Nógrád. 1972. június (28. évfolyam. 127-152. szám)

1972-06-01 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! NOGRAD AIM SIMP NOGRAD MEGYÉI BÍZÓT TS AGA ES A MEGY Et TANACS LAPJA XXVIII. EVF., 127. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1972. JÚNIUS 1-, CSÜTÖRTÖK Útjára indult a hatezredik wagon áru Mérsékelték a tartózkodási időt — Csökkent a kocsiálláspénz A Salgótarjáni Kohászati Üzemek szállítási részlege jól példázza, hogy a gazdasági bizottságnak a vasúti kocsi­fordulók meggyorsítására ho­zott határozata időszerű és helyes volt. A gyárban a ha­tározatot gyors intézkedés kö­vette és a végrehajtás tökéle­tesítése máig sem került le a napirendről. Renkívül jó, ösz- szehangolt munkára volt szük­ség, hogy a kocsiforduló rit­musa és üteme élénküljön, mert naponta 50—60 áruval megrakott vagon hagyja el a gyár területét. Tavaly is dicséretreméltó eredményeket értek el a köz­lekedési üzem dolgozói. Az év elején arra tettek ígéretet, hogy a rakodásnál és szállí­tásnál tevékenykedő szocia­lista brigádok további 60 ezer forinttal csökkentik a kocsiál­láspénz összegét. Az év 5 hó­napjában hatezer vagon jó minőségű árut továbbítottak a megrendelőknek. Ezek kö­zött több mint 16 ezer tonna edzetlen szalagacél, mintegy 20 ezer tonna fekete és fénye­zett acélhuzal, hatezer tonna rúdacél, hétezer tonna szeg, ötezer tonna vas- és 1300 ton­na acélöntvény is szerepel. A munka során nagy gon­dot fordítottak arra, hogy a megrendelők igényeit tétele­sen is kielégítsék. A belkeres­kedelmi feladatoknak 105, az exportszállítási kötelezettsé­geknek pedig a nyers adatok szerint 102 százalékban tettek eleget május végéig. A szállítási munkával szem­ben nemcsak azt az igényt tá­masztják, hogy a megrakott vagonok minél előbb kigör­düljenek a vállalat területé­ről, hanem, hogy az áruk cso­magolása és rakodása a kul­turált kereskedelmi igények­nek is megfeleljen. Ilyen fi­gyelmes és elővigyázatos mun­ka mellett gördült ki május utolsó munkanapján a hatez­redik vagon áru. Az illetéke­sek szerint az első nyers szá­mítások azt mutatják, hogy már az első hónapokban túl­teljesítették a kocsiálláspénz csökkentésére tett felajánlá­sokat, mert az egész évre szó­ló 60 ezer forint megtakarí­tással szemben 130 ezer fo­rinton felül takarítottak meg. Olyan ütemes rakodás való­sult meg, amely jól repre­zentálja a gazdasági bizott­ság határozatának maradékta­lan megvalósulását. S mind­ezt úgy valósították meg, hogy figyeltek az anyagmegóvások­ra, a jó komplettírozásra és a felpakolók csoportosításával jól alkalmazkodtak a kon­centrált rakodási munka igé­nyeihez. A kézi és gépi erő kihasználása jól szervezett munkára enged következtetni. Amikor arra szükség volt, ak­kor a munkaszüneti napokon is megfelelő ütemben végez­ték a rakodásokat, hogy a ko­csiforduló meggyorsítását a határozatnak megfelelően szorgalmazzák. Már az 1971-es évben or­szágosan is figyelemreméltó eredmény volt a valamivel tíz őrá feletti kocsitartózkodá­si idő. A fajlagos kocsitartóz­kodás múlt évi eredményei­nél azonban ez év első öt hónapjában további egy órá­val csökkentették a kocsik gyárterületen történő tartóz­kodását. Az ilyen nagy mért- tékű javulást elősegítette a tolatószolgálat is. Segített az az új Diesel-mpzdony is, amelytől az év hátralevő ide­jében további jó eredménye­ket remélnek. Módosítják a versenyszabályzatot a nógrádi szénbányáknál Munkaverseny és a vezetők felelőssége, kitüntetések, jutalmak A nógrádi szénbányáknál a legutóbbi kormányrendelet és a SZOT határozata alapján átdolgozták a kollektív szer­ződés mellékletét képező munka verseny-szabályzatot. Ä módosítás rövidesen a szak- szervezeti tanács elé kerül döntésre. A szabályzat a munkaver­seny szervezését és ösztönzé­sét mint a gazdasági irányító munka szerves részét a gaz­dasági vezetők munkaköri kötelességévé teszi. A munka­versenyben az önkéntesség alapján valamennyi dolgozó részt vehet. Általános célként határozták meg a termelés hatékonyságának növelését, az üzemi eredmények javítá­sát. A tervek mennyiségi túl­teljesítését viszont csak ott kívánják, ahol az értékesítési lehetőségek ezt lehetővé te­szik. A munkaversenynek az egyén} kezdeményezésekre kell épülnie, hiszen a kollek­tív versenyformákban is dön­tő az egyéni képességek ér­vényesítése. Alapvető formá­nak viszont a módosított sza­bályzat a szocialista brigád­mozgalmat tekinti. A válla­latnál ma is több mint há­romezren vesznek részt a szo­cialista brigádmozgalomban. Az új szabályzat viszont na­gyobb követelményeket tá­maszt a mozgalommal szem­ben. A termelési feladatok mellett a szocialista brigádok hármas jelszavának mind­egyikére vonatkozóan kifeje­zésre kell jutni a korábban (Folytatás a 2. oldalon) Fide! Castro kitüntetése A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának székházában folytatódtak » tárgyalások a Fidel Castro vezette kubai és a Kádár János által vezetett magyar delega* ció között Szerdán a Magyar . Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottságának székházában folytatódtak a hivatalos ma­gyar—kubai tárgyalások. A magyar tárgyaló delegációt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, a kubai küldöttséget dr. Fidel Castro Ruz, a Ku­bai Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, a Kubai Forradalmi Kormány elnöke vezette. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság és a Kubai Köztársaság közötti kapcsola­tok, a két ország népei barát­ságának elmélyítése, valamint a szocialista országok közöt­ti egység és internacionalista együttműködés, a társadalmi haladás érdekében kifejtett kiemelkedő munkássága elis­meréséül dr. Fidel Castro Ruznak, a Kubai Kommunis­ta Párt Központi Bizottsága első titkárának, a Kubai For­radalmi Kormány elnökének a Magyar Népköztársaság Zász­lórendjének gyémántokkal ékesített I. fokozata kitünte­tést adományozta. A kitüntetést Losonczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke szerdán es­te az Országház Munkácsy- termében nyújtotta át. Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága, a Magyar Népköztársa­ság kormánya és népünk' ne­vében tisztelettel és elvtársi barátsággal köszöntötte Fidel Castrot kitüntetése alkalmá­ból. Majd hangsúlyozta: — A kitüntetéssel is kifeje­zésre kívánjuk juttatni őszin­te nagyrabecsülésünket azért a kiemelkedő munkásságért, amelyet Fidel Castro elvtárs, a kubai nép társadalmi fel­emelkedéséért, a magyar és a kubai nép barátságának el­mélyítéséért, a szocialista or­szágok internacionalista egy­ségéért ég együttműködéséért, az antiimperialista erők ösz- szetörrottságáért és tartós eredményeiért folytatott. Kí­vánjuk, hogy a Kubai Kom­munista Párt Központi Bi­zottsága, a Kubai Forradalmi Kormány élén végzett áldoza­tos munkássága újabb nagy sikereket eredményezzen a testvéri kubai népnek, an­nak a népnek, amely az amerikai kontinensen először vitte győzelemre a társadal­mi haladás, a szocialista for­radalom ügyét — mondotta Losonczi Pál, majd további sikereket, jó egészséget kí­vánt Fidel Castrónak. A Kubai Kommunista Pórt Központi Bizottságának első titkára, a Kubai Forradalmi Kormány elnöke köszönő sza­vaival elmondotta, hogy a kubai nép mély szimpátiát és tiszteletet érez a magyar nép, a Magyar Népköztánsaság pártja és kormánya iránt. Tu­datában van annak, hogy Szovjet-Oroszország után köz­vetlenül Magyarország volt az az onszág, ahol létrejött a munkáshatalom. Majd így folytatta: — Ismerjük .kitar­tásukat, szilárdságukat, hő­siességüket a harcban, ame­lyet a reakcióval, a fasizmus­sal szemben folytattak. Ismer­jük küzdelmeiket azért, hogy győzelemre vigyék a szocia­lizmust, azt a hősies magatar­tást, amellyel népük és párt­juk a legnehezebb helyzetek­ben is sikraszállt a győze­lemért. Nagyon mély érzése­ket táplálunk azok iránt a hős munkások és munkásnők iránt, akik életüket áldozták az ügyért. Emlékezünk az elnyomatásokra, és a győzel­mekre is. Magyarországon véglegesen győzött a szocia­lizmus. Nagy és nehéz pró­bákat álltak ki. Népünk meg­érti és értékeli a sikereket, amelyeket népük elért, a mi népünknek is nagyon nehéz körülmények között kellett harcolnia, hogy a szocializ­mus ügyét győzelemre vigye. Fidel Castro végül kifejez­te, hogy a továbbiakban is a kubai és a magyar nép ba­rátságának elmélyítésén kí­vánnak munkálkodni, hogy harcolnak a szocializmus győ­zelméért, a nemzetközi mun­kásmozgalom egységéért, az imperializmus ellen. A kitüntetés átadásánál je­len volt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára Fock Jenő. a Minisztertanács elnöke, Cseterki Lajos, az Elnöki Ta­nács titkára és a magyar» valamint a kubai delegáció tagjai. (Folytatás a 2. oldalon) Igen derekasan dolgoznak az ipolytarnóci asszonyok. A tég­lagyárban, ahol a 75 dolgozóból közel 40 nő, a legnehezebb munkát is elvégzik. Kovács Tiborné és Csömör Lajosné — Ízépünkön —, a 13 kg-os, nagyméretű téglákat szedik le a présgépből. Egy műszakban fejenként 7 és fél ezer darabot raknak a csillékre. Nem nehéz kiszámolni: 8 óra alatt mindegyikük 97 és fél tonnát emel meg Harmincadik születésnapjához érkezett ebben az esztendő­ben a téglagyár, amit a tervek teljesítésével, az 5 millió 700 ezer forint árbevétel elérésével kívánnak ünnepelni. .4 tervteljesitésben a fiataloknak is részük van; a Botos test­vérek, a 15 éves Ilonka és a 16 éves Erzsébet ugyan még csak a könnyebb munkákat végzik, de mindig pontosan Igaz, a téglaéhség már nagy mértékben csökkent, a napon­kénti szállítások azonban még gyakoriak. Különösen szíve­sen viszik a nagyméretű téglát mezőgazdasági létesítmé­nyek építéséhez, fő szállító a budapesti AGROKER, dg gyakori vásárló a TÜZEP is, amely a falazótéglát szereti jobban Kulcsár József képriportja

Next

/
Oldalképek
Tartalom