Nógrád, 1968. június (24. évfolyam, 127-152. szám)

1968-06-01 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I SZAMÓCA — EXPORTRA NOGRAD A Z M S Z M P NÓG RÁ D M t G Ytl BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXIV. ÉVF., 127, SZÁM ÁRA: 70 FILLÉR 1968. JÚNIUS 1., SZOMBAT Si, vagy no? Áz olasz szocialisták nagy manővere Telefon jelentés: Itt Rómában senki nem tudná megmondani pontosan, hogy naponta hány sajtó- értekezletet tartanak a pár­tok és politikai vezetők, mennyi az elhangzott nyilat­kozatok száma. A választások után kialakult rendkívül bo­nyolult belpolitikai helyzet ér­tékelését és kibontakozását illetően, — a számtalan kom­bináció között —, a vélemé­nyek egy pontban mégis ta­lálkoznak: az úgynevezett középbal koalíció válságát eg.y vereséget szenvedett párt okozza, amely veresége elle­nére kulcshelyzetbe kerül. Ez a tény tagadhatatlan. A Nen­nt vezette Olasz Szocialista Párt elvesztette választóinak egynegyedét, mintegy másfél millió szavazót, és irányítói most azon munkálkodnak, ho­gyan lehetne mennél több hasznot húzni a vereségből. Itt Olaszországban mindenki megérti: ez nem vágyálom, nagyonis reális és lehetséges. A szocialisták célja az, hogy tekintélyében megrendült pártjuk visszanyerje egyen­súlyát és megmaradt választói előtt bizonyítsa, csak szava­zóinak száma csökkent, politi­kai befolyása és súlya válto­zatlan, a 38 százalékot szer­zett kereszténydemokrata párt nélküle nem tud közép­bal koalíciót összehozni, olyan kormányt alakítani, amely többséggel rendelkezne az új parlamentben. A szocialista párt nagy manőverjének nyi­tánya az volt, hogy egy sző­kébb vezetőségi ülésen a De Martino, Tanassi és Lombar­di által vezetett különféle irányzatok látványosan és hangzatosán leszavazták Ncn- nit, a kormányban való rész­vétel kérdésében, aki ott hely­ben levonta a figyelmeztető következtetést: a szocialisták nélkül fél óráig sem él meg egy tisztán kereszténydemok- ralákból alakult kormány. Itt Rómában minden politikai bennfeni cs érti ezt a nyelvet és tudja, hogy a szocialisták­nak ez a döntése korántsem tekinthető véglegesnek, tipi­kus manőverdöntés ez, amely­ről legközelebb a következő fórum, a Direzione Centrale, a központi vezetőség dönt. S mivel a választásokon első­sorban éppen a szocialista, a párt balszárnya szenvedett vereséget, az ő képviselőik nem kerültek a parlamentbe, elképzelhető, hogy most a jobbszárny lendül támadásba és érvényesíti Nenni akaratát. Természetesen csak abban az esetben, ha a keresztényde­mokraták kiegyenlítik a számlát: megfizetik a szocia­lista vereség árát. Keresztény- demokrata körökben nem is titkolják, hogy hajlandók fi­zetni. csak az a kérdés, meny­nyi* A kormányban való részvé­tel szocialista álláspontja pil­lanatnyilag így hangzik: No. Ha azonban a várhatóan el­húzódó kormányválság alatt — a jelenlegi olasz kormány az alkotmány értelmében jú­nius 5-én lemond — sikerül a kereszténydemokratáknak kie- elégíteniök a szocialisták po­zíció-éhségét. megfelelő szá­mú miniszteri tárcát és funk­ciót biztosítanak számukra az államapparátusban majdnem bizonyosra vehető, hogy el­(Folytatds a 2. oldalon.) Két új főiskola létesül As Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Törvényerejű rendeleteket hozott a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Politikai Főiskolája, továbbá Győrött Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola létesítéséről. A Politikai Főiskolán az oktatás az 1968/69-es tanévben kezdődik. Az Elnöki Tanács Püspöklak és Geresd községet — a községek lakosságának javaslata alapján — Geresdlak néven egyesítette. Az Elnöki Tanács végül egyéb ügyeket tárgyalt. Franciaország Erősödik a sztrájk Pompidou tárgyalásai — Hol volt az elnök ? Csapatmozdulatok A tanácsoknak, az új gaz­dasági mechanizmusban meg­változott módon, a helyi erők kiaknázásával, a lakosság megnövekedőit igényeinek legteljesebb kielégítésével kell dolgozni — állapították meg tegnap Kisterenyén, a járá­si szakszervezeti napon. A munkaértekezletet a Köz- alkalmazottak Szakszerveze­tének járási bizottsága és a salgótarjáni járási tanács vég­rehajtó bizottsága rendezte. A résztvevők, — községi taná­csok vb-elnökei, titkárai, szakszervezeti aktivisták — mintegy kétszázötvenen — a kisterenyei művelődési ott­hon nagytermében tartották a szakszervezeti napot. Ott vol­tak a járási tanács vezetői is. Sípos Lajos, a Közalkalmazot­tal« Szakszervezete Központi Bizottságának tagja tartott tájékoztatót a szakszervezeti feladatokról a kongresszus határozatának tükrében. Kie­melte: — Az ' egységes tanácsi igazgatási szervezet kialakítá­sa, a megnövekedett gazdasá­gi feladatok végrehajtásában biztosítja a felelősséget, ugyanakkor nagyobb lehetősé­get nyújt a tanácselnököknek a tömegkapcsolat javítására. Elmondta, hogy a szakszer­vezet a jövőben többet fog­lalkozik a községi dolgozók gondjaival. Segítséget nyújt alihoz, hogy az államigazga­tási és testületi munkát minél eredményesebben oldják meg. Miután a1 tanácskozás véget ért, munkatársunk Gzene Jó­zseftől, a járási tanács vb elnökhelyettesétől kért véle­ményt, a szakszervezeti mun­kaértekezletről. — Nagy öröm számunkra, hogy megélénkült a szakszer­vezet tevékenysége. Szeret­nénk e fontos szervezettel szorosan együttműködni. Meg­növekedett feladatainkat csak akkor tudjuk eredményesen megoldani, ha dolgozóink egyetértésben, az erők ösz- szefogásával végzik a munkát. Ebben a szakszervezetnek nagy a szerepe. Az ilyen jel­legű tanácskozás mint a mai, jó kezdeményezés. Együtt vannak a községek képviselői, a járási vezetők, megbeszél­hetjük közös dolgainkat, ki­cserélhetjük tapasztalatain-, kát. Véleményem szerint fela­dataink végrehajtásában én­nek nagy a jelentősége. Ezt bizonyítják a tanácskozáson elhangzott vélemények is — fejezte be nyilatkozatát a vb- elnökhelyettes. A munkaértekezlet részt­vevői tiltakoztak az amerikai­ak vietnami agressziója ellen és táviratot továbbítottak az Országos Béketanácshoz. Fela­jánlásokat tettek a vietnami nép támogatására. Olcsó vetőmag o az aszály okozta károk pótlására Az idei rendkívül aszályos jára kiválóan alkalmas rövid tavaszon sok helyen pótolják tenyészidejű hibrid-kukóricá* a vetést az elpusztult, kiszá- ból bőséges készleteik van- radt növények helyén. Bár a. ../lak, és a tarlórépa iránti igé- tavalyihoz képest, idén máj gyeket is-ki tudják elégíteni, eleve 60 000 holddal nagyobb A korábbi , években az üzemek területre rendeltek takarj, elhanyagolták a takarmányká- mány-vetőmagot a gazdasá-\%oszta és a, takarmánykel vé­gok, most további tételeket ‘S^sét, hotóft ezek a növények igényelnek a Vetőmagtérmel- kitűnő őszi takarmányt adnak. tető és Értékesítő Vállalat­tól. A vállalat 28 vidéki ki-', rendeltségéhez százával érkez­nek a megfelelő levelek. Meg­nyugtató, hogy a különféle - mennyiségi és minőségi igé­nyeket általában ki tudják elégíteni. A vállalat központjában az MTI munkatársának elmon­dották, hogy a szemes- és tö- megtakarmánytermesztés cél­A Vetőmagtenneltető és Értékesítő Vállalat kirendelt­ségei előnyben részesítik az aszály okozta károk • pótlásá­val összefüggő expressz meg­rendeléseket. Az ügyvitel ide­jét felére csökkentették és szorosabbra fűzték az együtt­működést a szállító vállala­tokkal is, hogy mielőbb a föl­dekre kerüljön a vetőmag. Pompidou francia minisz­terelnök a kormányátalakítás! tárgyalások keretében csütör­tökön este több politikust fo­gadott a miniszterelnökség épületében, a Matignon-palo- tában. A miniszterelnököt egymás után kereste fel Chaban-Del- mas. a feloszlatott nemzet- gyűlés elnöke, Olivier Gu- ichard, iparügyi miniszter, Roger Frey, a parlamenti kapcsolatokkal megbízott ál- lamminiszter, Jacques Chirac munkaügyi államtitkár, Mi­chel Debré gazdasági és pénz­ügyminiszter, majd Christian Fouchet belügyminiszter. A miniszterelnökségi hiva­tal közölte, hogy a minimális órabért rendeletileg 3 frankra emelik az eddig 2,22 frankról. Ez az intézkedés részét ké­pezte annak a megállapodás- tervezetnek, amely az elmúlt hét végén folytatott tárgyalá­sokon született, s amelyet hiá­nyosságai miatt a dolgozók nem fogadtak el. A hírügynökségek jelentése szerint pénteken reggel vál­tozatlan erővel folytatódott a franciaországi általános sztrájk. A sztrájk egyik következ­ményeként ' egyre nehezebb benzint szerezni. A néhány, még működő párizsi benzin­állomás előtt végtelen autó­sorok várakoznak órákon keresztül, s a vezetők kézzel tolják a kikapcsolt motorú kocsikat a pumpák felé. Ugyanakkor kialakul a ben­zin feketepiaca, ahol a normá­lis 1 frankos ár helyett 3—5 frankért árulják az üzem­anyag literét. BONN Günther Diehl a bonni kor­mány szóvivője péntek délu­táni sajtóértekezleten hivata­losan közölte, hogy De Ga- ullefranda elnök repülőgépe szerdán délután „rövid időre leszállt a Baden-Báden-i re­pülőtéren, és Franciaország nagyköveté erről előre tájé­koztatta Kiesingér kancellárt” — jelenti az AFP. A UPI amerikai hírügynök­ség bonni kormány forrásokra hivatkozva közli, hogy De Gaulle francia elnök szerdán, amikor vidéki birtokára utaz­va, több órára ..eltűnt”, a nyu­gat-németországi Baden-Ba- denben Massu tábornokkal, az NSZK-ban tartózkodó fran­cia csapatok parancsnokával találkozott a legnagyobb ti­tokban. Baden-Badenben van Massu főhadiszállása. A nyugatnémet források szerint a bonni kormányt dip­lomáciai csatornákon tájékoz­tatták az útról, azonban fel­kértéi«. tekintsen el azoktól a formalitásoktól, amelyek nor­mális körülmények között á (Folytatás a 2. oldalon.) Beérett a húsz hold új telepítésű szamóca első termése az érsekvadkerti Magyar-—Cseh­szlovák Barátság Termelőszövetkezetben. A kiváló minőségű exportgyümölcs a dejtárf vasútállomásról indul a külföldi megrendelők piacaira. Képünk a szamóca átvételt és osztályozást mutatja. (Koppány György felv.) sí ár nm um I« I»*»*»; a \ó(;h\d közreműködésével (3. oldal) Eagziban — útlevél (4. oldal) Első az ST. m\ (5. oldal) Szakszervezeti nap Kisterenyén .‘zrWft­Nagyobb lehel a iöinággu**o Ini ja% ítiisái’a SinbcBdságot « görög foazafiaicitcilKi Tiltakozó gyűlés Salgótarjánban A Hazafias Népfront Nóg- rád megyei Bizottsága és Sal­gótarján alkotó értelmiségé­nek kezdeményezésére tegnap, a TIT székhazában tiltakozó gyűlésre került sor a görögor­szági fasiszta diktatúra ellen. A gyűlésen Bobál Gyula, új­ságíró, lapunk munkatársa is­mertette a görögországi ese­ményeket. Az alkotó értelmi­ség gyűlésének résztvevői til­takozó. táviratot fogadtak el, amelyet Görögország igazság­ügy-miniszteréhez továbbítot­tak. A táviratban ezt írják: „A magyar értelmiség és as alkotó művészek felháborodás­sal tiltakoznak a görög dikta­túra minden szellemi alkotó munkát gúzsba kötő rendele­téi, törvényei ellen. Tiltakoz­ónk a görög hazafiak igazság­talan, törvényes ítélet nélküli bebörtönzése ellen. Követelik a nagy görög nemzeti hős, Ma- nolisz Glezosz, és a többi, jogtalanul fogva tartott igazi hazafi szabadon bocsátását. Le a diktatúrával, demokrá­ciát, szabadságot Görögor­szágnak!” — hangzik a távirat. A tegnapi gyűlésen részt vett Sakellaridis Vasilis, a Görögországi Politikai Mene­kültek Központi Bizottságá­nak elnöke, Ipodimatopulosz Sstavros, a Magyarországon élő görög politikai emigránsok anti diktatórikus bizottságának elnöke. A gyűlés után filmvetítésre került sor, majd a megyében, és Salgótarjánban élő alkotó értelmiség képviselői prózában és versben mondták el felszó­lalásaikat. A. gyűlést a salgó­tarjáni zenetanárok műsora zárta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom