Nógrád, 1968. szeptember (24. évfolyam, 205-229. szám)

1968-09-01 / 205. szám

V1LÄ0 PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK I NÖQRÄD AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS. A MEGYCI TANÁCS LAPJA XXIV. ÉVF., 205. SZÁM ARA: 1 FORINT 1968. SZEPTEMBER 1., VASÁRNAP Péter János külügyminiszter Elnöksége, a Hazafias Nép- a VDK nemzeti ünnepe alkal- front Országos Tanácsa és a mából táviratban üdvözölte Magyar Béketanács ugyan­Nguyen Duy Trinh-t, a VDK csak táviratban üdvözölte külügyminiszterét. A SZOT VDK-belj testvérszervezetét. Tudósítás Csehszlovákiából Tanácskozik a Központi Bizottság Aláírásgyűjtés — szerényebb keretek között Frantisek Hamouz Moszkvába utazik Brno belterületéről kivonják a csapatokat PRAGA (MTI) A csehszlovák rádió közlé­se szerint szombaton Prágá­ban megkezdte tanácskozását a CSKP Központi Bizottsá­ga. A nagy érdeklődéssel várt ülésszak munkájáról még nincs részletes jelentés, valószínűleg a tanácskozás ma is folytatódik. A rádióban ismertetett közlemény csak arról tájékoztat, hogy a plé­numon megvitatják az or­szág jelenlegi helyzetét, va­lamint a Központi Bizottság összetételét az e héten meg­tartott szlovák pártkongresz- szus eredményeivel összefüg­gésben. A rövid közlemény­ből messzemenő következteté­seket még korai lenne levon­ni, mindenesetre annyi már most is megállapítható, hogy (Folytatás a 2. oldalon.) Húzott síküvegből a tervezettnél 16,6 százalékkal készült több az első félévben a Salgótar­jáni Síküveggyárban. A túlteljesítést a Zagyva I. kemence felújítására fordított idő lerö­vidítése és a Zagyva II. termelésének kedvező alakulása tette lehetővé. Még így sem tud­ják kielégíteni a belföldi igényeket, jelentős exportra szorulunk. Mérséklése céljából az idei eredeti 7 millió 522 ezer négyzetméter síküveg helyett az év végéig 8 millió 400 ezer négyzetmetert ad a gyár a belföldi ellátás megjavítására. Képünkön: készül a táblaüveg Átadás szeptember 3-án Kevés remény a tanhuta korai ii&emhe helyezésére Az öblösüveggyári rekonst­rukció egyik fontos objek­tumának, a hatos hutának és feldolgozó csarnokának szep­tember 3-ra kitűzték a mű­szaki átadását. A létesítmény­ben két kádkemence, valamint a feldolgozó részlegek gépei, berendezései kaptak helyet. Létesültek itt öltözők, fürdők is. Sajnos az üzem energia- ellátását még mindig csupán ideiglenes megoldás biztosít­ja, mert részben műszaki Szeptember építési hónap a mezőgazdaságban Megközelíthetik a százmillió forint felhasználását Termelőszövetkezeteinkben az idén több mint százmillió forint értékű beruházási igény jelentkezett az év elején. A kö­zös gazdaságok a korábbi évek­kel ellentétben ez évben jelen­tősebben növelték a beruházó-. sok iránti igényüket. Az új gaz­dasági mechanizmusra való át­térés kezdetben fékezte a mű­szaki előkészítések ütemét, a gazdasági döntéseket, ami érez­teti a hatását most is. Gondot okoz az is, hogy az építési ka­pacitás nem mindenütt ele­gendő a kivitelezéshez. A mezőgazdasági beruházá­sok féléves felmérésekor ki­derült, hogy jócskán akad még tennivaló az éves terv­feladat maradéktalan teljesí­tése érdekében. Több helyen sürgős segítségre szorul a műszaki előkészítés, megol­dásra várnak az anyagellátási gondok is. Éppen a tervfel­adatok teljesítése' érdekében határozta el a MEZÖBER, a megyei tanács mezőgazdasági és élelmezésügyi osztálya, va­lamint a megyei termelőszö­vetkezeti építési vállalkozá­sok, hogy szeptemberben épí­tési hónapot kezdeményeznek- A termelőszövetkezeti építé­si vállalkozások napokban le­zajlott tanácskozásán a vál­lalkozások vezetői vállalták, hogy szeptemberben 26 mező- gazdasági építkezést fejeznek be, s több jelentősebb létesít­ményt hoznak olyan műszaki készültségi fokra, hogy az építkezésre kedvezőtlen időjá­rás beállta után is teljes ka­pacitással dolgozhassanak. Az építési hónap során a szabad szombatokon és vasárnapokon is teljes műszakot tartanak, hogy a Tanácsköztársaság megalakulásának 50. évfordu­lójára tett vállalásukat és a szeptember havi célkitűzésü­ket teljesítsék. Az építési hqnap feladatai­ból a termelőszövetkezeti há­zi építő szervezetek is jelen­tős mértékben kiveszik a ré­szüket. A megye két termelő­szövetkezeti területi szövetsé­génél megrendezett tanácsko­záson az építő brigádok veze­tői úgy nyilatkoztak, hogy minden erőt a beruházások befejezése érdekében koncent­rálnak ezekben a hetekben. Minden építőbrigád konkrét vállalást tett, hogy szeptem­berben milyen beruházást akar befejezni- Az építési hónap vállalásait figyelembe véve, szeptember­ben jelentős előrehaladás ér­hető el a mezőgazdasági épít­kezések területén. Ha mind a szervezés,, mind az anyagellá­tás zökkenőmentes lesz, — s októberben az időjárás is en­gedi — ez évben megközelítő­en százmillió forintot használ­nak fel építkezésekre. okokból, részben létszámhiány' miatt, a kivitelező ÉVM Nóg- rád megyei Építőipari Válla­lat nem készült el a kábel- csatornákkal. Ugyancsak szeptember 3-án kerül sor a TMK-üzem eme­letráépítésének műszaki át­vételére. Az így nyert új he­lyiségek több részét már bir­tokba is vették. A részhatár­időkhöz képest valamelyest késett a légtechnikai berende­zések és a felvonó szerelése, de már ezzel is végezték. Ezért az átadásnak, a műhe­lyek, irodák, öltözők, fürdők szeptemberi teljes és végleges üzembe helyezésének semmi akadálya. Sajnos nem mondható el ugyanez a tanhuta építéséről- Mint arról korábban írtunk, a tanhuta és a hozzá tartozó berendezések, létesítmények szerződés szerinti átadási ha­táridejét szeptember 30-ra tűzték ki. Az építők és az Öb­lösüveggyár között megkötött szocialista szerződésben az építők vállalták, hogy az ob­jektum kivitelezését szeptem­ber 15-re befejezik. Korábban tájékoztattuk olvasóinkat ar­ról is, hogy a beruházó azért tulajdonít nagy fontosságot a tanhutának, mert a szakmun­káshiány fokozatos leküzdését ettől várja. Mintegy kilencven üvegfúvó kiképzését kívánja megkezdeni szeptemberben. Az idén megújuló szervezett üvegfúvó-képzésnek érdekes­sége, hogy a szakmunkás-je­löltek a száj és tüdő igénybe­vétele nélkül, gumilabdával ellátott fúvócsövekkel tanul­ják az öblösüveg előállítását. A jelek szerint azonban a tanhuta szeptemberben alig­ha helyezhető üzembe- Az igazsághoz tartozik, hogy a ki­vitelezés határideje meglehe­tősen rövid volt. Műszaki ne-' hézségeket okozott az alapozás is. Kezdetben létszámhiány is akadályozta a munkát, de a lemaradást végül is az súlyos­bította, hogy a lakatosszer­kezeteket készítő és szerelő Mezőkovácsházi Gépjavító Ál­lomás — dunaújvárosi profil- vas-hiány miatt — igen sokat késik. Nem érkezett meg időben a csapadékvíz el­vezetésére szolgáló cső sem. Előbbi az ajtó- és ablakkere­tek elhelyezését, s a körülbe­lül egy hónapot igénylő úye- gézési munkát, utóbbi a tető végleges szigetelését hátrál­tatja. Ezért — annak ellené­re, hogy az utóbbi hetekben, a rekonstrukción másutt nél­külözhető minden munkaerőt ide összpontosítottak —, ke­vés remény van arra, hogy a tanhutát szeptemberben üzembe helyezhetik- Szeren­csére, ez az oktatás megkez­dését nem gátolja, a tanulók az első időkben elméleti is­mereteket sajátítanak el. A létszámhiány, illetve a tanhuta elmaradása miatti kényszerű létszám-összponto­sítás alaposan visszavetette az exportraktár építését. A léte­sítmény átadási határideje jövő év márciusában jár le. Jelenlegi műszaki készültségi foka alig 10—15 százalékos. A hetek óta elnéptelenedett építkezésen talán a jövő hé­ten — remélik az építésveze­tőségen — ismét folytatód­hat a szerkezetépítés. Sajnos* közelednek azok a hónapok, amikor mind kevesebb függ az emberek, gépek teljesítő- képességétől és egyre több az Magyar államférfiak távirata a VDK vezetőihez Kádár János, a Magyar Szó- Központi Bizottsága elnökének, cialista Munkáspárt Központi a Vietnami Demokratikus Köz- Bizottságának első titkára, Lo- társaság elnökének, Pham Van sonczi Pál, a Magyar Népköz- Dong elvtársnak, a Vietnami társaság Elnöki Tanácsának el- Demokratikus Köztársaság nöke, Fock Jenő, a Magyar For- miniszterelnökének, Truong radalmi Munkás-Paraszt Kor. Chinh elvtársnak, a Vietnami mány elnöke üdvözlő táviratot Demokratikus Köztársaság küldött Ho Si Minh elvtársnak, nemzetgyűlése állandó bizott- a Vietnami Dolgozók Pártja sága elnökének Hanoiba. „Kedves elvtársak! A Vietnami Demokratikus Köztár­saság kikiáltásának 23. évfordulóján a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kor. mány és az egész magyar nép nevében szívből jövő, testvé­ri üdvözletünket küldjük Önöknek és a hazája szabadságáért, az emberi haladás ügyéért küzdő hős vietnami népnek. A felszabadulás óta a vietnami nép a Vietnami Dolgo­zók Pártja vezetésével kiemelkedő eredményeket ért el a szocializmus építésében és évek óta sikeresen védelmezi ha­zája függetlenségét, szocialista vívmányait az amerikai ag- resszorok barbár támadásaival szemben. A magyar nép — internacionalista érzelmeitől vezettetve — erejéhez mérten a jövőben is megad minden segítséget és támogatást harcoló vietnami testvéreinek. Szilárd meggyőződésünk, hogy igazsá­gos harcuk győzedelmeskedni fog!’’ — hangzik többek közt a távirat. Ul tdnewre Holnap felhangzik az első csengetés. Vége a vakáció­nak. Az iskolák benépesül­nek, a nyári pihenés után nagyobb kedvvel és szívvel lépnek tanulók és pedagógu­sok az új tanévbe. Az 1968/69-es oktatási év az iskolareform hatékonyabb vég­rehajtásának éve lesz. Fél év­tized telt 'el a törvény meg­jelenése óta, ez időszak ta­pasztalatai megkönnyítik a jövő tennivalóinak körvona­lazását. Az új dokumentu­mokkal való ismerkedés ideje veget ért, az oktató-nevelő te­vékenység tökéletesítésén a sor. Természetesen, a jövő ered­ményei az eddigi munkához való tudatos viszonyban gyö­kereznek, s tulajdonképpen ezután sem várunk pedagó­gusainktól többet, mint hogy dolgukat az eddigiekre épít­ve még több odaadással vé­gezzék.” Köszöntjük az új tanévet, a pedagógusokat, az ifjúsági vezetőket, a diákokat, a szü­lőket. Köszöntjük új neve­lőinket is, akik művelődésügyi szerveink okos gondoskodása révén tevékenységükkel se­gítik a tanulmányi eredmé­nyek kedvezőbb alakulását a szeptemberre kicsinosított is­kolákban. Talán nem ünneprontás, ha — egyében kívül — néhány szót ejtünk arról is, ami az új tanévben szintén elsőran­gú feladat lesz alsó- és kö­zépfokú intézményeinkben. Mindenekelőtt a hátrányos helyzetű tanulókkal, s lénye­gében e problémakörön be­lül, a fizikai dolgozók tehet­séges gyermekeivel való fo­kozottabb foglalkozást említ­jük. Jelentőségében rendkí­vüli horderejű tanulóifjúsá­gunknak a szocialista hazajfi- ságra, s a proletár internacio­nalizmusra való nevelése is, amely nemcsak a művelődés­ügyi irányelvekkel esik egy­be, de egyúttal össztársadal­mi cél. Segítséget nyújt e munkához a Honvédelmi is­meretek című új tantárgy is, s talán nem felesleges ismé­telten felhívni a figyelmet, hogy az új tanévhez kapcso­lódik a magyar munkásmoz­galom két jelentős dátuma. Még az idén ünnepeljük a KMP megalakulásának 50. évfordulóját, tavasszal pedig a Tanácsköztársaság kikiáltá­sának félszázéves jubileumát. Kárpáti Sándor a KISZ KB tagja úttörővezetőkhöz szóló cikkében külön szól — ezzel összefüggésben — „A forra­dalom lángjai” úttörő-, s „A forradalmi nemzedékek” KISZ-próba nevelési lehető­ségeiről, azok pedagógiai ki­aknázásáról. A legfőbb cél, persze, isko­láinkban a tanulás. Idén is érvényes a KISZ kongresszu­sának jelszava: a szocializ­mus teljes felépítése az ifjú­ság ügye és hazafias köteles­sége. A tanulóifjúságnak te­hát a tanulás hazafias köte­lesség. Nem mellékes a szülői ház hatása sem. A közvetlen és legerősebb példa az ő maga­tartásuk, egy-egy gyerek ki­csit a család tükre. Ez év­ben az iskola fokozottan szá­mit a szülői ház, a szülői társadalom segítségére, amely a pedagógusok szakmai fel- készültségén s munkájukkal, hivatásukkal való teljes ér­zelmi azonosuláson túl a ne­velés pótolhatatlan kelléke. Mindent egybevetve: a sze­mélyi és tárgyi feltételek megteremtődtek az elmélyült iskolai munkához. A szeptem­beri csengetés eredményes­nek ígérkező tanév kezdete. Tóth Elemér

Next

/
Oldalképek
Tartalom