Nógrád, 1969. január (25. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-03 / 1. szám

VILÁG PROLETÄRJAI EGYESÜLJETEK» AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXV. ÉVF., 1. SZÁM ARA: 70 FILLER 1969. JANUÁR 3., PÉNTEK MiII SZAMUNKBA«» Harc a hatalomén (3. oldal) Egy hét a rádióban és a tv-ben (4. oldal) A labdarúgó NB I. sorsolása (5. oldal) E UJ EU E MUHKAMAPJISM Körtelefon az üzemekbe Mint az mór hagyománnyá vált, a ZIM Salgótarjáni Gyá­ra öntödei nagycsarnokában í'öpgyűlésit tartott valamennyi dolgozó számára Dianovszky Gyula igazgató az új év első munkanapjának reggelén. Ér­tékelte a tavalyi eredménye­ket — melyekről lapunk már beszámolt —, és a dolgozók­nak boldog új évet kívánva, még jobb eredményekre ösz­tönzött mindenkit. Két nagy feladatcsoportot jelölt meg, melyek 1969-ben a legfonto­sabbak. Az egyik: az idén megkezdődik a költözés az új gázkészii- lékgyárba. Ügy kell ennek történnie, hogy a folya­matos termelés jóvátehe­tetlen károkat ne szenved­jen. A költözés egyébként az első evnegved végén kezdődik, és júniusban nagyjából befejező­dik. A másik jelentős fel- adatcsoport : kijavítani aíz 1968-ban elkövetett hibákat. Gondot okozott egyes gyárt­mányok nem megfelelő minő­sége, valamint a sok igazolat- an hiányzás, és a nagy — in­dokolatlan — táppénzes 'állo­mány. Az első tényező össze­függ a két utóbbival, ugyanis a gazdaságirányítás reformjá­nak második esztendejében már sokkal inkább érvényesül az elv: csal; olyan terméket szabad kibocsátani, amelynek minősége nemcsak a hazai, de a nemzetközi piac követel­ményeinek is megfelel. Márpe­dig ezt az igényt kielégíteni csak maximálisan szervezett, fegyelmezett munkásgárdával lehetséges, amely képes meg­valósítani, végrehajtani a gyártmány- és gyártástechno­lógia színvonalának emelésé­re tervezett intézkedéseket. A Nógrád megyei Állami Építőipari Vállalatnál érdekes és üdvösnek ígérkező ese­ménnyel zárult az óév: létre­hozták az igazgatótanácsot, amelynek tagjai — az igazga­tón, főmérnökön és főkönyve­lőn kívül — a fontosabb irá­nyító osztályok vezetői, vala­mint a jogtanácsos, tanácsko­zási joggal pedig a vállalati párt és szakszervezeti, vala­mint a KISZ-bizottság titkára. Az igazgató ezentúl a je­lentős döntések meghoza­tala, feladatok kitűzése, kötelezettség-vállalások előtt meghallgatja az igaz­gatótanács véleményét. Ami az új év termelését illeti, az első napok fagyszabadságo- lásokkal kezdődtek. Január 2- án a vezetők végiglátogatták a fontosabb objektumokat. Ahol a munka végzéséhez szükséges hőmérsékletre az Szilveszterről mnen-onnan Élbúcsúztattuk az óévet. Jól elbúcsúztattuk. Sapadtak vagyunk. Isszuk a kávét. Szeszmentes napok következ­nek. Ettünk, ittunk — éjfélkor futószalagon csókolóztunk. Tegnap még boldog új esztendőt kívántunk. Szerencsére csak kézfogással. Sokan mondják: a sarokba állok, tíz fo­rintot várok. (Másodikén már sok helyen volt fizetés.) KRIMI ÖTTÖL NYOLCIG. Nyugodt körülmények kö­zött ünnepelt a megye. Rendbontásról nem érkezett je­lentés szerkesztőségünkbe. Krimi nem volt. Aki mégis kíváncsi: a November 7. Filmszínházban január 5—8-a között Agathe Cristie: Tíz kicsi indián című filmjét ve­títik. A könyv bolti ára 19,50 forint. FÉRFIAK—NŐK 2:1 A megyei kórház baleseti osztá­lyon tegnap délben műtét volt. A szilveszterezők közül hárman „érkeztek”. Egy nő kéztöréssel, (őt műtötték), két férfi, az egyik az üveggyárból, stílszerűen ünneplés közben üveg vágta el a 1 tarját, egy másik férfi elesett, bokája bedagadt. Törése nincs. A LEGNAGYOBB TÜRA. Kollégám hajtotta végre január 1-én. Már szilveszterkor erre készült. Mint mon­dotta, a Tóstrandtól síléccel indult, húsz kilométert tett meg, s a Károlyinál kötött ki. Ebédre másnap: becsinált- leves, ropogós malacsült, lencsefőzelék, palacsinta. így is lehet. Arról nem szólt, hogy útközben vadakkal ta­lálkozott-e. EZERÖTSZÁZ POHÁR. A Gellért Szálló 300, a Na­rancs több mint 100. a Salgó és az Ipoly étterem több mint 60 ezer forint forgalmat bonyolított le szilveszter­kor. A Narancsban 1500 pohárban volt ital. Elfogyott: 260 üveg pezsgő, 300 üveg bor, 50 liter tömény ital, több mint ezer dupla. Kétszázhetvenöten ettek malacot, ki- lencvenen pulykát, nyolcvannégyen fácánt. Hideg menüt 151-en. ÉVA, MÓNIKA, MÁRIA. Három a kislány. Éva Ba­lassagyarmaton született. Elsőnek, éjfél után, 0,5 órakor. Súlya: 3500 gramm. Mamája Stvorecz Mihályné, Érsek- vadkertről. Évike után Rá ez Mónika a következő 3450 grammal. Ö Tarjánban született 0.18 órakor. Mamája Rácz Andrásné. Sorrendben ő a hatodik gyerek a család­ban. A pásztói kórházban — kicsit későn, de a szülők nagy örömére — 2.40 órakor aázott Mucsina Mária. Súlya: 3150 gramm. A mamák és a kicsik jól érzik magukat. MINDENKI SZÁMOL. Jobb emberek éjfélkor tartot­ták a számvetést. A megyei vendéglátóipar most összesít. A mentők — a tarjáníak — három helyre vonultak ki az inspekció alatt. Az élelmiszer-kisker is jól dolgozott, két nap múlva jelentést ad. Egy boldog nyertes: Oláh Fe- rencné B—78-as sorszámmal 20 kilogrammos malacot nyert a Kohász művelődési központban. Itt 800-an voltak. Negyvenezer forint értékű étel és ital fogyott el. Reggel hatkor három nőt láttam. A férjek mögöttük, jól elbú- súztatva az óévet. Két nő kezében szatyor üres üvegek­kel. Biztos, ami biztos. —szokács— épület íelíűtése sok időt és költséget kíván, ott január 2-án és 3-án fagyszabadságra küldlK az embereket (4-én szabadszombat van), s csak azok maradnak szolgálatban, akik a jövő heti műszakkez­désre előkészítik a munkahe­lyet, A Salgótarjáni Síküveggyár két húzóüzemében az ünnepek alatt sem szünetelt a terme­lés: a Zagyva I. és a Zagyva II. dolgozói szilveszter és új év napján is kiváló eredményeket értek el mind az előállított síküveg mennyiségét, mind minőségét tekintve. Az ó- és az új év fordu­lóján, éjfélkor a dolgozó­kat meglátogatta a gyár igazgatója, hogy boldog új évet kívánjon munkatár­sainak, a műszak teteitéved pedig koccintott velük. Az elmúlt év végén egyébként felújítot­ták a gyár présüzemét: remé­lik, 1969-ben nem lesz annyi gond a Petri-csészék és egyéb sajtolt üvegáruk elhelyezésé­vel, mint tavaly. Ezt szolgál­ták azok a kecsegtető üzleti tárgyalások, amelyeket a gyár megbízottai a hazai és külföl­di kereskedelem képviselőivel folytattak. Az Öblösüveggyárban nagy örömet okozott, hogy az óév utolsó napjaiban sikerült a tő­kés országokba irányuló ex­portot is túlszárnyalni két szá­zalékkal. Igaz, az első munka­napon bonyodalmakat okozott a hideg. A feldolgozó műhe­lyek zömében, a raktárakban, s fazekas kemencéknél mű- szakkezdés idején a hőmér­séklet nem érte el a munká­hoz szükséges fokot. A kemencék azonban megkezdték a gyártást. Az év első napjaiban a gyár exportszállításra is kész, s csupán a külkereskedelmi vállalatok diszpozíciós okmá­nyaira várnak. A Biztonsági Tanács elítélte Izraelt Libanon kártérítést követeibe! NEW YORK (TASZSZ) A Biztonsági Tanács szilveszter éjjelén egyhan­gúlag elfogadott határozat­ban ítélte el Izraelnek a heiruti nemzetközi repülő­tér ellen végrehajtott kato­nai akcióját. A határozat szerzői súlyos aggodalmuknak adnak hangot amiatt, hogy Izrael újabb ag­resszív cselekménye mégin- kább kiélezte a közel-keleti feszültséget. Hasonlóképpen aggodalmukat fejezik ki a polgári légiforgalom zavarta­lanságát fenyegető megnöve­kedett veszély miatt. Az egyhangúlag elfogadott határozat arra is rámutatott, hogy Libanonnak joga van ..megfelelő kártérítésre az iz­raeli fegyveres erők támadá­sával okozott károkért”, s fi­gyelmeztette Izraelt, hogy „ha az ilyenfajta cselekmények megismétlődnek, úgy a tanács fontolóra veszi további lépé­sek megtételét annak érdeké­ben, hogy érvényt szerezzen határozatainak”. Malik, a Szovjetunió képvi­selője beszédet mondott a ta­nács ülésén. — Az az egyöntetűség — állapította meg —, amellyel a Biztonsági Tanács tagjai el­ítélték az izraeli fegyveres erők bűnös tevékenységét, új­fent annak elismerése, hogy haladéktalanul a lehető leg­erélyesebb intézkedése­ket kell tenni a Tel Aviv-i szélsőséges elemek megfékezé­se céljából. Mint a szovjet ENSZ-delega- tus a továbbiakban hangoztat­ta, a Biztonsági Tanács egyes tagjai, — különösképpen né­hány állandó tagja — sajnos csak szavakban ítélték el a Libanon ellen végrehajtott iz­raeli támadást, egyidejűleg azonban nem nyilvánították sem óhajukat, sem szándéku­kat, hogy a szavak után a tet­tek mezejére lépjenek. A határozat azért — fűzte hozzá Malik — magán viseli a kompromisszum bélyegét. A közel-keleti politikai rendezés és a közel-keleti béke érdeké­ben sokkal határozottabb és egyértelműbb döntést kellett volna hoznia a Biztonsági Ta­nácsnak. Téli szünetben a pedagógusok Továbbképzési rendezvények Nógrádban Tegnap megkezdődött Nó­rádban a megye általános és középiskolai nevelőinek téli szüneti továbbképzése. A szé- csényi járás alsó tagozatos ne­velői Szécsényben vettek részt továbbképzésen. Pásztón a já­rás magyart tanító nevelőinek és az alsó tagozatos munkakö­zösség-vezetőknek tartottak to­vábbképzést a helyes magyar kiejtés kérdéseiről. Kistere- nyén a salgótarjáni és pász­tói járások oroszt tanító pe­dagógusainak továbbképzése zajlott le, a téma a bemutató tanítás és a szemléltető esz­közök használata. volt, A mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok című tantárgy- gyal összefüggő kérdéseket Balassagyarmaton vitatták meg a megye érdekelt nevelői. Salgótarjánban, az új gimná­ziumban tegnap kétnapos to­vábbképzés kezdődött a hon­védelmi ismeretekről. Balassagyarmaton a balassa­gyarmati, a rétsági, a szécsé- nyi járások, valamint Balas­sagyarmat város testnevelést tanító nevelői részére tart él­ménybeszámolót Hesz Mihály olimpiai aranyérmes bajnok. Ugyancsak itt rendezik meg az említett járások és a város fizikát tanító nevelőinek, va­lamint az ének—zene szakosak továbbképzését. Holnap Ba­lassagyarmaton, a város és a járás, Rétságon_ a járás alsó tagozatos nevelőinek tovább­képzése zajlik le. Valamennyi alsó tagozatos továbbképzési rendezvényen az esztétikai ne­velés kérdéseit vitatják meg. Ugyancsak Balassagyarmaton tartják a balassagyarmati, a szécsényi és a rétsági járás, valamint a város magyart ta­nító nevelőinek, s a napközis nevelők továbbképzését. Sal­gótarjánban a város és a járás, valamint a pásztói járás tör­ténelmet tanító pedagógusai­nak továbbképzése zajlik le a Tanácsköztársaság Nógrád me­gyei vonatkozásaival össze­függésben. Ugyancsak itt tart­ják a város oroszt tanító ne­velőinek, valamint a Salgótar­ján! járás és a város, és a pásztói járás fizikát tanító ne­velőinek továbbképzését is. A középiskolai nevelök to­vábbképzése tegnap ugyan­csak megkezdődött. A föld­rajz szakosok Salgótarjánban tanácskoztak a szakközépisko­lai tankönyv tanításának ta­pasztalatairól. Az osztályfőnö­ki munkaközösség-vezetők és lövészetvezetők részére a hon­védelmi ismeretek tantárgy­ból ugyancsak kétnapos to­vábbképzés kezdődött a vá­rosban. A balassagyarmati, a rétsági és a szécsényi járások iskoláinak később rendezik meg e tanfolyamot. Ma a ké­mia szakosok cserélnek ta­pasztalatot Salgótarjánban a feladatoknak a kémia oktatá­sában betöltött, szerepéről. A fizika szakosok számára pe­dig Budapesten, az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen hangzik el előadás az elektro­mosság és az atomfizika tanítá­sának szakmai és módszertani tapasztalatairól. Addig panaszkodtunk az enyhe léire, a fekete karácsonyra, míg végül kemény hidegre fordult az idő az év végén. Fe­hér volt a karácsony, csikorgó a szilveszter — kopogósra fagyott hó fedi Balassagyarmaton a Palóc Múzeum előtti szo­kokutat is , _ (Koppány György felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom