl. magyar- és a tör­ténelemórát, és 90 percbe már belefér a vita is. Azu­tán: milyen legyen az osz­tályozás, ha nem leckefel­mondást, hanem önálló ku­tatást értékel? A könyves oktatás új gondokat hoz ma­gával, amelyekkel csak ru­galmas, újításra kész peda­gógusok tudnak és mernek szembenézni, ők is csak ak­kor, ha feletteseik hagyják őket. A siófoki, háromnapos kon­ferencia a kérdéskör anyagi, módszertani, személyi felté­teleit és a szakirodalomban tükröződő külföldi tapaszta­latokat tárgyalta. Az idő mindenesetre sürget: ha az eddigi módszerekhez mere­ven ragaszkodónk, hovato­vább nem tudunk lépést tar­tani­A nézetek változását, a fe­jekben végbement fejlődést mindenesetre már itt is le­mérhettük: három évvel ez­előtt ugyanez volt az akkor még Bogláron tartott „Ba­latoni beszélgetések” témája, s akkor még élesen meg­nyilvánult a pedagógusok el­lenkezése, illetve az az állí­tás, hogy a könyves oktatás csak a legjobbaknak való. Ma már föl sem merült el­lenkezés, nem volt kérdéses, hogy ez a jövő útja, csupán a megvalósítás gondiairól esett szó. Bozóky Éva RUDNAI GÁBOR: A S Z É L Bízd magad te is a szélre! Felleget tereget a drótkötélre, avart kavar, levelet, port visz, minden fa felfordított partvis, füvet fésül, tornyoz tupírt, ökörnyál-cérnán egy papírt: sárkányt cibál, liheg, lohol, mindenhol ott van, s nincs sehol, volt-nincs, elment, tovább, tovább, darazsat dug egy szamár fülébe, vár egy iát, és vége, csend, lecsüggeszti szirmát a nap, és felszakad a dinnye hullanak a fekete fogak. NÓGRÁD — 1972. augusztus 13., vasárnap

Next

/
Oldalképek
Tartalom