Nógrád. 1972. július (28. évfolyam. 153-178. szám)

1972-07-01 / 153. szám

fr; -VjS. , Ellenőrzés — reális megítélés Napjaink ifjúsága Lakberendezéstől az űrhajózásig III—IV. Békekölcsön VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! NOG A_Z_MS IMP __N OGR A 0 MEGYEI Bl Z OTT5 ÁG A ÉS A M EGYE I TAN ACS LAPJA X XVIlf. ÉVF., 153. SZÁM ÁRA: 80 FILLER 1972. JÚLIUS 1., SZOMBAT Fock Jenő Mongóliába utazott Jumzsagijn Cedenbalnak, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága első titkárának, a Mongol Népköz- társaság Minisztertanácsa el­nökének meghívására Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a Minisz­tertanács elnöke és felesége pénteken hivatalos, baráti lá­togatásra a Mongol Népköz- társaságba utazott. A Minisztertanács elnökét a látogatásra elkísérte Marjai József külügyminiszter-helyet­tes és Kádas István nagykö­vet, a Külügyminisztérium fő­osztályvezetője. Búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja és Vályi Pé­ter, a Minisztertanács elnökhe­lyettesei, dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi mi­niszter, dr. Faluvégi Lajos pénzügyminiszter, Párái Imre, az Országos Tervhivatal elnö­ke, dr. Várkonyi Péter állam­titkár, a Minisztertanács Tá­jékoztatási Hivatalának elnö­ke, Púja Frigyes, a külügymi­niszter első helyettese. Jelen volt a búcsúztatásnál V. J. Pavlov, a Szovjetunió buda­pesti nagykövete. Ott volt a búcsúztatásnál Lhamszurengin Tudev, a Mongol Népköztár­saság budapesti nagykövetsé­gének ideiglenes ügyvivője. NEMZETKÖZI SZÖVETKEZETI NAP Világszerte ötvenedik alkalommal ünnepük meg június 2-án, a nemzetközi szövetkezeti napot, öt világrész 60 orszá­gában több mint 600 ezer szövetkezet, negyedmilliárdos tag­sága együtt ünnepel ezen a napon. A szövetkezeti mozgalom különösen kedvező körülmé­nyek között fejlődhet a szocialista társadalomban, és szo­rosan kapcsolódik annak célkitűzéseihez. Ezért a szocialista országokban, s így hazánkban is, a megemlékezés során fi­gyelmünket a szocialista építőmunka nagy terveinek meg­valósítására irányítjuk. A több mint 3,5 millió tagot számlá­ló magyar szövetkezeti mozgalom az 50. nemzetközi szövet­kezeti napot figyelemre méltó eszmei, gazdasági és szerve­zeti fejlődés jegyében köszönti. Hazánkban első alkalommal fejti ki hatását olyan szö­vetkezeti törvény, amely a szövetkezetek gazdasági, társa­dalmi jelentőségét kifejezve gondoskodik a szövetkezetpoli­tikai elvek érvényre juttatásáról. A Magyar Népköztársaság ez év áprilisában módosított alkotmánya ugyancsak méltó­képpen elismeri a szövetkezeti mozgalom össztársadalmi ér­dekű szerepét. A szövetkezetek három nagy ágazata: a mezőgazdasági termelőszövetkezetek, a fogyasztási szövetkezetek, valamint az ipari szövetkezetek megtartották esedékes kongresszusu­kat és meghatározták legfontosabb feladataikat. Magyarországon a szövetkezeteknek jelentős szerepük van a szocializmus építésében. A párt a szocializmus teljes felépítésében hosszú távon számol a szövetkezetekkel, mert ezek a dolgozók bevonásával és a demokratikus öntevékeny­ség fejlesztésével hasznosan működhetnek a gazdasági épí­tésben. A szövetkezetek állítják elő nemzeti jövedelmünk egyötödét. Megyénk szövetkezeteire is az a jellemző, hogy politi­kailag, szervezetileg és gazdaságilag tovább erősödtek. Mun­kájukkal bizonyították, hogy jelentős szerepük van a megye társadalmi, gazdasági viszonyainak fejlődésében. A mező- gazdasági termelőszövetkezetekben 1971-ben a halmozott ter­melési érték 14,6 százalékkal emelkedett. A növénytermelés árbevétele 24, az állattenyésztésé 14,4 százalékkal növeke­dett. Az évi bruttó jövedelem az előző évhez viszonyítva 7.4 százalékkal volt magasabb. A termelőszövetkezetek közös vagyona több mint 10 százalékkal emelkedett, összértéke meghaladja a 2 milliárd forintot. Az ipari szövetkezetek termelése 1971-ben 15,5 száza­lékkal növekedett és megközelítette a 260 millió forintot. A termelékenység több mint 10 százalékkal növekedett, az egy dolgozóra jutó kereset 5,3 százalékkal emelkedett, 33 millió forint nyereséget realizáltak és beruházásokra 22 millió fo­rintot fordítottak. Megyénk fogyasztási szövetkezetei is eredményesen ol­dották meg feladataikat az elmúlt évben. Tovább szélesedett a tömegbázisuk, az ÁFÉSZ-ek, takarék- és lakásszövetkeze­tek tagjainak száma több mint 65 ezer fő. Az általános fogyasztási és értékesítő szövetkezet kiske­reskedelmi forgalma 1971-ben 1 milliárd 204 millió forint volt, ezen belül a vendéglátóipari forgalom 287 millió. Fel­vásároltak több mint 47 millió forint értékű árut. az ipari, szolgáltatási tevékenységük bevétele 28 millió forint volt. Be­ruházásra és felújításra több mint 50 millió forintot fordítot­tak, kereskedelmi egységeik száma tizennyolccal növekedett. Nyereségük 44 millió forint volt. A takarékszövetkezetek működése is eredményes volt, betétállományukat 28 millió forinttal növelték, mely megközelítette a 100 millió forintot. Tagjaik számára 7700 esetben 58 millió forint kölcsönt folyó­sítottak. A lakásszövetkezetek is tovább gyarapodtak, 13 la­kásfenntartó, 863 lakással, négy lakásépítő és négy garázs­szövetkezet működik. Az ünnep, a félévszázados jubileum alkalmával ered­ményeink, munkasikereink felsorolása mellett előre is né­zünk és erőt gyűjtünk a további feladatok megvalósításához. A nemzetközi szövetkezeti nap alkalmából szeretette! köszöntjük megyénk szövetkezeteinek több tízezres táborát, további eredményes munkát és újabb munkasikereket kívá­nunk szövetkezeti mozgalmunk minden tagjának, dolgozójá­nak és vezetőjének­Pilinyi László MESZÖV-elnök Szemle Salgóbányán Ülést tartott az Ifjú Gárda megyei parancsnoksága Tegnap ülést tartott az Ifjú Gárda megyei parancsnoksága, a megyei pártbizottság székhá­zában. Mint ismeretes, 1971. őszétől egységes ifjúsági ok­tatási és kiképzési rendszerben folyik megyénkben is az ifjú­gárdisták képzése. A szelnie célja az alegységeknél folyó képzés és oktatás eredmé­nyességének mérése. A szem­lét járási, városi, megyei és országos szinten rendezik meg. A járási, városi szemlék megyénkben májusban zajlot­tak le, ahol eldőlt, hogy mely szakaszok képviselik a járá­sok, városok ifjúgárdistáit a megyei szemlén. Az Ifjú Gárda megyei parancsnoksá­gának tegnapi tanácskozásán értékelték a járási, városi szemlék tapasztalatait, és dön­töttek a megyei szemle idő­pontjáról, helyéről és lebonyo­lításának módjáról. A megyei szemle július 30- án lesz Salgóbányán. A jóvá­hagyott szemlekiírás — ame­lyet az érdekeltek megkapnak — alapvetően az egységes ok­tatási és kiképzési rendszer első- és másodéves ismeret- anyagára támaszkodik. Ennek szellemében készülhetnek a szakaszok, hogy járásukat, vá­rosukat, méltóan képviseljék a megyei szemlén. Ez alkalom­mal kerül majd sor egyébként a kiváló, a jó és a megfelelő szakasz cím ' elnyerésére, il­letve eldől, hogy ki képviseli Nógrád megyét az augusztös 14-től 20-ig Székesfehérvárott megrendezendő III. országos Ifjú Gárda szemlén. mm A dohány a legigényesebb kultúrnövényeink közé tartozik, érthető tehát, hogy különös gonddal ápolják a szépen fejlődő fajtákat, lpolyszögön, a közös gazdaság földjeik „feles­ben” kapálják a „füstölnivalót” az asszonyok. Kedvüket még az sem szegte, hogy nemrégiben a hatalmas vihar elvitte a kiültetett palánták egy részét, újra ültették a földeket. Azóta a gyenge növények egészségesen fejlődnek, csak egy kicsit melegebb idő kellene rájuk, és akkor a termés kiváló lesz. A kitűnő kerti dohányért több „dohány” üti a termelők markát is. — kulcsár — Gyorsjelentés a lakásépítkezésről Háromszázharmincegy lakást adtak át az I. félévben új üzem építésének ütemét, a régiek rekonstrukcióját. In­kább csak az érdekeltek izgulnak, mikorra vehetik birtokuk­ba az új létesítményt, A kívülállók kevésbé ki- akkor a határidőre átadott la- nyiségi és minőségi hiánypót- sérik figyelemmel egy-egy kások száma az I. félévben lásainak összege 3, illetve 2,5 174 volt. százalékról az év első hat Az I. negyedévben 61 csa- hónapjában 1 százalékra csök- Lád költözött az építők jóvol- kent. tából új otthonba. Ez azt je- Az állami építők nem ad- lenti, hogy Balassagyarmaton ták át a június végi határ- 20. Szécsényben 21, Vácott időre a salgótarjáni 21-es je­pedig 20 lakást vettek birtok- lű bérházat. Ennek ellenére ba a tulajdonosok. A II. fél- olyan tájékoztatást kaptunk a amely jó munkakörülménye- évben ápriüs volt a legked- termelési osztálytól, hogy év két teremt a munkához. An- vezőbb hónap a lakásátadá- végéig átadják a tervezett nál nagyobb figyelem kíséri a gok szempontjából a vállalat- 504 lakást. Lakásépítkezéseket, és az er- nak. Ebben a hónapban Sál- A Nógrád megyei Tanácsi ről szóló híradásokat. gótarjánban vették birtokuk- Építőipari Vállalat dolgozói az A félév lezárásának napján ha az új lakástulajdonosok a I. félévben 68 lakást adtak át a lakásépítkezésben legérde- 80 lakásos bérházat az Arany az ez évre tervezett 232-ből. keltebb építőipari vállalatok- János utcában. Balassagyar- Tehát az időarányos teljesítés tói megkérdeztük: hány la- maton 18. Vácott 15 lakást nem sikerült Június 30-ig kast adtak át az I. félévben? adtak át. Salgótarjánban kétszer 22 la­A Nógrád megyei Állami kásba — csillagház — költöz­Építőipari Vállalat az elmúlt Azóta Balassagyarmaton tek be a lakók. Négy norvég évben a tervezett 410 lakás- újabb 20 lakás készült el. típusú lakás átadása zaj lot i ból csak' 311-et készített el. le Salgótarjánban, a Sebaj­Erre az évre 504 lakás átadá- Tegnap került sor Szécsény- telepen. Nyolc lakásért kaptak sát programozták. Ebből az I. ben újabb 21 lakás műszaki pénzt Balassagyarmaton. Pász- félévben 215-öt adtak át. Ha átadására. tón pedig 12 B-jelű lakásba leszámítjuk azt a 41 lakást, Ami a minőséget illeti, va- költöztek be az új tulajdono- amelyet szerződésben vállalt lamelyest javult a helyzet. A határidő után készítettek el, tavaly átadott lakások meny­MEDOSZ megyei bizottsági ülés Bliapirenden: a szocialista brigádmozgalom A gyei MEDOSZ Nógrád me- Bizottsága tegnap, Sal­gótarjánban ülést tartott, amelyen megjelent Lipták József, az SZMT vezető tit­kára is. Hajdú Józsefnek, a MEDOSZ megyei bizottsága elnökének megnyitója alap­ján vitatták a szocialista brigádmozgalom helyzetét, megyénk állami mezőgazda- sági üzemeiben. A bizott­ság megállapította, hogy a szocialista brigádmozgalom számszerű növelése mellett, a tartalmi munka megjaví­tásáért tevékenykedtek me­gyénkben is az állami mező- gazdasági üzemek dolgozói. Ezzel kapcsolatosan a fel­szólalók sokan hangsúlyoz­ták, hogy a szocialista bri­gádmozgalom minőségi szín­vonalának emelésére van je­lenleg a legnagyobb szük­ség. Arra, hogy a brigádok­ban tevékenykedők tudják, milyen célokért dolgoznak, A munkában példamutatóak legyenek, hasonlóan az élet­ben és a tanulásban is. A Szocialista cím elnye­réséért, illetve annak meg­tartásáért yersenyző brigá­dok száma huszonkettővel emelkedett, a brigádtagok száma pedig kettőszázegy fő­vel, az előző esztendőkhöz viszonyítva. A brigádok a hármas jelszó betartásáért következetesen küzdenek. Er­re vonatkozólag a megyei bizottság ülésén résztvevő ta­gok elmondták, hogy az üze­mek vezetőinek további se­gítséget kell nyújtani a dol­gozóknak. Igen sokan sze­retnének közülük továbbta­nulni. Ebben a törekvésük- (Folytatás a 2. oldalon) sok. Tulajdonképpen I. félévi la- íásátadási programjukat jú­lius hó végére teljesítik. Ugyanis eddig Balassagyarma­ton újabb 53 lakást adnak majd át. Július 10-én lesz a műszaki átadás, utána kija­vítják az apróbb hibákat, s a hó végére benépesül az előbb említett 53 új lakás. A megye legnagyobb építő­ipari szövetkezete, a Salgótar­jáni Építő és Tervező Ktsz. Első félévi tervükben csak 20 lakás átadása szerepelt Sal­gótarjánban, a József-platón. A 20-ból 40 lett, ezzel ta­valyi adósságukat is pó­tolták. Az előbbieken kívül Salgótar­jánban a KISZ-lakótelepen egy négylakásos társasházat’s elkészítettek. Jutott idejük még a megyeszékhelyen 2> Karancslapujtőn 1, Kistere- nyén 1 családi ház felépítésé­re

Next

/
Oldalképek
Tartalom