Nógrád. 1971. november (27. évfolyam. 258-282. szám)

1971-11-17 / 271. szám

VllAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! NÖGRÁD A r MS ZMP NÓGR A D M E G Y El BlZOfTS AGA ÉS A, MEGYEI TANÁCS LAPJA XXVII. ÉVF., 271. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1971. NOVEMBER 17., SZERDA Ha;>ireaden a tanácsok ifjúságpolitikai tevékenysége Ülést tartott a megyei tanács vb Ülést tartott tegnap Salgó­tarjánban, a megyei tanács vb-termében a Nógrád me­gyei Tanács Végrehajtó Bi­zottsága. Az ülésen, többi kö­zött, jelentés hangzott el a két vb-ülés közötti időben el­nöki jogkörben kiadott dönté­sekről, az ifjúság körében végzendő munka tanácsi fel­adatairól készült — 182/1970 vb.-számú határozattal elfo­gadott — intézkedési terv végrehajtásáról. Beszámolót hallhattak a résztvevők Pász­tó nagyközség Tanácsának és szerveinek munkájáról, a KPM Közúti Igazgatóság te­vékenységéről —, s egyéb na­pirendeket tárgyalt a végre­hajtó bizottság. Az ifjúság körében végzen­dő munka tanácsi feladatai, ra készült intézkedési terv végrehajtásáról dr. Boros Sándor megyei tanácselnök­helyettes jelentése számolt be a végrehajtó bizottságnak. Az elmúlt hónapokban a megyei tanács szakosztályai és a vá­rosi tanácsok, járási hivata­lok elnökei megvizsgálták a végrehajtás helyzetét. Jelen­téseik alapján a megyei KISZ- bizottsággal egyetértésben szólt a jelentés az eddigi ta­pasztalatokról. Az ifjúságpolitikai feladato­kat átfogóan az MSZMP KB 1970. februári, a megyéi párt- bizottság 1970. májusi hatá­rozata , szabja meg. A végre­hajtó bizottság 197<X decem­ber 29-i ülésén tárgyalta meg á tanácsok ifjúságpolitikai munkáját és 182/1970 számú határozatával elfogadott in­tézkedési tervében meghatá­rozta a. legfontosabb felada­tokat. Mindenekelőtt az ifjú- ság munkára való felkészíté­sét, szocialista szellemben va­ló nevelését, a fiatalok mun? ka- és életkörülményeinek állandó javítását, közéleti te. vékenységük fejlesztését, sza­bad idejük kulturált felhasz­nálásának elősegítését, az eh­hez szükséges személyi és tár­gyi feltételek állandó fejlesz­tését, az ifjúsági szervezetek működésének fokozottabb er­kölcsi és anyagi támogatását. Milyen hatással volt a vb intézkedési terve az ifjúság- politikai tevékenységre? Vég­rehajtása olyan időszakban kezdődött meg, amikor a kb ifjúságpolitikai határozatát a pártszervek és alapszerveze­tek már minden szinten meg­vitatták, végrehajtására hatá­rozatot hoztál? és intézkedési tervet készítettek. Ez a széles körű politikai munka az if­júságra irányította a figyel­met, fokozta a kommunista vezetők és párttagok fele­lősségérzetét, jó irányba for­málta az ifjúság megítélését. A vb intézkedési terve, ta­pasztalatok szerint kedvezően hatott a tanácsok ifjúságpoli­tikai tevékenységére. Vissza­szorulóban van például az a felfogás, hogy az ifjúságért a felelősség kizárólag a KISZ-re és a pedagógusokra neheze­dik. A tapasztalatok azonban arra is figyelmeztetnek, hogy a tanácsi vezetők egy része szűkén értelmezi ifjúságpoli. tikai feladatait, azokat kizá­rólag, vagy elsősorban az anyagi-technikai feltételek ja­vítására korlátozza. E szem­lélet megváltoztatásához ‘ még további erőfeszítés szükséges. Növekszik azonban a pozitív példák száma. Városi, járási szinten helyes lépések történ­tek a vb intézkedési tervének ismertetése érdekében is. Példamutatóan végezte ezt a munkát a Balassagyarmati vá­rosi Tanács, ahol kidolgozták saját intézkedési és KISZ-bi- zottsággal való együttműködé­si tervüket. A jelentés részletesen szó­lott a tervezett intézkedések megvalósításának helyzetéről is, a meghatározott fő felada­tokra külön kitérve. Az ifjú­ság munka- és életkörülmé­nyeinek javítását elemezve szólott például a fiatalok lakásigényeinek kielégítésére több helyen meghonosodott kedvező irányzatokról. Balas­sagyarmaton az 1971-ben el­osztott tanácsi értékesítésű és bérlakások csaknem 80 száza­lékát fiatalok kapták. Salgó. tar jártban a fiatalok lakásépí­tési akcióinak támogatására, a területek előközművesítését a városi tanács biztosítja, a la­kások elosztásánál a fiatal szakembereket előnyben része­síti. Ebben az évben a városi KISZ-bizottság tizenegy lakás esetében rendelkezett lakásel­osztási joggal. Az érintett ta­nácsok az intézkedési terv ezirányú kezdeményezését magukévá tették, lakásgazdál­kodásukban helyesen alkal­mazzák. A végrehajtó bizottság meg­állapította, hogy az említett határozatával elfogadott in­tézkedési terv kedvező válto­zást indított meg a tanácsok ifjúságpolitikai tevékenységé­ben. Fokozódott a figyelem az élet minden területén az if­júság nevelésének kérdései iránt, javult a szemlélet, erő­södik a felelősségérzet és a tenniakarás. Az eltelt tíz hó­napban a kitűzött célok és feladatok — jellegüknél fogva — nem valósulhattak meg tel­jes egészükben. Az intézkedé­si tervben meghatározott te­endőik többsége továbbra is időszerű marad. Magyarország üdvözli a leszerelési világértekezletet Szovjet komszolisták a Salgótarjáni Kohászati Üzemekben A A szovjet PROMSYRIOÍM- PORT, valamint a magyar METALIMPEX külkereske­delmi vállalat fiataljai hosz- szabb idő óta baráti kapcso­latot tartanak fenn. E baráti szálak különösen azóta erő­södnek, amióta a két vállalat fiataljai Moszkvában, majd Budapesten kicserélték gondo­lataikat, és megállapodtak abban, hogy még szélesebb alapokra helyezik kereskedel­mi kapcsolataikat. A megállapodásban többek között az is szerepel, hogy a Szovjetunióban és Magyaror­szágon tapasztalatcseréket szerveznék. E megállapodás alapján érkezett’ az elmúlt hé­ten hazánkba U. A. Tihonov mérnök vezetésével a PROM- SYRIOIMPORT külkeres­kedelmi vállalat három fia­talja. Itt-tartózkodásuk során tegnap Pánczél Róbertné, a METALIMPEX üzletkötője kí­séretében ellátogattak a Sal­gótarjáni Kohászati Üzemek­be. A több mint százéves gyár­ban a nagyüzemi KISZTbizott­fiatalok üzemlátogatáson ság szervező titkára, Elek Fe­renc köszöntötte a vendége­két. A KISZ-szervezet képvi­selője tájékoztatást adott a vállalat fiataljainál? termelés­ben elfoglalt helyéről, szere­péről. Ismertette továbbá a gyár termékstruktúráját, ter­melői gyárrészlegeinek műkö­dését. Az általános tájékoz­tató után üzemlátogatás kö­vetkezett. A gyárlátogatás során a szovjet komszomolisták meg­tekintették a termelő részle­geket. Főleg a rúdhúzóüzem- ben, a hideghengerműben és a DEXION-részlegben töltöt­tek huzamosabb időt. A DEXION-Salgó elemeket — mint mondották — ez évben Moszkvában ismertek meg, az Intormas ’71 elnevezésű kiál­lításon. Az üzemlátogatást követően Plachi Péter, a nagyüzemi KISZ-bizottság titkára adott választ a vendégek kérdései­re, Az eszmecsere során a gyár képviselői is több kér­dést tettek fel a vendégeknek. Válaszában ü. A. Tihonov Fotó: Kulcsár mérnök elmondotta, hogy él­ményt és sok tapasztalatot nyújtott a gyár megtekintése, az üzemben jól ötvöződik a jelen a múlttal Arra is rá­mutatott, hogy az elmúlt év­ben a írohászati üzemelvben, járt PROMSYRIOIMPORT küldötteinek ígéretét teljesí­tették, hiszen állandóan fi­gyelemmel kísérték a gyár által. megrendelt melegen hengerelt termékek útját és szorgalmazták azok mielőbbi kiszállítását. A szovjet komszomolisták ma tovább folytatják a beszél­getést a kohászati üzemek KISZ-szervezetének képvise­lőivel. Ezt követően megte­kintik az egyre fejlődő és szépülő megyeszékhelyet, majd ellátogatnak a salgói várhoz. A vendégek kora délután vesznek búcsút Sal­gótarjántól. A szovjet delegá­ció ellátogat még a Dunai Vasműbe is. A tíznapos itt- tartózkodás végén megállapo­dást írnak alá ' a METALIM- PEX külkereskedelmi válla­lat KISZ-szervezetével. A KNDK nagykövetének búcsúíogadása Li Dong Szón, a Koreai párt . Központi Bizottságánál? Népi Demokratikus Köztársa' titkára, Kisházi Ödön, az El- ság budapesti nagykövete ked- nöki Tanács helyettes elnöke, den este búcsúfogadást adott Czinege Lajos vezérezredes, • a nagykövetségen abból az honvédelmi miniszter, dr. Ko- alkalomból, hogy a közeljö- rom Mihály igazságügyminisz- vőben végleg elutazik Ma- tér, Roska István, külügymi- gyarországról. A fogadáson niszter-helyettes, valamint a megjelent Óvári Miklós, a diplomáciai képviseletek szá- Magyar Szocialista Munkás- mos tagja. (MTI) . Törvényes Dél-Afrika elnyomott népeinek harca Az Egyesült Nemzetek Szer­vezete közgyűlésiének üléssza­ka kedden délután folytatta a vitát a Szovjetuniónak a le­szerelési világértekezlet össze­hívására előterjesztett javasla­táról. A ke<tt ülésen felszólalt Gsatorday Károly külügymi­niszter-helyettes a magyar küldöttség vezetője. Beszédet mondott többek között Egyip­tom, Ghana, Bulgária, Len­gyelország és Nepál küldötte. Csatorday Károly, a szov­jet kezdeményezést üdvözölve hangsúlyozta, hogy Magyaror­szág nagy fontosságot tulajdo­nít a leszerelési világértekezlet összehívására előterjesztett ja­vaslatinak, kész részt venni egy ilyen értekezlet előkészí­tésében. Aláhúzta, hogy a Szovjet­unió hasonló tartalmú és cé-- lú korábbi kezdeményezéseit nyomon követő, ú.i javaslat most különösen időszerű, mi­vel több új tényező eredmé­nyeként az általános politikai helyzet ma kedvezőbb a le- sz3re:ési világértekezlet össze­hívására mint bármikor i az­előtt. A kedvező világhelyzet kialakulása irányában hátó új tényezők közül kiemelte a Nyu- gat-Berlinről kötött négyhatal­mi megállapodást, a remélhe­tőleg rövidesen ratifikálásra kerülő szovjet—nyugatnémet, illetve lengyel—nyugatnémet szerződést, az európai bizton­sági értekezlet összehívására tett szocialista kezdeményezés széles körű támogatását. To­vábbá a közeli eredmények­kel kecsegtető szovjet—ameri­kai SALT-megbeszéléseket, és a Kínai Népköztársaság tör­vényes jogainak helyreállítá­sát az ENSZ-ben. A magyar küldött rámuta­tott, hogy a leszerelési világ- értekezlet méltóan illeszkedne bele a „leszerelési évtized” ke­retébe, új ösztönzést adna a leszerelésre irányuló külön­böző erőfeszítéseknek, s egy­szersmind fórumot teremtene új javaslatok, elgondolások és tervek megfogalmazására. A világértekezlet és a külön­böző leszerelési fórumok ked­vező kölcsönhatását taglalva kiemelte: „A magyar küldött­ség véleménye szerint a le­szerelési világértekezletnek — jóllehet ez a leszerelési kér­dések egész komplexumát át­fogná — elsősorban a tömeg- pusztító fegyverek, mindenek­előtt a nukleáris fegyverek be­tiltására és megsemmisítésére kellene összpontosítania fi­gyelmét.” Ezért üdvözölte a magyar kormány, az öt nukleáris ha­talom értekezletére tett szov­jet javaslatot, csakis valameny- nyi nukleáris hatalom rész­vételével, és kölcsönös bele­egyezésével lehet haladást el­érni a nukleáris leszerelés te­rületén. A magyar kormány rendkívül sürgősnek és fon­tosnak tekinti a nukleáris fegyverek felhasználását meg­tiltó nemzetközi egyezmény ki­dolgozását és megkötését, . s reméli, hogy a világbékéért, és a nemzetközi biztonság meg­szilárdításáért viselt különle­ges-felelősségük folytán végül- is lehetővé válik az öt nuk­leáris hatalom értekezletének összehívása. Alapvető követelmény, hogy a világ valamennyi’ állama ve­gyen részt a leszerelési világ- értekezleten, függetlenül at­tól, hogy fagja-e az ENSZ- nek, vagy sem. A tapasztalatok megmutat­ták. hogy a leszerelés törté­nelmi folyamat, s nem vala­miféle elszigetelt cselekvés, következésképpen a leszerelés egyetlen értekezleten meg nem oldható, óriási problémá­ja megkívánja, hogy a világ- értekezlet hosszabb ideig mű­ködjön, és minden két-három évben ülésezzen. Becsben kedden sor került a SALT hatódd? fordulójának első munkaülésére. A hadá­szati fegyverrendszerek kor­látozásáról tárgyaló szovjet és amerikai küldöttség hiva­talos' tanácskozása a szovjet nagykövetség épületében öt­negyed óráig tartott, A konfe­renciához közelálló körök vé­leménye szerint az első mun­kaülést barátságos légkör jel­lemezte. Ez volt a SALT-tár- gyalások 93. ülése. Az első ülést követően kora délután Gerard C. Smith, az amerikai küldöttség vezetője Me«é!énli öllek a harcok Laos^bao Laosz keleti részében a rendkívül heves esőzések be­fejeztével megélénkültek a felszabadító erők támadásai. A vientianei hadügyminisz­térium szóvivője kedden kö­zölte, hogy a kormánycsapa­tok az utóbbi 24 órában két állás feladására kényszerültek Muong Phalane város közelé­ben. A szóvivő beszámolt ar­ról, hogy Laosz északi ré­szén az utóbbi 24 órában 4 összecsapás volt és a Kő­edény-síkságon a kormánycsa­patok állásait 8 alkalommal jelent meg a Hofburgban levő sajtóközpontban és az éppen ott levő mintegy húsz újság­írónak rögtönzött sajtótájé­koztatón fejtette ki vélemé­nyét. Smith elmondotta, hogy a legutóbbi helsinki fordulót „pozitív eredményekkel” zárták, s ez „jó alapot” ad a bécsi ta­nácskozásokhoz. A keddi tanácskozás után közölték, hogy a soron követ­kező — 94. munkaülést pénte­ken délelőtt 11 órakor tart­ják az amerikai nagykövetség épületében. (MTI) Az ENSZ-közgyűlés külön- Leges politikai bizottsága több fontos határozatot fogadott el a Dél-afrikai Köztársaság apartheid politikájának felszá­molása érdekében. A különleges politikai bi- zottság komoly aggodalmát fejezte ki a dél-afrikai kato­nai és rendőri erők növelé­se miatt és megállapította, hogy a Dél-afrikai Köztársa­ság továbbra is kap több ál­lamtól hadianyagot, valamint műszaki és egyéb segítséget hadianyaggyártáshoz. A bizott­ság határozatban ítélte el az ilyenfajta eljárást és felhí­vott minden kormányt, hogy tartsa be a dél-afrikai fegy­verszállítási tilalmat. Egy másik határozatban a különleges politikai bizottság elítélte a Dél-afrikai Köztár­saság kormányát, meid rezer­vátumokat létesít a bennszü­lött afrikai lakosság számára. Egy külön határozat lelep­lezi a dél-afrikai fajgyűlölő kormány taktikáját, amely ar­ra irányul, hogy megtévesztve a világ közvéleményét megszi­lárdítsa a fehér kisebbség uralmát Dél-Afrikában. A ha­tározat alátámasztja, hogy tör­vényes az a harc, amelyet Dél- Afrika elnyomott népei vív­nak a fajgyűlölet felszámolá­sáért és felhív minden álla- 1 mot, hogy hozzon még haté.:^ konyább intézkedéseket az apartheid megszüntetéséért. A különleges politikai biz zottság indítványozta a Biz­tonsági Tanácsnak, hog. so­ron kívül vizsgálja meg a dél­afrikai helyzetet. (MTI) (Folytatás a 2. oldalon) érte tüzérségi támadás. Barátságos légkör Becsben

Next

/
Oldalképek
Tartalom