Nógrád. 1969. december (25. évfolyam. 279-302. szám)

1969-12-02 / 279. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK? AZ MSZMP, N-Q.G R Ä D ISA £ GYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI T A N Á.C ,S L Ap ) A XXV. ÉVF., 279. SZÁM ÁRA: 80 FILLÉR 1969. DECEMBER 2., KEDD l'elszubadulásnnk évfordulójára képűinek Tiaeszercss elii; Régebben őszi kocsifordu- utazó-kilométerek száma több lónak nevezték a vasútnál az mint 5 százalékkal nőtt. Égv év utolsó hónán .iáit. A meg- tonnányi 'terhet 1 kilométer togálmazás azóta érvényét távolságra 31 fillérrel olcsób- vesztette. de az őszi. tél elejei ban szállítottak, ezzel mint­ás az év végi forgalom ma egy 686 tonna szenet, illetve legalább olyan erőfeszítése- 378 ezer forintot takarítottak két igényel a dolgozóktól, meg. mint bármikor korábban., Az idén erre az erőpróbára fel­szabadulásunk negyedszáza­dos jubileuma jegyében ké­szültek fel a tízszeres élezem, a kisterenyei fűtőház dolgo­zói. Nemcsak a cím ismételt elnyeréséhez szükséges felté­telek teljesítését tűzték ki célul, hanem ezen kívül szá­mos vállalást tettek. Már eddig is szép eredmé­A kisterenyei fűtőház há­romszor nyerte el az utóbbi években a Szocialista szol­gálati hely címet. A 180 dol­gozó nagyobbik része szoci­alista brigádtag. a 13 utazó, a három fenntartó személy- napok megbonthatatlan rend­ményekkel köszöntse hazánk felszabadulásának évforduló­ját. amely az élüzem és' a szocialista szolgálati hely új­bóli kiérdemlésének is alapja lehet. ' Az országos ünnepi készü­lődésen belül, megyénk fel- szabadulására emlékezve is sorra születnek azok a válla­lások az előzetes .tervekben még nem körvonalazott tervek elvégzésére. ame­lyek a békés, dolgos hétköz­iébe szervesen beillenek. A kisterenyei fűtőház két moz­donyt javított meg soron kívül a Selyp! Cukorgyárnak, amelyek kigördülve a csar­zeti és egv ifjúsági szocia­lista brigádban 120—130 ki­váló dolgozó van. tízen kor­mánykitüntetés birtokosai, a legutóbbi vasutasnapon pe- nyeket értek el. az év első dig egyikük kiváló munkáját nőkből, fellobogózatlanul is a vasutasok mindennapi helytállását dicsérik, s ép-, pen ez a mindennapi helyt­állás válhat . igazi hátterévé az ünnepnek, a negyedszá­zados jubileumnak. tíz hónapjában 11 százalék- Munka Érdemrenddel jutái­kul gazdaságosabban hasz- mázták. A brigádok közül nálták ki ■mozdonyaikat, az hat már aranykoszorús jel- üzemeltetési önköltséget kö- vénnyel büszkélkedhet. Ez a zel négy százalékkal csökken- kollektíva képes arra. hogy tették, míg a termelékenység, a legnehezebb feladatokkal az egy szolgálati órára eső is megbirkózzon, olyan ered­Tőrgyalt a SZOT elnöksége a szocialista brigádok elismerési és kitüntetési rendszeréről, a termelési tanácskozásokról, a lakosság ellátásáról A ruházati cikkek válasz­tékának bővítését elősegí­ti a nagyobb mérvű im­port. Az elnökség megállapította, A SZOT elnöksége hétfőn építőipar 7,3 százalékkal több reláthatólag a tavalyinál ki­ülést tartott. A többi között embert foglalkoztatott, mint egyensúlyózottabb lesz a téli megtárgyalta és elfogadta azt a múlt év azonos időszaké- és tavaszi ellátás, a jogszabálytervezetet, amelyet ban. A túlórák tavalyi csök- az elnökség a kormány elé kenése nem stabilizálódott: terjeszt a szocialista brigá- 1969. első háromnegyedében dók elismerési és' kitüntetési ötmillióval több túlórát hasz- rendszerének módosítására. náltak fel az állami iparban, A szocialista brigádvezetők mint tavaly ilyenkor. , áprilisi országos tanácskozá- A lakosság készpénzbevéte- hogy az egesz esztendőre var­sán sokáfi kérték az elismeré- le 9,8 százalékkal haladta ható kiskereskedelmi forgá­si rendszer megváltoztatását, meg a múlt év első háromne- tom a népgazdasági terv elo- surgették a hatékonyabb er- gyedévit, a növekedés üteme irányzatainak megfelelően iíölcsi és anyagi elismerést, gyorsabb volt, mint az előző szerkezetében azonban attól Ennek szükségessége a Mi- esztendőben. Gyorsabban nőtt eltérően alakul. Elelmiszerek- nisztertanács és a SZOT ve- a tavalyinál a lakosság meg- hői az előirányzottnál 1—1,5 zetőinek tanácskozásán is fel- takarítása is, a takarékbetét- százalékkal, ruházati cikkek- merült. A SZOT elnökségé- állomány az idén kilenc hó- hői 1,5—2 százalékkal na­nap alatt 4,6 milliárd forint- gyobb, vegyes iparcikkekből tál emelkedett ' pedig 3 százalékkal kisebb ‘ A kitett munkaberek forgalom várható a számított­a szocialista iparban a ta- naL Az ev ve"’' kereskedelmi valyinál ugyancsak gyor­sabban, 7 százalékkal nőttek. nek tervezete szerint a szo­cialista brigádmozgalomban meg kell teremteni az er­kölcsi és anyagi elismerés egységét, s hosszú távon is megkülön­böztető elismerési prespektí­vát kell nyújtani a szocialista Viszonylag jelentős változás, készletek várhatóan kétmilli árd forinttal < kisebbek lesz­nek, mint ahogy azt á bizton­ságosabb piaci egyensúly Kösel-Kelel JSetn változik a francia álláspont Az Egyesült Arab Köztár­saság Minisztertanácsa vasár­nap Gamal Abdel Nasszer el­nökletével kétórás ülésen tár­gyalta meg a jelenlegi poli­tikai és katonai helyzetet. Hasszán Abbasz Zaki gazda­sági és külkereskedelmi mi­niszter átfogó jelentést tett a gazdasági helyzetről és a költ­ségvetésről. Mint Amin Ho- veidi államminiszter az érte­kezlet után közölte, a minisz­tertanács következő ülésének napirendjére tűzte a mezőgaz­daság helyzetének megvitatá­sát. Szó volt az ülésen azokról a tárgyalásokról is, amelye­ket" az EAK vezetői André Bettencourt francia tervezés­ügyi miniszterrel folytattak. A francia miniszter — a ka­binet első olyan tagja, aki az 1967. évi háború óta látoga­tást tesz az Egyesült Arab Köztársaságban — vasárnap sajtóértekezleten foglalkozott a Közel-Kelettel kapcsolatos francia állásponttal. Kijelen­tette, hogy a közel-keleti fej­lemények igen súlyosak és ‘a négy nagyhatalomnak fel kell lépnie a válság rendezése ér­dekében. Kérdést tettek fel a fran­cia miniszternek a legutóbbi amerikai rendezési tervről, Kádár János vezetésével elutazott a magyar küldöttség az európai szocialista országok párt­ós állami vezetőinek találkozójára Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága első titkárának vezetésével hétfőn délelőtt elutazott a magyar küldöttség az európai szocialista orszá­gok párt- és állami vezetőinek moszkvai találkozójára. A küldöttség tagjai: Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, Ko­mócsin Zoltán, a Központi Bizottság titkára, a Politikai Bi­zottság tagja és Erdélyi Károly külügyminiszter-helyettes, a Központi Bizottság tagja. A küldöttséget a Nyugati pályaudvaron Biszku Béla, a Központi Bizottság titkára. Fehér Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese, a Politikai Bizottság tagjai, Aezél György, a Központi Bizottság titkára. Benkei András belügyminisz­ter, Péter János külügyminiszter és Csanádi György közle­kedés- és postaügyi miniszter búcsúztatta. Jelen volt a bú­csúztatásnál F. J. Tyitov, a Szovjetunió budapesti nagykö­vete. (MTI) íása előtt kikéri a szakosz­amclyet, mint. ismeretes, az ^rmek^htekáS^égzi* ol- a ”------iU *— -------= - , ! kitűzött feladatnkaf gyebén. Három lei-melaszö­h ituzott leiadatokat. vetkezetet látogattak meg, ta­A második felévben a me- nulmányozták állattenyész­tést, az ügyviteli munkát, a nö­Egyesült Arab Köztársaság hi­vatalosan is elutasított. Bet­tencourt hangsúlyozta, hogy nincs közel-keleti megoldás az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1967. november 22-i határoza­tában foglaltak keretein kí­vül. Kijelentette még a minisz­ter, hogy nincs változás a francia fegyverszállítási em­bargó ügyében. Budapesten Nguyen Thi Binh Nguyen Thi Binh asszony, a Dél-vietnami ' Köztársaság ideiglenes forradalmi kormá­nyának külügyminisztere Pé­ter János külügyminiszter xcig jciciiiuo \ ciituZiCtv?, i / / z /TVrrrTY brigádoknak.’ Az előterjesztés hogy a bérnövekedés nagyobb meg uva na. i i ) szerint a kitüntetések újabb, részben az átlagkeresetek magasabb fokozatait is beve- emelkedéséből és nem a lét- zetnék, s egyes fokozatokból számnövekedésből származik, felfelé kötelezővé tennék az Az előző években fordított anyagi jutalmazást is. volt ez az arány. Az átlagke­A. SZOT elnöksége a mű- resetek gyorsabb növekedése szaki konferenciák, a terme- főleg a túlórák elszaporodásá- tési tanácskozások és a mun- val magyarázható, kaértekezletek helyzetét is A kiskereskedelmi árak 1,5 megvizsgálta. Az elnökség százalékkal voltak magasab- helyteleníti, hogy a termelési bak, mint a múlt év azonos tanácskozásokat és egyéb időszakában, az áremelkedé- munkaértekezleteket általá- sek azonban a forgalomban ban központosítva, tehát nem levő áruknak csak körülbelül kis termelői egységenként 3U százalékát érintették, így tartják. A sajátos helyi fel- bizonyos cikkek ára az emlí- adatok intézésébe jobban be tettnél jóval nagyobb mérték­kel! vonni a dolgozókat. A ben emelkedett. Az idényáras Ülésezett az Elmihi Tanács A népköztársaság Elnöki Ta- Tanács azoknak adományozza, nácsa hétfőn ülést tartott. akik a független, szabad és de­Losonczi Pál az Elnöki Ta- mokratikus Magyarország meg- nács eln"L beTzámoh indili Sietéséért és megerősödéséért, és iráni utazásáról. Az Elnöki a szabadságért a demokraciá- Tanács a beszámolót tudomásul art szocializmusért vívott küzdelemben kimagasló érde­meket szereztek. . Az Elnöki Tanács hazánk Az Elnöki Tanács módosí- felszabadulásának huszonötö- tóttá a dolgozók betegségi biz- dik évfordulójára felszabadu- tosításáró! szóló 1955. évi 39. lási emlékérmet alapított. A számú törvényerejű rendelet jubileumi kitüntetéseket 1970.' egy intézkedését, majd egyéb április 4. alkalmával az Elnöki ügyeket tárgyalt. «Só in «sei kát végeitek A megyei tanács mezőgaz- a gazdasági döntések meghoza- dasági és élelmezésügyi ál- tala. Választ kerestek a vizsgá­landó bizottsága az idén is lat során arra is, hogy mi okoz- nagy szolgálatot tett a tanács za a számvitelben fennálló mezőgazdasági munkájának problémákat és hogyan lehet a elősegítéséhez. Éves munka- helyzeten javítani, programot állított össze a vég- Az állandó bizottság a vizs- rehajtó bizottság munkatervé- gálát alkalmával szerzett ta- nek figyelembevételével. Jó a pasztalatokat feldolgozta és ja- kapcsolata a szakosztályokkal vasiatokat, tett a hibák kijaví­ts. tására. , Egy-egy feladat végrehaj- A második íélévben az ál_ landó bizottság tapasztalat­a me­zőgazdasági és élelmezésügyi osztály vezetőjével megtárgyal- vránvtermesztést A Feiér mé­ták a legfontosabb feladatokat ^ mez6gazd^ᣠállandó és ennek alapján készítették el zottság azöősz foiyamán vi­m ím 1- o TorTrí -i L-nt A er QOuc'r ^ munkatervüket. Az egész me­gyére kiterjedően megvizsgál­ták a tsz-demokrácia érvénye­sülését. Felkeresték a mező- gazdasági nagyüzemeket és tár­gyaltak a tsz-tagokkal, veze­tőkkel. A vizsgálat során szer' szonozta a látogatást. Részletesen tanulmányoz­ták megyei mezőgazda- sági állandó bizottságunk munkáját, amelyről nagy elismeréssel nyi­zett tapasztalatokat a megye: latkoztak. Több tsz-t is megla- tanács felhasználta az ülés elé fogattak, Varsányiján a galva- terjesztett beszámolóhoz. nizáló üzemet nézték meg. Jár­Az állandó bizottság meg- tak a Szécsényi Gépjavító Ä1- vizsgálta a termelőszövetkeze- lomáson, Drégelypalánkon a tek számviteli munkáját és bogyósgyümölcs-feldolgozó önköltségszámítását. A salgó- üzembep és Nagyorosziban, tarjáni és rétsági járásban le- ahol az állattenyésztést tekin- vő termelőszövetkezetekben tették meg. megnézték a könyvelési szám- A megyei tanács mezőgazda- iák vezetését, valamint a mér- sági állandó bizottsága igen leg és zárszámadások készité- hasznosan dolgozott az év fo­sét. Tanulmányozták, hogy elő- lyamán. Most kerül sor a vég­meghívására hétfőn baráti lá­togatásra Budapestre érkezett, kalkulációk alapján történik-e zett munka' összegezésére. demokratikus . fórumok szere­pe gyakran formális, az ese­tek többségében csupán tu­domásul veszik a döntése­ke! Az elnökség megbízta a SZOT illetékes osztályait, hogy a műszaki konferenciá­kat, a termelési tanácskozá­sokat és munkaértekezleteket szabályozó kormány- és SZOT elnökségi határozat módosítá­sára dolgozzanak ki előter­jesztést. Az elnökség azt is megvizs­gálta. hogy az év első három­cikkek körülbelül 4 százalék­kal voltak drágábbak, mint tavaly. Három—tíz százalékkal emelkedett a bútorok, egyes építőanyagok, néhány vas és műszaki cikk, bizonyos köny­vek ára. A tűzifa, a brikett és a fűtőolaj olcsóbb mint az elmúlt évben. Előzetes szá­mítások szerint a fogyasztói árszínvonal a tavalyihoz ké- oest a tervezett 2 százaléknál kisebb mértékben emelkedik. A kis keresetűeket érintő ár­emelkedés körülbelül egy, a nagyobb keresetűeké pedig Megnyílt az I. országos zománcművészeti kiállítás Salgótarjánban negyedében hogyan alakultak két százalékos, a keresetek és jövedelmek, a " Az élelmiszerellátás általá- fogvasztói árak, milyen volt ban kielégítő, a sertéshús az áruellátás- azonban kevés. A kedvező Az év . első kilenc hónapjá-i termés eredményeként zöld- ban a szocialista ipar 3,5, az ség- és gyümölcsfélékből elő­A kiállítás egy részlete (Cikkünk a 2. oldalon) (Fotó: Koppány)

Next

/
Oldalképek
Tartalom