Nógrád. 1971. október (27. évfolyam. 231-257. szám)

1971-10-09 / 238. szám

Kulturális üwm: Szóvá tesszük Az újítási oklevél Orbán József fotókiállítása :»íí VÁLTOZOTT A MŰSOR. Mint már hírt adtunk arról, október 13-án nagyszabású műsoros divatbemutató lesz a salgótarjáni József Attila Művelődési Központ színház- termében. Mint értesültünk, a műsorból kimarad Salvator Toto olasz revü-kisegyüttese. helyette a Winkelmayer Brass Band szerepel és négy mű­vésszel bővült a szereplők sora. Végleges most már, hogy fellép: Korda György, Haran­gozó Teréz, Rátonyi Róbert, Dékánv Sarolta, Latabár Kál­mán, kovács Ibi, Bittera Ju­dit, Komár László, Kiss Kati és a Sláger-tánckar. Egyéb­ként ez lesz Salgótarjánban két évtized legdrágább műso­ra. Az OKISZ-labor manö­kenjeinek divatbemutatóján ugyanis a helyárak harminc és negyven forint között lesz­nek. ♦ ROSSZ REKLÁM, a Rózsa Sándor tévéfilmsorozat fel­keltette a figyelmet Móricz Zsigmond Rózsa Sándor-regé- myei iránt is. Ha nem is nyil­vánult meg olyan elsöprő ér­deklődés, mint a Forsyte Sa­ga három kötetéért, de csupán Salgótarjánban az Állami Könyvesboltban rövid idő alatt kétszáz kötet fogyott a Móricz-regényből. Most a könyvesboltban arról értesül­tünk, hogy a rendkívül rosz- szul sikerült filmadaptáció csökkentette a regény iránti érdeklődést is. Kár pedig, mert a regény jó. ¥! mrnAN FOLKLÓR. A ba­lassagyarmati irodalmi presz- szó legközelebbi előadása ok­tóber 11-én, hétfőn este 19 órakor lesz a Tünde-cukrász­dában. Jose Arsemandia ének­és gitáregyüttese Latin-Ame- rika népeinek hangulatos mu­zsikáját mutatja be. Az ősi indián folklórtól napjaink modern sanzonjaiig hallhat­nak a nézők dalokat. Az elő­adások teljesen zárt körűek, csak bérlettel látogathatók. A Mikszáth Kálmán Művelődési Központ jegyirodájában vált­ható bérlet ára: 72 forint. ÜJ KÖNYVEK A KÖNYV­TÁRBAN. Üj könyvekkel gazdagodott a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyv­tár. A Tankönyvkiadó jelen­tette meg Bozóky Éva: Szü­lőkhöz szólunk című könyvét. A Közgazdasági és a Jogi Kiadó adta ki Walter Robert Füchs: Az új tanulási mód­szerek című kötetét. Több pe­dagógiai jellegű kiadvány mellett érdeklődéssel tarthat számot Előd Istvánná: Szá­moljunk együtt! című, szülők számára készült segédkönyve is. * JAPÁN FILMEK. A megyei művelődési központ filmklub­ja keretében októberben ja­pán filmeket vetítenek. A vetítések előtt néhány filmis­mertetést tartanak, a negyed­éves program után. amelyben indiai filmek is szerepelnek, filmvitát szerveznek. Az e havi műsor: a Csavargó (15- én), A vihar kapujában (29- én). Az előadások kezdete: 19 óra. * KIÁLLÍTÁSOK A MŰSZA­KI NAPOKON. Két kiállítás is nyílik az október 27-én kezdődő és november 4-én záruló első Nógrád megyei műszaki napok keretében. Már az első napon megnyitja Skoda Ferenc, a KISZ megyei bizottságának titkára a Me­gyénk ipara című kiállítást a megyei művelődési központ üvegcsarnokában. Ugyancsak ott rendezik meg „A közleke­dés 25 éves fejlődése Magyar- országon” kiállítást MŰSZAKI KÖNYVftAPOK. Tegnap kezdődtek és október 30-ig tartanak az országos műszaki könyvinapok. Ez a rendezvény immár hagyomá­nyossá vált, és évek óta nö­vekvő igény mutatkozik irán­ta. Célja: a szakemberek, szakmunkások, technikusok, mérnökök figyelmét fokozot­tan fölhívni a műszaki iroda­lomra, a korszerű szakisme­retek gazdag tárházára. A Műszaki Könyvklub 15 szá­zalékos vásárlási kedvezményt VÉLEMÉNYÜNK AJÁNLATUNK ■ Csütörtökön ismét jelentkezett a Kék fény. Ez az adás, bizton állítjuk, rendkívül magas nézőszámot mondhat ma­gáénak. Ez, természetesen, nemcsak a „krimi” iránt érdeklő­dők népes táborából kerül ki, egyre inkább az a fajta közé­leti aktivitás ülteti képernyő elé a nézőt, ami a szocialista demokrácia táplálója is, többék között. A Kék fény, nagyon helyesen, elsősorban nem is a bűncselekmények puszta re­gisztrálására, azok felderítésére szorítkozik, illetve aktivi­zálja a nézőt— jóllehet a lakosság bevonása egyes bűncse­lekmények felderítésébe nem elhanyagolható tényező —, hanem igyekszik a társadalmi felelősségre apellálni. Helyesnek tartjuk, hogy az utóbbi időben különösen sza­porodott a kommentárok száma, amelyek lehetőséget nyúj­tanak a Kék fénynek arra, hogy egy-egy konkrét eset kap­csán elemzőbb módon, társadalmi vonatkozásokat is meg­világítva foglalkozzon egyes tendenciákkal. Találkozhat­tunk például a képernyőn az üzérkedő kertésszel, aki amúgy is nagyon magas — törvényes keretek között szerzett — jö­vedelmét törvénybe ütköző módon is igyekezett pótolni, nem kis sikerrel. (Erről a villa, s egyéb ingatlanok és ingóságok is tanúskodtak.) Hasznosnak tartottuk, hogy a kommentá­tor ennek kapcsán sokoldalú elemzést is adott a harácsolás- sal, üzérkedéssel kapcsolatban bizonyos helyeken eluralko­dó jelenségről, amely mellett egyetlen állampolgár sem me­het el közömbösen. Nem tarthatjuk egyszerűen „ügyes em­bernek” az ilyeneket, hiszen társadalmunkban ennek a szellemnek valójában nincs és nem is lehet táptalaja. A tör­vény szigorát tehát joggal alkalmazzák velük szemben. Ma, a Hans Beimler bajtárs című NDK tévéfilmsorozat első részét- láthatjuk. Érdekesnek ígérkezik Garai Gábor In­diai útinaplója. A fő műsorban Kacsóh Pongrác: János vité­ze szerepel, s éjszakai előadás is lesz, az Értekezés egy aka­démián című NSZK filmet mutatják be. (te) \Alóqitádi szerzők Á Ma gyár Ifjúság most meg- repel az összeállításban. Az jelent száma fiatal Nógrád irodalmi rovatot díszíti az megyei írókat mutat be olva- ugyancsak Nógrád megyei sóközönséeének. Kiss Sándor Hibó Tamás metszete is. A és Erdős István novellával, il- szerzők szépen reprezentálják letve elbeszéléssel, Hann Fe- a megye irodalmi, művészeti rene pedig két versével sze- „utánpótlását”. 4 NÓGRÁD — 1971. október 9., szombat nyújt a Műszaki Könyvkiadó kiadványaira. A salgótarjáni könyvklub bolt (353. sz. Álla­mi Könyvesbolt) szóban, vagy a 22-30-as telefonon az ér­deklődők rendelkezésére áll. ¥ TÉLI CSILLAGOK. Feren- czy Teréz költőnő — akinek nagybátyja a híres szobrász (István) volt —. 1830-ban szü­letett Szécsényben, de már huszonhárom éves korában szíven lőtte magát (1853 má­jus 22.). Tettének oka szerel­mi csalódás és szeretett báty­jának elvesztése. Jó ismerett- ségben állott Lisznyai Kál­mánnal, Búlcsú Károllyal és korának több népszerű köl­tőjével. Ferenczy Teréz köte­tét is Búlcsú Károly válogat­ta össze Téli csillagok címen, 1854-ben. A napokban a ba­lassagyarmati járási könyv­tárban előkerült egy eredeti kiadású kötet, amelyet Búlcsú Károly személyesen dedikált, mégpedig az irodalompártoló, történetíró, balassagyarmati születésű és Horpácson el­hunyt Nagy Iván feleségének. ¥ EGÉRFOGÓ. Agatha Christie krimije, az eredetileg London­ban bemutatott Egérfogó, a színháztörténet szériarekorde­re, hiszen amikor bemutatták, még Churchill, Truman és Sztálin állt a három nagyha­talom élén. Azóta a nyolc szerepet 128 színész játszotta. A krimit 41 országban mu­tatták be. Most a 81 éves író­nő megírta első, közvetlenül színpadra szánt darabját, „Fiddler’s Five” címen. (¥1 HOLNAP NYÍLIK MEG a besztercebányai amatőr kép­zőművészek kiállítása a sal­gótarjáni megyei művelődési központ üvegcsarnokában. Négy művész nyolcvankét művét állítják ki, festménye­ket és grafikákat A kiállítás­ra delegáció is érkezik, Jan Drobco, járási tanácstitkár, Vladimír Lehotsky ideológiai titkárhelyettes és Jozef Morav* cik, a járási művelődési köz­pont igazgatója személyében. A megnyitón közreműködik Stefan Ollah cimbalom nép­művész, a járási művelődési központ munkatársa. A nógrádi szénbányák Gyu­la-akna üzemét az idén meg­szűntették, a bányászat visz- szafejlesztósének egyik várha­tó, érthető, soron következő intézkedéseként. Korábban is gyakran vitt erre utam, s most egyszerűen elviselhetetlennek tűnt a nagy, mozdulatlan némaság, sötétség, a műhelyek és szál­lítószalagok tátongó üressége. Érthetetlen volt számomra, hogy a korábban zajos, for­galmas táró az élet legkisebb jelét sem mutatja. Amikor áthaladtam a volt osztályozó melletti kis patak hídján, még a hegesztett felirat foga­dott: Jó szerencsét! Aztán... aztán mintha már nagyon ré­gen jártak volna itt a felira­tot készítők és nap mint nap ezt olvasó emberek... Egy, a mai építészeti köve­telményeknek megfelelő, la­pos tetejű, csupaablak épület mellé értem. Valamikor iroda­ház volt, kíváncsian kukkan­tottam be az ablakon. Székek, vödrök, seprűk, a kályha mellett tűzifa. Itt felejtették, viszont a kézmosó kagylót már nem láttam a vízcsapok alatt. Megkerültem az épüle­tet. Kíváncsiskodtam... S na­gyon meglepődtem. Az üvegen keresztül hatalmas irathal­mazt láttam, szétszórva, aho­gyan az ott levő íróasztalból, szekrényből kizúdították. Kollektív szerződés, szállító­szalag-vasszerkezeti tervek, műszaki rajzok, különböző dossziék, füzetek, szolgálati utasítások, újítási feladatter­vek, nyilvántartások, beruhá­zási egységprogramok módosí­tása, vezérlő- és távbeszélő­berendezés terv jegyzéke... böngésztem. És... No csak, jól látok?! Egy megtépett ok­levél a papírok tetején. A vö­rös csillag alatt a kitüntetett neve, Kiváló Üjító. Aláírva: a Szakszervezetek Országos Tanácsa, a Nehézipari Minisz­térium, az Országos Találmá­nyi Hivatal képviselőinek (ve­zetőinek) neve. A bélyegzőt mindenesetre sikerült kibe- tűznöm: nehézipari miniszter első helyettese. Vegyes érzel­meim voltak. Véletlen lenne, vagy nemtörődömség, esetleg szándékosság? Még abban sem vagyok biztos, hogy az oklevél tulajdonosa a Kiváló Újító címmel járó pénzjutal­mat nem kényszerült-e itt­hagyni. .. A salgótarjáni József Attila Művelődési Központ fotóklub­ja az őszi és téli hónapokra gazdag kiállítási programot dolgozott ki tagjai és a közön­ség részére. Az őszi kiállítási sorozat kiállítója Orbán József tapolcai fotóamatőr. Sok szép művészi átéléssel megformált munkáját láthatjuk. A kivá­gott szőlőtőkékben, gyökerek­ben, kövekben és a fákban egyaránt megtalálja a szép, új és érdekes motívumot. Más bizonyára elment volna emel­lett a torzó mellett. O talpra állította a „segítségért kiáltó emberalakot”, meglátta és megláttatta a „talált tárgy­ban’ a groteszket, mint esz­tétikumot. A Balaton vidéké­ről készült tájképei is gazdag és művészi átélésről adnak ta­núságot. A kiállítást október 17-ig lehet megtekinteni a Jó­zsef Attila Művelődési Köz­pont előcsarnokában. K. P. Nem azért a két forintért... Az amúgy is kicsi, és szűkös távolsági járatot zsúfolá­sig megtöltötték az utasok Szilaspogonyban. így aztán, a keskenyre préselödött emberek nem túlzottan örültek, ami­kor a következő megállónál, Zabaron, két karszalagos el­lenőr szállt fel a járműre. Azok pedig, felelősségteljes fela­datuk teljesítésének első mozzanataként — az éppen le- szállni készülődő hetven év körüli Margit nénit igazoltat­ták. Az idős asszonynak pedig nem volt menetjegye. „De én odaadtam a sofőrnek a két forintot, higgyék el! Vót az mán máskor is, hogy jegyet nem adott!” — erősítette Mar­git néni kétségbeesetten. Az utasok morgolódtak: igen, ők is látták, hogy a néni odaadta a pénzt, ők is tudják —, hogy főleg ilyen kis tá­von —, gyakran nem ad a sofőr menetjegyet, de mit lehet [★1 NÉVADÖ ÜNNEPSÉGRE készül a diósjenői körzeti mű­velődési ház. Október 9-én Szentgyörgyi István, a Diósje- nőn született ismert színmű­vész nevét veszi fel a műve­lődési intézmény. Az ünnepsé­gen bemutatják egyik nagy sikerű filmjét. A vén bakan­csost is. S ekkor abban kellett hagy­nom az „elmélkedést”. A dombtetőről valamelyik felbo­rult csille mellől kiáltott va­laki: — Halló! Maga mit keres ott? Ha nincs semmi dolga, menjen onnan! És én megnyugodtam az erélyes utasításra, hiszen őr­zik a megmaradt értékeket. Osgyáni Lajosné tenni? Az ellenőrök pedig úgy döntöttek, hogy mivel Margit néninek se menetjegye, se büntetést egyenlítő huszonöt fo­rintja nem volt, beviszik őt a tarjáni rendőrségre. Amikor azonban a jármű ismét elindult, felbolydult az addig lap­pangó „utasközvélemény”. Végül a háborgó utasoknak, és egy segítőkész fiatalember huszonöt forintjának engedve, az ellenőrök engedélyezték, hogy a kétségbe esett Margit né­ni a falu határában leszállhasson. Ez a kegyesség feltétle­nül az ellenőrök javára írható. Meggyőződésem azonban, hogy az említett eset okainak vizsgálatánál az illetékesek el­tévesztették a házszámot. n. m. ANDRZEJ ZBYCH 13. _— Ne játszunk szembekö­tősdit, Abwehr urak — emelte fel hangját Schabe. Ingrid Kieldnek legkésőbb kilenc órakor otthon kellett volna lennie... — Csak nem beszélt meg magával is randevút? _— Kloss főhadnagy, maga túl sokat megenged magá­nak. Ingrid Kieldre nem ne­kem van szükségem, hanem a Birodalomnak. Ennyi elég? — Elég — válaszolta Kloss. — Ott kellett volna kezde­nie, hogy a lány az önök embere. Schabe öklével az asztalra csapott. A nyugalmat hazu­dó álarc egyszeriben lehul­lott a himmleri arcról. — Megvetnek bennünket, mi ? De ha az orrunk elől elragadták ezt a lányt.., — Megengedi Sturmbann­führer úr — sziszegte Schultz — ezt a gyanúját jelentem az admirális úr­nak. .. — Jelentse, akinek akarja! — Csillapodj, Schultz — szólt közbe Kloss. — Ami engem illet, kész vagyok se­gíteni. .. — Az is elég, ha nem za­var — válaszolta Schabe nyeglén. — Lehet, hogy a lány mégis elment a mozi elé? Egymás arcát vizslatták. Kloss nyugodtan cigarettára gyújtott, és pohara után nyúlt. — Majd alkalomadtán el­magyarázom — mondta — milyen magatartást tanúsí­tok azok iránt az emberek iránt, akik sértegetnek. Fel­tételezi uram, hogy két ci­vil ruhás vagányt küldtem Mercedesszel Ingridért, hogy randevúra a helyembe szál­lítsák? Schabe felállt. — Javaslom, uraim, hogy ez a beszélgetés maradjon köztünk. Megtaláljuk a lányt, még akkor is, ha... — nem fejezte be a mondatot. — Az Abwehr urak — kezdte mon- tíókáját, s közben vezére mozdulatát utánozva szemü­vegét igazgatta — szeretik az (Lengyelből fordította: Varsányi István éjszakai lokálokat. És ter­mészetesen egészen véletle­nül találkoznak ott össze... Schultz magához intette a pincért és még egy üveg ko­nyakot rendelt. Ügy látszott, hogy a beszélgetés Schabé- val nem tett rá semmiféle hatást. A Sturmbannführer még el sem tűnt az ajtóban, a százados már az ablak melletti asztalnál ülő két magányos nőről beszélt. Nem is voltak csúnyák, hasonlí­tottak is egymásra; göm- bölyded szőkeségek nem túl­zottam formás lábakkal. Kö­zös szórakozást javasolt: még korai az idő, csak nem futnak már haza, legényla­kásukra. Amíg Berlinben tartózkodnak, ki kell hasz­nálni minden alkalmat, Ing­rid ügyét pedig nyugodtan rábízhatják Schabéra. Törje ő a fejét... — Elviszem a motorkerék­párodat — mondta Kloss. — Miért? — Schultz hang­ja azonnal érdessé vált, sze­me éberen röpdösött. Kloss várta is az ilyen reagálást; a Sturmbannführerrel foly­tatott beszélgetést latolgatva, arra a következtetésre jutott, hogy a Gestapo csakugyan nem tudja, hol van Ingrid. Schultznak azonban tudnia kell valamit. Lehetséges, hogy kenyértörésre kerül sor Canaris és a Gestapo között? Eddig még nem fordult elő, ő maga legalábbis nem hal­lott olyan esetről, hogy az Abwehr emberei ügynököket raboltak volna el, s éppen Kaltenbrunnerét. Neki kü­lönben teljesen mindegy volt, hogy Ingrid Kiéld az admirális apparátusának fog-e dolgozni, vagy Himm- lernek. Berlinben nem vol­tak szövetségesei, csak ellen­ségei. — Miért? ismételte meg Schultz. — Magad indulsz Kiéld kisasszony megkeresé­sére? — Mondjuk. — Jól figyelj.:: Ajánlom; hogy maradj itt velem és szórakozd át az éjszakát... Egy asszony sem éri meg, hogy a karrierünket kockáz­tassuk érte. — A karrierünket? Te alighanem mégis tudsz va­lamit!? Schultz mesterkélten fel­kacagott. — Nem. barátocskám, iga-' zán nem tudom, hol lehet Kiéld kisasszony ebben a pillanatban..., de bárhol le­gyen is, nem érdemes ke­resni. (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom