Nógrád. 1970. március (26. évfolyam. 51-75. szám)

1970-03-24 / 70. szám

Mizserfa területi átcsatolása Új autóbuszok Gépszemle előtt Készen a tavaszi munkára Bakos Ferenc brigádvezető oktatja a legifjabb szerelőt. Hétfőn délelőtt 15 új Ikarus öti-os autóbusszal gazdagodott a 2. sz. AKÖV. Takács Endre, az Autóközlekedési Tröszt fő­osztályvezetője bensőséges ün­nepség keretében adta át az új járműveket Cser Gyulának, a 2. sz. AKÖV igazgatójának. A katonás rendben felsorako­zott új autóbuszok előtt ott álltak a gépkocsivezetők, akik hazánk felszabadulásának 25 éves, és Lenin elvtárs születé­sének 100. évfordulója tiszte­letére, szocialista megőrzésre vették át az új autóbuszokat. A szerződésben vállalták, hogy az első főjavításig 220 ezer kilométert teljesítenek a kocsikkal. Mit jelent megyénk autó- közlekedési üzeme számára ez a mintegy 10 millió forint ér­tékű fejlesztés? Igaz, ez csak egy része annak a várható 63 új járműnek, amit az idei fej­lesztésben kapnak. Már ta­valy négy autóbuszt ebből megkaptak, a többit még ez­után várják. Az is igaz vi­szont, hogy az idén 28 autó­busz selejtezésre kerül. Tehát végeredményben 35 lesz a há­lózatfejlesztésre. Ezerhárom­Szűletés, házasság, halál: minden ember életének jelen­tős sorsfordulói ezek. Jelentő­ségüknél fogva megrendezé­sükre, megünneplésükre is nagy 1 gondot fordítunk. A családi ünnepek megren­dezése évszázadokon keresz­tül kizárólag az egyház hatás­körébe tartozott: az újszülöt­tet templomban tartották ke­resztvíz alá, az ifjú házasu­landókat papi áldás bocsátot­ta ki az életbe, ugyancsak pap áldotta meg az elhunytat, mi­előtt eltávozott volna a földi világból. A szocialista társadalom lét­rejöttével változás következett be a családi események meg­ünneplésében is. A családok egyre jobban attól a közösség­től várják életük nagy ese­ményeinek méltó megrendezé­sét, amelyben élnek, dolgoz­nak. A névadó ünnep, társa­dalmi esküvő és temetés ma már elfogadottá, megszokottá vált. Néhány adat: 1965-ben az anyakönyvi bejegyzések (szü­letés, esküvő, halálozás) száma összesen 7308 volt, ebből 1023- (13,99%) a társadalmilag ren­dezett családi ünnepeké. 1969- ben 7993 az anyakönyvi be­jegyzés, a társadalmilag ren­dezett családi ünnepek száma 1899 (23,7%). A két év szám­adatait összehasonlítva az emelkedés 9,8%. A családi ünnepek szocialista formáinak kialakulása és emelkedése részben spontán folyamatnak tekinthető, ugyan­akkor (és ez a jelentősebb) irányításra van szükség. Párt-, tanácsi és tömegszerve­zeteink, illetve ezek munkahe­lyi bizottságainak tevékenysé­ge erre a területre is kiter­jed — jegyzi meg a megyei tanács illetékes főelőadója. Ezek a szervezetek az el­múlt években nagy figyelmet fordítottak a családi ünnep­ségek színvonalas megrendezé­sére. Feltárták a szemléletbeli gyengeségeket, a személyi és tárgyi feltételekben mutatkozó hiányosságokat. Milyen hibás szemlélet ta­pasztalható e téren? Többek között elterjedt az a nézet, hogy a mi rendezvé­nyeinknek versenyezniök kell az egyházi rendezvényekkel. Hangsúlyozom: mi nem ver­senyezni akarunk, hanem ki­alakítani az új életkörülmé­nyeknek megfelelő szokásokat. Az emberek egy része, fő­leg az idősebb generáció még ma is idegenkedik a társadal­milag rendezett családi ünnep­ségektől. Napjainkban ez az idegenkedés nem szemléletbe­li, elvi okokra vezethető visz- sza, hanem egyszerű tradíciók­ra. Ez a csoport nem tartja pzonos színvonalúnak az egy­házi és társadalmi ünnepeket. Ennél is érdekesebbek az ún. ..holt területek”, vagyis azok az emberek, akik az ünnep­száz férőhely-növekedést je­lentenek az új autóbuszok, te­hát naponta mintegy 10 ezer utassal többet tudnak majd elszállítani. Ezenkívül 68 da­rab autóbuszt teljesen felújí­tanak az idén, ami azt jelen­ti. hogy az autóbuszok fele lesz új és főjavított. összehasonlításul érdemes megemlíteni, hogy az elmúlt 3 év alatt csak 11 új autó­busszal fejlesztették az üze­met. Az új járművekből egy­aránt jut a helyi és a hely­közi forgalomra. Növekszik az üzembiztonság és a vállalat vezetői a menetrend ponto­sabb betartását várják az új autóbuszoktól. Igaz, sok for­galmi, szervezési kérdést kell még megoldani a vállalatnál Több helyen járatsűrítést is terveznek, elsősorban a ka- rancssági útvonalon, ezenkívül a cered—salgótarjáni részen, valamint a Salgótarján— eresztvényi vonalon. De jut új járat a rimóci és a szécsé- nyit útvonalra, ahol az ELZETT gyár munkásait kell szállíta­niuk. Három gépkocsi jut Ba­lassagyarmat térségébe fej­lesztésre. ségnek sem társadalmi, sem egyházi formáját nem igény­lik. Hasonlóan elgondolkozta­tó az a gyakori eset is, hogy kétoldalú kötelesség kielégíté­sére ugyanazon ünnepet két formában is lebonyolítják (azaz, amikor az ifjú pár a tanácsi házasságkötés után, egyházi esküvővel igyekszik erősebbé tenni a házasság kö­telékét). A társadalmilag megrende­zett családi ünnepektől tar­tózkodó, idegenkedő rétegek megnyeréséhez fontos, hogy a névadó, házasságkötési ün­nepségek tartalma, érzelmi te­lítettsége színvonalas, vonzó legyen a résztvevők számára. Rendelkezésre állnak-e az ehhez szükséges anyagi, tár­gyi és személyi feltételek? Tárgyi feltételeink még ko­rántsem kielégítők. A rendel­kezésre álló helyiségek (házas­ságkötő termeli, ravatalozók stb.) és a technikai felszerelé­sek meglehetősen elavultak. Gondot okoz az is, hogy a mind több helyen felhasznált gépi zene nem helyettesítheti a nagyobb érzelmi hatást nyújtó élő zenét. A személyi feltételek javítása érdekében is nagy erőfeszítéseket te­szünk. A családi ünnepsége­ken közreműködő társadalmi aktívákat állandó szakmai to­vábbképzésben részesítjük, ezeken a tanfolyamokon meg­ismerkedhetnek e rendezvé­nyek lebonyolításának modern formáival. Leglényegesebb tennivalónk ugyanis e téren az, hogy a meglevő eszközöket a szocialista társadalom által igényelt, és az egyházitól el­térő formák között, új formák kialakításával használjuk fel. Vagyis feladatunk, nem egy­szerűen mást adni az egyházi szertartások helyett, hanem ne­künk megfelelőbbet, jobbat, tartalmasabbat. Itt van a kezemben a Tata­bányai városi Tanácshoz tar­tozó családi ünnepeket rende­ző intézet tájékoztatója. - Ez az intézmény a helyi erők össze­vonásával vállalja a családi ünnepek, események társadal­mi megrendezését, felmentve a családot a sok utánjárástól, előírt összeg befizetése ellené­ben. — Indokoltnak és lehetsé­gesnek látszik-e Salgótarján­ban is a tatabányai példa megvalósítása? — A tömegek igényeinek kielégítésére kétségtelenül ez a forma látszik a legmegfe­lelőbbnek, noha feltűnő ja­vulást; a látogatottság lénye­ges emelkedését az egy éve fennálló tatabányai intézmény statisztikai adatai még nem mutatnak. Valószínű, hogy hosszabb idő elteltével általá­nossá válnak az ilyen jellegű intézetek, ma azonban még nem rendelkezünk a hozzájuk szükséges, jelentős anyagi be­ruházással. •A megyei tanács jóváhagy­ta Mizserfa-bányatelepnek Ka­zár községhez való csatolását. Miután a terület nagy részét a kazári „Zöldmező” Terme­lőszövetkezet használja, így a lakosság igazgatási feladatait a Kazári községi Tanács elő­nyösebben tudja ellátni, mint a homokterenyei. Emellett Mi- szerfa-bányatelep Kazár köz­ségből jobban meg is közelít­hető. A terület-átcsatolás­sal a bányatelep lakossága egyetértett. Kölcsönös kapcsolatok Á minap levelet hozott a posta Losoncról. A losonci já­rás zeneiskolai szervezete; az­zal a kéréssel fordult a sal­gótarjáni zeneiskolához, hogy a kölcsönös, baráti kapcsola­tok kiépítése érdekében ren­dezzenek mindkét városban, tehát Losoncon és Salgótar­jánban hangversenyeket. A koncerteken, amelyekre előre­láthatólag május végén és jú­nius elején kerül majd sor, a zeneiskolák tanárai és legte­hetségesebb növendékei lépné­nek fel. Salgótarjánban öröm­mel fogadták a levelet. Ápri­lisban egy zenetanár-küldött­ség meglátogatja a losonci ze­neiskolai szervezetet, hogy részleteiben is megbeszéljék a cserehangverseny lebonyolí­tását. Nyári szaktábor Évenként megrendezik az általános és a középiskolás diákok részére a nyári szak­táborokat. Szegeden hetven középiskolás számára szervez­nek tábort az idén. Július 9— 18. közzött a biológia, a ké­mia, a magyar, a történelem és az orosz tagozat táborozá­sára kerül sor. A tábor mun­kájában egyetemi oktatók és hallgatók működnek közre. Három téma szerepel a mun­katervben: Bevezetés a tudo­mányos kutatás módszereibe, speciális szakismeretek, vala­mint tanulmányi jellegű sza­badidős programok. A szak­tábor gazdag programmal várja lakóit akik látogatást tesznek a Fehét-tón, a Sza­lámigyárban, az Európa-hírű füvészkertben és hajókirán­duláson is részt vesznek. Nyolcvanhárom brigád, köz­tük 70 szocialista munkakol­lektíva, közel ezer dolgozó vesz részt a felszabadulásunk tiszteletére indított munka- versenyben a Salgótarjáni Síküveggyárban, hogy a jubi­leumi évhez méltó termelési eredményeket érjenek el. Va­lamennyi brigád a szocialista cím első ízbeni, vagy ismé­telt elnyeréséért küzd. Válla­lásaik szemléletesen tükrözik ezt a törekvést: úgy dolgozni, hogy miinél eredményesebben birkózhasson meg a gyár idei feladataival. A felajánlásokban célul tűz­ték ki, hogy ebben az évben 400 ezer négyzetméterrel több síküveget gyártanak. Az ed­zett üveg gyártását 73 ezer, a két új termék, a ragasztott üveg és a rogyasztott üveg gyártását, amelyekből a ke­reslet egyre nagyobb, 5, illet­ve 10 ezer négyzetméterrel növelik. Ugyancsak vállalták, hogy a termékskálán belül ja­vítják az első osztályú üveg arányát a másodosztályú A szakemberek véleménye szerint a karancskeszi Márci­us 15. Tsz gépcsoportjának szervezettsége, elhelyezése, felszereltsége mutatja, hogy egy mezőgazdasági üzemben miképpen kell a tavaszi mun­kára felkészülni. Egészen bi- zoríyos, a gépcsoport fiatal ve­zetője, Mátrai István gépész- technikus, helyteleníti ezt a megállapítást. Bakos Ferenc, a tapasztalt szerelő is csóválja fejét, mert véleményük szerint a gépparkjuk elavult. Javító­állomásuk felszerelését is kor­szerűsíteni kellene, mégpedig legsürgősebben egy eszterga­paddal. Bővítésre vár a szere­lőcsarnok is. Mátyás József, a tsz elnöke is úgy nyilatkozott, hogy a tsz vezetői, tagjai, tisztában vannak a gépcsoport munká­jának jelentőségével, minden támogatást megadnak nekik a tsz anyagi erejéhez mérten. Ezután látogattunk el Ka- rancskeszibe. A széles udvaron a felvágott sarat lehengerez- ték. Rendezett sorokban, tisz­tán álltak a kijavított gépek. — Nagy jelentőségűnek tart­juk a gépszemlét, de tisztában vagyunk azzal, hogy a mezed munkákban dől el, milyen eredménnyel dolgoztunk — mondta a gépcsoport vezetője. A karancskeszi tsz hegy­vidéki üzem, csak néhány üveg rovására, 166 ezer négy­zetméterrel többet állítanak elő, mint a korábbi évben. A termelés eddig rendelke­zésre álló adatai azt mutat­ják, hogy a dolgozók vállalt kötelezettségeiket, az éves fel­ajánlások időarányos részét, felszabadulásunk tiszteletére maradéktalanul teljesítették. Az első két hónapban mint­egy 24 ezer négyzetméterrel több síküveget húztak, túltel­jesítették az edzettüveg-gyár- tási tervüket is. Az első osztályú üveg arányát az előző évhez viszonyítva ja­nuárban a Zagyva I. húzó­üzem 2,8, a Zagyva II. húzó­üzemben 4,8, míg február hó­napban a Zagyva I.-bern 9,8, a Zagyva II-ben 9,6 százalékkal növelték. Ebben az évben földgáz- tüzelésűre alakítják át a Zagyva II. húzóüzem olvasztó­kemencéjét. Az előkészítő holdja lapályos, a többi eny­he és hirtelen emelkedőkön van. A szántó 2500 hold. Ren­delkeznek 6 DT-vel, két UE— 28-cal, két RS—09-cel, két eszközhordozóval, két Zetor- Szuperral, három UTOS-sal, és százon felül a munkagépek száma, a tehergépkocsiké pe­dig hat. Ezeket a gépeket kellett a csoportnak előkészíteni a ta­vaszi munkára. Három bri­gádban dolgoztak. Zsidói Ist­ván vezetésével hatan a gu­mikerekes gépeket javították. Gombkötő János vezetésével dolgozott a lánctalpasokat ja­vító brigád, Bakos Ferenc ve­zette a munkagépeket javító brigádot. A három vezető szakmunkás, de a brigádtagok is valamennyien képzett sze­relők. Így együttesen az el­múlt évben nyerték el a szo­cialista brigád címet, és meg­kapták az ezzel járó zászlót is. — őszintén mondom, nyu­godt vagyok. Lelkiismeretesen dolgoztunk, nem fognak csa­lódni bennünk — mondta a csoportvezető. Megismerkedtünk azokkal a nehézségekkel, amelyekkel egy tsz gépcsoportjának meg kell küzdeni. A gépek kijavítására a tsz vezetősége 180 ezer fo­rintot adott. Arról szó sem le­hetett, hogy újonnan vásárol­új termékek munkából a szocialista brigá­dok, a dolgozók is kiveszik ré­szüket. Egész évre a soron követke­ző feladatok mielőbbi és za­vartalan megoldásához 6 ezer­nél több társadalmi munka­órát ajánlottak föl, ebből már eddig közel 2 ezer órát telje­sítettek. Szerepel a felajánlások kö­zött a balesatcsökkentés, a szakmai továbbképzés és az önképzés, a selejtcsökkentés és számos más vállalás. A baleseteket ebben az évben 1 százalékkal, a selejtet 0,7 szá­zalékkal kívánják csökkente­ni. Nem kis részben a felsza­badulási munkaverseny ered­ményeképpen ez egy főre ju­tó termelési értéket az év vé­géig 21,6 százalékkal növelik, ebből következően a nyereség várhatóan másfélszer több lesz, mint a korábbi évben, janak minden szükséges al­katrészt, pedig ezekhez az el­avult gépekhez erre volna szükség. Az elromlott alkatré­szeket maguk készítették el. Esztergályozták, hegesztették, gonddal, buzgalommal. Arra gondoltak, hogy semmit sem lehet elnagyolni, a gépeknek kemény munkát kell végezni. — Nehéz volt a nékülözhe- betlen alkatrészek beszerzése — mondta Mátrai István, Örök rejtély marad, hogyan csinálták. Az AGROKER-nél egy sor hiánycikket tüntettek fel, elsősorban a DT-hez szükséges alkatrészekből. Ek­kor a szerelők megkezdték az országjárást, egyik javító ál­lomástól a másikig, sok eset­ben végig az országon. Végül is megszerezték a szükséges alkatrészt. A csoportvezető most már megkönnyebbülten mondta. — Megvan és ez a lényeg... A többi a mi titkunk marad.. Most az a legfontosabb, hogy a gépek üzemképesek legye­nek. Karancskesziben készen állnak arra, hogy a szemlebi­zottság kimondja: a gépek munkára készek. Sajnos, még a természetnek is ki kell mon­dania a végső szót: itt a ta­vasz, kezdődhet a munka. a tavalyi 38 millióval szem­ben elérheti a 61 millió to­ri utót. Különösen sokat tettek és tesznek a vállalások teljesíté­séért, a felszabadulási mun­kaverseny sikeréért a Zagyva II. húzóüzem szocialista bri­gádjai. Patronálják az új dol­gozókat, hogy a kollektívába, a gyár életébe minél hama­rabb beilleszkedhessenek, ön­zetlenül részt vállalnak üze­mük korszerűsítéséből, rend­szeresen olyan termelési ered­ményeket érnek el, amelyek jelentős mértékben hozzájá­rulnak az éves termelési ter­vek megvalósításához. Külön ki kell emelni Fiikor Albert edzőüaemi szocialista brigád­ját, amelynek tagjai a gyáron belül mozgalmat kezdemé­nyeztek a hős vietnami nép megsegítésére, amelyhez azóta a többi brigádok is .csatlakoz­tak. Felszabadulásunk ne­gyedszázados évfordulója me! - lett a Síküvekgyár kollektí­vája munkasikerekkel kíván tisztelegni Lenin emléke előtt is. —is NÓGRAD — 1970 március 24., kedd 5 Keresztelő helyett névadó B. Gy. A felszabadulási munkaversenyről jelentjük Több első osztályú üveg,

Next

/
Oldalképek
Tartalom