Nógrád. 1969. augusztus (25. évfolyam. 176-201. szám)

1969-08-27 / 197. szám

Féltucat gélt lőtt, s az élre tört a Bgy. SE Érsek vadkert pon'ot szerzett Mátranováktól — Csak Szorospatak nyert idegenben — Biztosan győzött Somos és a ZIM A megyei I. osztályú láb- Góllövő: Barabás, Kovács, csán G., Pikács. Edző: Bihari darúgó-bajnokság III. őszi Mátrai, ill.: Varga Gy. Jó: Ferenc. Közepes iramú, válto- fordulójában a Balassagyar- ^ zatos mérkőzést játszott a két mati SE féltucat gólt lőtt a Székely, Nagy K., Barabás. csapat. A több támadást ve­karancskesziek hálójába, s mi- Mátrai, ill.: Nyerges S., Egyed iető Vörös Csillag SE csak vei a tíz fordulón át listave- R., Egyed Gy. küzdelem árán tartotta otthon JURISITS SE — BAGLYASALJA 1:0 (1:0) zető Mátranovák pontot vesz­tett Érsekvadkerten, ismét a gyarmati csapat került az él­re. A forduló túlnyomórészt az előbbiekhez hasonlóan ha­zai győzelmeket eredménye­zett. Csak egyetlen vendég­csapat, a Szorospatak szere- Russói, Szolik, Újhelyi — a két pontot a lelkesen játszó vendégekkel szemben. Góllö­vő: Telek, Suth, ill.: Szűcs. Jó: Lisztóczki, Ubrankovics, Nógrád. 300 néző, v.: Mól- Suth. Szomszéd, ill.: Kremni- - , .. csan S.. Maczko. Szűcs, nar. Jurisits SE: Mihalik — ÉRSEKVADKERT — MATRANOVÄK 1:1 (0:0) pelt sikerrel; Mihálygergén Hessz, Molnár — Tóth II.. jobb II. félidei játékával, s Tóth I.. Kucsera (Magyar). JKfSLÄÄTt “• Ää; moskőújfalu csapata Szécsény- ző: Bálint Ferenc. Baglyas: Csabák — Kristók, Halaj S., nyel szemben, valamint az St. Geszti — Kővári. Szászt Hor- sós — Adame K., Jakubecz — ZIM a Bgy Volán ellenében. v^th K — Kovács Ivánvi J Pistyur, Korbély, Csernák. Nagy küzdelemben nyert Rét- • Adame A. Cs.: Halaj J„ Hus­ságon a Vörös Cs. SE a ki- ~ Bogár, Iványi P . Ivanyi G.. ,vava Edzö; c^^ Jónos. eses rémével is küzdő Dejtár Menich, Gyimesi. Edző: Sza- Mátranovák: Szoó — Kecskés, ellen, valamint Nógrádon a bó K. István. Kemény, de Geese I„ Tóth L. — Mészáros. Jurisits SE Baglyasalja ellen, sportszerű mérkőzést játszott Répás I. — Marsinszki, Ve- Ez utóbbi mérkőzéshez fuzo- ''es, Varga, Kuborczik, Répás dik az idény legsajnálatosabb a ket csapat\ A ^ peicben n Ms8Ö; Gecse Lőrinc. Erős sérülése: a nógrádiak közép- egy előrevágott labdara Ku- iramú, változatos küzdelmet csatára, Kucsera Imre a mér- csera és Geszti rohant rá, s vívott a két csapat. A tíz for- kőzés• 14. percében egy össze- az összecsapásnál a kőzépcsa- dulón át listavezető nováki csapásnál lábtörést szenve- .... tizenegy nem tudta megszo­dett. A szomorú eset kapcsán tar 1°bb lábszárcsonttörést koU játékát nyújtani az óriási ismételten figyelmeztetjük a szenvedett. A megítélt 11-es- lelkesedéssel küzdő fiatal vad­labdarúgókat a sportszerű já- bői Szolik a jobb alsó sarok- kerti együttessel szemben, ték szükségességére, amely el- ba 16tt j :0 A balszerencsés Mindkét csatársor sok biztos­veti a minden eszközökkel va- nak látszó gólhelyzetet sza­!ó győzelmi törekvés emberte- eset a haza csapatot vlss3dVe- iasz.tott el. A vadkertiek a 80. len módját. A fordulóban tette. A baglyasiak támadtak, percben Adame A. góljával Romhány csapata volt szabad- de csatáraik a legjobb gól- vezetést szereztek, a ítS perc­napos. a kapta a visszalépett helyzeteket is elhibázták, ben pedig Répás II. kiegyenlí- Forgacs két. pontját 0:0 goi- , , tett. Jó: Csabák. Kristók, Ha­aránnyal. Ma viszont Rom- Szunet utan is a vendegeknek laj g csernák, ill.: Szoó, Ge- hányban játsszák a II. fordu- volt több gólhelyzetük, bár a ^ i, Kecskés, Répás II. lóból elmaradt Romhány — nógrádi együttes is jobb já- Vörös Csillag SE mérkőzést. tékot nyújt(>tt. Jó; Szolik. üj. helyi, Magyar, ill.: Geszti, Szászi és Iványi G. A bajnokság állása ST. ZIM — BGY. VOLÁN 3:0 (0:0) Salgótarján, Forgács. 100 néző, v.: Veres. St. ZIM: Er­dős — Hadik, Pindroch, Pis- kátorisz — Raáb (Vári), Flas- kai — Egner (Gyürkl), Ora­BGY. SE — K.-KESZI 0:0 (2:0) Balasagyarmat, 300 néző, v.: Komlósi. Bgy. SE: Tományi — , o uunucs, nunasi. jeien — ná­das. Edző: Bandúr Mihály. ’ . Bgy. Volán: Boldogh— Dem«, dó- Vidami. Varga. zsa (Sebe). Edző: Kiss Jenő. Tíz percig a gyarmatiak ját­szottak nagy fölényben, s két Bartha — Nagy L., Kicsiny, 1. Bgy. SE 18 14 1 3 57:1« 28 2. M.-novak 18 12 5 1 43:12 29 I. Szorospatak 18 12 2 4 30:13 26 4. Szécsény 18 9 5 4 37:30 23 4. Somos 18 9 3 « 27:13 21 4. Jurisits Se 18 9 3 6 31:33 21 7. Bgy. Volán 18 9 2 7 41:27 20 4. St. ZIM 18 8 1 9 42:35 17 4. Vörös Csili. 17 5 7 5 28:30 17 '0. Romhány 17 7 2 8 31134 16 ll. K^keszt 18 6 3 9 34:34 1# 12. E.-vadkerf ■ 18 5 5 8 19:39 1-, t3. Baglyas 18 4 6 8 21:39 14 14. Dejtár 18 4 2 12 19:38 10 15. M.-gerge 18 4 2 12 24:49 1 0 16. Forgács* 18 1 1 16 8:48 3 * Az őszi fordulóból vlMzalépeu. VÖRÖS CSILLAG SE — DEJTAR 2:1 (1:1) küzdött a hazai együttes. 17. percben a szorospatakiak szerezték meg a vezetést ka­pushibából. A gergeiek a 30. percben egyenlítettek. Szünet Hátság. 100 néző, v.: Saár II. *• ei l t* y*. Vörös Csillag SE: Fábri — után fokozatosan fölénybe ke- Jekke, Pusnik Lisztóczki _ rült a vendégcsapat, egy újabb ubrankovics, Bohati — Csó- kapushibából vezetéshez ju- kási. Telek. Suth. Szomszéd, lőtt. s a hairában tovább nö- Donkó. Edző: PellegTényi Já- ,, , „ _ „ nos. Dejtár: Farkas — Batta, velte előnyei. Oravecz Gv. a KremnIcsán s Sárosi _ 30. percben csapatát cserben- Gréczi F., Gréczi J. — Ko- hagyva sportszerűtlenül kiállt, vács, Maczkó, Szűcs, Kremni­, ,wl i-.-.n dos- Edző: Szőllős Sándor. A Rólaránnyal ellenfelei kapják el. Később fokozatosan javult nagywerű formaba lendüll a zománcipariak játéka, hely- gyarmati együttes irányította zeteiket azonban csak a szü- a jó iramú mérkőzést, s gól- net - után sikerült kihasznál- iáit formás támadásokból ér- . te el. A gyenge napot kifogo niuk. A II. félidő derekán a kesziek a n félidőre ctesze­hos&zadalmas sérüléséből fel- roppantak.' Góllövő: Borbás épült Bandúr Gv. a 16-os tá- (4), Cseri, Varga. Jó: Rónási, iáról két azonos kapáslövés- Badó, Pál Pribell, ill.: Rom­bői ragasztott gólokat a gyár- ***' matiak hálójába, majd a 75. SOMOS — SZÉCSÉNY percben Flaskai fejelte a láb- 3.5 (i:o> dát a hálóba egy szögletrúgást követően. A találkozó jó ira- Somoskőújfalu. 4M) néző. v.: mu. helyenként kemény j - Kemencsik, Lengyel, Kasag- tékkal megérdemelt hazai randa — Angyal, Kovács győzelmet hozott. Jó: Hadik, (Balázs I.) — Szabó. Csengö- Piskátorlsz. Maskat. Bandúr di (Deák) Berta. Török. Nagy.- ,,, „ , . . Edző: Tóth István. Szécsény: Gy.. ill.: Boldogh. Magos Ró- 0rosz _ Kurií( 0ravecz Ve. nási. lenczei — Fodor (Pék). Du­dok — Mester. Boros. Csat- SZOROSPATAK — lös, Kiss. Nyíri. Edző: Ba­MIHALYGERGE 3:1 (1:1) gyínszki Jenő. A somosi együttes már a 10. percben Mihálygerge. 100 néző. v.: megszerezte a vezetést Tö- Kiss Szorospatak: Balázs - rök szabadrúgásból lőtt gólja- r_,41 * „ ,, . KT val. A félidő további • részé­Toth J.. Székely, Nagy K. 1 ben alacsony színvonalú. Barabás, Szabó F. — Kovács, csapkodó játék folyt, bár Mátrai. Bettes, Dancsok, Papp mindkét kapu sokszor for­(Ersekmurányi). Edző: Mátrai veszélyben. A 60. pe-rc­.... .. . , . ben Török újabb szabadru­Gyorgy. Mlhalygerge: Lenkó gáftgólt 16tt. A 70 percben — Oravecz Gy., Nyerges S„ Nagy egyéni játék után a jobb Nyerges J _ Egyer R, Egyed felső sarokba bombázott. Ez G y. 1 Gordos T.. Egyed L„ után ^lénybe került a somo­si csapat, de csatarai a leg- Gordos A.. Varga, Nyerges Z. biztosabb gólhelyzeteket is el- Edző: Gordos A. Az I. félidő- hibázták. Jó: Szekeres. Len­ben egyenrangú ellenfélként gyei, Kasagranda. Nagy. ill,: A Oravecz, Velenczei, Fodor. SPPBT MEDOSZ megyei sportnap Jól sikerült a MEDOSZ m., 2. Lengyel (Zabar) 9,22, ka József (Mátraalja AG) 80 Nógrád megyei Bizottsága ál- 3. Pleva (Erdőgazd.) 8,76 m. kör, 3. Bodrogi (Mátraalja AG) 79 kör. Atlétika: Női 100 m.l 1. Kispályás labdarúgás: 1. Er­Vízoviczki (Szécsényi Tangaz tál Magyarnándorban rende­zett sportnap. A mezőgazda- sági üzemek dolgozói közül Schulcz (Zabar) 16.5 mp„ ­közel 300-an vettek részt a különböző sportágak küzdel­meiben. A találkozó eredmé­nyesen szolgálta az üzemi tö­megsport mozgalom fellendü­lését. A különböző üzemek­dőgazdaság 7 pont. 2. Pásztó daság) 17.1 mp, 3. Zsembe GA 4 pont, 3. Szirák 3 pont. (Szécsény Tangazd.) 17.2 mp. Sakk. Csapatverseny: Gránátdobás, női: . .. - c . 1. Matraalja 5 pont, 2, Sze- 1. Kotasz (Szirák) 33,92 m„ csénvi Tangazd. 4 pont, 3. Ér­ben dolgozók baráti kapcso- 2. Murányi (Zabar) 29.19 m.. sekvadkerti GA 3 pont, 4. Er- latainak elmélyítésére jó al- 3. Bozó (Zabar) 27.02 m. dőgazdaság 3 pont. kálóm nyílott. Eredmények: Atlétika: Férfi 100 m.: 1. Varga (Erdőgazd.) 12.9 mp., 2. Fábri (Erdőgazd.) 13.0 mp, 3. Varga (Szécsényi Tangazd.) 13.1 mp. Gránáldobás: 1. Tálas (Erdőgazd.) 63,10 m., 2. Sidi (Pásztó GA) 57,65 Asztalitenisz, csapatverseny: Egyéni verseny: 1 Tóth 1. Magyarnándor, 2. Erdő- (Mátraalja), 2. Máthé (Erdő- gazdaság. 3. Érsekvadkert, 4. gazd ). 3. Csatlós (Szécsényi Szirák, 5. Nógrádkövesd. Tangazd.) Egyéni verseny: 1. Komo- Helyezések pontérték alap­róczy (Erdőgazd.). 2. Ispán ján: (Magyarnándor), 3. Sándor 1. Cserháti Áll. Erdőgazda- (Magyarnándor). ság (Bgvarmat) 103 pont, 2. Mátraalja ÁG. 98 pont, 3. Lövészet, csapatverseny: Magyarnándor ÁG 40 pont, 1. Mátraalja AG 242 kör. 2. 4. É.-vadkert GÄ 29 pont, 5. Válogatott találkozó Salgótarjánban A Magyar Röplabda Szövet­ség, a Nógrád megyei Szövet­séggel közös rendezésben Sal­gótarjánban rendezi szeptem­ber 19-én a Magyarország— Jugoszlávia nemzetek közötti női válogatott röplabdatalál­kozót. A mérkőzést 11 órakor rendezik a gépipari techni­kumban. A találkozó előtt Salgótarján város ifjúsági női válogatottja a salgótarjáni já­rás válogatottjával mérkőzik. m.. 3. Lengyel (Zabar) 53,58 Erdőgazdaság 202 kör, 3. Ka- Pásztó GÁ 29 pont, 6. Szé­ni rancskeszi Tsz 180 kör. . csénv TG 29 pont, 7. Szirák AG 29 pont, 8. Karancskeszi Súlylökés: Egyéni verseny: 1. Skuci Tsz 12 pont, 9. Nógrádkövesd 1. Tálas (Erdőgazd.) 10,21 (Mátraalja AG) 83 kör, 2. Fel- AG 8 pont. Három vélemény... — A Dózsa sajnos kikapott Tegyük hozzá: 0:0-ás félidő labda a jobb kapufa étéről 2:l-re — újságolta balassa- után három gólt lőni nagy vágódott a hálóba. gyarmati tudósítónk, Reiter dolog. A győzelem lélektani- , , László, majd amikor a Ba- lag is jól jött, mert ha vasár- Kriskó még mást is elmon­lassagyarmati SE eredményé- nap az Ikarus ellen is nyer a dott. ről érdeklődtünk, hozzátette: csapat, már egy lépést tett a bentmaradáshoz. Erőnlétből — Nagyszerű labdat kaptam — Nagy az öröm a város- js jelesre vizsgáztak a kohá- Répástól. Juhos cs Kovac» ban. nyert 6:0-ra nyert a csa- szók. Végeredményben Or- között álltam. Kovácsról le. pat és ha csak század' 'gól-l mOSbánya; kői volt, a hazaiak fordultam, és Juhos is möabt. aránnyal ugyan, de vezet. A nem kis bánatára. terrl volt. A kapu felé törtem, sorsolás igen kedvező, s a ' s kicsit megpöcköltem a lab­gyarmati szurkolók remélik, • dát, lőni készültem, amikor hogy meglesz az első hely, s Juhos hátulról elvágta a két újra lesz NB III-as csapat a Kriskó Lajost sok szurkoló lábam, s láttam, hogy a lab- városban. Mert a Dózsa gyen- kérdezte hétfőn a tarjáni ut. dn tovább gurul. Az eset a gélkedik. Változatlanul se- cán, hogyan lőtte a gólt, ami. 16-oson belül volt. Ekkor 2:1- reghajtó. ről felsőfokokban beszéltek. r<’ vezettek a hazaiak, s az .... esetért 11-es járt volna — • Kajdi fejelte a labdát, mondta a jobbszélső. Láttám, elszáll mellettem, s Mealeneiésként hatott s cs“k egyet tehetek: hanyatt Kriskó újra megtette a ma. mégsem volt meglepetés az vetődve- ollózva küldöm ka. gáét. csak a Ferencváros el. e . b ' púra. Sikerült. Ez vöt a? a len is ..bejönne” legalább egrg SKSE 3:0-as győzelme Or- gólom, amit a földön fekve. ..időzített'’ Kriskó-gól. mosbányán. Tóth István. a láttam is. Géléi dermedjen csapat edzője így foglalta állt a kapu közepében és a — ács — össze a mérkőzést: — Görcsösség, idegfeszült­ség jellemezte a Sátoraljaúj­hely elleni meccsünket. Na­gyon keveset lőttek a fiúk ka­pura, csak a második félidő­ben vállalkoztak betörésekre, s ekkor levegőben is lógott a győztes gól. Ormosbányán vé­gigtámadtuk a kilencven per­cet. Antal szemfülessége el­döntötte a találkozót, s ami­nek nagyon örülök: javult a támadó játék, csatáraink bát­rak voltak — mondta az ed­ző. Á kohászoknál jártunk... Gyöngyösön, a területi te- együttes közül a Kohász nlszbajnokságon dicséretesen 11. helyet szerezte meg. szerepeltek az SKSE verseny- ^ zői. Az Angyal, ifj. Hercsik kettős egyéniben és párosban is legyőzte a miskolciakat, s Négy atléta képviseli az SKSE-ét a csütörtökön kezdő. a rendező Gyöngyös mögött dő országos atlétikai bajnok- az SKSE a második 'helyet sá8°n Csábiné'. Kissné, Hé­nyelné, a férfiak közül An- gyaK indul a Népstadionban sorra kerülő bajnokságon. szerezte meg. Szeptember 2-án nyitja ka- is púit az SKSE vívóiskolája, a Hetenként két alkalommal Balatonfüzfőn, a Balaton Kupa kosárlabdatornán az SKSE NB Il-es gárdája elindult. A selejtezőkben ______ C SÖSZER-től és a Pécsi Pos- kedden és pénteken — a Má- tástól 3—3 pontos vereséget jus 1. úti iskola tornatermé- szenvedtek, s hiába győzték le ben lesz oktatás. Az edzése- az Esztergomi Haladást és a ket Füreder Gábor és Buchín. Kiskunfélegyházi Vasutast, a ger György vezeti. Az iskolá­két győzelem nem volt ele- ban 10—14 éves lányok és gendő, hogy döntőbe kerülje- fiúk ismerkednek nek. Végeredményben 15 szépségeivel. a vívás AHéiiko Bercsényi (SBTC) országos vidéki ifjúsági bajnok Jó rendezésben, kedvező előtt. A távolugrásban F,r);i időben négyszáz induló rész- (SBTC) 642-es ugrásával a vételével szombati-vasárnap harmadik helyet szerezte meg. rendezték Szegeden az orszá- A bajnokságok vasárnapi gos vidéki ifjúsági atlétikai folytatását már elmosta az bajnokságokat. A tömeges in eső. Csak a rendezők nagy dulás komoly feladat elé állí- erőfeszítésének volt köszön- totta a rendezőket. Megyénket hető, hogy a víz alatt álló pá- a versenyeken kis létszámú lyákon versenyezni lehetett. A küldöttség képviselte. A leg- megyék közötti pontverseny- eredményesebben Bercsényi ben. valamint az egyesületek szerepelt. A 110 m-es gátfu- versenyében nem kerültünk a/ tásban 15.2-vel győzött Deme első hat helyezett közé. Sakkhírek A Nógrád megyei Sakkszö- Újság még sakkberkekben, vétség értekezletet tart csü- hogy szeptember elején meg­törtökön 16 órakor Salgótar- kezdj a felkészüIést az NB janban, az MTS Nograd me­gyei székhazában. Az értekez- ben szerePl° SKSE szakosz- leten a jövő évi versenyekről tálya. A hónap elején a Ko- esik majd szó. s a megyei hász rendezésében két csoport­sakként aktuális kérdéseit is . , , . - . érintik a tanácskozás résztve- ban minősítő ver­vői. senyt. NÖGRAD — 1969. augusztus 27., szerda

Next

/
Oldalképek
Tartalom