Nógrád. 1971. szeptember (27. évfolyam. 205-230. szám)

1971-09-01 / 205. szám

AZ ÚJ TANÉVRE Ma kezdődik az új tan­év. Űr, ír — betűzgettük egy­kor ábécéskönyvünket, az­tán felnőttünk, és igyekez­tünk helyükre tenni a fogal­makat. Szeptember elseje — természetesen —, nemcsak a tanulóifjúság, és a pedagó­gustársadalom ünnepe. Közös emberi ügyről esik szó a mai napon a tanévnyitó ünnepsé­geken. S ez a nap a csön­des fogadalmak, új nekiru­gaszkodások napja is. Szü­lők, nevelők, tanulók az eredményesebb tanulmányi munkára gondolnék. Hogy mi valósul meg mindebből, az a rendszeres, komoly munká­tól, s persze, az egész társa­dalom összefogásától is függ. Az oktató-nevelő munka eredményeit, a fejlődést, a jellemző tendenciákat a tár­sadalmi közérdeklődés az el­múlt évek során egyre in­kább figyelemmel kísérte. S így van ez rendjén. Oktatás- politikánk eredménye, hogy ebben az időszakban az ok­tatási reformtörvényt lénye­gében sikerre vittük. Szo­cialista iskolaügyünk fejlő­déséről vallanak azok az erőfeszítések is, amelyek a mind korszerűbb iskoláért, az iskolázottsági színvonal nö­veléséért történtek. Termé­szetesen. eredményeink számbavétele nem jelentheti azt, hogy az 1971 72-es tanév ünnepi megnyitásakor semmi gond se redőzze homlokun­kat. Igazán nem az ünnep­rontás szándéka vezet ben­nünket, amikor az oktató- nevelő munka hatékonyságá­nak további erősítésére hív­juk fel mindenekelőtt a fi­gyelmet. Hiszen korunk, a tudományos-technikai forra­dalom, a szocialista társada­lom építése során jelentkező teendők, egyre újabb és újabb követelményeket állí­tanék az iskolai képzés-ne­velés elé is. A képzési for­mák és arányok további kor­szerűsítése, napjaink igényei­hez való igazítása ugyancsak ad munkát az új tanévben. Oktatási rendszerünk egyik legnagyobb gondja lesz a to­vábbiakban is a fizikai dol­gozók gyermekeinek támoga­tása, az olyan iskolarendszer kialakításáért történő mun­kálkodás, amely a művelő­dési hátrányokat képes kel­lően ellensúlyozni. De milyenek az oktatás­ügy feltételei Nógrádban? Bizton mondhatjuk: job­bak, mint néhány évvel ez­előtt voltaik. Ez a megállapí­tás sem jelenti azonban azt, hogy nincsenek gondjaink. Megyénk vezető testületéi is látják e gondokat, s az adott lehetőségeken belül mindent megtesznek enyhítésükre, fel­számolásukra. Tudjuk, több korszerű, új iskolára, tante­remre lenne szükség. Az eh­hez szükséges anyagiak elő­teremtését hosszabb távra is megtervezik. Az eszközellá­tással sem lehetünk még elé­gedettek. A modern oktatá­si-nevelési eljárások, peda­gógiai kísérletek támogatásá­ra jól felszerelt, úgynevezett bázisiskolák kialakítása is szükségesnek látszik. Gyor­sítani lehetne a kisiskolák felszámolását, ugyanakkor a körzeti iskolák feltételeit is javítani kell. De szólhatnánk még a személyi feltételek ja­vításának szükségességéről, az iskolák belső légköréről, az iskolai élet demokratizmusá­nak alakulásáról, vagy ép­pen a tanulói túlterheltség­ről, a gyermek- és az ifjú­sági mozgalom helyzetéről az oktatási intézményekben, és még számos más kérdés­ről. Egy ünnepi köszöntő azonban nem lenne alkalmas keret e kérdések részletes elemzésére. Kezdődik az új tanév. Folytatódik a folyamat. Á hat-hétéves gyerekek rövid időn belül megismerkednek majd az olvasás és a betű­vetés mesterségével, később Móra Ferenccel, Jókai Mórral, aztán Thomas Mannal, He- minigway-vel kerülnek kap­csolatba, tudományos, tech­nikai felfedezések részesei lesznek, felfedezik maguknak a világot. Mágikus folyamat ez, amelynek valahogy minr- denki részese. Aki: Ember.' Köszöntjük az m tanévet. Tóth Elemér VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! XXVII. EVF., 205. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1971. SZEPTEMBER 1., SZERDA Eredminfes ftoiiiäissicozäsf kiu^nunlc KGST-szekció ütése Salgótarjánban Tegnap délelőtt Salgótar­jánban, a József Attila Műve­lődési Központ klubtermében ünnepélyes keretek között megnyitották a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa rádiótechnikai és elektronikai ipari állandó bizottságának 5- ös számú szekciója ülését. Dr. Szabó Jánosnak, a ma­gyar delegáció vezetőjének megnyitója után Illés Miklós, a megyei tanács elnökhelyet­tese köszöntötte az állandó bizottság tagállamainak kül­dötteit. — Engedjék meg, hogy a megye, a város párt-, állami- és társadalmi szerveinek ne­vében szeretettel köszöntsem a KGST állandó bizottságának 5-ös számú szekciója ülésén résztvevő elvtársakat. Köszön­tőm a testvéri szocialista or­szágok és a hazai delegáció képviselőit" és vezetőit. Elöl­járóban szeretném örömünket kifejezni afölött, hogy a te­kintélyes szervezet nemzetkö­zi jelentőségű munkaüléséül megyénket, Salgótarján vá­rost választotta. Az elvtársak jó munkájának technikai fel­tételét — bár szerény keretek között — de nagy, nagy öröm­mel vállaltuk, — mondotta ünnepi köszöntőjében Illés Miklós. Majd így folytatta: ahogyan szocializmust építő hazánk egészében, így szű- kebb hazánkban, Nógrád me­gyében és Salgótarjánban is az itt élő emberek nagy fi­gyelemmel tanulmányozták a 25. jubileumi ülésszakon el­fogadott komplex programot. Szerény megítélésünk szerint a programban rögzített fel­adatok realizálásának egyik mozzanata a mostani munka- értekezlet. Ehhez eredményes elvtársi vitát, sikeres közös megállapodást, eredményes ta­nácskozást kívánok. Illés Miklós elvtárs ezután bemutatta a megyeszékhely vendégeinek Nógrád megyét és Salgótarjánt. Szólt a megye és a város munkásmozgalmi hagyományairól, a mezőgaz­dasági és ipari termelésről, kulturális életünkről. A ta­nácskozás résztvevőit péntek­re külön programra hívta meg a megyei tanács elnökhelyet­tese. A hat tagország delegációi­nak vezetői ezután ügyrendi megbeszélést tartottak, majd délelőtt megkezdődött a ple­náris ülés. A négynapos ta­nácskozáson a „Fényforrások távlati kutatásának és fejlesz­tésének koordinálása” téma­körből rendeznek vitát a ku­tatókból és kiváló műszaki szakemberekből álló delegátu­sok. A KGST-tanácskozás részt­vevői ma folytatják munka- értekezletüket. Kétórás eszmecsere Helsinkiben Keddien az amerikai Napirenden a biztonság nagykövetség épületében ta­lálkozott egymással Helsin­kiben a stratégiai fegyver- rendszerek korlátozásáról folyó tárgyalásokon részt­vevő szovjet és amerikai küldöttség. A jelenlegi SALT-forduk) keddi, sor­rendben a tizenhatodik ple­náris ülése két órát tartott. A következő ülésre a meg­beszélés menetrendje sze­rint pénteken, a szovjet nagykövetségen kerül sor. (MTI) Az Interparlamentáris Unió csütörtökön Párizsban meg­nyíló 59. évi konferenciájának napirendjéről nyilatkozott Andre Chandernagor francia szocialista párti képviselő, az unió tanácsának elnöke. El­mondotta, hogy az egy hétig tartó ülés fő témája a szocia­lista országok által javasolt1 európai biztonsági értekezlet lesz. Napirendre kerülnek majd tagfelvételi kérdések is. Az NDK és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság már évek óta kérelmezi fel­vételét a jelenleg 67 tagot . számláló nemzetközi szerve­zetbe. Az indiai delegáció az utol­só pillanatban kérte, hogy rendkívüli napirendi pontként foglalkozzon a konferencia Kelet-Pakisztán függetlenségi törekvéseivel és azzal a súlyos problémával, amelyet a ke­let-pakisztáni menekültek im­már több mint nyolcmilliósra duzzadt tömege jelent Indiá­nak. A rendkívüli kérés telje­sítéséhez a tagállamok két­harmadának támogatása szük­séges, mivel Pakisztán nem tagja az IPU-nak. (MTI) Az oroszlányi 16-os aknában dolgozik az első, új típusú, szovjet hidraulikus önjáró komp­lex szénfejtő berendezés. A 14,5 millió forintért beszerzett gép 270 tonna súlyú, 71 biz­tosító tagja 80 méter széles termőterületen, szaknyelven fronthomlokon biztosítja a termelést. Átlagosan naponta 755 tonna szenet termel. Ezen a fronton az egy dolgozó egy műszakra jutó teljesítménye 26,4 tonnára emelkedett, míg a magyar szénbányászatban átlagosan 1,5 tonna a műszak ónként! teljesítmény. Képünkön: Bakány Lajos vájár, elő­készíti a szénfalat a gép munkájához Cedenbal látogatása a vadászati világkiállításon Jumzsagijn Cedenbal, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságá­nak első titkára, a Mon­gol Népköztársaság Minisz­tertanácsának elnöke Ká­dár Jánosnak, az MSZMP Központi Bizottsága első titkárának és Fock Jenőnek, a Minisztertanács elnöké­nek társaságában kedden felkereste a vadászati vi­lágkiállítást. A vendégeket a világkiállítás főbejáratá­nál Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a kormány elnökhelyet­tese és dr. Dimény Imre mezőgazciasági és élelmezés- ügyi miniszter fogadta. A vendégek a kiállítás központjában tájékozódtak a nagyszabású vadászati­természetvédelmi bemutató szakmai részleteiről, adatai­ról, majd körsétára indul­tak. Elsőnek a díszcsarno­kot keresték fel, ahol dr. Tóth Sándor, a világkiállí­tás kormány-f őmegbízott já- nak helyettese ismertette a pavilon anyagát. A magas rangú vendégek nagy ér­deklődéssel tanulmányozták az egyes országok vadásza­ti kultúrájára leginkább jellemző, nagy gonddal vá­logatott gyűjteményeket, amelyek egyúttal ízelítőt adnak az országok termé­szetvédelmi eredményeiről, és vadászati témájú nép­művészetéről. A körséta után Kádár Já­nos és Fock Jenő megtekin­tette a kiállítás lovaspá­lyájának keddi versenyeit és bemutatóit. (MTI) Tartsuk a harcos Nagygyűlés a nemzetközi antifasiszta nap alkalmából Kedden délután a nemzet­közi antifasiszta nap alkalmá­ból nagygyűlést rendezett a Magyar Partizán Szövetség, a Nácizmus Üldözöttéinek Bi­zottsága, az Országos Béke- tanács és a Magyar Jogász Szövetség Budapesten a Va­sasszakszervezet Koltói Anna utcai székházában. A Himnusz elhangzása után Bodor Tibor színművész sza­valata következett, majd Sós György a Magyar Partizán Szövetség alelnöke nyitotta meg az ünnepséget. Ezt kö­vetően Harmati Sándor, a Magyar Szolidaritási Bizottság elnöke mondott beszédet. Bevezetőben kiemelte, hogy a fasizmussal szemben —, amely a legveszélyesebb go­nosztett az emberiség ellen — nincs helye megalkuvásnak, az elnézés politikájának. A továbbiakban Harmati Sándor rámutatott, hogy ma az Egyesült Államok a világ első számú agresszora, az el­nyomott népek csendőre. A közéletet, a mindennapi életet is militarizálta a Vietnamban elkövetett amerikai agresszió, amelynek egyik legsötétebb fejezete úgyszólván hitleri módszerekkel kezdődött. A tonkini incidensre, a VDK megtámadására utalt a szó­nok, amikor kiprovokáltak egy azóta pőrére vetkőztetett ka­landot, hogy ürügyet nyerje­nek a világ előtt a támadás­ra. Hitler gyakran élt az ilyen és hasonló módszerekkel. A világban ma kialakult helyzet, a fasizmus veszélyes föléledése és szemérmetlen jelentkezése indokolja — mondta Harmati Sándor —, hogy tartsuk ébren a harcos antifasiszta szellemet, s te­gyék ezt különösképpen a ve­teránok, akik személyes él­ményeikből tudnak sokat to­vább adni a mai nemzedé­keknek, a fasizmust szeren­csére csak tankönyvekből is­merő fiataloknak. — Az antifasiszta front nagy nemzetközi eseménye­ként üdvözöljük azt a Rómá­ban hamarosan összeülő ta­nácskozást, a frontharcosok és ellenállók nemzetközi találko­zóját, amely szinte példátlan a maga nemében. Kipróbált harcosok összejövetele lesz ez, amelyen részt vesznek olya­nok is, akik akkor a front másik oldalán álltak, de okul­va a múltból, ma közösen küzdenek a fasizmus minden újabb jelentkezése ellen. Er­re a találkozóra alkalmat ad a mai európai helyzet is. Ré­gen volt már ilyen hosszú, egybefüggő, immár több mint negyedszázados tartós béke­korszak földrészünkön, mint most. A világpolitikai tárgya­lások Európában további eny­hülést ígérnek, a biztonsági rendszer kialakulóban van, il­letve egyelőre a jelek még csupán az európai biztonsági értekezlet összeülésére mutat­nak. Sok a kedvező jel, de bennünket ez mégsem téveszt meg. A kedvező jelek még nem jelentenek valóságot és az új­fasiszták sem teszik le ma­guktól a fegyvert. Nincs ok sem ideológiai, sem valóságos fegyverszünetre, a harc to­vább folyik. Abban a szellem­ben emlékezünk, kell emlé­keznünk ma is a II. világhá­ború kirobbanásának évfordu­lójára, hogy „előre tekintünk, de nem felejtjük a múltat”! — hangsúlyozta befejezésül a Magyar Szolidaritási Bizottság elnöke. (MTI) Tímár Mátyás Lalin-Amerikába utazik Tímár Mátyás, a Minisztertanács elnökhelyettese, a hivatalos meghívásoknak eleget téve, a közeljövőben Argentínába, Chilébe, Peruba és Ecuadorba látogat. Utazásának célja a Magyar Népköztársaság és a meg­látogatandó országok közötti kapcsolatok erősítése, gaz­dasági együttműködésünk bővítése. A miniszterelnök- helyettest elkísérik a Külügyminisztérium, a Külkeres­kedelmi Minisztérium és a Nemzetközi Gazdasági Kap­csolatok titkárságának magas rangú képviselői. (MTI) Az őszi műszaki napok jegyében Kedden, az ÉMÁSZ salgó- A közgyűlésen résztvevők tarjáni üzemigazgatóságának alaposan megvitatták azokat székházában rendezték meg a a tennivalókat is, amelyek az Magyar Elektrotechnikai MTESZ Nógrád megyei szer­Egyesület Nógrád megyei cső- vezetőnek lebonyolításában portjának évi közgyűlését, ősszel sorra kerülő nógrádi Scholcz Lajosnak, a csoport műszaki napok előkészítésé- elnökének megnyitója után bői a Magyar Elektrotechni- Kovács István, a Nógrád me- kai Egyesület Nógrád megyei gyei csoport titkára, ezt kö- csoportjára hárulnak, vetően pedig a szakcsoport- A tanácskozás befejezésé­titkárok számoltak be egy év ként a csoport harminckét eseményeiről, tevékenységé- kiemelkedően tevékenykedő rőL tagját megjutalmazták.

Next

/
Oldalképek
Tartalom