Nógrád. 1971. november (27. évfolyam. 258-282. szám)

1971-11-16 / 270. szám

Mai műsor KOSSUTH RADIO: MW: Hírek — 8.15; Színes szőttes. — 9.00: Harsan a kürtszó. — 9.35: Ope­rettrészletek. — 10.05: Édes anya­nyelvűnk. — 10.15: Richard Stra­uss: Hősi élet. — Szimfonikus költemény. — 10.59: Életem, em­lékeim. Somogyi Erzsi vallomása. — 12.2®: Ki nyer ma? — 12.30 r Reklám. — 12.35: Melódiakoktél, 13.54: Üj georgikon. — 14.00: A Gyermekrádió műsora. — 13.10: Rádiói.skola. — 16.00: A világ- gazdaság hírei. — 16.05: Beetho­ven: A-moll szonáta. — 16.23: Két országgyűlés között. — 18.43: Népdalok. — 17.05:, Talló­zás a világsajtóban. — 17.50: Bo­ris Christoff énekel. — 17.45: Hot járt, mit csinált? — 18.00: Könnyűzenei Híradó. — 18.30: A Szabó család. — 19.25: Mozart: A-dúr szonáta. -1 19.41: Gulyás László. Kisbojtár. — Szvit. — 20.08: Dupla vagy semmi. — 21.03: Esti beszélgetés.- — 21.33: Operett- melódiák. — Kb.: 22.15: Sporthí­rek, — 22.20: Kürthy Éva és Bojtor Imre énekel. — 22.40: Se­gített-e a türelem? — 23,00: Tánc- zene éjfélig. PETŐFI RÁDIÓ: 3.05: Zenekari muzsika. — 9.44: Százszin selyem- kendő. Móricz Zsigmond regényé­nek rádióváltozata. — 10.00: A zene hullámhosszán. — 12.00: A iadányi torony tetejébe. . . —12.15: Chopin-zongoraművek. — 12.40: A. közélet fórumain. — 13.03: Renata Scotto és Hermann Prey énekel. — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. — 14.00:—18.00: Rádióegyetem. — 18.35: Zenekari muzsika. — 19.15: Kozák G. Jó­zsef népi zenekara játszik. — 19.39: Ellopott műkincsek. — 20.25: Üj könyvek. — 20.28: Rádió­színház. Cass McGuire szerettei. — 21.58: Joe bácsi — 22.19: Star­ker János gordonkázik. — 23.46; Századunk kórusműveiből. TELEVÍZIÓ: 8.05—12.20': Iskola­tévé. — 13.10—16.30: Iskolatévé. — 17,20: Nyitott füllel. A szonáta. — 17.50: Maglila gorilla. — 18.15: Mi és a nagyvilág. — 18.45: Pil­lantás a sportvilágba. — 19.05: Reklám. — 19.10: Esti mese. — 20.00: Imádok férjhez menni. Víg­játék három felvonásban-. — 22.13-: Híradó. BESZTERCEBÁNYA: 9.25: A konfiguráció. Tv-játék. — 19.00: és 22.10: Tv-híradó. — 20.00: Ve­télkedő. — 21.20: E. Bohum: Az éjféli vacsora. Tv-film. MOZIMŰSOR: Balassagyarmat: Kongresszusi ifjúsági fiimnapok. — Pásztó: Vizsgálat egy minden gyanú felett álló, polgár ügyében. jelentjük A gépkocsisorszámok állása: Trabant Limousine 36 090 Trabant Combi 4 310 Wartburg Limousine 16 495 Wartburg de Luxe 12 562 Wartburg Tourist 1122 Skoda 23 829 Moszkvics 21981 Polski Fiat 1300 1 236 Polski Fiat 1500 2 383 Zastawa 2106 Zaporozsec 3 466 Zsiguli (Budapest) 5834 Zsiguli (Debrecen) 3 299 (Külön sorszámmal!) Nép front értekezletek November 143-án, délután­iéi hat órai kezdettel, a ba­lassagyarmati népfrontklub- ban városi elnökségi ülést rendez a Hazafias Népfront városi bizottsága. Az elnökségi ülés résztvevői megvitatják a X. pártkong­resszus határozataiból adódó mozgalmi feladatokat, majd a népfrontbizottság tevékenysé­gét, az ifjúsági és nőpolitikái párt- és kormányhatározatból adódó tennivalókat. Emellett szó esik az V. nópfrontkong- ressausra való felkészülésről is. Ugyancsak ezen a napon, délután három órakor, Salgó­tarjánban. a Hazafias Nép­front-elnökök és -titkárok jönnek össze az MSZMP vá­rosi bizottságának vb-termé- ben. Az értekezlet napirend­jén a népf rontválasztásokkal kapcsolatos feladatok szere­pelnek. Társadalmi munkával segítettek Szabad szómba tat tartottak legutóbb a bányáknál, de Ti- ribesen, a külszínen serény munka folyt. A szocialista bri­gádok kezdeményezésére tár­sadalmi munkát szerveztek, hogy az egyébként létszám­hiánnyal küzdő aiknaüzem ud­varát kitakarítsák, rendet te­remtselek. Ebben a társadal­mi munkában 65 dolgozó vett részt, «ebét többen. mint amennyire eredetileg számítot­tak. A társadalmi munka ered­ménye, az üzemi rendcsinálás mellett még az. hogy ötven, korábban elromlott bányai csiHét kijavítottak, illetve visszaadtak a termelésbe. Je­lentős ez, mert bér számsze­rűleg elegendő csillével ren­delkezik az üzem, de sok a hibás, javításra váró. ami előbb-utóbb zavarta volna a termelést, illetve a szállítást. • Tirrbesen különösen szükség van az összefogásra. Köztu­dott, hogy ez az üzem éves esedékes szakmai terűét nem tudta teljesíteni. Ma is mint­egy 80 emberrel kevesebb áll rendelkezésre mint amennyit ez a szakmai terv feltételezett. A létszámhelyzetet, és a bá­nyai adottságokat figyelembe véve, a legutóbbi telepítési terv készítésékor, a napi át­lagos, 54 vagonos termelés lát­szott reálisnak. Ebben a hó­napban viszont mér napi 60 vagon szenet sikerül felszín­re hozni Tiribesen. Ez is az összefogást érzékelteti. Felűfítdsra váró épületek A Balassagyarmati Ingat­lankezelő Vállalat elkészítet­te a következő évben fel­újításra javasolt épületek címjegyzékét. A címjegyzék összeállításában segítséget nyújtott a városi tanács il­letékes osztálya is. Az in-, gatlankezelő Vállalat első sorban a tönkrement, el­avult szerkezeti elemek ki­cserélését, illetve helyreállí­tását végzi majd el. A kér­déses épületek részben mű­emlékek, részben möemfé-k jellegűek, így felújításuk fo­kozottan indokolt. A terve­zett munkálatok minden szempontból illeszkednek a városrekonstrukció igényei­hez. — Van citrom. Az influen­zajárvány következtében nagy a kereslet a citrom iránt a megye élelmiszer­üzleteiben. A nagyobb igény kielégítésére felkészült a Pest—Komárom—Nógrád me­gyei Füszért-nagykereskedel- mi Vállalat salgótarjáni tele­pe is. Jelenleg 200 mázsa cit­rom vár kiszállításra és még ebben a hónapban újabb 130 mázsa citrom érkezik a sal­gótarjáni telepre. — Közel félmillió forint. A Balassagyarmati városi Ta­nács a közelmúltban a műve­lődési központnak közel fél­millió forint értékű előirány­zat-módosítást engedélyezett. Ebből az összegből — mivel rotációs gépet nem tudtak vásárolni — többek között olajkályhákat vettek, vala­mint ellátták a mikrobuszt hangosító berendezéssel és új magnetofont is beszereztek. s Kiutasítás. Lady Amalia Flemiiiget. Fleming Nóbel-dí- jas orvosnak, a penicillin fel­találójának özvegyét, akit ez év szeptemberében az athéni katonai törvénvc-<% 16 hóna­pi börtönre ítélt, vasárnap reggel kiutasították Görögor­szágból. Ezt megelőzően hiva­talos döntéssel megfosztották görög állampolgárságától. — Lakás fiataloknak. A Balassagyarmati városi Tanács a fiatal házasok lakásgond­jainak megoldását segítette azzal, hogy az elmúlt évben 18 fiatal házaspár kapott Ba­lassagyarmaton a legolcsób­ban épült OTP-öröklakások- ból. A városi tanács úgy dön­tött. hogy továbbra is bizto­sítja a fiataloknak az évi 20—20 lakás vásárlójának ki­jelölési jogát. — A kulturális alapból. Az erdő- és fafeldolgozó gazda­ság évente, 170—180 ezer fo­rintot fordít kultúrnevelési célokra. Ingyenes kirándulá­sokat rendez, színházba, kiál­lításokra viszi a dolgozóit. A legjobbakat külföldi jutalom­üdülésbe részesíti. Az elmúlt évben 800 dolgozóját vitte ki­rándulásra az ország belterü­letén. hatvan dolgozóiát kül­földi kirándulásra küldte. Az idei kirándulásokat most ösz- szegzik. — Jövő évi szállításra száz­ezer kötött ruhára kapott meg­rendelést a Szovjetunióból a Budapesti Finomkötöttárugyár balassagyarmati gyáregysége. Az exportszállítmány értéke meghaladja a tízmillió forin­tot. Vandálok as álon Nem kis meglepetés fogadta vasárnapra virradóan a gép- járművezetőket. a Kazár—Vizslás közötti útszakaszon. A kö­zelmúltban korszerűsített 3 kilométer hosszú út mondhatni valamennyi vezető oszlopát az éjszaka folyamán vandál ke­zek — feltehetően suhancok — kidöniötték. Jó részüket be­dobálták az út közepére: veszélyeztetve a forgalmat. Alapos munkát végeztek, mert legalább ötven oszlop nem volt a helyén, sőt a közúti jelzőtáblát is kivették helyéről és így két alkalmi forgalomirányító jelezte az egyik kanyarban a járművezetőknek, hogy vigyázzanak, veszélyes az útsza­kasz. Az esetről felháborodva beszélt mindenki és az út gazdája, a KPM már megtette a feljelentést. Az oszlopdöntö­gető vandálokkal szemben a felelősségre vonás nem marad majd el. (ács) Halálos közúti baleset Mátraverebélyben A ÜSt végén történt balese- ek közül az egyik halálos ki- nenetelű volt. Mátraverebély- >en vasárnap este 19.15 órakor i 21-es úton akart átmenni róth Pál, 41 éves mátravere- >élyi tsz-tag. A gyalogosan laladó férfit egy személygép- cocsd elütötte. A gépkocsi ve­hetője Fülöp Ferenc 49 éves, salgótarjáni nyugdíjas volt. A baleset következtében Tóth Pál olyan súlyos sérülésékei szenvedett, hogy kórházba szállítás közben, a mentőautó­ban meghalt. Megsérült Fülöp felesége is. ‘ • A baleset ügyében, a közle kedésrendészet folytatja a vizsgálatot. A Tiszápalkonya térségében az építők átvontatták a Tiszán a 340 méter hosszú és 150 tonna súlyú szigetelt ikervezeté­ket. A nágy pontosságot és szaktudást igénylő munkánál kü­lönleges csigasorral és 250 lóerős szovjet traktorral vontat­ták víz alatt a csővezetéket NAPTÁR I «MM»* * * * • 1911. november 16. kedd, Ödön napja. A Nap kel: 6.49, nyug­szik: 16.08 órakor. A Hold kel: 5.15 nyugszik: 14.50 érakor. Időjárás péntekig Várhat» Műjárás ma est»®: vál­tozóan felhős, párás idő. Reggel többfelé köd, egy-kéit helyein köd- szttálás. Legmagasabb nappali hő­mérséklet. 7—12 fok között. Távolabbi kilátások péntekig: túlnyomóan szárat: idő, dé a haj­nali és reggeli órákban erős pá­rásság, köd. Az időszak végén az északnyugati szél megélénkül. Legalacsonyabb hajnali hőmérsék­let mínusz 2, plusz 4 fok között. Legmagasabb nappali hőmérséklet 6—11 fok között. Jelentős meny­nyi.ség ű (legalább 5 mm) csapa­dék az ország területének W szá­zalékán váritató. — Még több motorkerékpár. Tavaly ezer lakosra huszonöt motorkerékpár jutott me­gyénkben. A kétkerekű jár­művek iránti érdeklődés to­vábbra sem csökken. A ne­gyedik ötéves terv végére ez a szám előre láthatóan har­mincháromra emelkedik. ® Csendes-óceáni vásár. Az elmúlt hét végén Limában megnyílt a 1. ..'Csendes-óceá­ni” vásár. A kétévenként megrendezésre kerülő és no­vember 28-ig tartó vásáron 38 ország képviselteti magát. A szocialista országok közül a Szovjetunió, az NDK. Cseh­szlovákia. Lenwelország. Ma­gyarország. Bulgária. Romá­nia. és Kuba vesz részt. — A világ legkisebb gyere­ke? A lengyelországi Swetoch- 'lowice városi kórházában született meg a világ föltehe- tőleg legkisebb csecsemője, — közli a varsói Express Wieczomy. Az újszülött, aki 180 napra született, 45 r dekát nyomott, s 27 centiméteres volt. Jelenleg inkubátorban tartják, ahol kielégítően gya­rapodik: súlya több mint egy kiló már, hossza 32 centimé­ter. Érdekes, hogy az újszü­löttet kezdetben nem lehetett anyakönyvezni, mivel a ható­sági előírások szerint születési bizonyítványt csak olyan gyermekek kapnak, akiknek a súlya meghaladja a 60 dekát. — Életmentési gyakorlat halállal. Tömesszerencsétlen- séggel végződött a Montevi­deo közelében helikopterekkel tartott életmentéül gyakorlat. A levegőben két helikopter összeütközött'és a tengerpar­ton összesere glett nézők közé zuhant. Eddigi jelentések sze­rint hatan szörnyethaltak, a sebesültek, száma legalább harminc. — Nudista úszóbajnokság. Kellemesen fűtött uszodában, rendkívüli biztonsági íntézke-' aések közepette. vasárnap Rotterdamban megtartották az európai nudista úszóbai- nokságot. A tíz országból ér­kezett versenyzők részvételé­vel tartott bajnokságot Van Der Pols, a rotterdami sport- egylet elnöke nyitotta meg. A nézők csalódására Van Der Pols öltözékben jelent meg. és a verseny megindításakor mindössze inggallérját gom­bolta ki. A verseny befeiezté- vel a Holland Nudista Szö­vetség elnöke felszólította a nézőket, hogy tegyék félre ruháikat és csatlakozzanak az úszókhoz. A nézők a felszólí­tásnak eleget tettek. Figyelmesebben! A nógrádi szénbányáknál az elmúlt hét mindegyik napjára esik sérülés. Forgách-aknán a munkahely takarítása közben a homlokból kidőlt széntömb Pócsa Sándor vájár bal lábán okozott sérülést. A keze sé­rült meg Kányáson főtebizto- sítás közben Loy Bélának, Szorospatakon sodronykötél­húzás közben Gübner Ferene vájár keze sérült meg. Ká­nyáson Varga László vájár két ujját zúzta össze. Szoros- patakon a kő Krajcsi Pál lá­bát a kaparóhoz nyomta, a bokája sérült meg. A viszonylag könnyebb sé­rülések mellett sajnos, súlyo­sabbak is történtek. Kányás- akna külszíni meddőhányóján a felvonónál levő csille alól az éket akarta kiszabadítani Puporka Bertalan, mátravere- bélyi lakos. Társa egy másik csillét lökött a felvonónál ál­lóhoz és a hajlásban levő Pu­porka olyan súlyosan megsé­rült, hogy medencecsonttörés­sel kellett kórházba szállítani. Szombaton Ménkesen a kö­télpálya egyik állványát javí­tották. Döntés közben a esőr- lő karja elszabadult és Kar­nis Sándor lakatos jobb kö­nyökét eltörte. A balesetek többsége óvato­sabb, figyelmesebb munkával elkerülhető lett volna. Minde­nütt nem lehetnek figyelmez­tető feliratok, de a veszély ott van. Ezek a példák is el­gondolkodásra késztetnek: emberek, figyelmesebben! B. — Készülődés az ünnepek­re. Már a közelgő ünnepekre készül az Eger—Gyöngyösvi" déki Állami Pincegazdaság salgótarjáni pincészete. Az ünnepekre’ 15—16 féle foiyó- bort hoz forgalomba mintegy 1300 hektoliter mennyiségben, elsősorban minőségi borokból. A gyöngyösi telepen 50—60 féle palackozott ára várja a vásárlókat. «*** Azonosították azt a fia­tal nőt, aki golyóval a fejé­ben egy hálózsákban találtak meg november 5-én egy Lee Angeles-i utcán. Kiderül* ró­la, hogy Sandra Pratt-neik hívják, s felesége a kalifor­niai Fekete Párduc párt he­lyettes „hadügyminiszteré­nek”. Tizenkét párttaggal egyetemben per folyt ellene illegális fegyverviselés miatt — Robbanás. Sorozatos rob­banások rázták meg az Acca- pulco mexikói üdülőhely kö­zelében levő haditengerészeti támaszpontot. A detonációk a támaszpont lőszerraktárában keletkeztek. Az áldozatok számáról és a károk nagysá­gáról nem adtak ki jelentést, de nem hivatalos források szerint a robbanás közép­pontjától számított négyszáz méteren belül senki sem ma­radhatott életben. A totó 46. heti eredménye 1. Komló—Pécs x líl 2. ZTE—DVS5C 1 1:0 3. Özd—MÁV DAC x 1:1 4. G.-MÄVAG—B.csaba 1 2d) 5. Volán—Bp. Spart. x 1:1 6. Pécsi B.—FÖSPED 2 0:2 7. BVSC—Nagybátony 2 2:3 8. K.KFSE—Leninváros x 1:1 9. SKSE—Ikarus 1 3:1 10. Bologna—rjuventus 2 1:2 11. Napoli—Inter x 0:0 12. Varese—Roma 2 1:3 13. Verona—Fiorentina x 0:0 +1 14. Mantova—Catanzaro x 1:1 Mii. fizet a toló? 13 plusz 1 találatos szelvény ezen a héten nem volt. 13 találatot .egy pályázó ért el, nyereménye 613 847 forint. 12 találata 31 pályázónak van, egyenként 13 201 forintot kap­nak. A Í1 találatos szelvények száma 580 darab, nyeremény- összegük 706 forint, 10 talála­tot 5054 szelvénnyel értek el, nyereményösszegük 121 forint. ÁRAMSZÜNET XI. hó 17-én 7—16 óráig Salgótarjánban: Űjakna, Vas­vári P. út, Csizmadia S. út, Martos F. út, Jónás-telep, Pécsköpuszta, Ilona-telep, Művésztelep, Pintér-telep. NO GRÄD, a Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád megyei Btaott aága éa a Megyei Tanács (apja. FflszerkesztSt GOTT AB Í3TULA. Szerkesztőségi Salgótarján, Petőn u. t. Telefon: 0-94. 82-95, es-9«, 23-97. Főszerkesztő: 13-94. Belpolitikai ovaí: 14-40. Sportrovat: 11-59. Éjszakai szerkesztés: 13-05. Kiadja a Nógrád megyei Lapkiadó Vállalat. FelelOs kiadó: VED A EDIT Kiadóhivatal: Salgótarján. Petőfi «. U -Telelőn, 18-39, Terjeszti: a Magyar fosta. Előfizethető; a helyi postahivataloknál ér a kézbesítőknél. Előfizetési dij egy hónapra 29 forint. Előállítja: a Nógrád megyei Nyomdaipari Vállalat. Salz 6­_ tarján, Petőfi u. 1» Felelős gézétől PAPP tUiöBGü igazgató. Index-számi {SOK, ___

Next

/
Oldalképek
Tartalom