Nógrád, 1969. január (25. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-16 / 12. szám

Véne a frörtóncnolí Kit igazolt az S3TC, a Nagybatonyi Bányász és a többiek? 4 december 1-től tartó átigazolási időszak tegnap lezá­rult. Vége a körtáncnak, edzők és játékosok új egyesület színeiben próbálnak szerencsét. Az NB-s nógrádi csapatok közül ez alkalommal az SBTC, Építők, a Bányagép SK és < igazolási listáját ismertetjük. SBTC Új szerzemény: Magyar (Üjp. Dózsa), Antal (Pásztói KSE), Kajdi (Bgy. MÁV), Tol. dy (Baglyasalja). A szakve­zetésben nincs változás. Az edző 'Marosvári Béla. a szak­osztályvezető Cserháti József, az intéző Asócs Latos és a gyúró Nyulászi János. Eltávozott az egyesületből: Németli (Ferencváros), Kakuk (Nagybátony), Taliga (Kiste- renye), és még mindig nem tisztázódott, hogy végül is Lét. rai visszamegy-e a Kisterenyei Bányászhoz. Hévízről a játékosok haza­tértek Salgótarjánba és foly­tatják a felkészülést. Napon­ta kétszer, délelőtt és délután edzenek. Délelőtt elsősorban futógyakorlatokat végeznek, délután a gépipari technikum tornatermében izomerősítő műveleteket. NAGYPÁTONY1 RÄNYÄS7 Az edző továbbra is Dávid a Nagybátonyi Bányász, a Zp. : Karancslapujtői Bányász át­Róbert. Eltávozott a sportkör­ből Sántha (Tatabánya), Ha­vasi P. (Zp. Építők), Szarvas (Bauxitbányász SE) és Ko­vács I. Zoltán az egri Bervai Vasashoz. Mint ismeretes, Tú­rán István salgótarjáni edző irányítja két évig a mesvei I. osztályú Bervai Vasas szakmai munkáját Egerben. Űj játékosok: Kakuk (SB­TC), Kegye I. (Nyíregyházi SP.), Kegye II. (Nyíregyházi MÄV), Szekeres (Jászberényi Lehel). Sarkadi (Felsőzsolca.) A Nagybátonyi Bányász 19 fős keretje január 7—21-e kö­zött Bükkszéken alapoz. ZP. ÉPÍTŐK Juhász Gyula edzővel nem újították meg a szerződést, az új szakvezető az SKSE-né! működött Kovács Ernő lett. Eltávozott labdarúgók: Kiss L. (Szécsény). Kira S. (St. Üveggyár), Fekete (Forgács). Séber (Bányagép SK), vis­szavonul: Bozó S. Üj játékosok: Havasi P. (Nagybátony), Komka A. (St. ZIM), Csikós P. (Homoktere- nye). Bozó G. (Bányagép SK). KARANCSI.APUJTÖ1 BÁNYÁSZ Az edzői tisztet továbbra is Takács Dániel tölti be. Az alapozást január 19-én kezdik. Február végért- egy hétig Bükkszéken készülnek a baj­nokságra. Senki nem távozott e] a csapatból. Üj szerzemények: Gordos II. (Egyházasgerge), Fuchs (III. kér. TTVE). Lau- renesik (Karancsaliai Bá­nyász). Leszerel: Tóth S. és Juhász N. BÁNYAGÉP SK Az edző továbbra is Tóth István marad. Az alapozást január 21-én kezdik. Többen jöttek az egyesületbe, mint tá­voztak. Elment: Seprényi (St. Üveggyár), Deákra pedig szov­jetunióbeli tanulmányai mi­att két évig nem számíthat­nak. Üj játékosok: Gvőri (Ba­lassi SE). Jene! (Mizserfa), Pacsmár (SBTC). leszerelt: Fe­renc I„ György és Ferenc II. megyei bajnokság H/ugart csoportja Kézilabda Mérlegen a Anyagi megfontolásokból kiindulva a megyei kézilabda- bajnokságot az elmúlt évben Keleti és Nyugati csoportban rendezték meg. Ez alkalommal a Nyugati csoport férfi mező­nyének együtteseivel foglalko­zunk. Az elfogulatlan szem­lélőben vegyes érzéseket kel­tett a bajnokság alakulása. Egyes időszakokban csaknem minden csapat a legnagyobb komolysággal vette, de ezt egyik fordulóról a másikra nagyfokú nemtörődömség és hanyagság váltotta fel. Ez nagyrészt azzal magyarázható, hogy a csapatok egyes vezetői és játékosai időnként túlérté­kelték képességeiket, és a hi­deg zuhany után „utánam az özönvíz” hangulat alakult ki. Ez elsősorban Érsekvad- kert és Mohora csapatára volt jellemző. A bajnokság kellemes szín­foltja és meglepetése volt, hogy a bajnokjelöltek száma a tavalyelőtti kettőről a Romhá- nyi Építők együttesével há­romra növekedett. Rivális volt a Balassi SE és a Bgy. ME- DOSZ gárdája. Fej-fej melletti harcot vívtak, és egymás elle­ni mérkőzéseik a megyei át­lagnál magasabb színvonalúak voltak. A bajnokság végered­ménye reális, bár a Mohora— Bgy. MEDOSZ mérkőzés — amely félbeszakadt — kissé befolyásolta. Külön említést érdemel a két balassagyarmati gimnázi­um csapata. Komolytalanul, más csapatok érdekeit semmi­be véve nem a legkedvezőbb színben tüntették fel önmagu­kat. A szövetség úgy döntött, hogy mindkét együttest kizár­ja a megyei bajnokságból. A Romhányi Építők bajnok- csapata nagy fejlődésen ment keresztül. Ä tavaszi indulás nehéz volt. de ősszel már baj- nokielölthöz méltóan szere­peltek. Az abszolút megyei bajnoki címért vívott mérkő­zések során az SBTC-nek is méltó ellenfelei voltak. A csa­pat legjobbjának Bandur. He­gedűs. és Koczka bizonyult. Tóth Tamás edző ütőképes gardát kovácsolt össze. A Balassi SE gyengébben szerepelt a korábbinál. A le­szereléssel kapcsolatos játé­koscsere hátráltató tényező volt. A győzniakarás sem fű­tötte úgy a játékosokat, mint az előző években. A 2. helynél többre is képesek. A csapat legjobbjai voltak: Nagy Fe­renc csapatkapitány, Takács és Bognár. A Bgy. MEDOSZ nagyon megérezte két erősségének, Légrádynak és Csabának a távozását. Nem érdemeltek jobb helyezést, hiszen többször csalódást okoztak. Távozások miatt törést szenvedett a csa­pategység. Szabadhegyi in­kább csak az edzések vezeté­sével foglalkozott. Kiemelke­dőt nyújtott Ecker, Krajecz, Varga és Peterdi. A Tereskei Tsz SK 4. helye meglepetés. Az együttes játé­ka és eredményei még szebb eredményekre jogosítanak. Sportszerűen, szépen küzdöt­tek. A legjobbnak az időköz­ben bevonult Vajó és Kovács bizonyult. A Mohorai Tsz SK tavaly­előtthöz képest fejlődött. Visz- szaesésük legjobb játékosaik távozásával magyarázható. Hornyák bevonult, Horváth doktor pedig visszavonult. Legjobbak voltak: Bagyinszki. Hornyák és Sándor. Az Érsekvadkerti Traktor nem tudott egyenletes teljesít­ményt nyújtani. A Balassi SE kétszeri legyőzése igazi bra­vúr. Rapszódikus szereplésük magyarázata a túlzott fiatalí­tásban rejlik. A tehetséges, de még rutintalan fiatalok for­máját Szabó József edzőnek nem sikerült állandósítani. A csapat legjobbja Csillag és Kovács volt. A Bgy. Mg. Szakiskola csa­patában játszott a bajnokság legeredményesebb játékosa. Varga László. A Balassi SE el­leni mérkőzésen például egye­dül 20 gólt dobott. Saját kéré­sükre az idén a városi bajnok­ságban szerepelnek. A 8. helyezett Romhányi Gimnázium gyengébben szere­pelt, mint 1967-ben. Az érett­ségizetteket nem tudták pó­tolni a fiatalabbak. Az idén jobb szereplésben bíznak. A legjobbnak Rottek és Vass bi­zonyult. Diósjenő együttese újonc volt. Edző és megfelelő ta­pasztalat nélkül határtalan lelkesedéssel küzdöttek. No és pályagondokkal. A csapat motorja volt: Makkai, Csurja és Vasas. A két sereghajtó a Balassi gimnázium és a Szántó gim­názium lett. A két csapat ve­zetőit és játékosait nem ép­pen dicséri, hogy 13 mérkőzés­re ki sem álltak. A sportszerűségi verseny­ben Tereske győzött Diósjenő és a Romhányi Gimnázium előtt. Az év A-válogatottja: Ban­dur (Romhányi Ép.) — Kra­jecz (Bgy. MEDOSZ), Koczka (Romhányi Ép.), Varga (Bgy. Mg. Szakiskola), Takáts (Ba­lassi SE), Bognár (Balassi SE), Lombos. (Bgy. MEDOSZ). A B-csapat: Ecker (Bgy. MEDOSZ) — Peterdi (Bgy. MEDOSZ). Hegedűs (Romhá­nyi Ép.). Varga (Bgy. ME­DOSZ). Bagyinszki (Mohora), Csillag (É.-vadkert). Vajó (Te­reske). A bajnokságban összesen 2957 gól esett. A góllövőlista élcsoportja: 1. Varga (Bgy. Mg. Szakiskola) 199. 2. Lom­bos (Bgy. MEDOSZ) 185. 3. Koczka (Romhányi Ép.) 180 4 Bognár (Balassi SE) 153, 5. ^akáts (Balassi SE) 139 6. Varga (Bgv. MEDOSZ) 135. 7 Hegedűs (Romhányi Ép.) 133 góllal. Megjelent az Atlétikai Labdarúgó NR III. 3ól sikerült a huszonkettedik év 9. Karam** lapuitól Bányász A labdarúgó NB III. Észak- közép-csoportjában a Karancs­lapujtői Bányász újonc gár­dája megállta a helyét az el­múlt bajnokságban. Szakveze­tők, játékosok, szurkolók egy­aránt elégedettek a középme­zőnyben elfoglalt, helyezéssel. Amikor felkérték Takács Dá­nielt a szakmai munka irányí­tására. azt gondolta, hogy ne­héz dolga lesz, hiszen az együttes mögött nem áll gaz­dasági bázis, és a játékosok több műszakban dolgoznak.' Even körülmények között az edzések természetesen nem is lehettek teljesek. Lazább fe­gyelmet képzelt el, mint amit végül tapasztalt. Az egyesii- ’et vezetői szívükön viselték a csapat sorsát, és ezt tapasz­talva döntött a rnnr^-sA^ mel­lett Takács Dániel edző. Az elmúlt bajnokságra az alapozást január közénél kezdték el. Heti négy edzést ‘ártották. A meWítős labda­rúgók gvakran feltűntek a ki- rancsberémd országúton. Tor- zatc n htáovában az öltöző nagytermét kiürítették, és itt ■•égezték az előírt gvako-'a- ‘okat. Az erögvű'tés jól sike­rült, ezt a mérkőzéseken is lehetett tanasztalni. Az edzé­seken 16—18 fő vett részt, a keret 80—90 százaléka nem hi­ányzott az edzésekről. A helyt­állás a bajnokság során nem 30 10 8 12 53:66 28 feleket sem. A pszichikai gátló tényezők leküzdése sikerült. Az előkészületi mérkőzése­ken stílus kialakítására, és a taktikai elképzelések begya­korlására fektették a fő hang- súivt. Nagy becsvággyal vág­tak neki a bajnokságnak. A tavaszi szereplés 47 százalékos volt Az együttes támadó szel­lemben lépett pályára, sok gólt rúgtak, de a védelem fel­lazulása miatt sokat is kaptak. A játékosok 65 százaléka ta­vasszal azt nyújtotta, amit vártak tőlük. A nyári szünet­ben formaátmentés cá’"tól egv hétig Keszthelyen edzet­tek. A kisalapozáson naponta kétszer végeztek gyakorlato­kat, elsősorban a technika csi­szolására fordítottak gondot. Az őszi idény előtt lega­lább olyan szereplésben biza­kodtak a szakvezetők, mint amilyen a tavaszi volt. Edző­mérkőzésen legyőzték az SKSE-t, és ez bizonyos elbi­zakodottságot szült. Így kö­vetkezhetett be a később ki­esett Gödöllő elleni hazai 1:2 Tavasszal Gödöllőn sikerült győzni. Ezután egy kicsit meg­ingott egy-két labdarúgó ön­bizalma, és ez a csapat telje­sítményére is rányomta bé- lveeét. Később ismét ..feljöt­tek”, és színvonalas találkozó­kat játszottak a bajnok Ika­russzal, a Zp. Építőkkel és a Bányagép SK-val. A rákos- keresztúri 2:1 arányú győze­lem taktikai siker volt. Nem szívesen emlékeznek vissza két ver, -égre: tavasszal a K. Sörgyár ellen 4:0 és ősszel Sashalmon az Elektronikus ellen 5:1 arányban maradtak alul. A csapatban 20 játékos sze­repelt. ősszel már senkit nein kellett c játékvezetőnek kiállí­tani. A kapuban Híves ügyes védések mellett óriási potya­gólokat is kapott. A közvet­len védelem hullámzó telje­sítményt nyújtott. Időnként rövidzárlat állt be. A fedeze­tek a gólok előkészítésében jeleskedtek, de közben elmu­lasztották a védekezést. \ csatársorban Somoskői és Tó­rák az előkészítésben, Lavaj és Osgváni P. a befejezésben tűnt ki. Horváth tavasszal, Bodor ősszel nyújtott jó tel- jesítm ínyt. Szerényen terveznek az idei évre: jó középcsapatként sze­retnének végezni. Nagyobb átigazolási kampányt nem vé­geztek, hiszen sok a tehetsé­ges fiatal helyben, aki már az első csapat képzeletbeli kapu­ját döngeti. Takács Dániel huszonkét éve edz' Az idény végén ed­zésnaplóját elégedetten tehet­te a polcra. A 23. évet sem szeretné rosszkedvűen zárni. volt könnyű, hiszen az újonc NB III-as játékosoknak a lámpalázat is le kellett gyűr­ni, s nem ismerték az ellen­" ~r ~ 1 ' V AtlétiWo Megyei ifjúsági csúcsok Ml van még a versenynaptárban? A fennálló megyei felnőtt férfi és női atlétikai csúcsok ismertetése után ezúttal a megyei ifjúsági rekordokkal foglalkozunk. FÉRFI CSÜCSÖK A téli időszak rányomja bé­lyegét az 1969. évi januári me­gyei versenynaptárra is. Mind­össze öt sportágban rendez vagy rendeznek veresenyeket Nógrádban, Ezek: asztal, ic- nisz, kosárlabda, röplabda, sí es vívás. Asztaliteniszben rozg - - lentős verseny lebonyolítása van hátra. Az országos vidéki férfi—női egvéni bajnokságot január 25—26-án rendezi meg a Nógrád megyei Asztalitenisz Szövetség. Kosárlabdában március 20- ig rendezik meg a középfokú iskolák bajnokságának küz­delmeit. Az országos ifjúsági kupa selejtezőjét március 15- ig kell lebonyolítani. Az or­szágos serdülő kupa megyei selejtezői befejezésének határ­ideje április 20. Az MNK me­gyei selejtezőjét június 2-ig szükst es lebonyolítani. Röplabdában az országos serdülő kupa megyei verse­nyét május 18-i» rendezik meg. A Tanácsköztársaság félé'-százados fordulójára te- rembajnoksá?ot rendezne' március 3-ig. Síben a tájjellegű Béke Kupa-versenyt január 25—26-án rendezik meg Sal- gón. A síállomások versenyé­nek határideje március 1, Ví­vásban már minden versenyt lebonyolítottak. 100 m: Bainbuk László (SKSE) 10,9 (1965) 2oo m: Géczi Lőrinc (SUMSE) 23,2 (1965) 400 m: Géczi Lőrinc (St) MSE) 51,2 (1965) 800 in; Mecser Lajos (SBTC) 1:58,3 (1961) 1500 m: Mecser Lajos (SBTC) 4:02,2 (1961) 3000 m: Mecser Lajos (SBTC) 8:31,8 (1961) 1500 m: Jakus Lásziú (SBTC) 4:37,1 (1968) 10 km gyal.: Grosch Tamás (SKSE) »6:05.0 (1964) 110 gát (106 cm): Botár Attila (SSE) 15,6 (1950) 110 gát (91 cm): Bakti Tibor (SKSE) 15,1 (19b8> 400 gát: Botár Attila (SSE) / »5,5 (1950) Magas: Almáshegyi Béla (SKSE) 180 (1959) ,, Sándor Tibor (SKSE) 1959 „ Angyal János (SÜM8E) 1965 ,, Krenács Lajos (SKSE) 1966 Távoi: Erki József (SBTC) 613, (1968) Hármas: Bakti Tibor (SKSE) 13,90 (1968) Rúd: Krenács Lajos (SKSE) 340 (1966) Súly: (6 kg): Baksa Béla (SBTC) 13,82 (1967) Súly: (7,25 kg): Kaposvári Zoltán (SKSE) 12.50 (1955) Diszkosz: (2 kg): Baksa Béla (SBTC) 39,58 (1968) Diszkosz: (1,5 kg): Baksa Béla (SBTC) 41.40 (1968) Gerely: Kaposvári Zoltán (SSE) 54.60 (1955) Kalapács: (6 kg): Némedi László ÍSUMSE) 54.21 (’963) Kalapács (7 25 kg): Némedi László (SÜMSE) 48.70 (1964) Tfzpróba: Baksa Béla (SBTC) 5?74, (1968) ttt.nróba: Géczf Lőrinc (SÜMSE) 2757 (1965) avion m: Nógrád válogatottja 44.7 (1965) 4x400 m: Gépipari T. 3:44,6 (1968) NŐI CSÜCSÖK 100 m: Ulilár Ilona (SSE) 12,6 (1955) 200 m: Uhlár Ilona (SSE) 26,4 (1956) 400 m; Lajkó Zsuzsa (Bgy MEDOSZ) 59,3 (1968) 800 m: Lajkó Zsuzsa (Bgy. MEDOSZ) 2:22,0 (1968) 1300 m: Bencsok Viktória (SKSE) 5:28,6 (1968) 80 gát: Strausz Judit (Bgy. MEDOSZ) 12.4 (1967) 100 gát: Strausz Judit (Bgy. MEDOSZ) 17,2 (1968) Magas: Komka Magda (SKSE) 164 (1967) Távol: Kiss Imréné (Bey. MEDOSZ) 526 (1966) Súly: Perlaki Anna (Rgv MED.) 12.35 r«65) nis^irosz: Gömör? Emma (SSE) 40.441 ft 954) ciereiv: Hán^el Gvulá.né (SKSE! 39. M /1Q«*Í) ^túróba: Go<Jó Mária (SÜMSE) 3975 (t961) 4x100 m: Nógrád válogatottja 52.8 #1967) 3x800 m: Bgy. MEDOSZ 7:56,8 (1967) Híradó Rendszeresen megjelenik a megyei Atlétikai Hír­adó. Az idei januári első szám tartalmazza a játékveze­tők és versenybírók díjazásáról szóló MTS-határozatot, valamint a játékvezetők és versenybírók díjazását. Be­számol a megyei atlétikai szövetségek elnökeinek érte­kezletéről. Foglalkozik az atlétikai utánpótlás neve­lésének megyei tapasztalataival. Nógrád versenyzőinek eredményeiről kivonatot közöl az elmúlt évi országos vidékbajnokság jegyzőkönyvéből. Foglalkozik a megyei felnőtt férfi- és női bajnokság eredményeivel, ismerteti a megyei összetett bajnokság eredményeit és a ser­dülő csapatbajnokság harmadik fordulójának teljesít­ményeit. Ötvözetgyár Zagyvaróna, keres TMK területén gyakorlattal rendel­kező GÉPÉSZMÉRNÖKÖT vagy FELSŐFOKÚ GÉ­PÉSZTECHNIKUST, Fizetés, megegyezés szerint. Jelent­kezni lehet személyesen 6—14 óráig, vagy levélben a vállalat személyzeti osztályán. Levélcím: Salgótarján, Postafiók 16. APRÓHIRDETÉSED Salgótarjáni Ingait- lankezelő Vállalat fel­vételre keres hegesz­tő. fűtésszerelő. la­katos. liftszerelő, kőműves. bádogos, tetőfedő, villanyszere­lő. ács szakmunkáso­kat. valamim férfi se­gédmunkásokat. Bérezég meeeffvezÉs szerint, jelentkezni lehet a vállalat sze­mélyzeti osztályán. Az IBUSZ Salgótar­jáni Irodája 1969. március 2—8-ig tár­sasutazást szervez a LIPCSEI TAVASZI VASAKRA Részvételi díj: 1240.— Ft + 70 ODM ** 310 Ft. Jelentkezési ha­táridő 1969. I. 30. Elcserélném ala­csony bérű. nagymé­retű 3 szobás össz­komfortos lakásomat, 3 szobás távfűtéses­re. esetleg öröklakás­ra Telefon 19-38, du. S—6-ig. Azonnal felvetőnk TMK-vlllany szerelőt, lehetőleg kör^vékbe- llt. Jelentkezés: a Kisterenyei Tégla­gyárban NÓGRÁD - 1969. január 16., csütörtök 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom