Nógrád. 1971. augusztus (27. évfolyam. 180-204. szám)

1971-08-31 / 204. szám

lyicBÍ mils or KOSSUTH RÁDIÓ: 8.05: Műsor- Ismertetés. — 8.15: Színházak és mozik műsora. — 8.20: A kisipart szövetkezetek Erkel Ferenc Mű­vészegyüttesének népi zenekara játszik, Kovács Árpád vezetésé, vei, Máthé Jolán és a Könnyűipa­ri Minisztérium Bartók-kórusa énekel. — 8.45: Harsan a kürt­szó! — 9.20: Weher: A bűvös va­dász. Háromíelvonásos opera. — 11.53: Nier—Hentschel: Fiette a hálóban — filmzene. — 12.20: KJ nyer ma? Játék és muzsika tíz percben. — 12.30: Melódiákoktól. — 13.48: Törvénykönyv. A Rádió jogi műsora. — 14.03: Berki Ta­más dalaiból. — 14.14: A Gyer­mekrádió műsora; — 15.10; Beet­hoven: A-dúr szonáta. — 15.40: Bástyasétány 77. Részletek Eise- mann Mihály—Dalos László ope­rettjéből. — 16.05: Bruno Prevedi énekel. — 16.20: Az árak forrásá­nál. — 16.30: Kemény Kliö és Marczis Demeter népdalokat éne­kel, Németh János cimbalmozik. — 17.05: Arab arcképcsarnok. — 17.20: trj dalfelvételeinkből. — 17.40: Hol járt, mit csinált? — 17.55: Rádióreklám. — 18.00: Könnyűzenei híradó. — 18.30: A Szabó család. — 19.25: A Vietna­mi Demokratikus Köztársaság kultúrájának hete. — 20.08: Hang­versenymúzeum. — 21.20: Régi melódiák új feldolgozásban. — 22.20: Éjszakai rádiószínház. Né­gyes számú riadókészültség. — 23.13—0.25; Slágerturmix. PETŐIT RÁDIÓ? 8.05: Vivaldi- művek. — 8.45: Külpolitikai figye­lő. — 9.00: A Svájci Olasz Rádió énekkara énekel, vezényel Edwin Loehrer. — 9.20: Verbunkosok, nóták. — 10.00: Zenés műsor üdü­lőknek. — 12.00: Charty, té édes. Részletek Coleman zenés játéká­ból. — 12.20: Egy kis zenés Tos- canini-életrajz. — 13.03: Mozart: Esz-dúr divertimento. K. 563. — 14.00: Randevú — kettőtől hatig. A Petőfi rádió zenés délutánja. — 18.10? Fiatalok hullámhosszán. 19.54: Jó estét, gyerekek: — 20.25: írj könyvek. — 20.28: A Rádió Dalszínháza. Offenbach: Eljegy­zés lámpafénynél. — 21.18: Éle­tem, emlékeim. Csuka Zoltán vallomása. — 22.18: Színes népi muzsika. — 23.15: Debussy művei­ből. — 34.00—0,10: Hírek, időjá­rás. TEBEVfZIÖ: 16.53: Műsorismer­tetés. — 16.55: Hírek. — 17.00: Ko­hász Kupa férfi kézilabdatoma. Magyarország—Csehszlovákia. — 18.15: Tanévnyitó az Iskolateleví­zióban. — 19.05: Reklámműsor. — 19.15; Esti mese. — 19.30: Tv-hír- adó. — 20.00: Dreiser—Piscator: Amerikai tragédia. Dráma két részben. — 22.35; Tv-híradó — 2. kiadás. BESZTERCEBÁNYA? 17.20; Hí­rek. — 17.25: Fiatal tehetségek ta­lálkozója. — 19.00: Híradó. — 19.25: A nap margójára. — 19.30: Ver­sek. — 19.50: Dalok. — ao.oo: Ame­rikai jegyzetek. Riportsorozat L rész. — 20.25: Párbaj az emléke­zettel. Vetélkedő. — 21.00: A ha­lál előtti beszélgetés. Mikrokomé- dia. — 21.35: Kerékpáros világ­bajnokság. Döntők, — 22,20; Hír­adó, 1*1 MOZIMŰSOR: November 7.; du. • Noszty fiú esete Tóth Marival! Magyar film. — Este; Ha hal­lod a harangokat. Színes jugosz­láv partizánfilm. — Nagybátony Petőfi; A halál erődje. Színes ja­pán katendfilm. — Pásztói Mát­ra; A hölgy nem iszik, nem do­hányzik, nem flörtöl. .. csak fe­cseg. — Balassagyarmati Madách- Darling Lili i—n. Színes, zenés USA, háborús kalandfilm. — Hát­ság: Az Abwerh ügynöke. Ma­gyarul beszélő szovjet kémfilm. Befejeződtek a szerződésk ötések A megyei vadásztársaságok megkötötték a lőttvadszáliítá- si szerződést a MAVAD-daL A megyéből 1971-ben 180 szarvast, 230 őzet és 145 vad­disznót szállítanak a Vadke­reskedelmi Vállalatnak. Apró­vadból is jelentős mennyi­ségre kötöttek szerződést. 870 lőtt fácánt, 670 élő nyulat 1050 élő fácánt értékesítenek. Az 1971. évben a MAVAD-nál értékesített vadak száma dup­lája a múlt évinek. A va­dásztársaságok felismerték, hogy a felvásárló szerveknél értékesített lőtt és élő vad a leggazdaságosabb. Elősegítet­te a szerződéskötést az is, hogy Salgótarjánban a hűtő­házban minden időben átve­szik a vadat, megfizetik a szállítási költséget is. Tanév eleji program! A Salgótarjáni Állami Zeneisko­la szeptember 1-én, délután 2 órá­tól pótvizsgát, illetve pótbeinatko- zást tart „régi” tanulói részére. Az új jelentkezők felvételi vizsgá­ja 2-án, csütörtökön lesz* Az óra- beosztások hétfőn, 6-án kezdőd­nek. Ekkor kerül sor a szotfézs- órabeosztásria, délután két órától. Következő nap, ugyanebben az időpontban hangszeres órabeosz- tást tartanak. A zeneiskola első tanítási napja: szeptember 8. A községül bizottságok sokoldalú feladata Aktivaértekezlet a salgótarjáni járási Hazafias Népfrontnál Tegnap aktívaértekezletet tartottak a Hazafias Népfront Salgótarjáni járási Bizottságán, a különböző járási szervek, tömegszervezetek vezetőinek és a járási népfrontbizottsá- gok tagjainak részvételével. Kazinczi Pál járási titkár szóbeli előterjesztésében a Ha­zafias Népfront községi bi­zottságok négyéves munkájá­val kapcsolatos feladatokat ismertette. Mint ismeretes, a közeljövőben lejár a népfront­bizottsági tagok négyéves mandátuma, megkezdődnek a felkészülések a Hazafias Nép­front kongresszusára. A felmé­rés —, melyet részben köz­ponti, részben helyi viszo­nyoknak megfelelő kérdések alapján végeznek —, egyrészt részletes ismeretet ad a köz­ségi bizottságok munkájáról, másrészt a meghatározott szempontokkal megkönnyíti a községiek értékelő munkáját. A népfront-bizottságok négyéves tevékenységét és ká­derhelyzetét felmérő lapok ki­kenységét, munkamódszert, résztvevők aktivitását, mun­kabizottságok működési terü­letét figyelembe vevő infor­mációkat kér a felmérés. Lé­nyeges szempontnak tekinti a községi bizottságok „kifelé” ható munkájának értékelését: önálló politikai rendezvények, politikai tanfolyamok, isme­retterjesztő előadások előké­szítésében, lebonyolításában való részvételt, rétegtevé­kenységet, a lakosság panasz­ügyeivel való foglalkozást stb. Külön kérdéscsoportot alkot a párttal és a tömegszervezetek­kel kialakult kapcsolat, a kö­zös munka során adódó prob­lémák ismertetése. A népfront közéleti szerepét és helyzetét — községi, városi, területi, társ- községi szinteken részletezve — megítélő véleményt szin­tén a munka értékeléséhez kí­vánják felhasználni. Az aktívák részletesen meg­beszélték az egyes kérdéscso­portokat, a területükön adódó feladataikat. Közreműködé­sükkel szeptember folyamán lene kérdéscsoportot tártál- végzik el valamennyi községi maznak. Szervezeti szempont- bizottságnál az elmúlt négy bői választ kér a bizottságok év munkáját értékelő felmé- összetételére. Testületi tévé- rést. MALÉ V-gép szerencsétlensége Tí% magyar áldozata van a katasztrófának Szombaton este Koppenhága a MALÉV koppenhágai kép- —Kastrup repülőtér közvetlen viseletének munkatársa, aki közelében szerencsétlenül járt utasként tartózkodott a repü­a Magyar Légiközlekedési Vál­lalat IL—18-as típusú repülő­gépe. A HA—MOC jelű gép­pel —, amely a Budapest — Berlin — Koppenhága — Oslo vanalon menetrendszerűen közlekedik — Oslóból vissza­lőgép fedélzetén. Haláluk sú­lyos veszteség a magyar lé­gi közlekedés számára. Hátra- maradottaikról gondoskodnak. A repülőszerencsétlenség körülményeinek kivizsgálásá­ra vasárnap hajnalban ma­térőben, koppenhágai leszállása gyár szakértő bizottság repült közben történt a szerencsét- Dániába; a hivatalos vizsgálat lenség. A gép a leszálló pá- folyamatban van. (MTI) lyától alig hat kilométernyire . — eddig még nem tisztázódott körülmények között — sűrű esőben a tengerbe csapódott és törzse eltört. A gép fedélzetén 25 utas — köztük egy magyar állampol­gár — és kilenc főnyi ma­gyar személyzet tartózkodott. Huszonketten Berlinbe, ketten Budapestre utaztak, egy sze­mélynek pedig Koppenhágába volt az úticélja. Hajók, helikopterek és könnyűbúvárok részvételével azonnal megindult a mentés, s ennek során az utasok közül három ssagyar állampolgárt sikerült kimenteni. A többi utas és a személyzet összes tagja életét vesztette. Az ál­dozatok azonosítása még tart. A megrendítő szerencsétlen­ség magyar áldozatai: Szent- györgyi Dezső repülőgép­parancsnok, I. osztályú köz­forgalmú pilóta; Menyhárt József másodpilóta; Jancsovics Pál navigátor; Lantos Károly hajózó távirász; Aladin László hajózó szerelő; Tolnai Klára, Iván Éva, Galgóczy Tamásné és Szalag Jánosné légi utaskí­sérők, valamint Téglás Gyula, Mit fizet a totó ? A Sportfogadási és Lottó- Igazgatóság tájékoztatása sze­rint az augusztus 29-i 35. fo­gadási hétre 1 288 335 darab szelvény érkezett. 13 plusz 1 találatos szelvény 79 553 forint. 13 találatos 11 darab, a nye­reményösszeg 26 363 forint. 12 találatosok 557, a 11 ta- lálatosok 52, a 10 találatosok nyereményösszege 16 forint. (MTI) A TOTÓ 35. HETI EREDMÉNYE 8 darab, a nyereményösszeg I •• •••••••! külföldön is nagy^ * — Bútorkiállítás. Hazánk egyik legnagyobb bútorgyártó kisipari szövetkezete, a gyu­lai Fa- és Fémbútoripari Ktsz önálló bútorkiállítást rendez Budapesten a Technika Házá­ban szeptemberben. A szövet­kezet, jóllehet termékei iránt a kereslet, 1971. augusztus 31., kedd. Erika napja. A Nap kel: 5.00, nyugszik: 18.28 órakor. A Hold kel: 15.44, nyugszik: 23.47 órakor. 1. Volán—Dunaújváros X 1:1 2. G.-'MÁVAG—SZEOL X 2:2 3. Békéscsaba—Oroszlány 1 3:0 4. MÁV DAC—Bp. Spiart, 1 1:0 5. Debrecen—FÖSPED 1 3:0 6. özd—Várpalota 2 0:1 7. Pécsi BányáSiZ—SZMTE 1 3:0 8. MVSC—Nyíregyháza 1 3:0 9, Gyöngyös—Nagybátony 2 1:2 10. Sátorai jaúj.—Kazincb. 1 2:0 11. Esztergom—Ikarus 2 1:3 12. Izzó—KKFSE 1 1:0 13. Kisterenye—SKSE +1 1 4:0 14. K. k. h a las—KI STEXT 1 1:0 Időjárás péntekig Várható időjárás ma estig: időn­ként megnövekvő felhőzet, egy­két helyen átfutó esővel. Mérsé­kelt, napközben megélénkülő, változó irányú szél. A reggeli órákban párásság, a mélyebben fekvő helyeken köd. Legmaga­elsősorban a hazai bútorellá- tást segíti. Az új ötéves terv­ben 23 millió forintos re­konstrukciót hajt végre, s éves termelési értékét 150 millió forintról 180 millióra növeli. — Üdülők, kirándulók Nóg­rádban. Lassan befejeződik a nyári üdülési és kirándulási idő Nógrád megyében is. A nyári hónapokban a SZOT- tal történt megállapodás alap­ján a salgótarjáni kemping­ben családos, Eresztvényben és Nagymezőn gyermeküdül­tetést szervezett a megyei Idegenforgalmi Hivatal. Az így eltöltött üdülés a megyé­ben mintegy 17 ezer napnak felel meg. 24—28 fok között. Távolabbi kilátások péntekig: változékony, időnként es-őre haj- ló idő. Legalacsonyabb hajnali hőmérsékletek: 9—14 fok között. — Száz FONTÁL—I. típusú Legmagasabb nappali hőmérsék­boriúszoptató berendezésre letek 20—35 fok között. Jelentős Őszi Vásárra eddig 55 ország kapott megrendelést a Gránit- ^mlzág Si «7^- 6250 ^Uítója jelentette be Csiszolókorong- és Kőedény- zaiékán várható, a Balaton vízé- reszveteiet. Jyz iáéi őszi va­— Textiliparunk Lipcsében. A szeptember 5—12-e között megrendezésre kerülő. Lipcsei gyár tolmácsi gyáregysége. Ebből a gyártmányból az első félévben húsz darab már el­készült. Az év hátralevő ré­szében további nyolcvanat szállítanak a megrendelőnek. — Némileg javult a vendég­látás. A Nógrád megyei Ven­déglátóipari Vállalat több üzemegységét bővítette, átépí­tette A megyeszékhelyen a közelmúltban a Kővirág- presszót bővítették, míg a Gyöngyvirág-presszó átépíté­se ezen a héten befejeződik. Balassagyarmaton átadták rendeltetésének a Szügyi úti presszót, amelyet egy italbolt helyén alakítottak ki. nek hőmérséklete Siófoknál teg­nap 11 órakor 31 fok volt. sáron a textilipar ismét igen terjedelmes kiállítási anyagot mutat be: húszezer négyzet­méternyi területen 28 ország, köztük hazánk textiliparának termékei tekinthetők majd meg. — Az ötéves terv végére a bolgár kereskedelmi flotta va­lamennyi hajóját felszerelik olyan — bolgár gyártmányú — készülékkel, amely ivóvizet állít elő a tenger Vizéből. A huszonnégyezer tonnás Dimit­rov nevű szállítóhajón siker­rel folynak a tengervíz söta- lanításával kapcsolatos kísér­letek. — Tragédia. A Kisvárda és Fényeslitke közötti vasúti pá­lyán ittasan és figyelmetlenül — Rohamsisak újságírók­nak. „Sajtó” feliratú roham­sisakot kapnak Indiában a tüntetésekről tudósító újság­írók — közölte az indiai rend­— Gáz — terv szerint. Készül a Tiszántúli Gázszolgáltató Vállalat jövő évi gázértékesí­tési terve. Legutóbb Salgótar­"haladt Palágyi Sándor 46 éves jánban, az öblösüveggyárban őrség. Az intézkedésre azért fényeslitkei MÁV-rakodómun- tartót a vállalat egyeztető tárt- volt szükség, mert a múltban kás és egy tehervonat halálra gyalást, amelyen felmérték a számos tudósító sérült meg gázolta, város ipari üzemeinek igé- egy-egy verekedéssé, vagy nyét. összecsapássá fajuló tömeg­— Belehalt sérüléseibe. He- tüntetésben, vés megyében Gyöngyös és — Több mint ezren meg­Kápolna között egy útkanyar- menekültek. Legfrissebb je- — Rombolt, ölt a Trix. Ti- ban gyorsan és figyelmetlenül leütések szerint a Adriai- zenhárom halottal, áradásokat hajtott motorkerékpárjával tengeren Brindisi közelében és földcsuszamlásokat ha- Fodor Ferenc 18 éves Gyön- szombaton kigyulladt görög gyott maga után a „Trix” ne- gyösi karosszérialakatos. A hajón 25-en meghaltak, 271- kanyarban a gyorshajtás mi- en megsérültek — 60-an igen att a motoros az árokba bo- súlyosan — és 57-en eltűn- rult, életveszélyesen megsé- tek. Eddig 1986 személyt szál- rült és a kórházba szállítás lítottak a partra mentőhaj ók- után belehalt sérüléseibe. kai és helikopterekkel. vű tájfun, miután végigsöpört Kyushun Japán legdélibb szi­getén. A jelentések szerint 6 ember eltűnt. <A MCK.K.MK.1ÓI jelentjük A gépkocsisorszámok Trabant Limousine Trabant Combi Wartburg Limousine Wartburg de Luxe Wartburg Tourist Skoda Moszkvics Polsika Fiat 4300 Zastawa Zaporozsec Volga Zsiguli (Budapest) Zsiguli (Debrecen) (Külön sorszámmal)) Az Üvegipari Művek Salgótarjáni Síküveggyárában egyre növekszik a különböző gépkocsiüvegek megrendelése. Ezért határozta el a vállalat, hogy a síküveggyárban, az edzőüzemben, az eddigi a kézi munkát nagymértékben igénylő kemencét automatikusra építik át, amelyen most már hajlítani is lehet az üveget. Az osztrák bécsi RUBO- GLAS vállalat, amelynek több kemencéje működik az edzőüzemben, vállalta a munkát. Hétfőn elkészült az építés és a kétkocsis kemencében este megkezdték a felfűtést. A tervek szerint szerdán tartják a próbaüzemelést, Koppány György felvétele — Felhívás! A Kisterenye nagyközségi közös Tanács-Végrehajtó Bizottsága felhí­vást bocsátott ki a köztiszta­ság érdekében. Valamennyi lakos elsőrendű közegészség- ügyi érdeke a tisztaság fenn­tartása, s ezért a felhívásban szereplő követelményeket kö­telesek betartani. — Sportnapot rendez szep­tember 12-én Salgótarjánban a KPVDSZ Nógrád megyei Bizottsága. Kispályás női lab­darúgás, röplabda, atlétika szerepel a műsoron. Nevezni szeptember 2-ig Fekete Lász­lónál lehet. — Bevándorlók Kanadába.' Az év első hat hónapjában több mint 59 ezer személy vándorolt be Kanadába. Az elmúlt év hasonló időszaká­ban kishíjján 71 ezer volt a . bevándorlók száma. CserbeishagY^ áldozatát Orsós János 21 éves tea-' rancskeszi lakos, italozás után öccse motorkerékpárján Ka- rancslapujtő felől Karancsal- ja felé közlekedett. Az itta­san vezető Orsós — jogosít­vánnyal nem rendelkezett — nem kapcsolta be a jármű vi­lágítását és gázolt. A vele azonos irányban gyalogosan haladó Orsós Irén 17 éves ka- rancslapujtői lakost elütötte az ittas fiatalember. A lány — a tettesnek névrokona — az úttestre zuhant és 8 napon túl gyógyuló fejsérülést és lábtörést szenvedett. Az ittas járművezető nem állt meg a baleset színhelyén, elmulasz­totta a segítségnyújtást és to­vábbhajtott. A rendőrség va­sárnap hajnalban elfogta és őrizetbe vette Orsós Jánost, aki ellen 'eljárás indult. NÖGRAD, a Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: GO TV AB GYULA. Szerkesztőség: Salgótarján, Petőfi o. t. Telefon: 88-94, 82-95. 22-96. 22-97. Főszerkesztő: 12-94. Belpolitikai rovat: 14-40. Sportrovat: ll-59.Éjszakal szerkesztés: 13-05. Kiadja a Nógrád megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó; VIDA EDIT Kiadóhivatal: Salgótarján Petőfi «. L Telefon: 10-23, Terjeszti: a Magyar Fosta. Előfizethető; a helyi postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 20 forint. Előállítja: a Nógrád megyei Nyomdaipari Vállalat. Salgó­tarján, Petőfi o. L Felelős vezető: PAPP GYÖRGY igazgató, index-szám: 25072, _

Next

/
Oldalképek
Tartalom