Nógrád. 1971. július (27. évfolyam. 153-179. szám)

1971-07-01 / 153. szám

Hősi halált halt a Szojuz—11 személyzete XXVII. ÉVF., 153. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1971. JÚLIUS 1.. CSÜTÖRTÖK Többet tenni Salgótarjánért Ülést tartott a városi népfrontbizottság Az eknúLt félév népfront- munkájának hatékonyságát elemezte a Hazafias Népfront Salgótarjáni városi Elnöksége legutóbbi ülésén. Az alapos és mélyreható vitát követő­en az ülés' résztvevői a má­sodik félév feladataival is­merkedtek meg. A salgótarjáni városi nép­frontbizottság, valamint a területi bizottságok az év második felében nagy figyel­met fordítanak az 1972. évi népfrontválasztások politi­kai és káderelőkészítésére. ( Emellett tervben szere­pel a fizikai munkások, a nők, valamint a fiatalok fo­kozottabb bevonása a nép­frontbizottságok és az akció­bizottságok munkájába. Salgótarján várossá nyilvá­nításának ötvenedik évfordu­lója az eddiginél nagyobb le­hetőséget nyújt a megyeszék­hely történetének alapos megismerése, a városépítés nagy munkájába való bekap­csolódásra, a jó ‘ értelemben vett patriotizmus elmélyíté­sére. Ezért a Hazafias Nép­frontbizottság réteggyűlések, lakóterületi összejövetelek megrendezésével a „cselekvő városiszeretet” gondolatát kí­vánja elmélyíteni a város polgárainak körében. A népfrontbizottságok szá­mára a továbbiakban is nagy feladatot jelent a tanácsvá­lasztások során felvetett re­ális kérések, a jelölő gyűlése­ken felmerült javaslatok megvalósításának figyelem­mel kísérése. "Ezért a területi bizottságok — számítva a ta­nácstagok hatékony közremű­ködésére — csatlakoztak a sal­gótarjáni városi pártbizottság felhívásához, a „Húszezer munkanapot Salgótarjánért” mozgalomhoz. Ezzel is moz­gósítani és tevékenykedni akarnak a jelölő gyűlési ja­vaslatok megvalósításában, amely Salgótarján valameny- nyi polgárának egyaránt ér­deke. Balról jobbra: Georgij Dobrovolszkij alezredes, az űrhajó parancsnoka, Vlagyiszlav Vol­kov fedélzeti mérnök és Viktor Pacajev kísérleti mérnök I Ankét a% idegenforgalomról A megyeszékhely idegenfor­galmáról rendezett ankétot a megyei NEB szerdán Salgótar­jánban, a XlOSZ-székházban. A téma aktualitását az adta, hogy megjelent a kormány- rendelet az üdülőközpontok létesítésére, és a Mátra—Bükk hegységgel kapcsolatos ide­genforgalom több Nógrád me­gyei községgel kapcsolatos, nem beszélve Salgótarjánról. Időszerű volt a kérdés azért, is, mert Salgótarján kultúr- centrummá fejlesztése még nem történt meg, s végezetül: 1972-ben ötvenéves fennállá­sát ünnepli a város. Másfél évvel ezelőtt a me­gyei NEB kulturszakcsoportja tájékozódó vizsgálatot tartott Salgótarján idegenforgalmi helyzetéről. Akkor a felmérés mellett megjelölték azokat a tennivalókat is, amelyek fel­tétlen szükségesek az előbbre- 1 epéshez. A tegnapi ankéton a megyei Idegenforgalmi Hiva­tal, az utazási irodák képvise­lői mellett jelen voltak a vá­ros érdekelt intézményeinek képviselői, akik ha nem is közvetlenül, de közvetve so­kat tehetnek a megyeszékhely idegenforgalmáért. Az eltelt másfél év alatt emelkedett az idegenforgalmi ellátás színvo­nala nemcsak Salgótarjánban, de a megye egyéb területein is Egyértelműen bizonyítja a fejlődést, hogy Salgótarjánban a fizetővendég-szolgálat fek­vőhelyeinek száma például 1969- hez képest ebben az év­ben több mint százzal emel­kedett. A megye turistaházai­ban, a tóstrandi kempingben az eltelt évek egy-öt hónap­ját számítva 1969-ben 9600, 1970- ben 12 125 és J971-ben pedig 17 025 éjszakát töltöttek a megyébe érkező vendégek. Az egyre erősödő, fejlődő me­gyei idegenforgalmat segíti a Balassagyarmaton ez év ja­nuárjában megnyílt kirendelt­ség. Eresztvónyben turista- szálló épült és ötmillió fo­rintos beruházással Bánk is impozáns turistaszállót kap. Hollókő fejlesztése is napi­renden van. A községben ét­terem megnyitását, üzemelte­tését tervezik. Kialakult a kapcsolat a losonci CSEDOK Utazási Irodával. A közeljövő­ben harmincezer példányban — hat nyelven — Nógrádi tá­jak címmel színes leporelló jelenik meg, Hollókőről ha­marosan útikönyvet adnak ki. Az ankéton jelenlevő szer­vek, intézmények képviselőig nek véleménye megegyezett’ abban, hogy közös érdek: a Salgótarjánba érkező idegenek kellemes, kulturáltan töltsék el szaDad idejüket. Senkinek nem lehet közömbös, hogy mi­lyen véleményt alkot, aki vá­rosunkban tartózkodik és mi­lyen benyomásokkal távozik a megyeszékhelyről. Kétségte­len, hogy az anyagiak mellett nem lehet szó nélkül elmenni, ha idegenforgalomról beszé­lünk. Ugyanakkor az is igaz: nem a forinton múlik, hogy egy város figyelmes, odaadó legyen a vendégekkel szem­ben. A másfel évvel ezelőtt ja-, vasolt intézkedések közül jó néhány megvalósult. Ahol még szorít a cipő, ott sürgő­sen tenni kell az illetékesek­nek, mert jövőre jubileumi évre készül Salgótarján; a vá­ros ötvenéves íennállását ün­nepli: Nagyszabású rendez­vénysorozat lesz a megyeszék­helyen. A társadalmi és poli­tikai rendezvények mellett tu­dományos ülésszakok, kulturá­lis- és sportrendezvények te­szik majd ünnepélyessé a fél­évszázados évfordulót Vendé­geket vár mgjcl Salgótarján és erre már most meg kell kez­deni a fejkészülést. *A TASZSZ szerdán hajnal­ban kiadott közleménye sze­rint életét vesztette a Szojuz— 11 szovjet űrhajó személyzeté­nek mindhárom tagja: Georgij Tyimofejevics Dobrovolszkij alezredes, Vlagyiszlav Nyiko- lajevics Volkov fedélzeti mér­nök és Viktor Ivanovics Pa­cajev kutatómérnök. A közlemény szerint 1971. június 29-én, a Föld körüli pályán mozgó Szaljut tudo­mányos űrállomás személyze­te maradéktalanul befejezte a repülési program teljesítését és utasítást kapott a leszállásra. Az űrhajósok tudományos ku­tatásaik anyagát és a fedélzeti naplókat átvitték a Szojuz—11 szállítóűrhajó kabinjába, hogy visszahozzák őket a Földre. E művelet végrehajtása után az űrhajósok elfoglalták helyüket a Szojuz—11 űrha­jóban, elenőrizték a fedélzeti rendszereket és előkészítették űrhajójukat a Szaljut űrál­lomástól való elválásra. Moszkvai idő szerint 21 óra 28 perckor a Szojuz—11 űr­hajó és a Szaljut űrállomás elvált egymástól, és külön-kü- lön folytatta a repülést. Az űrhajó legénysége közölte., hogy a szétkapcsolás művelete zökkenőmentesen zajlott le, s az űrhajó valamennyi rend­szere szabályszerűen műkö­dik. Június 30-án, moszkvai idő szerint 1 óra 35 perckor az űrhajó orientációjának végre­hajtása után bekapcsolták a fékezőberendezést, amely az előre kiszámított ideig mű­ködött. A fékező hajtómű mű­ködésének befejeződésekor megszakadt a kapcsolat az űrhajó legénységével. A leszállási I programnak megfelelően, a légköri aero­dinamikai fékezés után üzem­be helyezték az ejtőernyő­rendszert, és közvetlenül föl­det érés előtt a sima leszál­lás hajtóműveit. A leszálló egység simán ért földet a megadott körzetben. Az- űrha­jóval egyidejűleg helyszínre érkező kutató helikopter sze­mélyzete a Szojuz—11 kabin­jának felnyitásakor a kabin ülésében élettelenül találta a Szojuz—11 . legénységének mindhárom tagját Halálok okainak tisztázására vizsgálat kezdődött. Dobrovolszkij, Volkov és Pacajev űrhajós pilóták a bo­nyolult kozmikus berendezé­sek kipróbálásában végzett ön­feláldozó munka jukkái óriási mértékben hozzájárultak a Föld körüli űrrepülések fej­lesztéséhez. A szovjet nép Indul a gabonabetakarítási verseny Jutalom a legjobb kombájnosoknak, aratógép-kezelőknek X Cserhát- és Karancs- hegyvidéki Tsz-ek Területi Szövetsége, a megyei tanács mezőgazdasági és élelmezés- ügyi osztályával egyetértve az idén is meghirdeti a ter­melőszövetkezetek között a betakarítási munkaversenyt. A verseny célja, hogy a szö­vetséghez tartozó, a salgótar­jáni, a szécsényi, valamint a pásztói járásban dolgozó kö­zös gazdaságok augusztus 20- ig, a lehető legkisebb szem­veszteséggel betakarítsák a jónak ígérkező gabonater­mést. A kombájnosok, az arató- és balázógép-kezelőknél a végzett munka mellett figye­lembe veszik a minőségi kö­vetelmények megtartását, a gépek rendszeres karbantar­tását, a balesetmentes mun­kát. A jelentkezéseket iúlius 10-ig küldhetik el a tsz-szö- vetséghez a mezőgazdasági üzemek. A tsz-szövetség fo­lyamatosan figyelemmel kísé­ri, s rendszeresen értékeli a gabonabetakarításban részt­vevő kombájnosok, aratógép- keaelők teljesítményét. A vég; ső értekelésre. a jutalmak odaítélésére szeptember végén kerül sor. A Cserhát- és Karancs- hegyvidéki Tsz-ek Területi Szövetsége oklevéllel és 1500 forinttal jutalmazza azt a kombájnvezetőt, aki legjobb­nak bizonyul a versenyben. A második dij 1000, a harmadik pedig 500 forint. A2 aratógép­kezelők versenyében 600 fo­rint, és elismerő oklevél az első díj. A második helyezett 400 forintos jutalomban része­sül. Hasonlóképpen jutalmaz­zák a bálázógépek vezetőit is. A gabonabetakarítási ver­seny valamennyi résztvevője emléklapot kap. A Palóctáj Termelőszövet­kezetek Területi- Szövetsége ugyancsak versenyre hívja a balassagyarmati és a rétsági járás termelőszövetkezeteit a gabonabetakarítás szerve­zett, gyors elvégzése érdeké­ben. A legjobb kombájnoso- kat, aratógep- és bálázógép­vezetőket a salgótarjáni tsz- s'zövetséghez hasonlóképpen jutalmazzak. Kulcsöntödc épül a Zománcipari »Müvek Salgótarjáni Gyárában. 4 készülő hatalmas műhelynek csupán az építési költsége meghaladja a hétmillió forintot Fotó; Céhmester Erzsébet mindörökre megőrzi emlékeze­tében a három bátor űrhajós pilóta — Georgij Tyimofeje­vics Dobrovolszkij, Vlagyisz­lav ,Nyikolajevics Volkov és Viktor Ivanovics Pacajev hőstettét. ★ Az SZKP Központi Bizott­sága, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége és a minisztertanács gyászjelentést adott ki, amelyben tudatja, hogy szerdán, az első ember lakta orbitális állomáson, a Szaljuton végrehajtott űrre­pülési programjuk befejezése után, a Szojuz—11 űrhajón, a Földre visszatérőben életüket vesztették a bátor űrhajósok az SZKP tagjai: Georgij Dob­rovolszkij alezredes, az űrha­jó parancsnoka, Vlagyiszlav Volkov fedélzeti mérnök. Vik­tor Pacajev kutatómérnök. Az SZKP Központi Bizottsá­ga, a Legfelsőbb Tanács El­nöksége, a minisztertanács, a párttal és az egész szovjet néppel együtt, mélyen gyá­szolja hazánk kiváló fiainak elvesztését, és őszinte részvé­tét fejezi ki családtagjaiknak — mondja a gyászjelentés. Az SZKP Központi Bizott­sága és a minisztertanács ha­tározatot hozott arról, hogy kormánybizottság alakul a há­rom űrhajós halálát okozó kö­rülmények tisztázására. Az SZKP Központi Bizott­sága ék a minisztertanács ha­tározata alapján kormánybi­zottság alakult a három űr­hajós temetésének megrende­zésére. A bizottság tagjai Andrej Kirilenko (elnök), Dmitrij Usztyinov, Ivan Kapitonov, Leonyid Szmirnov, Msztyisz- lav Keldis, Andrej Grecsko, Vlagyimir Satalov és mások. . Az elhunyt űrhajósokat a Vörös téren, a Kreml falánál fogják eltemetni. . A szovjet dolgozók szivé­ben mély gyászt keltett a há­rom űrhajós tragikus halála, hiszen az űrhajósok nagy sze­retetnek örvendtek. — A háborúban elesett a fiam — mondta a TASZSZ tudósítójának Dmitrij Szaha- tov 73 éves moszkvai lakos. — Ma, úgy érzem, mintha még három fiamat vesztettem vol­na el. — Mint a derült égből s villámcsapás, úgy hatott rám az űrhajósok halálhíre, ame­lyet kocsimban ülve, a rádió­ból hallottam — mondta Vik­tor Szemjonov gépkocsivezető. A hír hallatára sok ember gyűlt össze az autó körül, s lélegzetvisszafojtva hallgatták a tragikus bejelentést. Har­mincöt éves vagyok, annyi idős, mint Vlagyimir Volkov volt, mélyen meghat az ő és űrhajós társai halála. (Folytatás a 2. oldalon) I

Next

/
Oldalképek
Tartalom