Nógrád. 1969. július (25. évfolyam. 149-175. szám)

1969-07-01 / 149. szám

AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXV. ÉVF. 149. SZÁM ARA 80 FILLÉR 1969. JÚLIUS 1.. KEDD Járási i(jú*á"i nap !Nót»rádoa Nem kedvezett az időjárás Botrányos körülmények között lépett fel az OMEGA Tanácskozott az Ülnöki Tanács A Népköztársaság Elnöki Tanácsa hétfőn ülést tartott. A Minisztertanács előter­jesztésére törvényerejű ren­deletet alkotott népszámlá­lás tartásáról 1970-ben. A törvényerejű rendelet kimondja: Magyarország te­ülésf tartott a meqvei oá Tájékoztató a kommunista és munkáspártok moszkvai tanácskozásáról Hétfőn Salgótarjánban kibővített ülést tartott az MSZMP Nógrád megyei Bizottsága. Ezen részt vettek a saigótai ja.ií városi, járási, valamint a Nógrádi Szénbányák pártbizottsá­gának tagjai, a pártapparátus dolgozói és a meghívott ven­dégek. Az elnökségben helyet foglalt Pothornik József, a Köz­ponti Bizottság tagja, a Nógrádi Szénbányák igazgatója. Jcdlieska Gyula, a megyei pártbizottság első titkára. Matúz József, a megyei pártbizottság titkára és Géezi János, a me­gyei tanács végrehajtó bizottságának elnöke. Az egybegyűlteket Matúz József köszöntötte, majd Jcd- lieska Gyula tájékoztatást adott az MSZMP Központi Bizott­sága 19<i9. június 26-i üléséről, a kommunista és munkás­pártok moszkvai tanácskozásával kapcsolatos kérdésekről. Az együttes ülés döntése alapján az itt hallottakat ki­bővített üléseiken megtárgyalják majd a járási és üzemi pártbizottságok, amelyekre meghívják az alapszervezetek tit­kárait is. Utána taggyűlésen tájékoztatják a kommunistá­kat. Az ősz folyamán c témából pártnapokat tartanak me­gyénkben. és a tanácskozás anyagát majd feldolgozzák a pártoktatás különböző szintű tanfolyamain. A tanácskozás Matúz József zárszavával ért veget. Kibővített Igazán nem a szervezésért, lévai kerületi művelődési köz- rendezésért felelős rétsági já- pont munkatársai A szlovák rási KISZ-bizottságon múlott, vendégek elmondták, hogy a hogy a vasárnapra meghirde- KISZ rétsági járási bizottsá- tett rétsági járási ifjúsági ta- gával újkeletű a kapcsolatuk, lálkozó majd minden program- ez az első alkalom, hogy a „kedvezőtlen" az időjárás, leg­alábbis olyan mértékben, ahogy azt az OMEGA „meg­érezte.” Egy biztos: a szára? teremben biztonságban volt a zenekar, veszélyben sok száz ff- mwm m mm­\ \ ■■. ■ V!,< V, rjt A vasárnap Nógrád községben rendezett ifjúsági napol elmosta az eső. azonban a salgó­tarjáni repü: . < i. llezök ennek ellenére is bemutatták gépeik produkcióit. Képünkön tankolják a kis repülőt (Koppány György felvétele) pontja módosult, illetve elma- járásba látogattak Nemrégi- radt. Már korán reggel lógott ben Sógor I-Aszló, a rétsági az eső lába és amitől sokan KISZ-bizottság vezetője járt tartottak, az délelőtt bekövet- a lévai kerületben, akkor kao­if­fiatal. Leírhatatlan zsúfoltság, egészségtelenül rossz levegő tette nagyon is kétségessé az kezett — sűrűn és kitartóan lak meghívást a nógrádi if- előadás sikerét. Ha nem tör- szitáló eső zavarta a nagy- júsági találkozóra, amelyet tént nagyobb baj — az csak a szabásúnak ígérkező ifjúsági nagy örömmel elfogadtak. A szerencsének köszönhető, találkozó programját. Az eső lévai ifjúsági vezetők most azt csak délutánra állt el. így ért- tervezik, hogy a nyár végén' hetően kevés nézője volt a vendégül látnak egy csoportot, sportbemutatónak, az MHSZ amelyik Rétságról látogatna salgótarjáni repülőmodellezői- Lévára. Jan Streskáéknak ed- nek. Egyébként egyedül a mo. dig a győri kiszesekkel volt — dellezőket nem zavarta a van jelenleg is — baráti kap- rossz időjárás: 12 motoros mo- csolatuk, amelynek szélesíté- dellt vittek a bemutatóra és a se és mélyítése érdekében a legnagyobb esőben is sorra a rétsági it'júkommunistákkal is magasba emelkedtek a szépen szeretnének együttműködni, manőverező színes gépek. kölcsönös találkozókat, látoga­A rakétásoknak nem volt fásokat, tanulmányutakat szer­szerencséjük vasárnap. Sok- vezm, jobban megismerni és szőri próbálkozás után sem segíteni egymás munkáját, sikerült rakétát ereszteni a hasznosítani azokat a tapasz­levegőbe. Az ifjúsági nap falatokat, amelyek saját te- résztvevői a nógrádi sport- rületükön előre vihetik a műn* pályát szegélyező harsak alatt hát. szurkoltak a rakétamodelle- Az ifjúsági találkozók sa.iát- zöknek. A hagyományos rét- ja, hogy szabadtérre tervezik, sági járási ifjúsági nap szín- szervezik őket. Éppen ezért helye jó idő esetén ideális ta- nem ment simán, már-már iálkozóhely lehet: a pálya a botrányba fulladt a program­nógrádi vár tövében elterülő ban szereplő OMEGA-együttes nagy kiterjedésű füves terüle- fellépése. Az eredeti terv szé­fén van. közelében áll az úi rint a népszerű beat-együttes iskolaépület. Eddig Bankon, a a sportpályán felállított szín­tő partján rendezte a KISZ pádon lépett volna fel. az eső járási bizottsága a járási fia- azonban arra kényszerítette a talok évenként ismétlődő ju- zenészeket, hogy a félig meg- niálisát. Bánkon azonban ie- épült művelőd,ési házban sze- lenleg a tó kotrási munkálatai repeljenek. Szerződésük sze­rűidén az 1969. december 31. és az 1970. január 1. kö­zött éjféli állapot alapulvé­telével általános népszámlá­lást kell tartani. A népszám­lálással egyidejűleg össze kell írni a lakásokat és az intézeti háztartásokat (kór­házakat, munkásszállásokat, diákotthonokat stb.), a lakó­házakat, az intézeti és az egyéb lakott épületeket. A népszámlálás, valamint az azzal kapcsolatos össze­írások körébe tartozó adat­gyűjtés a tanácsok végrehaj­tó bizottságainak feladata. Az e munkában résztvevő­ket tennivalóik ellátásában hivatalos személyeknek kell tekinteni. Az adatgyűjtés szakmai irányítását, adatok feldolgozását és közzétételét a Központi Statisztikai Hi­vatal végzi. A népszámlálás, valamint az ezzel kapcsolatos összeírá­sok kőiébe tartozó adatokat mindenki köteles a valóság­nak megfelelően, a kívánt határidőben megadni. Az Elnöki Tanács elren­delte Mátészalka várossá alakítását, továbbá a csenge- ri, a szentgotthárdi és a vas­vári járás megszüntetését. Az Elnöki Tanács ezután egyéni kegyelmi ügyekben döntött, majd folyamatban levő ügyeket tárgyalt. Tudománypolitikánk a kormány előtt A kormány Tájékoztatóéi Hivatala közli: A Minisztertanács hétfőn ülést tartott. A kormány elnö­kének előterjesztése alapján elhatározta, hogy az MSZMP irányelvek végrehajtásához szükséges jogszabályok kidol­gozásának ütemtervére tett ja­vaslatot. A külkereskedelmi minisz­ter jelentést tett a külföld: Központi Bizottsága június 27-1 hivatalos kiállításokon, vásáro- ülésén elfogadott tudomány- kon a magyar részvétel 1970 politikai irányelvekkel ossz- évi programjának bővüléséről hangban tudománypolitikai bi- és javaslatot terjesztett elő az zottságot hoz tétre. A bizottság 1971-ben megrendezendő kü - feladata a tudományos kutatás földi kiállításokon részvéie- egységes állami irányítása, a lünk programjára, nemzetközi tudományos kap- a kormány megtárgyalta a csőlátókkal való összehangoló- mezőgazdasági és élelmezés sa. a Magyar Népköztársaság ügyi miniszter jelentését a tudománypolitikai elveinek ki- mezőgazdasági üzemek kiegt - alakitása és azos megvalósí- szító tevékenységéről és a vi­tásának szervezése. ta alapján határozatokat foga­A Minisztertanács a tudó- dott el a kiegészítő üzemi tt- mánypolitikai bizottság elnö- vékenység további fejlesztése­kévé dr. Ajtai Miklóst, a kor- re, az eredeti célokkal ellent;: mány elnökhelyettesét nevezte tes szabálytalansagok felsza­ki. molására. A kormány megvitatta és el- A Minisztertanács ezután fogadta a tudománypolitikai egyéb ügyeket tárgyalt. Felújítják a külső pályaudvart Átépítik a salgótarjáni kül- meny, amelyhez bőségesen sö pályaudvart a vasúti re- használnak fel betont és üve- konstrukció során. A régi, el- get. Az utazóközönség ké- avult épületet a jelenleginél nyelmét tágas várótermek. 20 centiméterrel magasabb több pénztár és vendégia- betonalapokra helyezik, tóhely szolgálja. Az időjárás Ugyanilyen mértékben eme- viszontagságaitól fedett peron lik meg a pályaszintet is. Az óvja majd a várakozó utaso- új pályaudvari épület lapos- kát. Az építkezés a jövő év­tetejű lesz, korszerű épít- ben kezdődik meg. folynak. Az ifjúsági napra meghívták a megyei ifjúsági vezetőket és a járás politikai és társadalmi eleiének irányítóit is. A nógrádi találkozón cseb­rint rossz idő esetén a műve­lődés) házban kellett fellép, niük de mivel a szabadtéri előadás iránt nagy volt az ér­deklődés — veszélyes zsúfolt­ság keletkezett a kis művelődé­sziovák ifjúsági vezetők és si házban. A zenekar azért művelődési szakemberek is nem vállalta a sportpályára teszi vettek: a baráti szlovák tervezett fellépést, mert mint ifjúságot képviselték Jan Sters- ka. a lévai kerület gyermek­es ifjúsági szövetségének el­nöke. Gustáv Varga, a kerületi pártbizottság munkatársa. Po- horny Ladiszláv az ifjúsági szövetség titkára. Kollár Bé­la es Gábriellé Kostranova, a mondták: — ..Beáznak a ve­zetékek. nedves a levegő, zár­lat keletkezhet, és altkor ki vállalja a felelősséget az eset­leges balesetért.. Mindez jóval az eső után volt már és azt mindenképpen nehéz eldönteni, hogy mikor­Salgótarjánban a Rákóczi úton 27 lakásos, új lakóépület készül. A földszinti részben a körzeti pártszervezel, valamint egy vas-műszaki bolt kap helyet (Koppány György (elvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom