Nógrád. 1972. február (28. évfolyam. 26-50. szám)

1972-02-01 / 26. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I A számol nyelvén Nem szépít, nem kozme­tikáz — ország-világ előtt tudtára adja mindenkinek, hogy népünk az elmúlt esz­tendőben mit tett saját gyarapodásáért, meddig ju­tott a szocialista fejlődés­ben, mire számíthat a jö­vőben az elért eredmények birtokában? Szükség van a Központi Statisztikai Hivatal elmúlt évet értékelő jelentésének ta­nulmányozására. Rólunk és nekünk szól, segít az eliga­zodásban, a helyes helyzet- felmérésben, a jelenségek és azok okainak tárgyilagos megítélésében, — hasznos az okulás és főleg a cselekvés szempontjából. Lényegében azokat a ko­rábbi megállapításokat és tennivalókat támasztja alá, melyek a gazdasági vezetők országos aktíváján és a múlt év végén a parlamentben, az idei költségvetés tárgya­lásakor elhangzottak. Nincs miért szégyenkez­nünk; mert az elmúlt évben is tovább gyarapodtunk, gazdagodtunk. Ha nem is túl látványosan, de több tekintetben viszonylag gaz­dag esztendőt hagytunk magunk mögött. Igaz ez ak­kor is, ha többek gondola­tában csak életünk negatív jelenségei merülnek fel, amelyek elhomályosítják a reális értékítéletet. Ez a szemléletmód nagyon is vi­tatható, képviselőikre még­sem kiabálunk rájuk kígyót, békát, csupán azt kérjük: amikor életünkről, fejlődé­sünkről van szó, egy pilla­natra se feledjék: a mér­legnek két serpenyője van. Abban a másikban, amiről keveset szólnak, többséget adnak az elmúlt év eredmé­nyei. A számok önmagukban is sokat mondanak, aki pe­dig ért a számok nyelvén érzékeli azt a temérdek erő­feszítést, azt az odaadást, cselekvőkészséget, tevékeny alkotást, amelynek eredmé­nyeként idáig jutottunk. Nem óhajokból, hanem a munkások, parasztok, értel­miségiek munkájából növe­kedett a nemzeti jövedelem 18—20 milliárd forinttal az elmúlt évhez viszonyítva. Nem sóhajokból épült fel a 75 ezer lakás, nőtt 10 szá­zalékkal a lakosság pénzbe­vétele, volt kielégítő áru­ellátás, vált zavartalanná a húsellátás. Nem kívánsá­gokból épültek fel az új iskolák, óvodák, a kollégiu­mok, termett több gabona, kukorica, épültek új gyárak, korszerűsödött a vasút, nőtt 25 ezerrel a távbeszélő-ál­lomások száma, emeltük a pedagógusok, egészségügyi dolgozók fizetését, vált va­lósággá sok korábbi helyes elképzelés, terv, ami né­pünk, benne megyénk dol­gozóinak jobb életét, gya­rapodását szolgálja. Eddig sem állítottuk és a jövőben sem mondjuk, hogy minden, amit tettünk jó volt, kifogástalan volt, nin­csenek megoldásra váró gondjaink, gyógyításra váró bajaink. Ezek egy része ré­gebbi keletű, más részük jelenlegi fejlődésünk vele­járói. Vannak még olyan családok, ahol az életszín­vonal alig felel meg, vagy alatta marad az országos átlagnak, hogy a családi pótlék emelése ellenére nincsenek könnyű helyzet­ben az egyedülálló család­anyák, hogy egyes nyugdí­jas rétegeknél lassúbb az életszínvonal emelkedése stb. Mindezeken csak akkor le­het segíteni, ha gazdasági életünkből száműzzük azo­kat a hátrahúzó jelensége­ket, amelyek gátolják a ha­tékonyabb munkát, ha el­osztási viszonyainkból kiik­tatjuk a könnyű „pénz- csinálás” lehetőségeit, ha az eddiginél még nagyobb be­csületet, társadalmi rangot kap a fegyelmezett, pontos, precíz munka, ha mind­annyian egy gondolat je­gyében cselekszünk saját magunk és a közösség gya­rapodására. Bár a jelentés, a magunk mögött hagyott esztendő tü­körképét tárja elénk, ha jobban belepillantunk, meg­találhatjuk benne az idei tennivalókat is. V. K. NŐGRÁD AZ MSZMP NÓGRÁP M EGYE1 BÍZ OT T S ÁGA ES A AA E áV€ I T A N ÁCS; t APj XXVIII. EVF., 26. SZÁM ARA: 80 FILLER 1972. FEBRUAR 1.. KEDD FOCK JENŐ VEZETÉSÉVEL párt- és kormányküldöttség utazott a Vietnami Demokratikus Mai számunkban* Az igazság bangia (3. oldal) Táncosokkal Indiában (4 oldal) Tíz perc Ortutav Gyulával <8. oldal) Lottó tárgynyereménv-sorsolás (6 oldal) Szenzációs győzelem az tdéovuvitón (7. oldal) Fock Jenőnek, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Minisztertanács elnökének vezetésével, a Vietnami Dol­gozók Pártja Központi Bizott­ságának és a VDK kormányá­nak meghívására, hétfőn hi­vatalos. baráti látogatásra párt- és kormányküldöttség utazott a Vietnami Demokra­tikus Köztársaságba. Fock Jenőt útjára elkísér­te Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyet, tep-e, Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bizott­ság titkára, Csórni Károly, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, altábornagy, a hon­védelmi miniszter első helyet­tese, dr. Várkonyi Péter ál­lamtitkár. a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának el­nöke. Marjai József külügy­miniszter-helyettes és Jávor Ervin, az Országos Tervhiva­tal elnökhelyettese. Jakus Jenő, a Magyar Nép- köztársaság hanoi nagykövete a VDK-ban csatlakozik a kül. döttséghez. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Biszku Béla, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bizott­ság titkára; dr. Ajtai Miklós, a Minisztertanács elnökhelyet­tese. Benkei András belügy­miniszter, Czinege Lajos ve­zérezredes, honvédelmi mi­niszter, dr. Horgos Gyula ko­hó- és gépipari miniszter, Lá­zár György munkaügyi mi­niszter, Péter János külügy­miniszter, dr. Szabó Zoltán egészségügyi miniszter, az MSZMP KB tagja és dr. Csa­nádi György közlekedés, és postaügyi miniszter búcsúztat­ta. Jelen volt a búcsúztatásnál Le Van Than, a Vietnami Demokratikus Köztársaság bu­dapesti nagykövetségének ide­iglenes ügyvivője. Ott volt a búcsúztatásnál Mohammad Hassan Puyani, az Iráni Csá­szárság. C. B. Muthamma, az Indiai Köztársaság nagyköve­te, A. M. Szorokin követtaná­csos, a Szovjetunió nagykö­vetségének és Nguyen Hung Khanh, a Dél-vietnami Köz­társaság nagykövetségének ideiglenes ügyvivője is. Fock Jenő, a Magyar For­radalmi Munkás-Paraszt Kor­mány elnöke, aki párt- és kormányküldöttség élén úton van a Vietnami Demokrati­kus Köztársaságba, a Szovjet­unió területe felett átrepülve (Folytatás a 2. oldalon) — ---------------------------------------------------------- —i K ilenc pont ineiekina békéjéért A párizsi Vietnam-értekez- leten résztvevő VDK-küldött- ség hétfőn nyilvánosságra hozta azt a kilencpontos in­dokínai béketervet, amelyet képviselői az amerikai féllel folytatott magánjellegű meg­beszélések során adtak át ta­valy nyáron Henry Kissin- gernek, Nixon elnök nemzet- biztonsági főtanácsadójának­A terv — az AFP francia hírügynökség ismertetése sze­rint — az alábbiakat tartal­mazza: 1. Az amerikaiak és szövet­ségeseik fegyveres erőinek teljes kivonását Dél-Vietnam- ból 1971- folyamán be kell fe­jezni. 2. Ezzel egyidejűleg bocsát­ják szabadon az összes fog­lyul ejtett katonai és polgári személyeket, a folyamat a csapatok kivonásával egy idő­ben zárul le. 3. Az Egyesült Államok megszünteti Nguyen Van Thi- eu rezsimjének támogatását, amely új kormányzatnak ad­ja át a helyét, s ezzel a DIFK tárgyalásokat kezd a dél-vietnami problémák ren­dezése céljából­4. A VDK kormánya és a DIFK jóvátételt kér az Egye­sült Államoktól a Vietnam két övezetében okozott káro­kért. 5. Tiszteletben tartják az Indokínúról kötött 1954-es és a Laoszról kötött 1962-es gen­fi egyezményeket: megszűnik az amerikai beavatkozás­6. Az indokínai országok között fennálló problémákat' az Indokínai felek fogják ren­dezni a függetlenség, a szu­verenitás. a területi integri­tás és a belügyekbe való be nem avatkozás elveinek köl­csönös tiszteletben tartása alapján. 7. A felek között létrejön a tűzszünet a fent említett problémákról kötött megálla­podások megkötése után. 8. Nemzetközi ellenőrzést vezetnek be. 9. Nemzetközileg kell sza­vatolni az indokínai népek alapvető nemzeti jogainak. Dél-Vietnam, Laosz és Kam­bodzsa semlegességének tisz­teletben tartását, hogy a tér­ségbeli kialakuljon a tartós béke A terv leszögezi. ' hogy a kilenc pont egységes egésznek tekintendő, (AFP) kJrömeink és gondjaink közösek Itcmcrovói Egy beug vendége volt Sal­gótarjánnak Jevg'.-uvij Alek- szejevics Zaleszov. a Kemero- vói város) Tanács elnöke és Vlagyimir Makszimovics Ko- loszov, a Szocialista Munka Hőse. lakatos brigádvezető, aki az egyik nagy kemerovói gyárban dolgozik. Barátkozni, beszélgetni tá­voli vidékek küldötteivel min­dig jó dolog így történt ez ebben az esetben is Bár a két várost— Kemerovót 1.= Salgó­tarjánt — több mint ötezer kilométer választja el egymás­tól. örömeink, gondjaink nagy része közös. Bar a városi ünnepségek kötött és nagyon szoros prog­ramja — hisz vendégeink ve­lünk együtt ünnepeltek ezek­ben a napokban — sok időt elvitt, beszélgetésre mégis ju­tott idő. A városnéző séták alkalmával, a Salgótarján gyáraiban tett látogatáskor, egy-egy ebédnél vagy vacso­ránál. Kedves és emlékezetes pillanat volt az is. amikor vendégeink a József-plató épülő házai között becsönget­tek egy fiatal házaspár. Bai­(Folytatás a 3. oldalon) Fiatal agrárszakemberek Egyéves tapasztalat és az idei program A KISZ megyei bizottsága és a Palóctái Termelőszövet­kezetek Területi Szövetsége kezdeményezésére — egy év­vel ezelőtt — a balassagyar­mati járásban megalakult a fiatal agrárszakemberek klub­ja. Az eltelt egy év tapaszta­latai bizonyítják, hogy hasz­nos és eredményes volt a klub létrehívása. Jó lehetősé­get biztosított az ifjú agrár- szakemberek szakmai tovább­képzéséhez, az úi termelési eljárások megismertetéséhez és hasznos gyakorlati tapasz­talatai kicseréléséhez. A klub vezetősége az éves munka értékelésével egyidő- ben elkészítette 1972- évi munkatervezetét. melyet a közeljövőben ismertetnek a tagsággal. Programjukban sze­repel az erő- és munkagépek kihasználása. hatékonyságá­nak elemzése az üzemi ta­pasztalatok alapján. A fórum keretében kívánják megvitat­ni az ifjú szakemberek hely­zetét. problémáik megoldása érdekében. Szakdolgozat-pá­lyázat meghirdetését tervezik a járás mezőgazdasága előtt álló feladatok eredményesebb megvalósítása érdekében- Ta­pasztalatcsere tanácskozással egybekötve megtekintik a ku­korica-betakarítás komplex gépesítését, az iparszerű ser­téshizlalást, és a korszerű szarvasmarha-tenyésztést. A szakmai továbbképzés és az érdekvédelmi feladatok mellett nem feledkeztek meg a kulturált — kevés — sza­badidős programról sem. Egv alkalommal kétnapos kirán­dulást terveznek Budapestre.* ahol. megnéznek egy húsfel­dolgozó üzemet, maid közös színházlátogatáson vesznek részt. A klub vezetősége úgv ha* tározott, hogv konkrét segít­séget nyúlt a KISZ termelési versenymozgalmainak, ve­télkedőinek megszervezéséhez és lebonyolításéhoz. Terveik között szerepel a tsz-szövet- ség által megrendezésre ke­rülő programok megvalósítá­sának segítése, a fiatal szak­emberek mozgósítása a ren­dezvényeken való részvételre. A balassagyarmati fiatal ag­rárszakemberek klubjának m béldá.iát érdemes és hasznos lenne követni megyénk vala­mennyi járásában. Sikeres január A Páva Női Fehérnemű­gyár jánosaknai üzemében sikeres hónapot zártak a termelésben. A tervezett 78 ezer darab különböző női ruha helyett százezer dara­bot készítettek. Köztük női blúzuk, hálóingek szerepel­nek és ebben hétezer dara­bos bérmunka is a Német Szövetségi Köztársaság ré­szére. A nyolc termelő- és hét befejezőszalagon így hétmillió forintos termelési eredményt értek el. Koppány György felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom