Nógrád. 1971. március (27. évfolyam. 51-76. szám)

1971-03-02 / 51. szám

JSÄfcSBTARJAli VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK* AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI ÍT AN ÁCS LAPJA XXVII. ÉVF., 51. SZÁM ÁRA: 80 FILLÉR 1971. MÁRCIUS 2., KEDD Három nappal a tűzszünet vége előtt Izrael Nixont is kritizálja Mahmud Favzi kormányfő elnökletével vasárnap Kairó­ban minisztertanácsi ülés volt. A háromórás ülésen — mint közölték — az EAIC minisz­terei megtárgyalták a Közel- Kelet „politikai és katonai helyzetét”. Politikai körökben ezt részletezve elmondották: arról volt szó, hogy mi legyen az Egyesült Arab Köztársaság következő lépése, miután Iz­rael ismét értésére adta, hogy nem vonja ki csapatait min­den megszállt arab területről. A UPI jelentése szerint el­képzelhető olyan lépés is, hogy a történtek után az BAK visszaadja az egész problémaköteget a Biztonsági Tanácsnak. Az izraeli kabinet is meg­tartotta vasárnap szokásos he­ti minisztertanácsi ülését. A Reuter-iroda értesülése sze­rint Golda Meir asszony, mi­niszterelnök, és Abba Eban külügyminiszter tett jelentést Nixon kongresszusi üzeneté­nek a közel-keleti helyzettel kapcsolatos részeiről. Izrael — mint a nyugati hírügynöksé­gek megállapítják —, kritiku­san fogadja Nixonnak azt a kitételét, hogy egy közel-ke­leti megállapodás keretében Izrael és szomszédai között, csak lényegtelen határkiigazí­tások képzelhetők el. Koráb­ban Izrael tudvalevőleg „biz­tonságos és védhető határo­kat” követelt, ami hangzásra mindenképpen több, kisebb határkiigazításnál, bár Tel Aviv még most sem világí­totta meg elképzeléseit. A Gunnar Jarringhoz el­juttatott izraeli dokumentum „becsapta az ajtót a közel-ke­leti válság békés megoldásá­ra irányuló összes kísérlet előtt” — jelentette ki kormá­nya véleményét tolmácsolva vasárnap este Munir Hafez, az EAK hivatalos szóvivője. Hafez rámutatott: az egyip­tomi kormány úgy tekinti Iz­rael válaszát, mint „a meg­szállt területek kiürítésére vo­natkozó Jarring-javaslat kate­gorikus elutasítását”. — „Iz­rael ezzel a hivatalos doku­mentummal leleplezte magát az Egyesült Nemzetek Szerve­zete előtt. Elutasítja a Bizton­sági Tanács 1967. november 22-i határozatát, és ragaszko­dik a terjeszkedéshez, a meg­szállt területek megtartásá­hoz”. Munir Hafez vasárnapi nyi­latkozata azt követően látott napvilágot, hogy Jarring to­vábbította az EAK-nak az iz­raeli dokumentumot. Mai számunkban: A módosított választási töivény (3. oídail) A „harmadik" vélemény (4. oldal) Szövetkezeti iparunk életéből (5. oldal) T árgyny eiemény- sorsolás Lengyelország jelentős eseménye leletbe lépett Egységlista 123 városban az árhatározat A LEMP Poffitólkaá Bizottsága es a kormányelnöikeeg február lö-ii batárossatáraaik megfele­lőéin hétfőn reggeltcft ismét a múlt év december 13-a előtte élelmiszerárak érvényesek Lengyelországban. Egyidejű­leg vis&zaáMítottóIk a régebbi éttermi, étkeidéi és faüféára- kat is. Ez a rendelkezés az idén 11 milliárd zlotyval nö­velte a lakosság vásárlóerejét. A fogyasztási iparcükikeik csökkentett árának megha­gyása pedig éves viszonylat­ban további 13 milliárd zloty többletet jelent a családi költ­ségvetésekben. Ezen túlmenő­en az idény végi kiárusításo­kion a vásárlók lob. 2,5 miM- erdot takarítanak meg. E nagy jelentőségű életszín­vonal -emelést biztosító lépé­seiket, döntően, a Szovjetunió segítsége tette lehetővé. A szovjet kormány, mint isme­retes, 1 millió tonna [kenyér­gabonát adott el Lengyelor­szágnak és igen komoly hosz- szú lejáratú hitelt is biztosí­8,6 milliard zlotyt bocsátott; rendelkezésre. Egyidejűleg 'két evre befagyasztották a mosta­ni élelmiszeráraikat. Az elmúlt hetek tapasztala­ta azt mutatta, hogy a dolgo­zók megértik a pártvezetés és a kormány életszínvonal-eme­lést célzó intézkedéseinek je­lentőségét. Jellemző például, hogy a bányászok januárban 90 ezer, februárban pedig 123 ezer tonna kőszenet termeltek havi előirányzaton feliül. A hétfőd lengyel lapok ve­zető témája természetesen az élelmiszerek régebbi árának visszaállítása. A Trybuna Lu- du vezércikkében a többi kö­zött hangoztatta, hegy „ez a lépés egyfelől a Szovjetunió segátőíkészségiének, másfelől pedig a LEMP KB decemberi és februári ülése határozatai következetes megvalósításá­nak eredménye”. (MTI) A francia községtanácsi választások Az Humanité közli, hogy a harmincezer lakosúnál nagyobb 193 francia város közül 123- ban nyújtották be a Demok­ratikus Unió egységlistáit a március 14-én és 21-én tartan­dó községtanácsi választások­ra. Az egységlistákon elsősor­ban a kommunista párt, a szocialista párt és a Köztár­sasági Intézmények Konvenci­ójának jelöltjei szerepielnek. Egyes városokban azonban ra­dikálisok és a PSU jelöltjei is részt vesznek a közös lis­tában. 1965-ben tartott községtaná­csi választáson, amikor a 30 OOO lakosúnál nagyobb vá­rosok száma még csak 159 volt, 75 városban alakult ki közös lista a kommunisták és szocialisták részvételével. (MTI) ifi. oidaD Egygólos vereség Mitrovicán Cl. oktat) Árleszállítás a Szovjetunióban Hétfőtől kezdve több köz­szükségleti cikk árát szállí­tották le a Szovjetunióban. Leszállították többek között a televíziókészülékek, mosó­gépek, motorkerékpárok, ro­bogók, villanyborotvák és más árucikkek árát. A tv-készülékek közül töb­beknek az árát 19—30 száza­lékkal, a mosógépekét 16 szá­zalékkal szállították le. CTASZSZ) tott. Különösen lényeges dolog a hús- és hentesáru régebbi árának visszaálteítósa. A tavaly decemberi élelmi­szer-áremelés különösen érzé­kenyen érimtette a lakosság legalacsonyabb jövedelmű ré­tegeit, több mimt 5,2 millió dolgozót, nyugdíjast és járu­lékost. Ezek helyzetének javí­tására a kormány január 1-én Jakubovszkij marsall Budapesten Budapestre érkezett Jaku­bovszkij marsall, a Varsói Szerződés tagállamai egyesí­tett fegyveres erőinek főpa­rancsnoka és Stemenko had­seregtábornok, az egyesített fegyveres erők törzsének fő­nöke. A vendégeket a Ferihegyi repülőtéren Czinege Lajos vezérezredes, honvédelmi mi­miniszter és a minisztérium más vezetői fogadták. A re­pülőtéri fogadásnál jelen volt a fegyveres erők főparancs­nokának' magyarországi kép­viselője ég az ddéiglenesen ha­zánkban- 'tartózkodó szovjet csapatok parancsnoka. Kedvezőek az ÁFÉSZ- küldöttgyűlések tapasztalatai Újjá választották a szövetkezeti vezetőségeket Befejeződtek a mérlegjóvá­hagyó és a vezetőségválasztó közgyűlések Nógrád megye 18 általános fogyasztási és érté­kesítő szövetkezeténél. A ta­nácskozásokon a szövetkezeti tagok mintegy 90—95 száza­léka vett részt. A szövetkezet tevékenységére, az eredmé­nyek részletes ismertetésére kiterjedő beszámolót minde­nütt élénk vita követte. A hét végén tartotta kül­döttgyűlését a balasssagyar- mati általános fogyasztási szö­vetkezet. Gajdos János or­szággyűlési képviselő, az igaz­gatóság elnöke számolt be a küldötteknek az ötesztendős, közöttük a tavalyi tevékeny­ségről. A múlt évben a kiske­reskedelmi forgalom mintegy 162, a vendéglátóipari forga­lom pedig 77 százalékkal volt nagyobb, mint öt évvel koráb­ban. A szövetkezet nyeresége 1965-ben 619 000 forint volt, tavaly p>edig már meghaladta a két és fél milliót. A negyedik ötéves terv fel­adatairól szólva Gajdos János elmondotta, hogy a kiskeres­kedelemben mintegy 45 száza­lékos forgalomnövekedésre számítanak. A hálózatfejlesz­tésnél elsőrendű feladat az új, balassagyarmati vendéglő megépítése, a vidéki boltok korszerűsítése. Tovább bővíti a szövetkezet a szolgáltató- hálózatot és a húsellátás ja­vítására az ÁFÉSZ és tsz-ek társulását tervezik. A küldött- gyűlésen megválasztották a szövetkezet új vezetőségét. Az igazgatóság elnöke ismét Gaj­dos János lett. Pásztón, a küldöttek va­sárnapi tanácskozásán — akárcsak Balassagyarmaton — részt vett Pilinyi László, a MÉSZÖV igazgatóságának el­nöke is. A pásztói szövetke­zet elnöke, Mezővári József erőteljes fejlődésről adott szá­mot a küldötteknek. Ezt bi­zonyítja, hogy tizenegyszer nyerték el a Kiváló szövet­kezet címet, és a szövetkezet kiskereskedelmi forgalma 148 millióról 243 millió forintra növekedett a harmadik öt­éves terv időszakában. A fel­vásárlás értéke 1 millió fo­rinttal, az ipari üzemág ter­melési értéke 62 millió fo­rinttal emelkedett ez alatt az idő alatt. A tervciklusban az ÁFÉSZ 15 millió forint érté­kű beruházást végzett. A szö­vetkezet közös vagyona csak­nem 35 millió forintra növe­kedett, a nyereség pedig meg­közelítette a 7 millió fo­rintot. A falusi lakosság jövedel­mének növekedésével pár­huzamosan, a szövetkezet a forgalom 9—10 százalékos emelkedésével számol a kö­vetkező öt évben. Ennek le­bonyolításához csaknem 32 millió forint értékű hálózat- fejlesztést tervez az ÁFÉSZ. A legnagyobb létesítmények lesznek: korszerű vendéglő a Mátra-étterem helyett, ÁBC- áruház és zöldség-gyümölcs- bolt Pásztón, presszó Ecsegen, Csecsén és Mátraszőllősön. A vita után került sor a vá­lasztásra. Az igazgatóság el­nöki tisztségében megerősítet­ték Mezővári Józsefet. Üjuilit erővel támad a tél, de a nógrádi mezőgazdasági üzemekben már a tavaszra készülnek. Javítják az erő- as munkagépeket, 'készítik a vetőmagot, csíráztatják a burgo­nyáit.. Ha vallóban elérkezik a tavasz, erre már nem lesz gond, azonnal megindulhat a munka a szántóföldeken, a kertészeteikben. A homakterenyei Zagyvavölgye Termelőszö­vetkezetben is javában tart a készülődés. Mátranovákon, a központi gépjavító műhelyben mintegy 15 erőgépet, és egy sor munkagépet készítettek élő a szerelők a tavaszi mun­kára. Kuborczik Pál traktorvezető és Sótér László villanyszerelő munka közben. Az elmúlt hetekben sokat dolgoztak a szö­vetkezeti szerelők. Erőgépeket, vetögépeket javítottak és fel­újítottak három pótkocsit Berze András és Farkas Lajos új gépkocsikkal dolgoznak a tavasszal. A tehergépkocsikat most vásárolta a szövetkezet, 183 ezer forintot fizettek egyért-egyért A szerelők és lakatosok gondosan átvizsgálják a vetőgépeket, mielőtt munkához látnak a földeken. Céljuk, hogy a vetés ■deién egyetlen napig se álljanak géphiba miatt 'Koppány György felvételei)

Next

/
Oldalképek
Tartalom