Nógrád. 1969. augusztus (25. évfolyam. 176-201. szám)

1969-08-01 / 176. szám

Győrbe látogatott a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának küldöttsége A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának hazánkban tar­tózkodó küldöttsége, élén Pjotr Mironovics Maserov- val a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Elnökségének tagjával, az SZKP KB Po­litikai Bizottságának póttag­jával, a Belorusz Kommu­nista Párt Központi Bizott­ságának első titkárával, csütörtökön Győrbe látoga­tott. Velük volt Horgos Gyula kohó- és gépipari mi­niszter, Pap János az or­szággyűlés honvédelmi ál­landó bizottságának elnöke és F. J. Tyítov a Szovjetunió budapesti nagykövete. A szovjet vendégeket Győr-Sopron megye határán a megye vezetői fogadták. Pataki Lászlónak, a megyei pártbizottság első titkárá­nak üdvözlő szavai után a küldöttség a megyei taná­csot kereste fel, ahol Lombos Ferenc a végrehajtó bizott­ság elnöke adott tájékozta­tót a megye életéről, fejlő­déséről, eredményeiről. Frí követően a szovjet vendégek elbeszélgettek a megye és a város vezetőivel, országgyű­lési képviselőivel. Ott volt Jankovits István a győri vá­rosi pártbizottság első titká­ra és Farkas Tibor a Győri városi Tanács Végrehajtó Bizottságának elnökhelyet­tese is. (MTI) Jobb műszakgazdálkodással javítható a munka Műszaki-termelési tanácskozás a fSógráúi Szénbányáknál Csütörtökön tartották a Nógrádi Szénbányáknál a har­madik negyedévi műszaki-ter­melési tanácskozást. Az első félévet értékelő és a soron kö­vetkező feladatokat meghatá­rozó jelentést ezúttal is írás­ban, már előre megkapták a résztvevők, így a vitára fel­készülhettek. Sült Tibor mű­szaki igazgatóhelyettes, vitain­dítójában röviden foglalkozott az elért eredményekkel, hibák­kal, tennivalókkal. A tanácskozásra jellemző volt az erős kritikai légkör. Ezúttal kevesebb szó esett az eredményekről, inkább a ta­pasztalatokat elemezték, a meglevő hibák okait boncol­gatták. A műszaki igazgató megál­lapította, hogy a legkereset­tebb szenet termelő Nagybá- tonyi Bányaüzemnél vissza­esett a termelés. általában jellemző az elmúlt időszakra, hogy vontatottan haladt a ter­melést előkészítő munka. Központi kérdése volt a mű­szaki tanácskozásnak, a mű­szakgazdálkodásban jelentke­ző hiányosságok megszünteté­se. Igen sok műszak esett ki a termelésből. Betegség címén naponta átlagosan 203, külön­böző címeken, igazoltan pe­dig 128 fő hiányzott. Végső­soron betegség címén a ter­vezettnél 26 386, igazoltan pe­dig 16 620 műszakkal több esett ki a termelésből mint amennyit terveztek. Igen nagy mértékben megnö­vekedett a túlóra-felhasználás. Naponta átlagosan 175 főt túl- műszakban foglalkoztattak. Ezeket az arányokat a jövő­ben nem lehet tartani — fog­lalt állást ebben a kérdésben a műszaki tanácskozás. Sok­kal célszerűbb műszakgazdál­kodásra van szükség, hogy munkaszervezéssel, a rendel­kezésre álló idő jobb kihasz­nálásával csökkentsék a túl­órákat. A vitában tizenöten szólal­tak fel. Általában az üzemek­nél előforduló és a termelést akadályozó gondokkal foglal­koztak. Több javaslat is szü­letett, hogy mit, hogyan vé­gezhetnének el jobban. Kis- pál József a vállalat pártbi­zottságának titkára többek kö­zött elmondta, hogy a tanács­kozás résztvevői általában jo­gosan bírálták a hibákat. Az egészéges kritikai légkör ered­ményeként számos gond került felszínre. Sok ma még a vál­lalat és a üzemek vezetői kö­zött a rendezetlen kérdés, és éppen ezért az első számú ve­zetésnek kell sok dolgot sür­gősen a helyére tenni — mon­dotta többek között. Befeje­zésül kérte, hogy találják meg a közös hangot a részkérdé­sekben is, hiszen azok tisztá­zatlansága sok olyan időt köt le, amit hasznosabb dolgokra is fordíthatnának. A tanácskozás azt is bizo­nyította, hogy még igen sok a rejtett tartalék, amelyeket fel lehet tárni és hasznosíta­sz. A Nógrádi Szénbányák, bár öszességében szép eredménye­ket ért el, mégsem teljesítet­te minden részletében éves felajánlásának időarányos ré­szét. Pótolnivaló tehát van bőven, és éppen ezért a leg­közelebbi termelési tanácsko­zásokon a hibák megszünteté­sének konkrét formáiról kell majd tárgyalniuk. A siker ér­dekében szükséges a szocialis­ta munkaverseny fokozása. Jó alkalom lesz erre a bányász­napi, majd a november 7-i és megyénk felszabadulásának 25. évfordulójára való készülődés. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK) NOGRAD ' A 7 y 5 7 M 3 • NOGftÁD. MEGYEI BtZOÍTSÁGÁ ÉS A VVfGYít TANÁCS, XXV. ÉVF., 176. SZÁM ARA; 80 FILLÉR AUGUSZTUS 1., PÉNTEK A Megyei Népi Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta: az üzemi büfék áruellátását A Nógrád megyei Népi El­lenőrzési Bizottság tegnapi ülésén az üzemi büfék felsze­reltségét és áruellátását tár­gyalta, hogy azok mennyiben felelnek meg a dolgozók igé­nyeinek, továbbá milyen in­tézkedések szükségesek a bü­fék megfelelő szintre való fej­lesztésére. A megyében működő 24 munkahelyi büfé közül nyolcat látogattak meg. Ebből hét a Nógrád megyei Élelmiszeripari-kiskereskedel­mi Vállalathoz, egy pedig a Felső-magyarországi Üzem­élelmezési Vállalathoz tarto­zik. Megállapították, hogy a bü­fék kicsiny alapterületük miatt nem képesek az igények kulturált kielégítésére. Mivel nemcsak az eladótér, hanem a raktárak is kicsik, az árukat nem tudják szakszerűen ke­zelni. Ez nem vonatkozik a Síküveggyárra. Kiderült az is, hogy a berendezések egysé­genként ugyan változnak, ál­talában azonban szegényesek, 'löbb helyütt nincs kávéfőző, hiányzik az áruátvételhez szükséges tizedes mérleg, stb. Az áruellátás színvonala megegyezik a többi üzletével. Megfelelő az ellátás konzer- vekből. tejtermékekből. Sajnos nem tudják az igé­nyeket kielégíteni húské­szítményekből. Több helyütt hiába keresik a száraz árut, a magyar olajos halat, hidegkonyhai készít­ményeket pedig jóformán egyetlen büfé sem árusít. Majdnem ugyanez mondható a zöldség- és gyümölcsellátás­ra. Az egységvezetők indoklá­sa — kicsi az alapterület, kor­szerűtlen a berendezés, maga­sak az árak — csak részben fogadható el. Egyébként az áruválaszték a reggeli-, tízórai- és az uzsonnaigények kielégí­téséhez igazodik. Az áruután­pótlásnál, a szállítás ütemte- lersége okoz gondot: gyakran a bevásárlások zöme után ke­rül az áru a büfékbe. A nyit­vatartási idővel kapcsolatban panaszok nem merültek fel, az üzemek vezetőivel történt megegyezés alapján alakultak ki. Az üzemek gazdasági veze­tő' ismerik a problémákat. Egyik-másik helyen igyekez­tek a jelenlegi helyzeten vál­toztatni, legtöbb üzemben azonban arra hivatkoznak: nincs bővítésre helyük. Eh­hez még hozzáfűzik: ez nem a vállalat, hanem az üzemelte­tők gondja. Hogy a büfék nyitvatartása milyen mérték­ben rontja a munkafegyelmet — a vélemények megoszlanak. A megyei Népi Ellenőrző Bizottság véleménye szeririt szükség van a büfék alap­területének növelésére, felszereltségének javítá­sára, A kiszolgálás gyorsítása mel­lett a mozgóárusitás bevezeté­sét látják indokoltnak. Az áruválaszték olyan bővítését szorgalmazzák, amelyeknek ára az évszaknak megfelelően a nagyobb forgalom elérését biztosítja. Az első csengetés előtt Vásárlási utalványok a füzetcsomagokban Pontosan egy hónap múlva kezdődik az 1969/70-es tanév. Még harmincegyszer kell aludni ahhoz, hogy megszó­laljon az első csengőszó. Egy hónap még az ölömé, u játé­ké. Harmincegy nap múlva, szeptember elsején több ezer salgótarjáni diák elindul az Iskolák felé. Salgótarján általános isko­lái az idén 4100 tanulót vár­nak. Ez a szám kevesebb mint a múlt évben volt, ami azt jelenti, hogy a demog­ráfiai hullám okozta nehéz­ségeken az átlalános Iskolák már túljutottak. Milyen kö­rülmények várják a tanuló­kat az iskolában? A legszük­ségesebb karbantartási mun­kák még folynak, az év köz­ben felmerült apróbb hibá­kat most javítják az építő­ipar szakemberei. A Rákóczi úti iskola ablaknyílászáró szerkezeteinek átalakítása és a mellékhelyiségek rendsze­reinek kialakítása befejezés előtt áll. A távfűtés szerelése még folyik. Az építőipar ígé­rete szerint szeptember else­jén zavartalanul elkezdődhet a tanítás. A külső vakolás azonban elhúzódik, azzal elő­reláthatólag csak az év vé­géig készülnek el. A salgó- bányai iskola felújítása és a zagyvapálfalvi alsófalusi is­kola mellékhelyiségeinek korszerűsítése is a tervek szerint folyik A kereskedelem is felké­szült a várható nagy forga­lomra. A Pécskő Üzletházb'an az idén három helyen áru­sítanak tanszereket, hogy megkönnyítsék a papír- és írószerosztály helyzetét. Au­gusztus negyedikétől a tex­tilföl járónál, augusztus 15- től az iparcikkbejáratnál nyílik tanszerárusítás. Az utóbbinál csak táskákat áru­sítanak. Az üzletház 800 ezer forintos készlettel indul az új tanévnek. Kétezer darab táskát, ugyanannyi tolltartót szereztek be. Hatezer álta­lános iskolai füzetcsomagot készítettek, amelyekbe 5—100 forintig terjedő vásárlási utalványokat helyeztek el. A szerencsés nyertesek az utal­ványnak megfelelő értéket az üzletházban vásárolhatják le. Minden csomagba ajándék­tanrendet, a középiskolásoké­ba reklámceruzát helyeztek el. A Centrum Aruház 540 ezer forint értékű indulótan­szerrel rendelkezik. Itt hat­ezer tanulócsomagot készítet­tek. Hetvenezer darabos fü­zetkészletük van, ötszáz is­kolatáskával rendelkeznek. A készletet itt is a szükség­letnek megfelelően töltik majd fel. Töltőtollból, írósze­rekből maximális mennyisé­get biztosítanak. A Centrum Áruházban jeleztek, hogy elő­reláthatólag rajztáblából, kör­zőből és fémbetétes vonalzó­ból hiány lesz. de szeptem­ber végéig ez a probléma is megoldódik. A tanszervásár a hét ele­ién megkezdődött. A Pécskő Üzletházban és a Centrum Áruházban négy nap alatt már szép forgalmat bonyolí­tottak le a papírosztályokon. Ölési tarlóit a Miniszter tan ács A kormány Tájékoztató Hivatala közli: A Minisztertanács csütih - tökön ülést tartott. Meghall­gatta Apró Antalnak, a ko’> mány elnökhelyettesének tá­jékoztatóját a Magyar—Szov­jet Gazdasági és Műszaki-tu­dományos Együttműködés! Kormányközi Bizottság 8 ülé­séről. A bizottság megállapította .• hogy lényegében mindkét fél teljesítette a legutóbbi, mCft év októberében tartotl ülé­sén hozott határozatokat. Nö­velték a műszaki-tudományos együttműködés hatékonysá­gát és intézkedéseket tettek uj együttműködési formák kifej­lesztésére. Jelentős munkát végeztek mindkét fél illetékes szervei az 1971—75. évi nép- gazdasági tervek összehangolá­sában A Minisztertanács a tájékoz­tatót jóváhagyólag tudomásul vette és megbízta az érdekelt minisztereket és országos ha­táskörű szervek vezetőit, hogy a kormányközi bizottság 8. ülésén elfogadott határozatok végrehajtására tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Apró Antal ezután a Köl­csönös Gazdasági Segítség Ta­nácsa Végrehajtó Bizottságá­nak — Moszkvában július 16— 17-én tartott — 42. üléséről számolt be. A végrehajtó bizottság jóvá­hagyta a szocialista gazdasági integráció komplex programjá­nak kidolgozására létrehozott munkacsoportok részletes mun­katér veit. A kormány a beszámolót jóváhagyólag tudomásul vette és megállapította, hogy a kö­vetkező időszakban a legfon­tosabb teendő a javaslatok ki­dolgozása, ezért felhívta az illetékes miniszterek figyel­mét, hogy különös gondot for­dítsanak a javaslatok elkészí­tésére és összpontosítsanak megfelelő erőt erre minden érintett szervnél. A Minisztertanács jóváha­gyólag tudomásul vette továb­bá, hogy július 17-én Moszk­vában az érdekelt szocialista országok — Bulgária, Cseh­szlovákia, Lengyelország. Ma­gyarország, az NDK, a Szov­jetunió — aláírták az INTER- CHIM nevű nemzetközi vegy­ipari együttműködési szervezet megalakításáról szóló egyez­ményt. A Minisztertanács ezt kö­vetően megtárgyalta a mun­kaügyi miniszter és a Szak­szervezetek Országos Tanácsa Elnökségének előterjesztését az új Munka Törvénykönyve vég­rehajtásának tapasztalatairól A kormány meghallgatta a mezőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszter beszámolóját a nyári betakarítási munkálatok­ról. A Minisztertanács a tájé­koztatást tudomásul vette, majd egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI) 1. A Sziráki Állami Gazdaság határában egyre kevesebb lesz a kézi munkaerő és inkább a gépek latliatok mar a gazdaság területen. Képünkön —3-as kombájnt alakítottak at, hogy a hetvenholdas napraforgó-, bükköny- és kukoricatakarmányt betakarítsák. Holdanként 270 mázsa zöldtakarmányt termeltek a tehenészet részére. 2. Az aratás után megkezdődött ismét a földek művelése. Jelenleg négy lánctalpas traktor végzi a szántást a gazdaság területén. 3. Hatvannégy holdas nagy sorközű szőlővel rendelkezn ek, amelyen igen szép termés ígérkezik. Képünkön a komlóművelésre tervezett kis traktor gyomtalanítást végez a szőlősorok között (Koppány György képriportja)

Next

/
Oldalképek
Tartalom