Nógrád, 1968. szeptember (24. évfolyam, 205-229. szám)

1968-09-21 / 222. szám

Hapirenden Hétvégi sportműsor SZOMBAT üobárlttbd* Megyei B. osztály patak — Ménkes, v.: Zimann, (Ka­ranca-csoport): Szllaapogony — Keleti csoport: Cered — Rákóczi Etes, v.: Horvath, Zabar — Zagy­Nß II. férfi: Békési Vörös Me­teor — SKSE, Békés, 19,30 óra. Labdarúgás bt., v.: Kisa, Rónabánya — Palotás, varóna, v.: Sütő. v-: «fmdl. Jobbágyi - Szurdok- Széchényi járás püspöki, v.: Veres, Tar — Mátra* szőllős, v.: Kómár, Forgács Mátraverebély, v.: Gyebnár. Középesopórt: Nógráclszakál (A-csoport): Lgyházasgerge — Nógrádmegyeri Sp., v.: Végű, Rimóc — Endrefal- va, v.: Kiss S., Ludányhalászl — NB-s Ifjúsági és felnőtt vonal- Ipolytarnóc, v.: Sarankó, Vizslás — ^Sáaújfaiu ^^^ernhardt* bajnoksas: Mtzserfai Banya« - Utke, v.: Bacskó. Mthálygerge - ,B csooort>1 Benczúrfalva - Ma- Karancslapujtói Bányász, Kazar. Karancsalja, v.: Bóna, Nogradme­14 óra, v.: Dora. Lengyel, Kistere- gyér — Karancssug, v.: Varga, fy^^ólhikő^^^Bőví^^I^stény^ nyel Bányász — Zp. Építők. Kis- Nagylóe — Karancsberény, v.: OU8zta — Szalmátercs v • Kaszás terenye. 14 óra. v.: Bures, Bóna. Tóth. puszta szaimateies, v.. Kaszás, Nyugati csoport: Hugyag — Ber- Teke cél (elhalasztva), Mohora — Szen­dehely, v.: Madaras!, Drégelypa­Piliny (szabadnapos). Röplabda A megyei bajnokság XI. forduló- Iánk — Szügy, v.: Nagy, Nagyoro- taMi_ SÜMSE - St. Ingatlan, szí — Nógrád, v.: Markól, Diósje- AkÜv"- sirálM, SzékésfehérvTr' NB II. férfi: Székesfehérvári SOMSE-Pálya 13 ora^tn. külöp. nö - Alsópe tény. v.: Hartl. Az * ^ sl Pét«! EVTK. Saigdt^ SKSL II. — SKSE I., SKSE-pálya, elül állók a pályaválasztók, a mér­15 óra, v.: Esztergomi. ““ * '] -----­V ASÁRNAP Asztalitenisz kőzések 13,30 órakor kezdődnek. Járási bajnokságok Megyei II-III. osztályú bajnok­Kézilabda ján, 10,30 óra, (női): Tatabányai Bányász — Zp. Építők, Tatabánya, 10 óra. SBTC — Bp. Harisnya, Salgótarján, 12 óra. , Megyei bajnokság (női): SBTC (Keleti ri _ SÜMSE, St. Ingatlan — Mi- Cser- cserfa, Kisterenye — Zp. Építők Balassagyarmati járás csoport): Magyarnándor __ w ^_____ _ _ _ _ h áthaláp. v.: Madaras!, Csesztve — íT"' Kfí7ffX/dá*»iáiS'# Technikum**" sag. Salgótarján, új-gimnázium s Herencsény, v.: Selmeczi. Terény Baglvasalia Zagyvaróna — Róna- óra. _ Szanda, v.: Horváth, Galgaguta pánya ’ (szabadnapos), (Nyugati csoport): Ipolyszög — Patak (elmarad). Hont Teke — Nógradmarcal (elmarad), Csi- tár — örhalom, v.: Szíliczki, Pat- varc — Tpolyvece, v.: Barabás. Pásztói járás, (osztályozó): Csé­A megyei bajnokság XI. fordu­lójából : Mátraszőllős — Zp. Épí­tők, Mátraszőllős, 8 óra. v.: Mis­cse Vanyarc, Hasznos Héha- ^ej Mátranovák -r- Kisterenye. iom* Mátranovák, 8 óra, v.: Mizser, St. ladnapos). Tömegsport Az Összetett Honvédelmi Verse­nyek országos döntője az MHSZ rendezésében. Hármashatsrliegy, 8,30 óra, Nógrádot Vizslás női, Ho- ,ny mokterenye. Nógrádsáp és az SKSE férficsapata képviseli. Megyei bajnokság. Keleti cso­port (férfi) : St. Kinizsi — Mátra- mindüzent, Salgótarján, 10 óra, v.: Kisbali, St. ZIM — SBTC I., Sal­gótarján, 10 óra, v.: Simon, Nagy* bátunyl ITSK - Gépipari T., Rétsági Járás: Legénd — Borsos- Doz'sa'TszabadnaDo'si Nagybátony, 10 óra, v.: Kővári, berény. Horpács (szabadnapos), OOZsa <s:!aDaanaP06) Nagybátonyi Glmn. — Jobbágyi Szécsénke — Nógrádsáp, Felsőpe- (elmarad), SBTC II. — Mátrave- tény — Kétbodony, Keszeg - Nő- rebély. Salgótarján, in óra, v.: Ka- tincs, Tolmács — Nézsa. zinczi, (nőt) : Nagybátonyi Bá- Salgótarjáni Járás (Mátra-cso- nyász — Mátranovák (elmarad), port): Métramindszent — Lucia’.- Karancslapujtő — SBTC (koráb- va. v.: Harcsa, Sóshartyán — Mát ban Játszották). raszsle. v.: Gergely, Nagybárkány Nyugati csoport (férő): Romhá- - Homokterenye, v.: Rátótl. Stu- nyi Epitók — DiósJenő, Homltány, 11 óra, v.: Sándor, Romhányí Giinn. — Mohora. Romhány, 10 óra, v.: Peterdi, Balassi Gimn. — Balassi SE, Balassagyarmat, 10 óra, v.: Szabadhegyi, Bgy. ME- DOSZ — Szántó Gimn. (hétközben játsszák), Tereske szabadnapos, (női): Ersekvadkert — Balassi Gimn., Ersekvadkert, 14 óra, v.: Peterdi, Szécsény — Bgy. Mg. Szakiskola, Szécsény. 9 óra, v.: Komoróczy, Szántó Gimn, — Mo­hora, Balassagyarmat, 10 óra. v,: Decker, Romhányi Gimn. — Bér­cei, Romhány, 11 óra, v.: Peterdi. Kosárlabda NB n, női: Mezőberényl Vörös Meteor — SBTC, Mezőberény, 9 Óra. Jubileumi sportversenyek az 50. évforduló tiszteletére Az 1968—69. évi évfordu- gi járásban márciusban aszta­lokkal kapcsolatos jubileumi Utenisz- és sakkversenyeket sportprogram-tervezettel fog- rendeznek. A szécsényi járás- lalkozott többek között tegna- ban március, április, május pi ülésén Salgótarjánban, az hónapban kilenc sportágban MTS Nógrád megyei Tanácsé- versenyeznek a fiatalok. A nak elnöksége. megyei rendezvények között A KMP és a KIMSZ meg- mfciusban kosárlabdában or- alakuláaának, valamint a Ta- f*«“- 21-22-én tejé­nácsköztársaság kikiáltásának kozodás lutésoan nemzetközi félévszázados jubileuma tlsz- versenyt bonyolítanak le teleiére 1968 október — 1969 május között sportversenyek sorozatát rendezik meg a me­gyében a sportszövetségek a KISZ-bizottságokkal szoros együttműködésben. Az idei sportprogramban többek kö­zött szerepel: minősítő sakk­verseny a balassagyarmati já­rásban, természetjárók emlék- versenye a pásztói járásban, kézilabda-villámtorna a rétsá­gi járásban, lövészverseny a salgótarjáni járásban, atléti­kai verseny Salgótarjánban, villámtomák a szécsényi já­rásban. Megyei rendezvénye­ket november és december hó­napban asztalitenisz, kosárlab­da, sakk, teke, természetjárás, kézilabda és sí sportágakban bonyolítanak le. Ízelítő a jövő évi jubileumi programból: tanácsköztársasá­gi emlékverseny kerékpárban, röplabdában, tekében a balas­sagyarmati járásban. A rétsá­Mexikóból jelentik A mexikóiak valamennyi sportágban indítanak verseny­zőt a XIX. olimpián, létszá­muk összesen 293 (249 férfi és 44 nő). Labdarúgás NB I/B.; Nagybátonyi Bányász — Bp. Spartacus. Nagybátony, 15,30 óra, v.: Petri. NB II. Középcsoport: SKSE — F. Autóbusz, Salgótarján, 15,30 óra. V.: Körös, EVTK — Kisterenye, Pesterzsébet, 15,30 óra, v.: Teúbch- ler. NB n. Eszakközép-csoport: Mi- zseri'a — Martfű, Kazár, 15 óra, v.. Hídvégi, Karancslapujtő — IKARUS, Karancslapujtő, 15,30 óra, v.: Oláh II., Zp. Építők — Aszód, Zagy vapálfalva, 15,30 óra, v.: Kel­ler, Rákoskeresztúr — Bányagép SK, Rákoskeresztúr. 15 óra, v.: Búzás, Bag — Bgy. Dózsa, Bag. 15,30 óra, v.: Falesik. XB M, Északi csoport: Pásztói KSE — Gáspár SE, Pásztó, 15,30 óra, v.: Ludányi. NB-s vonalbajnokság: Petőfibá- nya — Pásztó, SKSE — Sírok, Sal­gótarján, 13.30 óra, v.: Dávid, Gáspár SE — Bányagép SK, Nagy­bátony — Hatvani Kinizsi, Nagy­bátony, 12 óra, v.: Bácskai, Szo- póczi, Gyöngyösi Spartacus — SBTC. Megyei I. osztály: Dejtár — Szo­rospatak, v.: Lévavárl, Vörös Csil­lag SE — Salgó (elhalasztva), Ba­lassi SE — Ersekvadkert. v.: Cseh, Szécsény — St. Üveggyár, v.: Ka- kuk, St. ZIM — Mátranovák, v.; Saár I., Romhány —* Karancskeszí, v.: Balázs II., Somoskőújfalu — Baglyasalja, v.: Komlósi, Bgy. MÁV — Bgy. AKÖV, v.: Langár. Az elöl állók a pályaválasztók, a mérkőzések 15,30 órakor kezdőd­nek Ifjúsági labdarúgó-híradó Keserves győzelem Baglyasalján A megyei ifjúsági iabdarú- gó-bajnokság őszi V. forduló­jának hat mérkőzéséből a A forduló válogatottja: Dé- (Bgy. MÁV), Maczkovják nes (Bgy. AKŰV) — Szántó (Szorospatak), Sztankó (Dej­(St. Üyeggyár), Majoros (Szé- . , c léd ,Szé_ vendégcsapatok négyet meg- csény), Török (Bgy. AKÖV), mT’ nyertek. Meglepetés a gyen- — Bodzási (Somoskőújfalu), csény) 11, 13 15. Bodzasi (So- gén szereplő St. Üveggyár gyű- Budai (Somoskőújfalu) — Pét. moskőújfalu), Sípos (Mátra­* 2- ■h%«n á1'0 St’ rovics (Mátranovák), Czeg- novák>’ Kovács (Dejtár) 10­ZÍM ellen. A fölényesen ve- , . ... in „ahoi zető Bgy. MÁV csak keserves ledl (Szécsény). Sípos (Matra- lu gollal novák), Rónásl (Bgy. 'MÁV), győzelmet aratott Baglyasal ján. A hat mérkőzésen 25 gójt Tanner (St. Üveggyár.) lőttek, a mérkőzésenkénti át­lag 4,1 gól. Több sportszerűt­len momentum is akadt. Az St. ZIM csak tíz fővel állt ki, hasonlóan Romhány és a Szo­rospatak együtteséhez. A sportszerűségi verseny ál­lása: 1. Bgy. MÁV 180, 2—5. A góllövőlista állása: 1. Mátranovák. Karancskeszí, Farkas (Bgy- MÁV) 26. 2, Gór- Somoskőújfalu. Baglyasalja Eredmények: Dejtár — Vö­rös Csillag SE (elhalasztva), Er­sekvadkert — Szécsény 1:3, St. Üveggyár — St. ZIM 3:1. Mátranovák — Romhány i'-'í, Karancskeszí — Somoskőúj­falu 2:4, Baglyasalja — Bgy. MÁV 1:2. Szorospatak — Bgy. AKÖV 0:2. A BAJNOKSÁG ALLASA dós (Karancskeszi) 20. 3—4. Kovács (Karancskeszi), Zó- horszki (Ersekvadkert) 17—17, 5. Répás (Mátranovák) 14, . 6 160—160. 6. Bgy. AKÖV 150, 7—8, Ersekvadkert, Szécsény 140—140. 9. St. Üveggyár 130, 10. Szorospatak 125 11—12. —8. Egner (St. ZIM) Huttyán Vörös Csillag SE, Romhány (Bgy. MÁV). Családi (Bgy 120—120, 13. St. ZIM 110, 14. MÁV) 13—13. 9—11. Czencz Dejtár 105 ponttal. 1. Bgy. MÁV 18 18 2 l 35:18 3?? 2. St. ZIM 16 11 1 4 3í:?t 23 3. Bgy. AKÖV 18 10 3 3 33:28 25 4. Mátranovák 18 10 3 5 45:43 23 5. Szorospatak 1« 8 4 4 36:26 20 6. Karancskeszi 18 8 1 8 38:43 19 7. Érsekvadk. 18 9 1 8 34:42 19 8. Somoskőújf. 17 8­A 33:39 16 9. Dejtár 16 7 l 8 47:38 15 10. Baglyasalja 18 3 3 11) 32:46 13 11. Szécsény 18 4 3 8 31:34 1’ 11. HVCSSE 18 3 2 8 1?:43 P tt. St. üveggyár 18 3 1 14 ?7:66 T M» Romhány 1T 3 1 13 22:60 7 1 9 r e bármilyen típusú CSEPEL. gyártmányú járműre elfoguduiik megrendelést. 1969-ben a járműigényeket a rendelések beérkezésének sorrendjében elégítjük ki. Külön megállapodás alapján előre megjelölt időpontra is szállítunk. lELVlLÁGOSn ÁS: Telefon; 494—738. CJ A ÜTŐ OSZTÁLY Budapest. XIII., Gogol u. 13 A AöjíríMli Sir/nhányAli bAnt>HÖxcnieib«n Szolgált utó CTerménél használaton kívülivé vált és kiselejtezett eszközeiből még használható i sin, cső, szöglet-idom vas stb., amelyre az üzemnek már szüksége nincs, valamint selejtezett elektromotorok és más kiselejtezett eszkö­zök öntvényből és acélból, haszonanyag címén megvásárolhatók. A vásárlás az üzemeknek megküldött 135/68, sz. ren­delkezésben megállapított feltétetek szerint történik. Az eladásra vonatkozó irányárak a következők: 3.65 Ft/kg 3,85 Ft/kg 3.65 Ft/kg 4.65 Ft/kg 13,— Ft/kg Kisvasúti sín Gömbvas, laposvas Cső 3 m-en aluli Cső 3 m-en felüli Kiselejtezett motor Egyéb kiselejtezett eszközök acélból vagy öntvényből 3.65 Ft/kg Érdeklődni lehet Grázer Emilnél, Telefon: 23—30, 51—40 mellék. A 61 főből álló kenyai olinv piai küldöttség „kapitánya” a 3000 m-es síkfutás világcsúcs­tartója, Lipchoge Ketno lesz. Nevesebb kenyai sportoló még az 5 és 10 000 méteren rajt­hoz álló Naftali Temu, vala­mint az 1964. évi olimpián 800 m-es bronzérmes Wilson Kip rugut. * Kubából 140 sportoló utazik Mexikóba és 13 versenyszám­ban állnak rajthoz. * Az acapulcói kikötőben kirakodó munkások sztrájkkal fenyegetőznek, ha nem kapnak 35 százalékos béremelést. Ar ra azonban ígéretet tettek, hogy abban az esetben is, ha nem veszik fel a munkát, az olimpiával kapcsolatos tenni­valókat, tehát a különböző küldöttségek hajóinak és egyéb felszerelések kirakását elvállalják. ¥■ A nyugatnémet távközlési igazgatóság közlése szerint az ATS—3. műholddal nem lehet­séges színes képek továbbítá­sa Európába, de ugyanígy nem biztosítja a nemzetközi han­got és az aláfestő hangot, zajt. Éppen ezért, mint a darm stadtl hivatal vezetői elmond­ták, a különböző nyelvű kom mentárok továbbítására más ehetőséget kell találni. Németh László: KIADATLAN TANULMÁNYOK I—II. Magvető Könyvkiadó. Kőt ve 85 Ft. Négy évtizedes írói pálya során irt, de kötetbe még nem toglalt tanulmányok gyűjteménye. Major Ottó: A NAGY HERÓDES Szépirodalmi Könyvkiadó Kötve 19 Ft. Ez a regény kétezer év előtti korba áttérve vizs­gál modern társadalmi-em­beri problémákat: ez adja újszerűségét, feszültségét. Szabó Magda: A DAN AID A Szépirodalmi Könyvkiadó Kötve 23 Ft. Az ismert írónő c műve nagy sikerének bizonyítéka a regény új kiadása. Várkonyi Mihály: LEGENDA A VONATON Kozmosz-könyvek. Fűzve 10 Ft. A közelmúlt egyik emléke­zetes sikerű magyar film je regény formájában. MINDEN KÖNYVES­BOLTBAN ES TERJES/ TŐNÉL APRŐHIRB Eib A Qualitál Köny- nyuíeinipan Fel­dolgozó vállalat. A út­felvételi hirdet öntő- -tormázó szakmun­kások, Közgazdászok fcs szállítási vizsgá­val rendelkező sze­mélyek részére az öntö-for mázók at szakmájuknak meg­felelő munkaköröen a közgazdászokat bel* sö-ellenőrt. tervező- statisztikus munka­körben. míg a szállí­tási sza kémben a vállalat szállítási ügyeivel tudnánk foglalkoztatni. cso­portvezetői minőség­ben Fizetés mind­egyik területen meg­egyezés szerint. Je­lentkezés a vállalat munkerő-gazdálko- dásán mindennap i — 15 óra között, szom­baton 7—12 óráig Fiadé Trabant ^flO- as Érdeklődni Oor- dosné. Salgótarján. Cttörők út 17. A Magyar Országos Söripari Vállalat Ba­lassagyarmati Kiren­deltsége felvételre gépkocsirakodókat ke- !*e«B azonnali belépés­sel Balassagvarmat? és közvetlen környé­kén lakó jelentkezők előnyben. Balassa­gyarmat. Rákóczi út S Telefon* 130. Vaskerítés, erkély­rács, üvegtető készí­tését vállalom kívánt Időre. Salgótarján. Régiposta u. 26. Szek­rényes János. Eladó jó állapotban levő 850-es Fiat. vagy Trabant Combiért el­cserélném, megegye­zéssel. Cím: Rákos István Kisterenye, Kossth Lajos út 17. HIRDESSEN A NÓGRADBAN! Adás-vétel, csere eseten segítünk megoldani gond­jait! Lapunk hir­detése mindig eredményes! AZ APRÓHIRDE­TÉS LAKOSSÁGI DÍJSZABÁSA: Hétköznap 1. va­sárnap 2 forint sza­vanként. Az első szó dup­lán számit. Legkisebb hirde­tés: 10 szó. HIRDETÉS­FELVÉTEL: Salgótarjánban: Nógrád megyei Lapkiadó Vállalat, Petőfi út 1. Magyar Hirdető Vállalat kirendelt­sége, Salgótarján, Karancs utca 6. Balassagyarmaton • Luther utca 8. Eladó jókarban le­vő 18 lóerős Pannó­nia oldal kocsival. Ugyanott 125 cm8-es Danúvja Csepel. Sal­gótarján. Forgács-te. lep 65. Laubergcr Glosa m ár k á j ú z o n g o ra sürgősen eladó. £?* deklődni: Balassa* gyarmat, Rákóczi u. 66. Balassagyarmaton házrész, 2 utcai szó* ba. konyha, spájz, zárt üvegveranda be­költözhetően eladó. Érdeklődni: Óváros- tér 16. Házaspárnak búto­rozott szoba kiadó. Vállalat részére al­kalmas Cím: 22-94-es telefonon Papír és Irodaszer Nagykereskedelmi V. 27-e« számú l era ka la Salgóbánya, év vég! leltárt tart 1968. TT7. 30-tól október 8-'’g. mely idő alatt az áru- kiadás szünetel. Elcserélem vásári é- ri 2 szobás lakásom távfűtésesre. Úttörők u. 11. I. 1 Figyelem! Szőlőoit- ványok és lugasevűi- teménvek kifogásta­lan rolnőséaben. *?a- rancíálisan. őszi v/á*.. Másra kaohatók Valisko I ászJó a tjT*. Sár. m stAM*»'Pn 77r, Szemfelszedőgéoek automatatűvel állan­dóan kaphatók. Rész­letfizetés, jótállás. Németh. Győr. Rá­kóczi u. 2. Eladó igényesnek Páncéltőkés, angol mechanika? zongora. Salgótarján, telefon 14-82. Eladó jó karban le­vő Skoda Oktávia Su­per. Salgótarján, te­lefon 12-61. Sándor. Sick«, márvány es grá­nit. piramis és modern emléke1: nagy választék­ban készen kan- hatók Deák Jó­zsef márvány és gránit sir körző­mében Salgótsr Ján. Néohadsere.7 út 3 Telefon • 18-5* Oi kórház melleit NÖGRÁD — 1968. szeptember 21., szombat

Next

/
Oldalképek
Tartalom