Nógrád, 1969. április (25. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-01 / 75. szám

/ VILÁG PROLETÁRJAI. EGY£SULJ£T£k\ XXV. ÉVF., 75. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1969. ÁPRILIS 1., KEDD Kína elutasította a szovjet kormánynyilatkozatot Patak Károly, az MTI tudó­sítója jelenti: Kína a saját közvéleménye előtt mindeddig nem vett hi­vatalosan tudomást a határ­ügyi tárgyalásokat javasló szovjet kormánynyilatkozatról. Az okmányt Moszkvában a kínai nagykövetség „provoká­cióként” visszautasította és tartalma Kínán belül egyelő­re csak a külföldi rádióadá­sokból ismeretes. Az MTI tu­dósítója a kínai külügymi­nisztériumhoz fordult vélemé­nyért. de a minisztérium saj­tóosztályának illetékes tiszt­viselője — mint közölték — nem volt jelen. A szovjet kor­mánynyilatkozat kiadását kö­vető napon a kínai sajtó foly­tatta a március közepe óta va­lamelyest tompított szovjet- ellenes propagandát. A visszautasított szovjet ja­vaslat higgadt megfogalmazá­sával, jószándékával és követ­kezetességével keltett mély benyomást. Pekingi diplomá­ciai megfigyelők emlékeztet­nek rá, hogy az utolsó hiva­talosnak nevezhető szovjet— kínai határügyi tárgyalásokon (1964-ben) a szovjet megbízot­tak nem zárkóztak el az Usszuri folyón levő szovjet zátonyszigetek hovatartozásá­nak a földrajzi és stratégiai meggondolásokat szem előtt tartó, a kínai félre is méltá­nyos rendezésétől. A tárgyalásokat Peking sza­lu tóttá meg, miután el akarta fogadtatni a szovjet féllel az egész szovjet—kínai határvo­nal „egyenlőtlen” felek szer­ződésén alapuló jellegét. Ezt a kínai külügyminisztérium sajtóosztályának március 10- én kiadott nyilatkozata is el­ismerte és megismételte a képtelen követelést. A szovjet javaslatok vissza­utasítása azt bizonyítja, hogy akárcsak 1964-ben, Peking most sem akar lemondani ar­ról a lehetőségéről, hogy a szovjetellenes kampányt bár­mikor felszíthassa. Jelenleg is az áll az érdiekében, hogy a Kínában folyó belpolitikai tisztogatások adujának hasz­nálja fel a határmenti hely­zetről kiadott, saját verzióit. (MTI). (Kommentárunk a 2- oldalon) TZ rj r • I * r í r ­liet u] brigád címert h balassagyarmati Porce­lángyárban ez év első két hó­napjában tíz brigád küzdött a szocialista cím elnyeréséért. A második negyedévben jelent kező új feladatok: több új gyártmány bevezetése, a ter­mékek exportjának ugrássze­rű megnövekedése kényszerí­tette ari'a a dolgozókat és a vezetőket is, hogy a nagy gya­korlattal rendelkező régi, szo­cialista címet elnyert brigá­dok tagjainak vezetésével a gyakorlatlan dolgozókból új brigádok szerveződjenek. Március 11-én jelentette a KISZ-szervezet, hogy a 12 KISZ-tagot számláló új kol­lektíva Furák Teréz nevét vet­te fel. Felszabadulásunk 24. évfordulójának előestéjén újabb brigád alakult. Ügy határoztak, hogy Mikszáth Kálmán nevét veszik fel, aki jól ismerte a palócok életét és azt számos művében megörö­kítette. Ez utóbbi brigád tag­jai csakis új dolgozókból áll­nak. Koleszár Jánosnét, a szo­cialista címet elnyert Tyeres- kova brigád volt tagját vá­lasztották meg vezetőjüknek. A gyár vezetői nagy remé­nyeket fűznek az újonnan alakult brigádokhoz, bár tud­ják, hogy a Nyugat-Németor- szágba irányuló jelentős mennyiségű exportkonden­zátor előállítása nehéz erő­próba elé állítja őket. A gyár érdeke, fennmaradása követel­te, hogy elvállalják ezt az igényes exportmegrendelést. Bízunk a sikerben, mert en­nél nehezebb feladatot is meg­oldott már ez a munkában jól összekovácsolt kollektíva. A Mikszáth Kálmán brigád tag jai nagy reményekkel indultak a szocialista brigádok ez évi versenyében Nap'renden A szakigazgatási szervek munkája A községgazdálkodási vállalat tevékenysége ~ Az 1968. év eredménye A járási - városi tanácsok végrehajtó bizottságainak ülése Tegnap ülést tartottak a já­rási- városi tanácsok végre­hajtó bizottságai Pásztó já­rás Tanácsa Végrehajtó Bi­zottsága többek között tár­gyalt az ipari és kereskedelmi szakigazgatási szervek ügy­rendjéről. Megállapította, hogy a járási ipari és kereskedelmi szakigazgatási szerv önálló hatósági és intézkedési jog­körrel rendelkezik. A jogszabályok által ha­táskörébe utalt ügyekben hatóságként jár el és kö­telező határozatokat hoz. Az ipari szakigazgatási szerv hatásköre kiterjed az állami vállalatok, szövetkezetek, ma­gán kisiparosok felügyeleti é§ ellenőrzési feladataira, vala­mint a szakmunkásképzési, szó Igái tatói pari fejlesztéseit összehangolására és az áfelle­li őrzésire. A kereskedelmi szakigazga­tási szerv ellátja az ügyköré­be tartozó kereskedelmi fela­datokat, valamint ellenőrzi a vásárlói érdekek védelmét. Figyelemmel kíséri és érvény­re jütttatja a kereskedelmi és vendéglátóipari hálózat kor­szerű telepítési elveit és in­tézi a közérdekű bejelentése­ket. Salgótarján Járás Tanácsa VB a járási községgazdálko­dási vállalat múlt évi tevé­kenységéről tárgyalt. A válla­lat hatásköre széles, feladatai közé tartozik az ingatlankezelői tevé­kenység. a községi építési munkált, köztisztasági és parkosítási műveletek el­látása­Az épületek állagának megvé­désére a múlt évben több mint 1,5 millió forint értékű munkát végeztek, e mellett sok kisjavítást is elláttak. Nagyarányú parkosítási mun­kálatokat hajtottak végre Nagysbátony-Bányaváros terü­letén. A községgazdálkodási vállalat törzsgárda kialakítá­sát határozta el, ennek érde­kében a vállalati lehetőségek jobb kihasználásán fáradoz­nak. Gépesítéssel javítják a dolgozók munkakörülményeit és lehetőséget keresnek a 44 órás munkahét bevezetésére. Ugyancsak tegnap délelőtt ült össze a Salgótarján Város Tanácsa Végrehajtó Bizott­sága, amely a városi tanács 1968. évi költségvetésének és fejlesztési alap tervének vég­rehajtásáról tárgyalt­Koleszár Jánosné brigádvezető ifj. Ilarmos Jánosnénak begyakorlásában Fiz boldog* Előzte« Nagy lelkesedéssel készült a gépjavító állomások ifjú szakmunkásainak vetélkedőjére 35 fiatalember, köztük 12 mezőgazdasági gépszerelő, 13 lakatos, nyolc esztergályos, és két hegesztő. A vetélkedőt a megyei KISZ-bizottság, a ME- DOSZ megyei bizottsága és a Nógrád megyei Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat szervezte. A Pásztón megtartott vetélke­dőt, amely négy szakmában, a lakatos, esztergályos, hegesz­tő és mezőgazdasági gépszerelő szakmában tette lehetővé a Szakma ifjú mestere cím odaítélését, Kovács Ferenc, a pász­tói járási KISZ-titkár nyitotta meg, a vállalatot pedig Sar- kadi Ernő főkönyvelő és Lenkó Alfréd szb-titkár képviselte. A vetélkedő résztvevői előbb elméleti kérdésekre vála­szoltak, azután gyakorlati feladatok megoldására került sor. A vetélkedő nagyon eredményesen zárult, tízen szerezték meg a Szakma ifjú mestere jel vény bronz-, ezüst- és arany­fokozatát. Mindannyian pénzjutalmat és oklevelet kaptak, azonkívül 50 és 80 filléres, valamint egyforintos órabér­emelésben részesültek a forradalmi ifjúsági napok e pásztói programjának keretében. Egy versenyző, a kisterenyei Obreczán István hegesztő, érdemelte ki az aranyfokozatot, hárman pedig ezüstfokozat­ban részesültek: Nagy Gábor kisterenyei lakatos, Szegedi László pásztói esztergályos és Végh Tibor kisterenyei mező­gazdasági gépszerelő. Hatan bronzfokozatot kaptak. Mégpe­dig: sandor László pásztói, Murányi István és Móna László érsekvadkerti és Bagyinszki László pásztói esztergályos, va­lamint Kovács László szécsényi gépszerelő és Vass József pásztói lakatos. Az aranyfokozat egy forint, az ezüst nyolcvan és a bronz- jelvény ötvenfilléres órabéremeléssel jár együtt. Négymillió forintos terv Taggyűlés a Felső-Zagyva vízrendezéséről és talajvédelméről Az idei első negyedévi rendes taggyűlését tartotta meg tegnap délelőtt Salgó­tarjánban, a megyei tanács székházában a Felső-zagyvai Vízrendezési és Talajvédel­mi Társulat. A csaknem tel­jes létszámban megjelent- tagszövetkezeti képviselők maratoni napirendet — nyolc fontos kérdést — vi­tattak meg. A kiadott írás­beli beszámolókhoz Szabó Tibor, a társulat elnöke fű­zött rövid kiegészítőt. A napirenden szereplő kérdések közül a legfonto­sabb volt a tavalyi tervtel­jesítés, valamint az idei ter­melési terv megvitatása. A tavalyi tervfeladatot nem si­került teljesíteni a társulat­nak, csak 78 százalékos eredményt értek el. A le­maradást a késői kezdés, a tervek hiánya, munkaerő- hiány és a vezetés hibái idézték eK. Ettől függetle­nül azonban ez az eredmény is lényegesen jobb, mint a megelőző —• 196,7-es — év eredménye, amikor 116 ezer forint veszteség keletkezett. A múlt évben viszont ilyen gyenge tervteljesítés mellett is több mint 300 ezer forint nyereségre tettek szert. A lemaradás különösen a víz­rendezést érintette, míg a meliorációs munkáknál lé­nyegesen jobb az eredmény. A termelőszövetkezetek ren­delkezésére bocsátott állami támogatást teljes egészében felhasználták, s a beterve­zett munkákat — kisebb át­csoportosítással — elvégez­ték. Az idei terv négymillió forint értékű termelőtevé­kenységet követel a társu­lattól. Tovább folytatják a tagszövetkezetek területén húzódó vízfolyások szabá­lyozását, tisztítását, a meg­rendelt meliorációs munká­kat. A tavalyinál nagyobb terv teljesítésére megvan minden adottság és lehető­ség. A taggyűlésen aiegvítat- ták a társulat ügyviteli sza­bályzatának tervezetét, majd Szabó Tibor elnök a társu­latok területi választmányá­nak eddigi tevékenységéről tájékoztatta a szövetkezetek képviselőit. Ezzel kapcsolat­ban bejelentette, hogy a te­rületi választmány újjává- lasztására még ezen a tava­szon sor kerül. Az idei víz- rendezési munkák; előkészü­letéről bejelentették, hogy mind a Báma-patak és a Kis-Zagyva, mind a továb­bi hat patak munkálatait minden tekintetben megfe­lelően készítették elő. A hozzászólások során va­lamennyi felszólaló hangoz­tatta: örömmel tapasztalja a társulat kimozdulását a holt­pontról. A korábbi egyhely­ben való topogást felváltot­ta a pezsgő, tervszerű tevé­kenység, amely mindenek­előtt a vezetésben végbe­ment változások eredménye. Habár még nincs tökéletes erőkifejtés, aktivitás a tár­sulat vezetőségében — hi­szen jelenleg hiányzik a fontos szerepet játszó főág- íenómus —, az eddigi erő­feszítések nem voltak hiába- alók. A termelőszövetkeze- ?k és a járási szervek tá­mogatásává; lényegesen jobb eredményekre is képes a társulat segít az új technológia (Koppány György felvételei) Részlegesen termei Répcelak Vasárnap 18 illetékes szerv, hatóság képviselőinek jelenlé­tében zajlott le a januári rob­banás óta béna Répcelaki Szénsavgyár első két elkészült objektumának műszaki átadá­sa. A helyreállított ipariszén- sav-gyártó üzem hétfőtől gyárt­ja a nem tisztított széndioxi­dot ipari üzemek részére. Ugyanebből a minőségből egyelőre jég helyett úgyneve­zett szénsavhavat is gyárthat az üzem, amelyet közvetett hű­tésre bármilyen vállalat fel­használhat. Elkészült az import szénsa­vat szállító vasúti és közúti tartálykocsik lefejtésére szol­gáló állomás is. Ez lehetővé teszi, hogy megkezdhessék majd a patrontöltést. Terme­lésre ’ kész az M—6-os szén- dioxid-gázkút távvezetéke is. Hozzákezdtek egy tisztító sor helyreállításához. Ezt július 1- re helyezik üzembe. Ezután már a répcelaki tisztított szén­dioxiddal tölthetne a patrono­kat. A második féleve*!» a szárazjég kivételével szénsav­ból és patronból teljes lesz az ellátás. A helyreállítással párhuza­mosan gyorsított ütemben fo­lyik a gyár kétszázmillió fo­rintos rekonstrukciója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom