Nógrád. 1969. június (25. évfolyam. 124-148. szám)

1969-06-01 / 124. szám

X AZ MSZMP N OGRAO MEGYEI BIZOTTSÁG A ÉS A MFGY FI TAN ÁG S LAPJA Akácosok aranya" XXV. ÉVF., 124. SZÁM ARA: 1 FORINT 1969. JÚNIUS 1., VASÁRNAP A Salgótarjánban megrendezésre került VIII. Közgazdász Vándorgyűlés alkalmából a közgazdasági szakkönyvek kiállí­tását rendezte meg a Közgadasági, valamint az Akadémiai Kiadó. A könyveket nagy érdeklődéssel tanulmányozták a vándorgyűlés résztvevői Elsők az országos versenyben Elismerés a szécsényi tsz-i építőknek Tegnap elismerő oklevéllel tüntették ki Szécsényben a karancssági Egyesült Erő és a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Tsz szécsényi építőipari vállal­kozását. A szécsényi TÖVÁLL 1968-ban felhívást intézett az ország valamennyi tsz építő­ipari vállalkozásához az üze­mekben végzett építkezések minőségben jobb, határidőre pontos, hiánytalan elvégzésére. A felhíváshoz a TÖVÁLL-ok többsége csatlakozott. A ver­seny szervezését és értékelését a Termelőszövetkezetek Or­szágos Tanácsa vállalta. A nagyjelentőségű kezdeménye­zésre való tekintettel a TOT külön versenybizottságot ho­zott létre. A verseny értékelésére a közelmúltban került sor. Már ennek a során megállapítot­ták, hogy a Szécsényből el­indított mozgalom jelentősein hozzájárult az egész ország területén az üzemi beruházá­sok jó minőségben és határ­időre való teljesítéséhez. A versenyben nyolc TÖVÁLL ért el olyan teljesítményt, hogy esélyes lett az első helyezésre. A végső értékelés azonban a szécsényiek javára billentet­te a mérleget. Mennyiségben, minőségben, határidőben a legjobb eredményeket érték el, és az országos versenyben megnyerték az első helyet. Az ünnepséget szombaton délelőtt Szécsényben, a TÖ­VÁLL székhazában tartották meg. Jelen voltak a járás, a község párt és tanács képvi­selői, a vállalkozás műszaki- és brigádvezetői, a termelőszö­vetkezetek képviselőd, a ver­senyt értékelő bizottság tag­jai. Az oklevelét Berki Sán­dor, a mezőszilasi tsz elnöke, a tTOT elnökhelyettese adta át. Beszédében méltatta a ver­seny jelentőségét és az ország különböző tájáról megjelent tsz-ek képviselőinek , felhívta figyelmét a hasznos kezdemé­nyezés követésére. Az oklevelet Vadas Gyula, a TÖVÁLL igazgatója vette át. Ígéretet tett, hogy a jö­vőben is, mint eddig, a ver­seny feltételeinek megfelelő szellemben végzik munkáju­kat. A pedagógusmap alkalmából a salgótarjáni városi tanács végrehajtó bizottsága tegnap, délelőtt 9 órakor fogadást ad,ott az általános iskolai igazgatók, a szakfelügyelők, valamint a művelődési osztály dolgozói részére. A fogadáson részt vett Csík Pál, a városi tanács elnökhelyettese. Fe- rencz Imre, a városi tanú. - művelődési osztályának ve­zetőjét' Vonsik László és Új­laki István, a városi párt- bizottság munkatársai, Tóth András, a városi KlSZ-bizott- ság titkára és Szabó Ferenc. városi úttörőtitkár. Az ünnepség alkalmából az iskolaigazgatók és szakfelügye­lők pénzjutalomban részesül­tek, valamint itt jelentették be a rendkívüli fizetésemelé­seket. A pedagógusnap alkal­mából osztották ki a megyei és városi művelődési osztály által meghirdetett pedagógiai pályázat második és harma­dik díjait. A műszakiak, közgazdászok közös feladata Plenáris üléssel befejeződött a I lii. vándorgyűlés Szombaton délelőtt dr. Wil- csek Jenő kandidátus elnök­letével plenáris ülésen foly­tatta munkáját a Vili. Köz­gazdász Vándorgyűlés Salgó­tarjánban. Ez a tudományos ülésszak több résztvevővel zajlott, mint eddig bárme­lyik. A résztvevők kétharma­da volt közgazdász és az idén már az egyharmadot a mű­szakiak, mérnökök képvisel­ték. A plenáris ülésen került sor a három szekció munká­jának értékelésére. Az egyes szekció munká­ját dr. Hetényi István kan­didátus, az Országos Tervhi­vatal elnökhelyettese, a vita vezetője értékelte, libben a szekcióban 110-en vettek részt és közülük 17-en szó­laltak fel, általában kapcso­lódva dr. Czukor György kan­didátus az MTA Közgazda­ságtudományi Intézet igazga­tóhelyettese vitaindítójához. A műszaki fejlesztés főbb irá­nyai és a hosszútávú népgaz­dasági tervezés témakörével foglalkoztak. A vita eredmé­nye csak aláhúzza, hogy a távlati tervezést is át kell hatni annak a gondolatnak, hogy a terveket emberek va­lósítják meg. Igen fontos te­hát az emberi, a humán olda­la a tervezésnek. Mindenkor figyelembe kell vennie az emberi képességek fejleszté­sének a lehetőségét. A távlati tervezés elenged­hetetlen eleme a prognózis. Ezzel a kérdéssel szinte va­lamennyi felszólaló foglalko­zott, a különböző iparágak te­rületéről. Azt is hangsúlyoz­ták, hogy ma még nincs egy­séges távlati tervezésmódszer kialakítva és éppen ezért na­gyon eltérőek az eredmények. A technikai haladás és a műszaki fejlesztés közötti kü­lönbségről is nagyon sok szó esett, hiszen az első szüksé­ges a prognózishoz, míg a má­sodik következmény. Prognó­zis viszont csak ott lehet jó, ahol minden szükséges in­formáció rendelkezésre áll és éppen azért szükséges a mű­szaki közgazdasági informáci­ók javítása. A második szekció munká­ját Kovács István, a Kohó- és Gépipari Miniszter első he­lyettese értékelte. Itt 16 hoz­zászóló volt és a sokoldalú vita szinte a népgazdaság minden ágát érintette. A ku­tatás és a tudományos ered­mények szerepe a vállalat te­vékenységében, ez volt a vi­tatéma. Vállalati kutatók, kutatási intézmények és a felügyeleti szervek képviselői fejtették ki véleményüket. Érdekesség, hogy a kutatóin­tézetek képviselői sokkal job­ban hangsúlyozták az üze­mekkel való együttműködés szükségességét, mint a válla­latok képviselői. A kutatások módszertanának tökéletesíté­sét várják a jövőben a szak­emberek és hiányolták, hogy a kutatóintézetek általában kevés új problémával, új té­makörrel foglalkoznak. Hiá­nyolták azt is. hogy nem fej­lődtek eléggé a kutatásra, kísérleti gyártásra alkalmas célüzemek. A legfőbb cél a kutatások minőségi fejleszté­se, azonban a fejlődést egyes vállalatok monopolhelyzete és az úgynevezett hiánycikk- gazdálkodás hátráltatja. Igen nagy szerepe van az előreha­ladásban a szellemi termékek nemzetközi cseréjének is, azonban ebben is igen sok a tennivaló, csakúgy mint a szellemi termékek gyorsabb realizálásának területén. Na­gyon fontos • kérdés még a kutatási munkák jobb koordi­nációja. Ezen kívül a kutatás hatékonyságának a mérése, ellenőrzése. Viszonylag ma még lassú a korszerű mód­szerek megismerése, haszno­sítása, pedig a gazdaságossá­gi és műszaki színvonal az életszínvonallal nagyon szoros kapcsolatban van. A felada­tok nagyok, megoldásukhoz a műszakiak és közgazdászok még szorosabb együttműködé­sére van szükség — mondot­ta végül Kovács István mi­niszterhelyettes. Havas Péter a Beruházá­si Bank vezérigazgató-helyet­tese a legnépesebb hármas szekció vitáját értékelte. A vállalati fejlesztési koncepció kidolgozása, megvalósítása és a gazdasági szabályozók ké­pezték a vita témáját. Az előadó hangsúlyozta, hogy a vállalati fejlesztést általában u piaci orientációra kell épí­teni, azonban nem szabad megfeledkezni a jövő igényei­ről sem. Tovább kell most már lépni a tudományos módszerek alkalmazásában, a piac és az értékesítés szerve­zésében is. Ma még általában hiányoznak a piaci lehetősé­gek feltárására szükséges módszerek és kevés a szakiro­dalom is. Egyre inkább elő­térbe kerül itt is a matemati­kai módszerek alkalmazása és az a mód,szer. hogy több va­riációból válasszák ki a leg­jobb fejlesztési lehetőséget, a döntések előtt. Egyre nagyobb az igény az információs rendszer tökéle­tesítésére. Viszont a vitából az is kiderült, hogy a válla­latoknál nem kellően veszik igénybe a tudományos in­tézmények, piackutatók in­formációit. A beruházásokkal való fej­lesztéssel kapcsolatban hang­súlyozta az előadó, hogy csak a meglévő erőforrásokra ala­pozott fejlesztési koncepciók­nak van realitásuk. A VIII. Közgazdász Ván­dorgyűlés dr. Wilcsek Jenő kandidátus, egyetemi tanár zárszavával ért véget, össze­foglalta a háromnapos tudo­mányos ülésszak munkáját, — Azzal térhetnek haza a vándorgyűlés résztvevői, hogy eredményes jó munkát vé­geztek. Ez az eredmény bi­zonyára a szemlélet változásá­ban az elkövetkezendő idők közgazdasági munkájában rea­lizálódik. A vándorgyűlés je­lentősége évről-évre növek­szik és ezt a vita színvonala is tükrözte, örvendetes, hogy munkájában egyre több mű­szaki szakember, mérnök vesz részt. Igaz az is viszont, hogy a feladatokat a mérnökök és a közgazdászok közös mun­kájával lehet csak megvaló­sítani — mondotta többek között dr. Wilcsek Jenő kan­didátus, majd megköszönte a megyei, a helyi párt- és taná­csi szervek, valamint a ren­dezőbizottság munkáját, a háromnapos ülésszakot bezár­ta. Kitüntetések a alkalmából usnap Pénteken a Művelődésügyi Minisztériumban adta át a Kiváló tanár, Kiváló tanító kitüntetéseket Ilku Pál, műve-' lődésügyi miniszter. Itt vet­te át lelkiismeretes, fáradsá­got nem ismerő oktató-nevelő munkája elismeréseként a Kiváló tanár kitüntetést Ki- killay Edit, a Berceli Általá­nos Iskola tanára, a Kiváló tanító kitüntetést Molnár Bé­lán«, a Jobbágyi Általános Is­kola tanítója. Szombaton délelőtt benső- ;ges ünnepségre került sor algótarjánban, az SZMT aékházában. Fenyvesi József, pedagógusszakszervezet legyei bizottságának elnöke dvözölte a megjelent pedagó- usokat, majd Havas Péter, a legyei pártbizottság osztály- ezetője mondott köszöntőt. lankó János, a megyei ta- ács vb elnökhelyettese ad- i át a kitüntetéseket. Az Ok­tatásügy kiváló dolgozója ki­tüntetést kapott Herczeg Ist­vánná vezető óvónő, Bércéi, I. íz. napközi otthonos óvoda, Thész Ilona tanító, Iliny, ál­talános iskola, Andrássy Péter megyei tanulmányi felügyelő, Barna Ferenc, megyei tanul­mányi felügyelő, mindketten a megyei tanács művelődésügyi osztályának munkatársai, Gaz­dag Judit tanár, szakfelügyelő, Nőtincs, általános iskola, Ju­hász Lajos tanár, szakfelügye­lő, Szécsény, Mikszáth Kál­mán Általános Iskola, Tímár Ottó tanár, Zagyvapálfalvi Általános Iskola, Koós István tanár, szákfelügyelő, Kiste- renye, általános iskola. Mi­niszteri dicséretben részesült Ghyczy György igazgató, Szátok, Gyógypedagógia» In­tézet, Balta Károly igazgató, Szécsény, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Szabó Ju­dit tanár, Pásztó, II. sz. Álta­lános Iskola. Kiváló dolgozó kitüntetést kapott Pozsár Jó- zsefné főzőnő, Pásztó, általá­nos iskola napközi otthon. Ugyancsak az SZMT-szék* házban adták át a KISZ kb kitüntetéseit is, az úttörőmun­kában kiemelkedő tevékeny­séget kifejtő pedagógusoknak. KISZ-órdemérem kitüntetést kapott Nagy Imre tanár, Sal­gótarjáni Malinovszki úti Ál­talános Iskola, Aranykoszorús KISZ-jélvény kitüntetésben részesült Ferencz Imre, a salgótarjáni városi tanács művelődésügyi osztályának vezetője, Radios Győző, a szécsényi járási tanács mű­velődésügyi osztályának ve­zetője és Mag Barna tanár, Zabar, általános iskola, A KISZ központi bizottsága ki­tüntetéseit Szilassy András, a KISZ megyei bizottságának munkatársa adta át. ' Komócsin Zoltán nyilatkozata (2. oldal) Fock Jenő és kísérete hazaérkezett Ausztriából (2. oldal) Kitüntetett pedagógusok (3. oldal) Az éjszaka még a miénk... (4. oldal) Elszabadult indulatok (5. oldal) SBTC­Dunaújváros 0:0 (6. oldal) Száz év Nógrád történetéből (7. oldal) Nógrád megye akácos eredéit már hetek óta megszállva, tartják az ország különböző részéből idesereglelt méhészek. A Kuníchértói Állami Gazdaság 200 kaptár méhcsaláddal érkezett, egy hete tartózkodnak megyénkben és n»icg vannak elégedve a mézeléssel. Az egyhetes idő alatt kaptáronként 27 kilós átlagot gyűjtöttek be a szorgos méhek. Az eddigi gyűjtés eredménye csaknem száz 50 kilós kanna méz (Koppány György felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom