Nógrád. 1971. június (27. évfolyam. 127-152. szám)

1971-06-30 / 152. szám

Mo (létufán St. ZIM —Volán SC mérkőzés ' A labdarúgó Magyar Nép­köztársasági Kupában több hetes szünet után folytatód­nak a küzdelmek. Jelenleg még harminckettő alacso­nyabb osztályú csapat hordja tarsolyában a „marsallbotot”. A ma délutáni forduló után 18 együttes marad. Ezeket sorsolják össze a 16 NB I-es gárdával. Nógrádból az St. ZIM Vasas megyei I. osztá­lyú csapata került a nagy­döntőbe. Ma délután 17 órá­tól Forgácson az NB II. Északi csoportjában bajnok­ságot nyert Volán SC-t fo­gadják. A játékvezető Fehér II., a partjelzők: Mohácsi, Lefler. Hárskúti István szak­osztályvezető elmondotta, hogy bár kevés eséllyel lép­nek pályára, döntetlent sze­retnének kiharcolni. Annál is inkább, mert ha tovább­jutnak, akkor jutalmul 15 játékos teljes felszerelését és öt labdát kapnak. SBTC-hírek ' Kétnapos kirándulást szerve­ren az SBTC KISZ-szervezete a hires szlovákiai fürdőhelyre, Szli- áesra. Kriskő Lajos KISZ-titkár elmondotta, hogy a kirándulá­son mintegy harmincán vettek részt a szakosztályokból. A cso­port tegnap hazaérkezett. * Olaszországba indul ma vonat­tal a Bányász ifjúsági labdarúgó­válogatott. A tizenkét nap alatt három mérkőzést játszanak. Az SBTC fiataljai közül Angyal, Bartha, Loch, Llsztéczki, Macska és SzoO tagja a csapatnak. A megbízott edző Parlagi Róbert, az Oroszlányi Bányász szakvezetője. [★) Nem unatkozik mostanában Bástl István. A kitűnő labdarúgó július első napjaiban fogtechni­kusi záróvizsgán vesz részt. Csak utána gondolhat a bajnokság, és a tanulás okozta fizikai és szel­lemi fáradalmak kipihenésére. 1 X jSnlüs 57-f ?ői,8u$5üíál fejeződött az 1970/71. évi me­gyei I. osztályú labdarúgó­bajnokság. Az első helyet, s ezzel együtt az NB IlI-ban való szereplés jogát Mátrano- vák csapata szerezte meg, amely mar egy fordulóval ko­rábban behozhatatlan előnyre tett szert. A bajnokcsapat utolsó mérkőzésén féltucat góllal búcsúzott a mezőnytől, az St. Bányagép elleni 6:2-es győzelemmel. A forduló má­sik legnagyobb, s meglepő arányú győzelmét a Vörös Csillag SE csapata aratta Ka- rancskeszi ellenében A Jurl- sits SE 2:0-ra nyert a kiesett Diósjenő ellen idegenben Biz­tosan nyert a 4. helyet meg­szerző Somoskőújfalu Mátra- verebély ellen. Szécsény csa­pata döntetlent harcolt ki a 3. helyezett Karancslapujtő- től, míg 8 Bgy Volán nagy küzdelemben nyert Dejtár ellen. Sajnálatos módon el­maradt az St. ZIM—Karancs- ság mérkőzés, mert a karancs- ságlak ismét nem utaztak el a mérkőzés színhelyére. A megyei labdarúgó szövet­ség I. számú intéző bizottsága az utóbbi fordulókban elma­radt, Illetve félbeszakadt mér­kőzésekkel kapcsolatban na­pokban megtartott ülésén a következő határozatokat hoz­ta: 1. A május 30-én félbesza­kadt Szécsény—Karancsság mérkőzést 0:0 gólaránnyal Szé­csény javára igazolta; 2. A jú­nius 13-án Karancsság meg nem jelenése miatt elmaradt Dejtár—Karancsság mérkőzést OjO gólaránnyal Dejtár javára igazolta; 3. A június 20-án egy diósjenői játékos sport­szerűtlensége miatt félbesza­kadt Diósjenő—Romhány mér­kőzést 0:0 gólaránnyal Rom­hány javára igazolta (a vétkes játékost — mint megírtuk — Bálint Ferencet a fegyelmi bi­zottság öt évre eltiltotta min­dennemű sporttevékenység­től); 4. A június 27-én Ka­rancsság távolmaradása miatt elmaradt St. ZIM—Karancs­ság mérkőzést 0:0 gólaránnyal az St. ZIM javéra igazolta a szövetség. Az intéző bizottság megállapította, hogy Diósjenő és Karancsság több ízben ma­radt el mérkőzésekről, s is­mételt idézések ellenére sem igazolta távolmaradását. Megyei t. osifőTy Befejeződött az 1970—71. évi bajnokság Félfucat góllal búcsúzott Mátranovák Kieseit a tavasszal visszalépett Érsekvadkert, Karancsság és Diósjenő Egyébként a határozatok sem a feljutást, sem a kiesést nem befolyásolják. A bajnokságból kieső há­rom csapat tehát a következő: a tavaszi idényben visszalé­pett Érsekvadkert, Karancs­ság és Diósjenő. Az 1971/72. évi bajnokságban a következő csapatokkal bővül ill. egészül ki a mezőny: az NB III-ból kiesett Mizserfa, a megyei II. osztály győztesei: Hugyag, ötvözet MTE és Pa­lotás. Mátranovák— St. Bányagép 6:2 (2:1) Mátranovák, 1000 néző, v.: Lefler. Mátranovák: Szoó (Ju­hász J.) — Simon, Gecse, Kecskés — Varga, Mészáros — Répás I. (Marsinszki), Kun, Tóth I,, Tóth B., Forgó. Edző: Szomszéd Ádám. St. Bá­nyagép: Szegedi — Kelecsé- nyi, Kakukk, Szántó — Andó, Hoffmann — Ferencz, Szabó (Ludányl), Jenei, Czlnege (Márton), Fiikor. Edző: Benke János. A bajnokcsapat jó ira­mú mérkőzésen ilyen arány­ban is megérdemelten nyert a tartalékos, és gyenge formá­ban játszó vendégekkel szem­ben. Mindkét oldalon több ígéretes gólhelyzet maradt ki­használatlanul. Góllövő: Tóth I. (2), Forgó, Répás I., Kecs­kés, Tóth B., ill.: Jenei, Fii­kor. Jó: Szoó, Gecse, Varga, Répás I., 111.: Hoffmann, Fe­rencz, Jenei, Fiikor. Jurisits SE—Diósjenő 2:0 (1:0) Diósjenő. 300 néző, r.r Lő­cse. Jurisits SE: Zima — Hoffmann, Józsa, Újhelyi — Czabadai, Feller — Gál (Cseh), Szedlák, Csete, Ber- tyák, Kovács Edző: Czibi Ele­mér. A mérkőzés túlnyomó részében a Jurisits SE ját­szott fölényben, a féltucat gólhelyzete maradt kihaszná­latlanul. A két gólt a 20. és a 63. percben Szedlák lőtte. Jó: Józsa, Czabadai, Szedlák (a mezőny legjobbja). Karancslapujtő— Szécsény 1:1 (0:0) Karancslapujtő, 300 néző, v.: Sütő. Karancslapujtő: Hives — Gordos, Bodor, Telek — Tóth L., Lantos — Juhász II., Somoskői, Juhász I-, Tóth S., Kovács (Juhász III.). Edző: Lantos Ede. Szécsény: Tresó — Kuris, Oravecz, Csikász — Király, Pék — Kiss, Velen- czei, Boros, Mester, Majoros. Edző: Vidomusz János. Jól kezdtek a vendégek, és húsz percig fölényben játszottak. Majd fokozatosan játékba len­dült a hazai együttes. A fél­idő végét jelző sípszó után Pék sértő megjegyzést tett a játékvezetőre, s a kiálítás sor­sára jutott. Az 50. percben formás támadás végén várat­lan, nagy erejű, lövéssel So­moskői szerezte meg a veze­tést a hazaiaknak. A tíz főre csökkent, s védekezésre kény­szerített vendégek a 70. perc­ben egyenlítettek. Boros jobb oldali ‘'zögletrűgésból érintés nélkül csavarta a labdát a hálóba. Jó: Híves, Tóth S., Lantos, Juhász ill., 111.: Tre­só, Oravecz, Boros. Vörös Csillag SE— Karancskeszf 5:1 (0:0) Rétság, 100 néző, v.: Nagy I, Vörös Csillag: Domonkos — Szabó, Dombi, Molek — No- vák, Pintér — Szarvas, Szita, Kristófik (Janecskó), Gál, Szé­kely. Edző: Pellegréni János. Karancskeszl; Fodor — Sikna, Oravecz, Nagy B. — Kaza- reczki, Horváth — Bástl, Gombkötő (Ponyl), Zsidai, Romhányi, Kicsiny. Edző: Kollár Gyula. Az I. félidőben a karancskesziek támadtak, s egy sör gólhelyzetet hibáztak el. Szünet után az erős szél segítségével a vendéglátók ke­rültek nagy fölénybe, s „ki­ütéses” győzelmet arattak A vendégek 4:0-as állásnál 11- esből szépítettek. Góllövő: Ja­necskó (3), Kristófik, Székel)', ill.: Zsidai (11-esből). Jó: Do­monkos, Novák, Janecskó, ill.: Kazareczki. Bgy. Volán—Dejtár 3:2 (1:1) Balassagyarmat, 200 néző, v.: Bures, Bgy. Volán: Naszály — Deme, Takács, Bernáth — Kalmár, Hegedűs — Rónási, Bérezi, Fedor. Bozóky, Lajkó (Gajdos). Edző: Markói Ist­ván. Dejtár: Mezei — Fábián, Gál, Farkas — Gréczi, Varga — Csókási, Kremnicsán, Ko­vács, Bacsa, Sztankó. Edző: Maczkó Mihály. A nagy me­legben közepes Iramú, sport­szer? mlrfifttls! üíszöí! £ két csapat. A lelkesen játszó vendégek gólhelyzeteik alap­ján döntetlent érdemeltek vol­na. Góllövő; Fedor (2), He­gedűs, ill.: Kovács (2). Jó: De­me, Hegedűs, Fedor, ill.: Far­kas, Gréczi, Kovács, Somoskőújfalu— Mátraverebély 2:0 (2:0) Somoskőújfalu, 200 néző, v.í Balázs II. Samos: Eisler — Szabó, Csengődi, lengyel — Czikora, Szuhényi — Bozó, Séber, Balázs, Kovács, Mol­nár (Bodzási). Edző: Tóth Ist­ván. Mátra verebély: Kaden­szkl — Kormos G., Benus L,, Zagyi G. — Mátrai, Zachar — Verebélyi I., Zeke, Kormos S., Zagyi F., Verebélyi III. Edző: Pál József. Fél óráig közepe# iramú, változatos játék folyt, majd a hazaiak kerültek fö­lénybe. A 37. percben Bozó— Séber adogatás után Bozó a 16-os sarkáról ritkán látható gólt lőtt a jobb felső sarokba. 1:0. Két perc múlva Séber cselezte át magát a védőso­ron, s az alapvonalról vissza­gurított labdáját Balázs vágta nagy erővel a léc aló. 2:0, Szünet utón a vendégek bir­tokolták többet a labdát. Leg­nagyobb gólhelyzetüket Vere­bélyi hibázta el a 70. percben. A 80. percben Séber lőtt fölé „ordító” gólhelyzetből. Vég­eredményben jebb helzetki- használásukkal megérdemel­ten nyertek a somosiak. Jó: Szabó, Czikora, ill.: Benus, Zachar, Zeke, Verebélyi III. Az 1970/71. évi megyei I. osztályú bajnokság végeredménye 1. M.-rtovák 30 23 5 2 61-18 8Í 2 St. ZIM 3. K.-lapujtő 4. Somos 5. Bgy. Volán 8. K.-keszl 7. Jurisits SE 8. Romhány 9 Vörös Cs. SE ÍO. Szécsény 11. St. Bányagép 18. Pejtár 13. M.-verebély 30 21 30 17 30 18 30 17 30 15 30 13 30 13 30 14 30 12 30 13 30 13 30 10 5 4 79-28 47 7 6 71-33 41 5 9 44-33 37 2 11 71-50 3« 3 12 48-48 33 7 10 42-49 33 6 11 42-44 82 3 13 58-45 31 7 11 43-49 31 3 14 51-54 20 2 15 51-71 28 3 17 40-52 23 14. Diósjenő 30 5 4 21 28-87 1: 15. Karancsság 30 3 5 22 25-71 1 18. fi -vadkert 30 - 3 27 8-18 , A család egyetlen tagja sem nélkülözheti! TERMÉSZETTUDOMÁNYI KISLEXIKON fí| ff & 1 01 Ü> AkadémM Ki«do Él ái II ES fi Kis 0 % 1. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KISLEXIKON Ara: 22S Fi A most megjelent egykötetes lexikon tömör összefog­lalásban ismerteti a matematika, a biológia, a kémia, a geológia, a növény- és állattan legfontosabb tudniva­lóit. A mintegy 10 000 címszó anyagát 3000 szövegközi ábra és 32 oldal színes képmelléklet illusztrálja. 2. MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 1-2. 4. AKVARISTA KISLEXIKON 5. MAGYAR ÉLETRAJZI LEXIKON 2. Kedves olvasóink! Az alábbi, nélkülözhetetlen és értékes kiadványokat 5-8 havi részletfizetésre megrendelhetik könyvtáruk részére. E kiadványok csak korlátozott példányszámban állnak ren­delkezésre, ezért ajánljuk mielőbbi beszerzésüket. Ara: 211 Ft A mű tudományos Igénnyel, ugyanakkor színes, olvas­mányos stílusban tárgyalja hazánk történetét a hon­foglalástól napjainkig. A szép kiállítású művet 400 kép, 28 színes térkép és 46 térképvázlat teszi szemléletessé. 3. A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1-3. Ara: 165 Ft A most új kiadásban megjelent háromkötetes mű egé­szen napjainkig ismerteti és értékeli a magyar irodalom történetét, bemutatva a magyar írókat és műveik javát. Itt levágandó! M •• SZ0VK0NYV Központi Könyvszolgálata Budapest, 62. Pf.: 583. Ára: 144 Ft Megrendelőszei vény Megrendelem az alábbi kiadványokat 5 havi (400 Ft-or. felüli vásárlás esetén 8 havi) részletre, amelyeknek érához Önök 3% kezelési és portóköltséget számítanak. A vétel- ár egyötödét (egynyolcadát) a postai kézbesítéskor fizetem, í§ a fennmaradó összeget pedig 4 (illetve 7) egyenlő havi 9 részletben törlesztem. Ez a hézagpótló mű csaknem 1000 oldalon, részletesen foglalkozik az akvarisztikával. Ismerteti a halak minden válfaját, tenyészthetőségüket. táplálásukat. A hatalmas kötetet több száz - részben színes - kép gazdagítja. Ara: 205 Ft Azoknak a kedves olvasóinknak ajánljuk, akik a lexi­kon első kötetének már birtokában vannak. A lexikon második kötete befejező része a nagy mű­nek, amely bemutatja a magyar tudomány, a politika, a művészet, a sport stb. nagy alakjait. Azok is megren­delhetik ezt a második kötetet, akik még nem vásárol­ták meg az első kötetet; ez jelenleg kifogyott. Ugyanis az első kötetből új kiadás készül, amely körülbelül a jövő év elején jelenik meg. Ezt természetesen a 2. kö­tetet most megrendelő kedves vevőink részéie is elője­gyezzük. Név: Pontos cím: A következő rovatokat csak részletre vásárlók töltsék ki: Szül. hely, év: Anyja neve: (X)

Next

/
Oldalképek
Tartalom