Nógrád. 1971. június (27. évfolyam. 127-152. szám)

1971-06-01 / 127. szám

Est marxi«ía nyflafUozafa Kairóiból Nem voltak letartóztatások a hadseregben Gyűlöletet akartak szítani a rendszer ellen A bagdadi rádió az utóbbi napokban több híradásában közölte, hogy az egyiptomi hadsereg tisztikarában ..nagy­szabású letartóztatásokat” haj­tottak végre, s több katonát hadbíróság elé állítottak a május ld-ra tervezett, Szadat ellen irányuló összeesküvés­sel kapcsolatban. Kairóban a hadsereg szóvi­vője netfőn nyomatékosan cá­folta e híreket. „Semmiféle kényszerryugdíjazás, vizsgá­lat, őrizetbevétel nem történt egyetlen katona ügyében sem” — írja az Al-Ahram hétfői száma. Az EAK kormánya ratifi­kálás végett a nemzetgyűlés elé terjesztette a csütörtökön aláírt szovjet—egyiptomi ba­rátsági és együttműködési szerződés okmányát. A MEN A hírügynökség köz­lése szerint, mielőtt sor kerül­ne a ratifikálásra, a parla­ment külügyi bizottsága vitat­ja meg az okmányt. Az egyiptomi főügyészség bejelentette, hogy végéhez közeledik az összeesküvők ügyében indított vizsgálat. Űjabb adatok szerint mind a Kairóban terjesztett röpcédu­láknak. mind a május 15-re tervezett mohamedán tünte­tésnek az volt a célja, hogy gyűlöletet szítson a fennálló rendszerrel szemben. Kiderült ezenkívül, hogy május 15-én 5 ezer egyiptomi fontot vettek ki az ASZÚ kasszájából az összeesküvés költségeinek fe­dezésére Fuad Murszi az 1965-ben feloszlott, illetve az ASZU-ba beolvadt Egyiptomi Kommu­nista Párt egyik volt vezető­je, a bejrúti An-Naharnak adott nyilatkozatában kijelen­tette: örömmel töltik el az egyiptomi fejlemények. „Az egyiptomi forradalom törté­netében először fordul elő, hogy a rendszer hivatalosan együttműködik a marxista szocialistákkal és magas álla­mi tisztségeket bíz rájuk” — mondotta. Murszit Anvar Szadat nem­rég az ASZÚ ideiglenes főtit­kárságának tagjává nevezte ki. Nyilatkozatában a marxista egyiptomi politikus bírálta az elmozdított vezetőknek, kö­zöttük Ali Szabrinak azt a jól ismert fölfogását, hogy a jobboldal ellen vívott követ­kezetes harc mellett a marxis­ták vezető politikai tisztségek­be emelésével szemben is ne­gatív álláspontra kell helyez­kedni Murszi fontosnak mondotta a nemzeti egységet, s hangoz­tatta, hogy az egyiptomi marxisták ezért fogadják el Szadatnak az egység erősíté­sét célzó törekvéseit. „E pil­lanatban bennünket a kolo- nlalizmus elleni harc és az arab—izraeli konfliktus ren­dezése érdekel. Minden más probléma ehhez képest má­sodlagos” — jelentette ki vé­gül Fuad Murszi. (AFP) Revansisták találkozója A bajorországi Nürnberg- ben, amely még ma is ma­gán viseli a háború nyomait, vasárnap megtartotta hagyo­mányos összejövetelét a leg­nagyobb nyugatnémet revan- sista szervezet, a Szudéta- német Honfitársuk Szövetsége. A szervezet több mint 200 000 tagjának részvételével meg­rendezett revansista találko­zón megjelent Alfons Goppel bajor miniszterelnök is. Az összejövetelről Habsburg Ottó sem maradt távol. A szudétanémet találkozó résztvevői menetet rendeztek, ahol körülhordozták a Cseh­szlovák Szocialista Köztársa­ság, egyes területeinek zászló­ját' és címerét, ily módon emlékeztetve ezeknek a Reich- hez való „tartozáséra”. A rendezvény szónokai kö­vetelték, hogy a bonni kor­mány ne nyilvánítsa érvény­telennek az 1938-as müncheni egyezményt. Beszédeikben fel­léptek a bonni kormány ke­leti politikája és a Szovjet­unióval, valamint Lengyelor­szággal kötött szerződéseinek ratifikálása ellen. (TASZSZ) Előre kitervelt kihívás Az Afrikai Egység Szerve­zet hétfőn kiadott nyilatkoza­tában leszögezi, hogy a NATO miniszteri tanácsának Lissza­bonban összeülő konferenciá­ja az afrikai népek érdekei ellen irányuló, előre kiter­velt kihívás. A nyilatkozat szerint az afrikai országok „nagy aggodalommal” tekin­tenek a NATO-értekezlet elé. „Igen szerencsétlen dolog az, hogy egy szervezet, amelyet több mint húsz évvel ezelőtt bizonyos európai Országok kollektív önvédelmére való hivatkozással létesítettek nemcsak fegyverszállítóvá vált az afrikai népek ellen el­nyomó háborút vívó fasiszta portugál rendszer számára, hanem értekezletének színhe­lyéül éppen ezt a Portugá­liát választotta” — szögezi le a nyilatkozat, amely kifo­gásolja azt is, hogy a NATO új főtitkárává azt a Luns holland külügyminiszert akar­ják kinevezni, aki a portu­gál rendszer iránti barátsá­gáról ismert. (MTI) Járvány dúl a táborokban Nyugat-BengáKa indiai ál­lam menekülttáboraiban az utóbbi napokban legkevesebb 300 kelet-pakisztáni menekült halt meg kolerában, gyomor- és bélbetegségekben — közöl­te újságírókkal a nyugat- bengáliai egészségügyi mi­niszter. Elmondotta, hogy 800 or­vos eddig több mint 100 000 menekültet kénéit a tábori kórházakban. A betegségek járványszerű terjedésének okét hivatalos részről a tá­borok rossz egészségügyi el­látottságában látják. Üj-Delhiben megerősítették, hogy a kelet-pakisztáni me­nekültek száma már megha­ladja a 3,5 miLliót. (MTI) Szovjet segítség Chilének Clodomiro Almeyda Medina chilei külügyminiszternek a Szovjetunióban május 25—29. között tett hivatalos látogatá­sáról szovjet—chilei közös közleményt hoztak nyilvános­ságra Moszkvában. A közlemény megállapítja, hogy a chilei külügyminiszter a szovjet vezetőkkel folytatott tárgyalásai során áttekintette a szovjet—chilei kapcsolatok és a nemzetközi helyzet kér­déseit. Megállapítást nyert, hogy a nemzetközi kérdések tekintetében a két fél állás­pontja azonos vagy igen kö­zelálló. A szovjet fél megértéssel fo­gadta Chile népének és kor­mányának igazságos céljait, a népi egység széles körű társa­dalmi-gazdasági programját. A tárgyalások során meg­állapodás született a két or­szág kereskedelmi forgalmá­nak növeléséről. A Szovjet­unió különböző berendezések vásárlására hitelt nyújt Chilé­nek. Szovjet segítséggel két nagyszabású ipari komplexum épül Chilében, s a két ország szakemberei konzultációkat kezdenek vegyipari létesítmé­nyek építéséről is. (MTI) Vörös xászlócrdo Hóim) Imu Vasárnap Rómában hatal­mas tömegtüntetés volt. A demonstrációt a három nagy olasz szakszervezet hirdette meg országos értekezletük befejezéseképpen, amely pén­teken és szombaton ülésezett Rómában. Az értekezleten felhívást fogadtak el, amelynek értelmében az olasz dolgozók vasárnap Rómában juttatják kife­jezésre állásfoglalásukat a munkáltatókkal és a kor­mánnyal szemben. A szakszervezetek mintegy százezer tüntető részvételére számítottak, a valóságban azonban 200 ezernél többen tettek eleget a felhívásnak. Az ország minden részéből érkeztek küldöttségek. Róma utcái csak úgy vö­röslőitek a felvonulók zász­lóitól. A Piazza del Popolo, Róma egyik legnagyobb tere, zsúfolásig megtelt és a kör­nyező utcákat is megtöltötték a felvonulók. A szónokok be­szédeit hangszórók közvetí­tették a tüntetőknek. Mint az MTI római tudó­sítója megállapítja, Rómában hosszú évek óta nem volt olyan hatalmas tömegtünte­tés, mint a vasárnapi. (MTI) Lenqyel emlékirat a SZER-ról A Lengyel Népköztársaság kormánya az Egyesült Álla­mok kormányának címére em­lékiratot intézett, amelyben kifejezi meggyőződését, hogy a washingtoni kormány, amennyiben a lengyel—ameri­kai kapcsolatok megromlásá­nak megakadályozására tö­rekszik, véget vet a „Szabad Európa” rádióállomás tevé­kenységének, amely a hideg­háború szellemében Lengyel- ország ellen is irányul. Az okmányt Józef Winiewicz kül­ügyminiszter-helyettes május 26-án nyújtotta át az Egyesült Államok varsói nagyköveté­nek. Ezzel egyidejűleg Stefan Jedrychowski lengyel külügy­miniszter ugyanebben a kér­désben levelet intézett Walter Scheel nyugatnémet külügy­miniszterhez. A levél felhívja a figyelmet az NSZK kor­mányának azzal kapcsolatos felelősségére, hogy az ország területén lehetővé teszi egy amerikai rádióállomás ellensé­ges tevékenységét. (MTI) Közbelépett a vatikáni rendőrség A dél-vietnami szabadság­harcosokért és ügyük győzel­méért mondott misét egy ame­rikai pap a Szent Péter bazi­lika lépcsőin. A vatikáni pá­Urnyek Nehéz politikai csatákkal terhes időszakot zárt le a Csehszlovák Kommunista Párt XIV. kongresszusa. Az a folyamat, ami 1968 janu- arjától kezdődött, majd a jobboldal előretörése miatt sziovák kommunisták állás- Gustáv Husák vezette követ- valságba torkollott, próbára foglalását: kincsként vigyáz- kezetes politikát folytató tette a szocializmus híveit, nak arra, hogy a párt és központi bizottsággal kapcso- s felszínre hozta azokat az tömegek közötti kapcsolat latban azt tippelték: akong- eilentmondásokat, amelyek a ejeven és alkotó legyen; a tesszust arra használja fel vezetésben elkövetett hibák, társadalom egészére, a dől- majd, hogy éles választóvo- valamint a szocialistaellenes g0Zók sok milliós tömegére nalat húzzon. Hogy ki vagy erők aknamunkája követkéz- támaszkodva küzdenek azért, mi között, arról már nem­iében feszegették a társada- hogy árnyék se vetődhessen igen beszéltek. Várakozásuk lom épületét. 1968 augusztu- elvhűségükre, internacionaliz- nem teljesült, legalábbis ab- sa, az öt szocialista ország musukra. A kongresszus ál- ban az értelemben nem, internacionalista segítségnyúj- tál lezárt szakasz harcai meg- ahogy ők elképzelék a cseh- tása megteremtette a lehe- ecjzették a CSKP tagságát, szlovákiai fejleményeket. Szó tőséget arra, hogy a CSKP az eszmeileg megerősödött, sincs ugyanis semmiféle ult- és a köréje^ csoportosuló ejvj politikát folytató párt rabalos változásról, a határo- progresszív erők keressék és képes arra, hogy a szocia- zat azonban egyértelműen megtalálják a kivezető utat tizmus építése érdekében leszögezi: fontos feladata a a krízisből. Ez nem mehe- még jobban mozgósítsa a pártnak, hogy a társadalom tett másként csak úgy, ha tizennégymilliős ország dől- egészséges fejlődése érdelcé- a marxizmus leninizmus leg- gőzéit. Ezt tükrözi a kong- ben következetes harcot foly- következetesebb képviselői el- resszus határozata is, ami- tasson mindenféle elhajlás vi-politikai küzdelemben szá- kor kimondja: „Számítunk a ellen, védelmezze a marxiz- molnak le a jobboldali re- szocialista állam minden pol- must—leriinizmust, fejlessze és vizionista, valamint a No- gárára, aki őszintén részt ki- erősítse a kommunisták ak- votny-vezetést visszaváró, vén venni közös erőfeszíté- cióképességét, a demokrati- úgynevezett baloldali cső- seiben. Ez azokra is vonat- kus centralizmust, poitosulásokkal, amelyek ve- kozik, akik nem kaptak új A XIV. kongresszus nagy szélyt jelentettek az egészsé- pártigazolványt, de hibáikat figyelmet fordított a gazda- ges szocialista fejlődésre. munkájukkal jóvá akarják sági kérdésekre. A határo- A CSKP XIV. kongresszu- tenni.” Ilyen programot csak zat ezzel kapcsolatban meg- sa reálisan, a tényleges hely- olyan párt tud meghirdetni, állapítja, hogy a szocialista zet szépítése nélkül adott amelyik biztos sorainak egy- társadalom további fejleszté- szamot a párt és a társada- ségében, s afelől sincs két- sében elvi jelentőségű a gaz­lom fejlődésének pozitív és sége, h°gy célkitűzései és a dasági élet dinamikus és ará- negatív oldalairól. A köz- társadalom érdekei között nyos fejlesztése. A népgaz- ponti bizottság beszámolója, nincs alapvető ellentmondás, daság ötéves fejlesztési ter- az elhangzott felszólalások Egyes nyugati körök a vének fő célja a nép anyagi és a kongresszus határozata kongresszust megelőzően nem és kulturális életszínvonalá- kifejezésre juttatták a cseh- szűkölködtek jóslatokban. A nak további növelése. E koncepció ugyancsak vilá- | ~ í gosan mutatja, hogy az 1969. NOGRAD - 1971. lumus 1.. kedd | áprilisában tartott központi bizottsági ülésen elfogadott politika a párt részéről nem rövid időre szóló taktika volt, hanem olyan hosszú tá­vú célkitűzés, amelynek tel­jesítését, újra- és újraalko­tását a CSKP állandó felada­tának tekinti. A már említett áprilisi központi bizottsági plenum óta nem lehet kétség a CSKP külpolitikai irányvonaláról sem. A kongresszus most megerősítette testvérpártunk külpolitikai programját, ami­kor határozatában igy foglalt állást: a CSKP és Csehszlo­vákia külpolitikájának tar­tós alapja a Szovjetunióval es a többi szocialista ország­gal való testvéri együttmű­ködés, barátság és szilárd szövetség. Ebből eredően Csehszlovákia a lehető leg­nagyobb mértékben hozzájá­rul a Varsói Szerződés meg­szilárdításához és a KGST keretében kezdeményezően részt vesz a tagállamok gaz­dasági integrációjának fej­lesztésében. Azt mondtuk az elején: a XIV. kongresszus nehéz po­litikai küzdelmekkel terhes időszakot zárt le. Hogy tel­jes legyen a kép, azt is te­gyük hozzá: egy még kon­szolidáltabb korszakot is nyi­tott Csehszlovákia történeté­ben. Ebből sem fog hiányoz­ni majd a harc, ez azonban éppen azért, mert megerősö­dött a CSKP egysége, fő vo­nalaiban tisztázódott az esz­mei front, már lényegesen más körülmények között fo­lyik a szocialista társadalom építéséért, Sz. L 1 pai rendőrség szóvivője a nem mindennapi esetet a követke­zőképpen mondotta el: — Henry Bury minnesotai lelkész, a Szent Péter bazilika _ lépcsőin egy asztalból oltárt rögtönzött és a körülötte ösz- gzegyűlt háborúellenes hírek­nek misét celebrált a „Viet Cong partizánok” lelkiüdvéért és harcuk győzelméért. — Amikor a mise véget ért, a pap, híveivel együtt, a bazi­likába lépett és ott röplapokat osztogatott. Ezek elítélték a pápát, amiért a közelmúltban hajlandó volt fogadni a saigo- ni kormány képviselőit, vi­szont elutasította a találkozást a DIFK küldötteivel. A papot és néhány hívét a vatikáni rendőrség őrizetbe vette. (MTI) EMnduU a Mariner—9 is Az egyesült államokbeli Cape-Kennedyben vasárnap este (magyar idő szerint éjfél után 23 perccel) fellőtték a Mariner—9 jelű űrhajót, amelynek, feladata, hogy a Marshoz repüljön, ott tudomá­nyos kutatásokat végezzen és fényképfelvételeket készítsen a bolygóról. A Mariner—9 a tervek sze­rint hat hónapig repül a Mars felé (körülbelül egyidőben ér oda a már úton levő két szov­jet űrhajóval, a Mars—2 és Mars—3-mal). Az űrhajó és pályájára röpítő rakéta szét­választása sikeresen megtör­tén — közölte az Amerikai Űrhajózási Hivatal. (Egy hó­napja a hasonló Mariner—8- kísérlet azért szenvedett ku­darcot, mert ez a művelet nem sikerült.) Az amerikai űrhajó súlya körülbelül 1 tonna, jóval könnyebb tehát, mint a két szovjet Mars-rakéta, amelyek mindegyike több, mint négy és fél tonnát nyom. Az Ameri­kai Űrkutatási Hivatal azt ter­vezi, hogy hamarosan felveszi a kapcsolatot a szovjet űrkí­sérletet végzőkkel, össze kí­vánják hangolni a három űr­hajó munkáját, hogy a lehető legnagyobb tudományos isme­retanyagot nyerjék tőlük. (MTI) Angol—spanyol incidens a tengeren A brit hadügyminisztérium vasárnap este nyilvánosságra hozott egy brit—spanyol ten­geri incidenst, amely esetleg árnyékot vethet London és Madrid, amúgyis ingatag kapcsolataira. Az eset még május 20-án történt Írország délnyugati partjai előtt. A minisztérium szóvivője sze­rint a brit haditengerészet egy tengeralattjárója figyel­meztető lövéseket adott le egy spanyol halászhajóra, mert meg akarta akadályozni, hogy a spanyol hajó felve­gyen fedélzetére több bóját, amelyek a NATO tulajdonát képező elektronikus műsze­rekkel voltak felszerelve. A hajó azonban a lövések elle­nére felvette a bójákat, azon­nal eltávolodott, és a NATO- felszerelést La Coruna kikö­tőjében átadta a spanyol ha­tóságoknak. A spanyol tengerészek egé­szen más beállításban szá­moltak be a történtekről. Mint Londonban erről érte­sültek, a spanyolok azt mond­ják, hogy a bójákat, egv brit repülőgép utasítására szedték fel, majd ezt követö- egy egy „ismeretlen tenger­alattjáró” nyitott rájuk tü­zet. Brit részről ezt a magy?- rázatot nem tartják elfogad­hatónak, s hangsúlyozza k, hogy a repülőgép nem a spanyol halászhajónak, ha­nem a brit tengeralattjárónak adott utasításokat, amellyel közös gyakorlatot folytatott. (AFP) Értesítjük kedves utasainkat, hogy az IBUSZ salgótar­jáni irodája 1971. május 1-től szeptember 31-ig, 8 órától 17 óráig tart nyitva. Kérjük, utazással kapcso­latos ügyeikkel keressék fel irodánkat. 1 BUSZ, Salgótarján. Amatőr fényképészek FIGYELEM! Negatívok előhívását, papírképek kidolgozását 48 órai határidőre vállal, a salgótarjáni Szolgáltató Ksz fény­képész műterme. Cím: salgótarjáni Szolgáltató Ksz, Rákóczi u. 22. (II. sz. üzletház). Telefon: 15-76

Next

/
Oldalképek
Tartalom