Nógrád. 1970. július (26. évfolyam. 152-178. szám)

1970-07-01 / 152. szám

AZ MSZMP NÓG.RÁD M tó Y El BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXVI. ÉVF., 152. SZÁM ARA; 80 FILLÉR 1970. JÚLIUS 1., SZERDA Nagyközségek A kormányrendelet értel­mében a megyei tanács leg­utóbbi ülésen hozzájárult Pásztó és Nagybátony nagy­községgé szervezéséhez. Július első napjaiban tart­ják meg a nagyközségi rang­ra emelt Pásztón és Nagybá- tonyban az ünnepélyes tanács­üléseket. Jelentős dátumok, mert a megyében első ízben alakultak nagyközségek, ame­lyek már megközelítik a vá­rosi rangot. A kormány azért határozta el a nagyközségek kialakítá­sát, hogy ezzel is elősegítse egyes községek nagyobb üte­mű fejlődését. A nagyközsé­gek tanácsainak, a lakosság jobb ellátása érdekében — több lehetőségük lesz a kom­munális, szociális, kulturális fejlesztésre. Jobban megvalósul a he­lyi erőforrások felhasználása. A megyei tanácsok — termé­szetesen a Nógrád megyei Ta­nácsa is — egyre inkább ar­ra törekszik, hogy minél több hatáskört „adjon le” az al­sóbb fokú tanácsoknak. Ám hiába a nagyobb jog­kör es a vele járó felelősség, ha nincs a tervek megvalósí­tásához elegendő pénz. A nagyközségek tanácsai meg­kapják az építési, kereske­delmi, igazgatási jogkört és az eddiginél több pénzzel ren­delkeznek majd. A tanács jobban betöltheti közigazga­tási szerepét, mert az ügyek nagy részét első fokon ezek a tanácsok intézik, A nagyközségek tanácsai­nak módjában áll, hogy az eddiginél jobban összefogják az ügyeket, támaszkodjanak a lakosság segítségére, figye­lembe vegyék az ésszerű kez­deményezéseket. Ilyen mó­don a helyi ügyek intézésé­ben egyre nagyobb szerepet kap majd a nagyközségek la­kossága. Nagyközségi rangra emel­kedett Nagybátony, amelynek lakossága hamarosan megkö­zelíti a tízezret. A község egyik központja volt — és még ma is az — a Nógrád megyei szénbányászatnak. Emeletes házai, bővülő, szé­pülő üzletei, az egyre inkább fejlődő ipar és szolgáltatás tette lehetővé, hogy előbbre lépjen a városiasodás felé. A másik nagyközség Pász­tó, amely egyre dinamiku­sabban fejlődik, örvendetes az a változás, amely a járási székhely életét jellemzi. Szin­te robbanásszerű módon tör­tént átalakulása. A régebbi házak közül kiemelkedik az új járási tanács modern épü­lete, nemrég épült lakóházai pedig Pásztó jövőjét érzékel­tetik. Áruháza, amely a kör­nyékbeli falvak lakosságát is odavonzza, a legszebbek közé tartozik a megyében. Befeje­zéséhez közeledik a község csatornázása és a vízmű épí­tése; ez alapot ad arra, hogy Pásztón ipart teremtsenek, ami nélkül elképzelhetetlen a fejlődés. A fővárosból egy­re több üzem települ Pász­tora, minden bizonnyal azért, mert itt megtalálják számí­tásukat. A megyei tanács természe­tesen megfelelő pénzt is biz­tosított mindkét községnek a szükséges bérfejlesztésekhez, illetve a megfelelő tanácsap- oarátus kialakításához. Mert a nagyobb felelősség és rang elképzelhetetlen hozzáértő, megfelelő színvonalon dolgo­zó tanácsapparátus nélkül. Nagybátony és Pásztó a mai nappal válik hivatalosan is nagyközséggé. Ezt a Nógrád megyei Tanácsnak oklevele bizonyítja. Az első nagyköz­ségeket pedig a következő év elején újabbak követik. Csatai Erzsébet minden kérdésben Megkezdődtek a hivatalos tárgyalások Ambrus István, az MTI ki­küldött tudósítója jelenti: Kedden délelőtt a Mongol Nagy Népi Hurál Elnökségé­nek tanácstermében megkez­dődtek a hivatalos tárgyalá­sok Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és a kíséreté­ben levő magyar államférfiak, illetve a Mongol Népköztársa­ság vezetői között. A tárgyalásokon mongol részről jelen voltak Zs. Szam- bu, a Nagy Népi Hurál El­nökségének elnöke, J. Ceden- bal miniszterelnök, a Mongol Népi Forradalmi Párt KB el­ső titkára, Sz. Luvszan, a mi­nisztertanács elnökének első helyettese. N. Luvszanravdan, a nagy népi hurál elnökségé­nek helyettes elnöke, D. Gom- bozsav, a minisztertanács el­nökhelyettese, J. Ocsir kül­kereskedelmi miniszter, B. Zsargalszajhan, a külügymi­niszter első helyettese és Zs. Bolod, a Mongol Népköztársa­ság budapesti nagykövete. Magyar részről a megbeszé­lésen részt vett Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, dr. Bíró József külkereskedelmi miniszter, Gyenes András külügyminiszter-helyettes és Krajcsik Mihály, hazánk ulán- bátori nagykövete. A megbeszéléseket szívélyes, elvtársi légkör és valamennyi érintett kérdésben a legtelje­sebb nézetazonosság jellemez­te. A tárgyalások bevezetése­ként Szambu és Cedenbál tolmácsolta a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bi­zottságának, a nagy népi hu­rál elnökségének és a mongol népnek testvéri, baráti üd­vözletét. Hangsúlyozták, hogy a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa elnökének és kíséretének baráti látogatása fontos hozzájárulás a két or­szág közötti kapcsolatok to­va bbf ej lesztáséhez. Az üdvözlő szavakra vála­szolva Losonczi Pál elmon­dotta, hogy a mostani látoga­tás célja az országaink, né­peink, pártjaink közötti jó viszony elmélyítése, a nemzet­közi problémáknak és a két ország közötti együttműködés legidőszerűbb kérdéseinek megtárgyalása. Az üdvözlő beszédek után Cedenbál tekintette át a nem­zetközi helyzet főbb kérdéseit, ismerteUe a Mongol Népköz- 'társaság belső helyzetét, és ér­tékelte a mongol—magyar kapcsolatokat. Mindkét tél hangsúlyozta, hogy csakis a Szovjetunióval való szoros szövetségben, a szocialista országok egységé­nek erősítésével és minden haladó erő összefogása révéin lehet sikeresen folytatni a har­cot az imperializmus hábo­rús törekvéseivel szemben. A Mongol Népköztársaság, hasonlóan a Magyar Népköz- társasághoz, minden szükséges támogatást megad a Vietnami Demokratikus Köztársaságnak és a dél-vietnami ideiglenes forradalmi kormánynak ah­hoz, hogy eredményesen foly­tassák hősies harcukat. Tá­mogatják a haladó arab or­szágokat az izraeli agresszió felszámolásáért vívott küzdel­mükben. Mindkét kormánynak azonos a véleménye az európai biz­tonságról, és határozottan tá­mogatja a Varsói Szerződés tagállamainak az európai bé­ke és biztonság megszilárdítá­sára vonatkozó törekvéseit, üdvözli a Varsói Szerződés tagállamai külügyminiszteri értekezletének memorandumá­ban foglaltakat. A magyar—mongol kapcso­latokat illetően mindkét fél­nek az a véleménye, hogy a lcét ország kapcsolata példája lehet a szocialista országok közötti testvéri, kölcsönösen előnyös együttműködésnek, amelynek szilárd alapját az a barátsági és együttműködési szerződés képezi, amit 1965- ben. Kádár János mongóliai látogatása alkalmával írtak alá. Losonczi Pál, hangoztatta: Internacionalista kötelessé­günknek tartjuk, hogy segít­sük a mongol nép erőfeszíté­seit, virágzó szocialista társa­dalmának felépítésében, örü­lünk annak, hogy szakembere­ink munkáját hasznosnak ta­lálják és megbecsülik. Siker­rel zárultak a következő terv­időszak egyeztető tárgyalásai, s ez a biztosítéka annak, hogy gazdasági és kereskedelmi kapcsolataink is tovább bő­vüljenek a következő ötéves periódusban. Losonczi Pál és kísérete ko­ra délután ünnepélyes keretek között megkoszorúzta Vlagyi­mir Iljics Lenin Ulánbátort emlékművét. A délutáni órákban az El­nöki Tanács elnöke és kísére­te megtekintette a mongol fő­város egyik büszkeségét: az ulánbátori autójavító üzemet. Utána Losonczi Pál Zs. Szambu társaságában mongol népi birkózóversenyt tekintett meg, majd este a Mongóliában dolgozó magyar szakemberek­kel, a magyar kolónia képvi­selőivel találkozott hazánk ulánbátori nagykövetségén. Losonczi Pálné délelőtt fel­keresett egy Ulánbátor kör­nyéki nemzetközi úttörőtábort, ahol az ott nyaraló magyar gyerekek köszöntötték. Szerdán reggel Losonczi Pál Dél-Gobi megyébe látogat ahonnan csütörtökön délután' tér vissza a mongol főváros ba. (MTI) A mátranováki Ganz MÁVAG telephelyén dolgozik Farkas Lászlóné hegesztő egy éve. Budapesten végezte a háromhóna- pos hegesztői tanfolyamot, rajta kívül még három hegesztőn« dolgozik az üzemben. A megyei tanács vb ülése A megyei tanács végrehaj­tó bizottsága keddi ülésén tárgyalta — többek között — a megyei könyvtár háló­zatának helyzetéről és fej­lesztésének feladatairól szóló jelentést. A jelentést a vég­rehajtó bizottság tájékoztató jelleggel elfogadta, s utasítot­ta a 'művelődésügyi osztályt új feladatterv elkészítésére. A végrehajtó bizottság fog­lalkozott az 1970. évi közép- is'kolai műhelyterem-fejlesz- tési feladat átcsoportosításá­ról, valamint a 100 falu — 100 könyvtár mozgalom támo­gatásáról szóló előterjesztés­sel. Mindkét előterjesztést el­fogadták. Iflagyar—portugál párt talál kozó Az MSZMP Központi Bi­zottságának meghívására jú­nius második felében látoga­tást tett Magyaroszágon a Portugál Kommunista Párt küldöttsége: Alvaro Cunhal, a párt főtitkára, Jósé Vitoriano, a KB-titkárság tagja és Car­los Britto, a Központi Bizott­ság tagja. A küldöttséget fo­gadta Kádár János, az MSZMP KB első titkára: a delegáció találkozott Komócsin Zoltánnal, a Politikai Bizott­ság tagjával, a KB titkárával és a Központi Bizottság más képviselőivel. A portugál pártküldöttség magyarországi útja során lá­togatást tett ipari, mezőgazda- sági üzemekben, kulturális intézményekben, megismerke­dett a magyar dolgozók építő­munkájával, életkörülményei­vel. A portugál kommunisták delegációját mindenütt nagy tisztelettel fogadták. A talál­kozók alkalmával a két párt képviselői kölcsönösen tájé­koztatták egymást országaik helyzetéről, pártjaik tevékeny­ségéről. a nemzetközi kom­munista és munkásmozgalom, valamint a nemzetközi hely­zet időszerű kérdéseiben el­foglalt álláspontjukról. Az őszinte, elvtársi légkörű esz­mecserék bizonyították, hogy az összes érintett kérdésekben teljes a nézetazonosság a két testvérpárt között. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak képviselői kifejezték szo­lidaritásukat a Portugál Kom­munista Párt hősi harcával, amelyet a fasiszta diktatúra ellen, a demokratikus rend­szer kivívásáért, a portugál gyarmati uralom felszámolá­sáért folytat. A Portugál Kommunista Párt Központi Bizottságának képviselői elis­merésüket tolmácsolták a szo­cializmus magyarországi ered­ményeivel kapcsolatban, ame­lyet úgy értékelnek, mint nagy jelentőségű hozzájárulást a nemzetközi munkásosztály és az összes országok népei­nek harcához. Mindkét fél hangsúlyozta a kommunista és munkáspártok internacio­nalista együttműködésének, valamint az összes antiimpe- rialista erő összefogásának nagy fontosságát és kölcsönö­sen kifejezték törekvésüket a magyar és a portugál kom­munisták közötti kapcsolatok elmélyítésére. (MTI) Megnyíltak a KISZ építőtáborai as árvíz sújtotta területeken. A KISZ Borsod megyei bizottságának hívó szavára az idén mintegy négyezer fiatal tölti szabadságának egy részét önkéntes, nyári építőtáborokban. (MTI fotó — Friedmann felvétele — KS)

Next

/
Oldalképek
Tartalom