Nógrád, 1968. augusztus (24. évfolyam, 179-204. szám)

1968-08-01 / 179. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! A tárgyalóasztalnál AZ MSZMP NOGRÁD V. í G Y H BIZOTTSÁGA ÉS A MEGY Él TANÁCS UPJA XXIV. ÉVF., 179. SZÁM ARA: 70 FILLÉR 1968. AUGUSZTUS 1., CSÜTÖRTÖK A KMP tiszteletére Elbizakodottság nélkül Műszaki tanácskozás az EVM Nógrád megyei Építőipari Vállalatnál Termelési értekezlet előtti műszaki tanácskozást tartot­tak július 31-én az ÉVM Nóg- rád megyei Építőipari Válla­latnál. Botka Milliós, a válla­lat főmérnöke az építők első félévi eredményeiről számolt be. Elmondotta, hogy az 1968 első félévére tervezett terme­lést a vállalat dolgozói 11,3 százalékkal túlszárnyalták, a tavalyihoz képest is javult a gazdálkodás eredményessége. Az év első felében ötven­kilenc létesítményt adtak át rendeltetésének. gyelmeztetett arra, hogy az el- kent például a villanyszere­ső félévi eredmények itt-ott lök, vízvezeték-szerelők átlagos elbizakodottságot keltettek, havi keresete. Rámutattak arra, hogy erre a jelenleginél látványosabb Feltűnő a kcresetcsökke- eredmények sem jogosítaná- nés a segédmunkásoknál, nak fel. Azonkívül a harma­dik negyedév tennivalói meg- amely a tervezett havi ezer- lehetősen nehéz feladat elé kétszázharminc forinttal szem­állítják az építőket. A* vállalat ben az ezeregyszáz forintot által kivitelezett lakások át- sem éri el. Az építésvezetősé- adására általában a második geket felszólították, hogy az félévben kerül sor. A megépí- átlagbérekben mutatkozó ki- tendő lakásokból százhúszon- rívó aránytalanságokon sürgő- kilenc a harmadik, százhar- sen változtassanak, minchét a negyedik negyedév­re jut. Az építésvezetőségek- A vállalat első félévi nyere­nek mindent el kell követni- ségességét nagymértékben elő­ebből negyvenhatot úgy, hogy ük, hogy ezt a célt ne csak mozdította, hogy ebben az idő­a beruházó minőségi hiányért elérjék, de a lehető legkeve- szakban igen nagyszámú léte­nem emelt kifogást. Emelke- sebb lakás átadása maradjon sítményt adott át. Ahhoz dett, bár nem a kívánt mér­tékben, a munka termelé­kenysége: a bérszínvonal 2,7 százalékos emelkedésével szemben csupán 1,9 százalék­kal. Nem vitás, hogy a vállalat Idei eredményes tevékenysé­gében nagy része van a mun- különösen ami a ZIM Salgó kaversenynek, melyet a Kom decemberre. Nagy fontosságot tulajdo­nítanak a folyamatban le­vő ipari beruházások program szerinti kivitele­zésének. azonban, hogy az árbevétel folyamatossága ez után sem szenvedjen csorbát, jó előké­szítéssel, s a termelő erők ésszerű felhasználásával meg kell vetni a jövő évi nyereség ágyát is. Erre nyújt módot egyebek között az Arany Já­nos utcai lakásépítés jelenlegi tarjáni Gyára üzemi csamo- tempójának megőrzése, aSal- munisták Magyarországi Párt- kának befejezését, valamint gótarjáni Kohászati Üzemek ja megalakulásának ötvenedik az Öblösüveggyár tanhutájá- Dexion-üzemének, az ötvözet­évfordulójára indítottak. A nak September 15-re vállalt gyári beruházás, Salgótarján- vetélkedésben több, mint ezer átadását illeti. , ban a Rákóczi és Malinovsz­munlsás vett részt, s ez hu- A beszámolóban, majd a vi- kij úti, valamint a Szécsény szonhat százalékkal több, mint tában is szóba került, hogy községben létesülő lakások, a amennyien 1967-ben a mun- egyik-másik építésvezetőség, salgótarjáni második számú kaversenybe bekapcsolódtak, főépítésvezetőség bérgazdálko- üzletház, a balassagyarmati A tavalyi hatvanhárommal dása nem volt megfelelő. En- iskola és más objektumok ki­szem ben az idén hetvenhárom nek a következménye, hogy vitelezésének előkészített és brigád küzd a szocialista cím míg egyes szakipari dolgozók jól megszervezett megkezdé- elnyeréséért. átlagfizetése jóval túlszárnyal- se, és a megvalósítás reális A főmérnök beszámolója, de ta a tervezettet, a tavalyihoz alapokon nyugvó maximális később több felszólaló is fi- és a tervezetthez képest csők- gyorsasága. Országos színvonalon! A nógrádi juhtenyésztésről tanácskoztak Nőtincsen Országos tanácskozásnak be- tenyésztési Tudományos Kuta- illő megbeszélést rendezett tóintézet igazgatóhelyettese, tegnap a nőtincsi „Néphadse- aki a juhfejés és a juhtej fel­reg Termelőszövetkezetben a dolgozásának csehszlovákiai Palóctáj Termelőszövetkezeti tapasztalatairól számolt be a Területi Szövetség, a megyei tanácskozás résztvevőinek, tanács mezőgazdasági és élei- a felkért hozzászólók kö- mezesugyi osztálya es az Ag- zött Horváth Demeter, a me- rartudomanyi Egyesület. A gye; Állattenyésztési Felügye- lendkivul erdekes megbeszé- lőség igazgatója a juhtenyész- lesen többek kozott megjelent tés jövedelmezőségét, gazdasá- ulS!i41 ' ozsef- ® megyei part- gosságát fejtegette, majd nagy bizottság mezogazdasagi ősz- tetszést aratott Kovács Antal, tályvezetője, képviseltették magukat az értékesítő válla­latok, tsz-vezetők, juh tenyész­tő elméleti és gyakorlati szak­emberek; Kiss József megnyitó vita­indítójában hangsúlyozta, hogy a tanácskozás célja, tisz­tázni a juhtenyésztéssel kap­csolatos vitás kérdéseket, ki­alakítani az egységes szemléle­tet és a fejlesztési irányvona­lat. A Mezőgazdasági és Élelme­zésügyi Minisztérium képvi­seletében Munkácsi László, a Termelésfejlesztési Főosztály munkatársa mondott tájékoz­tatót a juhtenyésztés helyze­téről, és fejlesztési lehetősé­geiről. Hangoztatta, hogy Nóg- rádban jelentős eredményeket értek el a termelőszövetkeze­tek a juhtenyésztésben, ami el­sősorban köszönhető a terme­lés alapját képező jó tenyész­tői munkának. Megalapozott, tervszerű tenyésztői munká­val sikerült a termelés szem­pontjából leggazdaságosabb egyedeket kitenyészteni és munkába állítani. Dr. Mihálka Tibor, az Ál­lattenyésztési Kutatóintézet tudományos osztályvezetője a juh tartási technológiájának, a legújabb kutatási eredmények alkalmazásának módszereit is­mertette. A tanácskozáson előadást tartott még dr. Mar­tin Mikus, a trencsényi Juh­a Gyapjú és Textilnyersanyag- forgalmi Vállalat igazgatójá­nak, Czakó Bálintnak, a Tej­ipari Tröszt munkatársának, s dr. Banke Antal, az Adatfor­galmi és Húsipari Tröszt ke­reskedelmi igazgatójának hoz­zászólása. A hozzászólásokban vitatták a termelőszövetkezetek juh- tenyésztési feladatainak meg­oldási lehetőségeit, a juhász szakmunkás-utánpótlás gond­jait. A tanácskozáson elhang­zott hozzászólásokra, a vitára visszatérünk. Cierna (Agcsernyő), Csehszlovákia: A CSKP KB Elnökségének és az SZKP Politikai Bi­zottságának küldöttsége partközi tárgyalásokat másik oldalán a csehszlovák delegáció tagjai folytat. Az asztal bal oldalán a szovjet, a (Telefoto —MTI Külföldi Képszolgálat) Folytatták a szovjet-— csehszlovák tárgy ül ásó kát MOSZKVA Mint a TASZSZ jelenti, Ágcsernyőn szerdán folyta­tódtak a tárgyalások az SZKP KB Politikai Bizottsá­ga és a Csehszlovák Kommu­nista Párt Központi Bizott­ságának Elnöksége között. A tanácskozást őszinte elvtársi légkör jellemezte. VH, Szófia Barátkozás a kos Vietnam tiataljaívai Hangulatosan, énekkel kez­dődött szerdán az afrikai kül­döttek és a szocialista országok fiataljainak találkozója. A szovjet lányok a Katyusát énekelték, amelyet átvett az egész terem, a bolgár nemzeti klubban. Délelőtt a szófiai Rakovszki utcában, a Technika Házában a Spanyol Kommunista Pártot él­tető jelszavak vezették be azt a találkozót, ahol öt világrész ha­ladó ifjúságának küldötted kö­szöntötték a szabadságukért harcoló spanyol és portugál if­júságot. A kilenc felszólaló kö­zött volt Lukács János, a KISZ Baranya megyei Bizottságának első titkára Is, aki a magyar fiatalok szolidaritásáról biz­tosította a szabadságáért küz­(Folytatás a 2. oldalon) Az idén mintegy 70 ezer forint fejlesztési alappal rendelkezik a héhalmi községi tanács. A költségvetés összege meghaladja a 300 ezer forintot Úgy tervezik, hogy az év folyamán 70 ezer forintot a község további járdásítására fordítanak. Elérik, hogy a falu valameny- nyi utcájában betonból, betonlapból készített járda lesz, s befejezik ezt a munkát. NÖG- RÁD-napot tartottunk Héhalomban. Képes beszámolónk a 4. oldalon Aki a napi híreket, tudósításokat figyelmesen olvassa, észreveheti, hogy a csehszlovákiai belső fejlődés egyik rend­kívül ellentmondásos — és tegyük hozzá: nyugtalanító — mozzanata az a mód, ahogyan egyes ottani sajtóorgánumok visszaélnek a szocialista demokrácia által biztosított szabad­ságjogokkal. A sok közül talán egyetlen példa is világosan szemlélteti, hogy mire gondolunk. Két újság, a Smena és a Mlada Fronta, arra a napra, amelyen a szovjet és a csehszlovák pártközi megbeszélések elkezdődtek, ötperces országos tüntető munka- beszüntetést javasolt Könnyű belátni, hogy egy ilyen indít­vány, amelyet a csehszlovák vezetők visszautasítottak, sok mindent szolgálhat, csak egyet nem: azt, hogy segítse a szov­jet—csehszlovák pártközi tárgyalások kedvező légkörének ki­alakítását. Márpedig nyilvánvaló, hogy egy olyan történelmi pilla­natban, amely mind az ország belső helyzete, mind pedig a többi szocialista országhoz fűződő kapcsolatok szempontjából rendkívül felelősségteljes, legalábbis elvárható lenne, hogy azok, akiknek szava a modern technika jóvoltából egyszerre tíz- és százezrekhez jut el. felmérjék egy-egy ilyen felhívás várható visszhangját, hatását. Semmiképpen sem vezethet jóra az. ha a csehszlovák^ újságok (vagy sok közülük) nem veszik kellőképpen figyelembe a sajtószabadságnak a másik oldalát is: az írástndók, a sajtó felelősségét. Hadd tegyük hozzá, hogy erre a felelősségre nálunk sokan nagyon szomorú történelmi tapasztalat árán ébredtek rá. Mondhatná valaki azt is: tőlünk, Innen a szomszédból nehéz megítélni, hogy egy-egy, hatásában provokatív cseh­szlovákiai sajtóhangot milyen szándék vezérelt. De, ha fel­tételezzük is az indítékok jóhiszeműségét, nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy hatás és következmény soha nem csupán a szándékon múlik. Kivált így van ez a sajtó esetében, ahol a leírt szó — a modern tudományos kutatások tanúsága szerint — szinte annyiféle hatással lehet, ahányan olvassák. Amikor hetekkel ezelőtt napvilágot látott a Kétezer szó című felhí­vás, éppen az egyik csehszlovák vezető, Josef Smrkovsky fi­gyelmeztette ennek, a — véleményünk szerint — ezerkilenc- százötvenhatos ízű iratnak a szerzőit, hogy az emberek sze­mét nem az általános és hangzatos csengésű elvi megfogal­mazások ragadják meg, kétezer vagy akár több ezer szóból sem, hanem — az a néhány, amely „kézzelfogható” dolgokat mond: sztrájkra, tüntetésre, bojkottra agitál, mozgósít. Ko­. rántsem mindegy tehát, hogy a sajó, a rádió, a televízió mi­lyen irányban hangolja — és szervezi — a közvéleményt. A szenvedélyek felkorbácsolása pedig beláthatatlan következ­ményekkel járhat. A sajtószabadság — éppen a fent vázolt felelősség miatt semmiesetre sem jelenthet szabadságot. Emberileg lehet ért­hető — különösen ott, ahol sokáig más volt a gyakorlat — a szókimondás mámora, de társadalmi tényezőként a mámor, a bódulat veszedelmes dolog. Hajlamossá teheti az embert, hogy megfeledkezzék arról az alapvető igazságról, hogy sem a demokrácia, sem az általa biztosított sajtószabadság nem elvont fogalom, hanem társadalmilag, osztályérdekek révén, tartalmát és célját tekintve nagyon is meghatározott dolog. A csehszlovák sajtó egy részében ez a feledékenység odáig fá­jni, hogy egyik-másik lap szerkesztősége tág teret ad az állí­tólag egyéni véleményt képviselő jobboldali, objektíve a szo­cialista társadalmi rend ellen izgató fellépéseknek, de nem talál helyet a szocializmus mellett egyértelműen fellépő cikk­írók véleményének publikálására. Különös, fejtetőre állított sajtószabadság az ilyen! Arról nem is szólva, hogy ha a csehszlovákiai megújhodási folyamat résztvevői komolyan veszik azt, amit emberségről és erkölcsről mondanak, akkor joggal tehetjük fel a kérdést, hogy vajon az e a tisztességes — és tegyük hozzá: bátor — kiállás, ha valaki kényelmesen együtt úszik az árral, vagy pedig az, ha állampolgári és újság­írói felelősségét felismerve vállalja a kockázatot, hogy telje­sítse küldetését akkor is, ha annak nem egyértelmű taps a jutalma. A mi felfogásunk szerint az a szocialista demokrácia, az a szocialista sajtószabadság, ami a dolgozó emberek boldogulá­sát, vagyis — ahogy mondani szoktuk — a szocializmus épí­tését a legjobban szolgálja. Ez természetesen korántsem azt jelenti, hogy nem lehet vita, ellenvélemény. Csupán azokra a termékenyítő eszmecserékre hivatkozunk, amelyek a hazai napi- és hetilapokban, vagy méginkább az elmélyültebb elemzésre, vitára „alkatilag” alkalmasabb, nagyobb terjedel­mű, folyóiratok hasábjain gyakorlatilag napirenden vannak, sokszor „kényesnek” tartott témákról is. Szerintünk a sajtószabadságnak ez a felelős, az ország, az emberek holnapja iránt elkötelezett felfogása a helyes, s miután volt részünk az ellenkező előjelű, vagdalkozo „saj­tószabadságból” is — és láttuk, hogy mire vezetett, érthető, ha aggodalommal fogadjuk, amikor egy baráti, szocialista or­szágban ilyen, „tegnapi” sajtószabadság bontakozik ki

Next

/
Oldalképek
Tartalom