Nógrád. 1971. május (27. évfolyam. 102-126. szám)

1971-05-01 / 102. szám

r VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! NÓGRÁD AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXVII EVF„ 102. SZÁM ARA: 1 FORINT 1971, MÁJUS 1., SZOMBAT r * ■ I *» ■» - rr 3ÜUSI koszonto S zerte a világon a dolgozó emberek milliói, kis és nagy városokban, eldugott, távoli településeken piros betűs ünnepet ülnek: a munka, a béke, a haladás ünnepét, május elsejét. A munkásosztály e nemzetközi ünnepe is elválaszt­hatatlan a dolgozó nép hagyományaitól. Nyolcvanegy évvel ezelőtt, 1890. május elsején tartotta meg a világ proletariátusa első nagy harci seregszemléjét. E Eelejthetetlen napról írta Engels a Kommunista Kiáltvány akkori kiadásának bevezetőjeként: „és a mai nap látványa az egész világ tőkéseinek, töldesurainak megmutatja, hogy manapság a világ proletárjai valóban egyesültek.” Az első május elsejei demonstrációval a történelem órá­jának mutatói meggyorsultak. A következő évtizedekben mélyebb, visszavonhatatlanabb változások mentek és men­nek végbe a földkerekségen, mint a korábbi, egymást követő évszázadok alatt. Az első május elsejét követően — nem egészen 30 évvel később — egy októberi napon Oroszország­ban győzött a munkáshatalom, háromnegyed századdal ké­sőbb pedig gyökeret vert a szocializmus több kontinensen, A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme megvál­toztatta május 1. ünnepének jelentőségét is. Amíg addig a világ munkásai ezen a napon egy reménybeli jövő társa­dalmáért harcoltak az uralkodó kapitalista rendszerrel szem­ben, 1917 novemberétől május elseje a világ egyhatodán győzedelmeskedő proletariátus ünnepe lett. A magyar májusok közül különös jelentőséggel bír a di­csőséges Tanácsköztársaság kikiáltását követő első szabad május elseje. 1945-ben a felszabadulással virradt ránk a Tanácsköz­társaság után másodszor a szabad május elseje. S az a mun­kásnemzedék, amely 1919-ben magasra tartotta a munkásosz­tály vörös zászlaját, ha sorai meg is ritkultak, időközben, ne­gyed század múltán a szovjet hadsereg hősies harca és mér­hetetlen áldozata révén ismét szabadon ünnepelhet. Az elmúlt 27 év alatt számtalan eredmény született, legfontosabbak ezek közül: a nép hatalmának kivívása, a munkások, parasztok értelmiségiek, a dolgozó kisemberek hazát teremtettek itt maguknak. Az anyagi gazdaság, a szel­lemi kultúra minden vívmánya a dolgozók közös kincsévé vált. A munkas-paraszt hatalom ereje, a nemzet minden ere­jének összefogása volt az az erő, amin eddig is megtört min­den külső és belső ármánykodás. Ez a jövőre nézve is irányt adó. Az a társadalom, amelyben a nép ura önmaga sorsának, tudatos kovácsolója jövőjének, tudatosan építi test­véri szövetségét a világ összdolgozóival, megtervezheti hol­napját, kiszámíthatja jövője útját. Es mivel e rendszer ma már mind több országban uralkodó, így egyre inkább meg­határozója a világban végbemenő folyamatoknak is. , Május első napja a munka • és munkásság ünnepe ma mar túlnő a tisztes tradíciók megbecsülésén, nemcsak a múlt küzdelmeire, a titokban való ünneplésre és üldözteté­sekre emlékeztet, hanem a jelen és jövő eredményeire, al­kotásaira és győzelmeire is világít. Számunkra öröm, hogy hazank abba a szocialista közösségbe tartozik, amely ma­gáénak tudja a május elsejék forradalmi, társadalmi fejlő­dését és a tradíciók egyenes hordozójaként halad közös cél­jai megvalósítása felé. Pártunk politikája töretlen, a munkásosztály hatalma szilárd, a munkások és vezetők eredményes összefogása nyo­mán népgazdaságunk egyre erősödik. A munkásosztály forradalmi pártja vezetésével gyökere­sen átalakítottuk hazánk társadalmi, gazdasági, kulturális arculatát. Megvalósítottuk a teljes foglalkoztatottságot, ná­lunk nincs munkanélküliség, az életszínvonal a felszabadu­lás előttinek kétszeresére nőtt. Mindezek nyomán társadal­munk összeforrottabb, egységesebb, dolgozóink egyre művel­tebbek, kulturáltabbak. Dolgozóink, társadalmunk egésze cse­lekvő egyetértéssel vesz részt pártunk X. kongresszusának országépíts programja megvalósításában. Megyénk dolgozói nagy megnyugvással vették tudomá­sul, hogy a párt legutóbbi kongresszusa ismételten megerő­sítette: tovább kíván haladni töretlenül azon a megkezdett úton, mely eddig is eredményes volt. Ez az egyetértés jutott kifejezésre április 25-én, elmúlt vasárnap, az országgyűlési és tanácstagi választásokon is. A megye választópolgárai szinte egy emberként szavaztak eddig elért vívmányainkra, a X. kongresszuson megjelölt politikai vonalra és országépí­tő programra. Célunk, hogy teljes társadalmi és szociális biztonságot nyújtsunk minden dolgozó számára, minden embernek elér­hetővé váljanak a kultúra, a művészet kincsei, mindaz, ami az emberek boldogulásához, az igaz, emberi élethez szüksé­ges. Ilyen szellemben tekintsük fnájus elsejét az alkotó, fel­szabadult munka ünnepének, amelynek jegyében bátran né­zünk előre. Biztos sikerünk tudatában köszöntjük a munkásokat, bá­nyászokat, az ipar, az állami gazdaságok, termelőszövetkeze­tek a közlekedés, a kereskedelem, az oktatás, az egészségügy dolgozóit, a kétkezi munkásokat, az értelmiségieket, nőket, fiatalokat, fegyveres alakulatok tagjait. Köszöntjuk mind­azokat, akiknek munkája nyomán gazdagodik életünk. Hálás szívvel üdvözöljük azokat, akiknek köszönhetjük, hogy hazánkban békés körülmények között építhetjük a szocializmust. Legyen a május elseje mindenki szamara kel­lemes, szép, derűs ünnep, fejezze ki a munkások, a dolgozók harci elszántságát, a békéért, a haladásért, a ^szocializmusért vívott világméretű küzdelemben. A dolgozók e nagy ünnepén tiszta szívből, meleg sze­retettel kívánunk megyénk minden állampolgárának sok sikert a munkában, boldogságot, örömet, jó egészséget személyes életében. Lipták József, az SZMT vezető titkára Összehívták az új országgyűlést A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott, amelyen a választások utáni feladatokkal és egyéb időszerű kérdésekkel foglal­kozott. Az Elnöki Tanács az alkot­mány 18. paragrafusának (5) bekezdése alapján az or­szággyűlés alakuló ülését 1971. május 12-én (szerdán) délelőtt 11 órára összehívta. Alkotmányos államrendünk gyakorlatának megfelelően. Focit Jenő, a kormány elnöke kérte az Elnöki Tanácstól a kormány felmentését. Az Elnö­ki Tanács a kérést elf ogadta, a felmentést megadta és egy­ben megbízta a kormányt, hogy újjáválasztásáig — a jelenlegi összetételben — in­tézze a kormányzati ügyeket. Az Elnöki Tanács módosí­totta a népi ellenőrzésről szóló 1968. évi V. törvényt, valamint a bíróságok népi ülnökeinek választásáról szó­ló, 1960. évi 6. számú tör­vényerejű rendeletet. Az Elnöki Tanács megtár­gyalta és jóváhagyólag tudo­másul vette a művelődésügyi miniszternek a kitüntetéses doktorrá avatások tapaszta­latairól szóló tájékoztató je­lentését, valamint határozatot hozott az 1971. évi kitünteté­ses doktorrá avatáshoz vak* hozzá járulásröL MÁJUSI VIRÁGOK (Koppány György felvétele) Rászolgáltak a kitüntetésre Céltudatos tudományos munka 'Ä Barsosiberiényi ÁÜLamii Gazdaságot éveken keresztül fokozatosain javuló munkájá­ért, a gazdálkodásban elért szép teljesítményéért „Kiváló Vállalat” címmel (ürítették ki. Az állami gazdaság dolgozói, és a meghívott vendégek je­lenlétében pénteken este hét órakor tartották meg a gaz­daságot ért kitüntetés alkal­mából Nagyoroszában, az ün­nepséget, ahol Hármas Ferenc, a BorsoSberényí Állami Gaz­daság igazgatója mondott be­szédet. Az állaiml gazdaság tudo­mányosan megalapozott, cél­tudatos munkájának eredmé­nye nem maraidhatott el. A vezetők felismerték, hogy az eredményes gazdálkodás érde­kében a vetésszerkezetet úgy kell kialakítani, hogy az meg­feleljen a saját és a népgaz­dasági érdekeknek is. Leegy­szerűsítették a növényter­mesztést. Őszi búzát — amit Tegnap délelőtt 9 órakor Szécsényben, a nagyközségi tanács dísztermében alakuló ünnepi tanácsülést tartottak. A tanácsülésen jelen volt Gé- czi János, a megyei tanács el­nöke, valamint a szécsényi já­rás párt- és tőmegszervezeti vezetősége. Az ünnepélyes alakuló ülé­sen a most megválasztott ta­nácstagok teljes létszámmal részt vettek, így megalakult az vetőmagként értékesítenek — az elmúlt esztendőiben, a ked­vezőtlen időjárás ellenére is holdanként 13,20 mázsát ta­karítottak be. Jó volt- a ku­korica-, a luceipra- és a ká­posztarepce-termésük is, gaz­daságos a termesztés. .Kiváló az állattenyésztésük.: Az egy tehénre jutó éves tejtermelés 3 ezer liter. Jó eredményeket hozott, számukra a sertés- hizlalás, amiből a bevételük 1 millió 964 ezer forint volt. A gazdaságban, kialakult a Péntek délután a Kanancs Szálló mozaiktermében tar­tották az ünnepséget a Sal­gótarjáni Faiipari- és Bútonké- szítő Ktsz dolgozói abból az alkalomból, hogy elnyerték a Kiváló Szövetkezet címet. Az ünnepségen Tarják Vilmos, a szövetkezet elnöke tájékoztat­ói nagyközségi tanács. Bővíz Ferenc tanácselnök ismertette a tanács előtt álló feladato­kat, a község fejlesztését, a negyedik ötéves terv célkitű­zéseit. A tanácstagok hozzászólá­saikkal megerősítették az új tanács előtt álló programot, egyetértettek az elvégzendő feladatokkal. Hasonlóan sok sikert, jó munkát kívánt az új Szécsényi nagyközségi Ta­doigozófc törzsgárdája, jó a pali bikái hangulat, a brigádok szocialista munkavensenyben vívják ki az egyre jobb munr kaieredményeket. Az ünnepségen a dolgozók­nak kitüntetéseiket és jutal­makat adtak. Egy dolgozójuk a Mezőgazcaság Kiváló Dol­gozója miniszteri kitüntetés­ben részesült, huszonheten Kiváló Dolgozó jelvényt és ok­levelet, a vele járó pénzjuta­lommal, harmincán pedig pénzjutalmat kaptak. ba a tagságot, illetve a meg­hívott vendégeket az elmúlt évi eredményekről. Elmon­dotta, hogy a múlt évben a hat és fél millió forintos ter­vet hétmillió-háromszázezer forintra teljesítették, ezt a terméLéstöbbletet teljes egé­nácsnak Géczi János, a me­gyei tanács elnöke is. Ezt követően megválasztot­ták a tisztségviselőket, vala­mint az állandó bizottságokat. Ekkór került sor a megyei ta­nácstagok delegálására is. A Szécsényi nagyközségi Tanács dr. Boros Sándort és Miklósik Ignácot delegálta a megyei ta­nácsba. A megválasztott új tanácstagokat #Sümegi János országgyűlési * képviselő kö­szöntötte. szélben a termetékemyiség foko­zásával biztosították. Köztudott, hogy ebben a szövetkezetben valamennyi termék saját tervezésű, és ép­pen ezért keresetit is a piacon. A szövetkezet tevékenységé­nek mintegy 95 százalékát az árutermelés jelenti. Bár az itt készült garnitúráik, irodaibe- rendezásak, kárpitozott búto­rok mintegy 60 százaléka or­szágos vállalatokhoz kerül, mégis a megye területein for­galmazzák. A jó munka eredményekért gyarapodott az elmúlt évben is a szövetkezet. A dolgozók bérfejlesztésére jelentős ösz- szeget fordítottak, ami átlago­san 10 százalékos keresetnöve­kedést jelentett. Ez a gondos­kodás végső soron megtérült a termelékenység növekedéséből és így is mintegy 21 napnak megfelelő részesedést fizethet­tek. A Kiváló Szövetkezet kitün­tetést jelképező vándorzászlót és az oklevelet Kiss László, a KISZÖV szövetkezetpolitikai osztályának vezetője adta ált. Ezután hét szövetkezeti tagot, a Szövetkezeti Kiváló Dolgo­zója kitüntetésiben részesítet­te majd megjutalmazták az élenjárókat. Mintegy 20 ezer forintot fordítottak erre a óéira. Négy év alatt a harmadik Pénteken Salgótarjániban tartotta meg a MEZÖBER me­gyei kirendeltsége azt az ün­nepséget, ahol a vezetők, a dolgozók és meghívott vendé­gek jelenlétében átvették a Kiváló Vállalat címet bizonyí­tó okmányokat. Az ünnepsé­gen Bottyán Jánosi, a kánen­(Folytatás a 2. oldalon.) Ünnepélyes tanácsülés Szécsényben Megtörtént az új megyei tanácstagok delegálása Többlet a termelékenységből Éljen május L, a munkásosztály nemzetközi seregszemléje!

Next

/
Oldalképek
Tartalom