Nógrád, 1968. február (24. évfolyam, 26-50. szám)

1968-02-01 / 26. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! h \Á \ i' % MSZMP NÓGRÁD MEGYÉI BIZOTTSÁGA ÉS A MFGY El TANÁCS LAPJA XXIV ÉVF., 26. SZÄM ARA: 70 FILLER 1968. FEBRUAR L, CSÜTÖRTÖK Nincs helye semmilyen elnézésnek! (3. oldal) Interjú Zalatnay Saroltával <4. oldal) Halálos lövöldözés Kisterenyén <6. oldal) Húszéves a lengyel—magyar kulturális egyezmény A Trybuna Ludu szerdai s/.áma megemlékezik a hábo­rú utáni első magyar—lengyel kulturális egyezmény aláírá­sának 20. évfordulójáról. A húsz évvel ezelőtti esemény jelentőségét kidomborítva a lap rámutat: ez volt az első ilyen jellegű nemzetek közöt­ti megáúapodás, amelyet Len­gyelország népi demokratikus kormánya kötött. Természete­sen — írja a lap — a két nép barátsága, kulturális kapcso­lata sokkal régibb keletű. dern magyar irodalom 120 al­kotása jelent meg lengyel fordításban, a lengyel mozik­ban több mint 120 magyar játékfilmet vetítettek a len­gyel színpadokon 24 magyar színdarabot adtak elő, s a len­gyel közönség 260 kitűnő ma­gyar esztrád-művésznek tap­solhatott. Igen erősen fejlődik a két ország tudósainak együttműködése is. Csupán az elmúlt esztendőben több mint ■ 500 lengyel tudós, illetve tu- Az elmúlt húsz esztendő dományos dolgozó járt Ma- alatt a klasszikus és a no- gyarországon. M^SSyopsííjsík a feladatok végrehajtását Szocialista szerződések az ipari beruházások szolgálatában Amióta az ÉVM Nógrád gépgyárral, mint a létesít- megyei Építőipari Vállalat a mény majdani uzemeltetoje- Salgótarjáni Öblösüveggyár re- vei lépett szocialista szerzo- konstrukcióján dolgozik, évről désre. „A szocialista szerző- évre megújítják a szocialista dés célja olvasható a be­szerződet a két vállalat kö- vezetőben — hogy a salgo- ssött. Ennek köszönhető, hogy tarjám uj Banyagepgyar a az építésvezetőség rendre tervezett befejezési hatandó olyan segítséget kap a beruhá- előtt három hónappal kiva­zótól, amelyre azt semmiféle 1° min°ff®ken • nem kötelezi. Az Nógrád megyei jogi szerződés ....................... V iszonzásul az építők messze- építőipari menően figyelembe veszik a P036?.’ gyár kívánságait. A szocialis­ta szerződésen alapuló kap­csolat alapvető célja, hogy a Vállalat kötelezi hogy 1968. szeptem­ber 30-ig a részhatáridők előtt, elkészül a kerítéssel, a terep- rendezéssel és vasútépítéssel. ... . ... . az öttonnás és a 3/15 tonnás daruzott tér, valamint a ve- hetőse0ekhez mértén ha gyianyag-raktár építésével. A előtt készüljenek el úgy, hoöy az átlagosnál szer­közben az üzem folyamatos vezettefc>ben végzi, s a kész termelese se szenvedjen csór- létesítmények minősége is fe- bát. Jo példa a szoros együtt- lülmúlja az átlagot, működés eredményesig ere — ha a rekonstrukció lebonyolí- A beruházó a maga része- tása nem is halad zökkenő- ről hozzájárul például a fel­mentesen —, hogy a termelő- vonulási épület-problémák berendezések, elsősorban a megoldásához, egyes vasszer­kemencék, sorra a jogi szer- kezetek legyártásához. A ki- ződésben előírt határidő előtt vitelezés magas színvonalú te­készültek eL bonyolítása érdekében úgy­A két vállalat 1968. évi nevezett hálótervet készíttet a közös munkáját szabályozó KGMTI-vel, amelynek végre- szerződést is megkötötték már hajtását a kivitelezővel ko- januárban, amely egyebek kö- zösen, és rendszeresen ellenőr­zött kiterjed a VI-os huta és zik. feldolgozó, a TMK emelet-rá- A tervezők, a többi között, építés, a tanhuta, a központi arra tesznek ígéretet, hogy a olajtároló kivitelezésének be- kivitelezés során felmerülő, fejezésére — reméljük a ko- tervezéssel kapcsolatos akadá- rábbinál is nagyobb hatékony- lyokat soron kívül elhárít- sággal. ják. Tekintve, hogy a doku­Megkötötték a szocialista mentációt szakaszosan szol­szerződést a salgótarjáni új gáltatják, szükség esetén úgy- Bányagépgyár építésének se- nevezett ellenőrizetlen terve- gítése érdekében is. A beru- két is a kivitelező rendelke- házást kivitelező ÉVM Nógrád zésére bocsátanak, hogy az megyei Építőipari Vállalat az anyag-megrendeléseket időben Országos Bányagépgyártó Vál- feladhassa, lalattal, mint beruházóval, a Szocialista szerződést köt- KGMTI-vel mint a beruhá- nek a ZIM-rekontsrukció ez zás generál-tervezőjével, va- évi feladatainak megvalósítá- lamint a Salgótarjáni Bánya- sa érdekében is. ICét nagy szövetkezet zarszámadó közgyűlése Gáspár Sándor és Brutyó János a vendégek között Szerdán két nagyhírű sző- fogatos, Burák János takar- zottság titkára, Géczi János, a szövetkezetnek nincs szüksége vetkezetünkbeh tartottak zár- mányos, Baán Lajos pöstyéni megyei tanács vb elnöke és üzemviteli hitelre, számadó közgyűlést: a szé- üzemegységvezető, Babány Já- Schuchmann Zoltán ország- A beszámolót követő vitá- csényi II. Rákóczi Ferenc Tsz- nos tehenész, Horváth János- gyűlési képviselő. Népes kül- ban a szlovák testvérszövet­ben és az érsekvadkerti Ma- né munkacsapat-vezető, Var- döttség képviselte a lévai já- kezet és a csehszlovák párt gyár—Csehszlovák Barátság ga Pál háztáji bizottsági elnök rást és az ipolyszakálasi és nép üdvözletét tolmácsol- Tsz-ben. és Siptai Sándor tehenész Csehszlovák—Magyar Barátság ták a zárszámadó közgyűlé­Szécsényben megjelent és után Gáspár Sándor elvtárs Tsz-t. A járási pártbizottság, Sen részt vett csehszlovák felszólalt Gáspár Sándor, az emelkedett szólásra. a járási tanács, az érsekvad- vendégek. Felszólalt Brutyc MSZMP Politikai Bizottságé- Gáspár elvtárs felszólalása- kefti termelőszövetkezetet János. az MSZMP Központi nak tagja, ott volt: Jakab ban átadta a szécsényi tsz- patronáló Goldberger Textil- Ellenőrző Bizottságának elnö­Sándor, Pothornik József, a tagoknak Kádár János elvtárs művek, a szomszédos tér- jjg, a megye országgyűlési és a Központi Bizottság tag- melőszövetkezetek ugyancsak képviselője is, aki a felsza­Központi Bizottság tagjai, Jedlicska Gyula, a megyei pártbizottság első titkára, Tóth László, a Termelőszövet­kezetek Országos Tanácsának munkatársa, Hankó János, a megyei tanács vb elnökhelyet­jainak forró üdvözletét, majd beszélt az Ipoly szabályozásá­ról, a tsz-tagok nyugdijáról, és hangsúlyozta, hogy a munkás— para 7,t szövetség szilárd. Be te József főagronómus, László állatorvos Berki Mihályné utón Sümegi János válaszolta forintot felmerült kérdésekre. A Vendégek a délutáni órák­ban látogatást tettek a szö­vetkezet benczúrfalvi üzem­egységében és beszélgettek az ünneplő tsz-tagokkal. tese, Nádasdi András, azSZMT j Juhi sz János nyugdíjas, Mik- vezető titkára, Herencsényi József, a Cserhát és Karan cs Hegyvidéki Területi Szövet­ség titkára, Kiss Sándor, a já­rási pártbizottság első titkára és számos meghívott vendég, köztük a szomszédos és ha­sonló profilú szövetkezetek el­nökei. Sümegi János tsz-elnök, or­szággyűlési képviselő a veze­tőség beszámolójában elmond­ta, hogy a szövetkezet záró­mérlegének vagyonoldala 41 millió és teheroldala 26,8 mil­lió forinttal zárult. A brut­tó nyereség a két oldal ö&z- szevetése után 14 millió 242 ezer forint A nyereségből csaknem nyolc és fél millió forintot fordítottak az alkat mazottak munkabérére, a ta­gok részesedésére és fölújá dékára. A különböző alapokon tartalékolt összeg eléri az: ötmillió forintot. Az egy tagra jutó éves jö­vedelem megközelíti a 21 ezeír forintot. A beszámolót követő vitá­ban nagyszámú felszólaló haíi­elküldték képviselőjüket a fordulás előtti évtizedekben termelőszövetkezet évzáró köz- több érsekvadkerti építőipari gyulesere. munkással dolgozott együtt Amint azt Tóth István, a Többek között a párt Köz­közös gazdaság elnöke a ve- ponti Bizottsága és Kádár zetőség beszámolójában el- János elvtárs személyes üd- mondotta: a termelőszövetke- vözletét tolmácsolta Nógrád lián András fogatos, id. Mik- zet az elmúlt évben tovább megye egyik legeredménye- lián János nyugdíjas, dr. Pap erősödött A növénytermesztés sebben gazdálkodó termelőszö. és özvegy és az állattenyésztés árbevé- felszólalása tele meghaladta a 26,5 millió vetkezete tagságának. Régi hagyomány Érsekvad" Különösen eredme kerten, hogy a zárszámadás nyes volt a dohánytermesztés, maffv.ir_„s.„hs7,nvjik barátsági amely a tervezett 3 240 000 fo- agyar csehsz ovak barátság: Zászlódísíbe velődés öltözött mű­nappá szélesedik. A művelő­hozott." fotentós dési °tth™ zsúfolásig megtelt nagytermében jól sikerült mű­sor szórakoztatta most is a szövetkezeti tagokat. A Cseh­szlovák Kultúra Budapesti Igazgatósága neves prágai ven. , . dégművészeket hozott Érsek­Az elmúlt évben Érsekvad- vadkerfre. Jitkn slavickova rint helyett több mint 4 mil­lió forintot összeget fordítottak új, korsze­rű épületekre, gépekre. A ter­melőszövetkezet tiszta vagyo­nú meghaladja a 35,5 millió fo­rintot. otthonban tartotta kerten áttértek a pénzbeli ja- énpkművésznő Ottokár Bret*- zarszamado közgyűlését a me- vanalmazásra. Mintegy 10 mii- .. gye egyik legnagyobb gazdasá- lió 300 ezer forintot fizettek f Knotkova zongoraművésznő, Olga Kozlova opera énekesnő, és Mony Ottó előadóművész az v-rsekvadkerti Magyar— fci készpénzben a szorgalma- Csehszlovák Barátság Tér- san dolgozó szövetkezeti tagök- "oiősziivetkezet. Ebből az al- nak. A munkanorma értéke óól Érsekvadkertre Iá- 60 forint volt. Ez annyit je- szórakoztatták a nenes han­tosai t.t Josef Chabada, a lent, hogy a tagok jövedelme Satósagot. Jól egészítettek ks Csehszlovák Szocialista Köz- 13.2 százalékkal növekedett, műsorukat a helyi zeneiskola társaság budapesti nagykövet- Emellett a jövedelem 15 szá- növésekéi valamint a mű- ségének első titkára és a kö- zalékát nyereségrészesedésként veiődési otthon tánckara. vétség több vezető munkatár- kapták. A jövedelemmel pár- Ezen a napon adták át Er- sa. Részt vett és felszólalt a hu; amosan nőtt a termelőszö- sekvadkerten a míntegv 2.5 termelőszövetkezeti tagok ta- vetkezet álló- és forgóalapja, rnitwőo honiházással énüH ta­nácskozásán Brutyó János, az A biztonságos gazdálkodás ér- karékszővetkezeti irodaházat, MSZMP Központi Ellenőrző dekében csaknem négymillió ^sznresszót és sörözőt Az ava- goztatta bírálatát és javaslia- Bizottságának elnöke. Ott forintot helyeztek tartalékba, */tr,i„ár Károly, a tait. Velenczei János gépcyo- volt a zárszámadó közgyűlésen ez a gyakorlatban annyit je- RZÖVOSZ elnökhelyettese tar- portvezető, Horváth MíhéÜy Szoó Béla, a megyei pártbi - lent, hogy az idén a termelő- tóttá. Termel Űiahb munkaalkalom nőknek a nagy mélységű töldgázkú/t 13} néhány évvel ezelőt t megkez­dett nagymélységű szénhidro­gén-kutatás eredményeképpen a B—2-es fúrási pánton lemé­lyített kút ipari / értékű, nagy kalóriájú, jól ég-fe földgázt ad. A kutat gáz dunántúli rendszert táplálja. — A me«yei nőfaKacsok titkárainak értekezlete Ä Magyar Nők Országos Tanácsának székhazában ja­nuár 30-án és 31-én értekez­leten vettek részt a megyei nő­tanácsok titkárai. Az első na­pon meghallgatták Ortutay Zsuzsának, az Országos Nőta­nácsok titkárának tájékoztató­ját a szülői munkaközösségek eddigi tevékenységének vizsgá­latával kapcsolatos tenniva­lókról. A második napon, szerdán Bartolák Mihály, a SZÖVOSZ elnökhelyettese tartott elő­adást „A SZÖVOSZ helye és szerepe az új gazdasági me­chanizmusban” címmel. Nem lesz hí ány vetőmagvakból Az Országos Magtermeltető és Ellátó Vállalat 28 magtisz­tító telepén már a közelgő ta­vaszra készülnek. A legkoráb­bi vetésű növények magvai- nak tisztítását befejezték és a fémzárolással és a kiszállí­tással is előbbre tartanak, mint az előző években. A ko ­rai borsófélék vetömagvaib<öl már csak 400 vagonnyit kivi­dének el a megrendelő gaz­daságoknak. A hűtőipar, a konzervipar és a SZŐVE FIT ez évi igényeit teljes miérték­ben a vállalat fedezi. A kü­lönböző zöldségmagvak -ból 500 vágói anyit szállítottak ki már­is. TLucemamagból az idén el­ső ízben mennyiségileg és mi- n< jségileg minden igényt ki t udnak elégíteni. Ugyancsak 'bő késztetek állnak rendelke­zésre takarmányborsó, tava­szi bükköny, somkoró, takar­mányrépa, muhar és köles- magból. A termelőszövetkeze­tek a saját igényeikkel együtt a háztáji gazdaságok részére is megrendelhetik a szükséges magvakat. Gazdasági magvak­ból az Országos Magtermelte­tő és Ellátó Vállalat 1967- beti 3620 vagonnyit szállított külföldre. Fejlődik a V áci Kötöttárugyár kazár! telepe Telephelyet létesített ta- videsen ismét egy termet te- nek, szerelőknek is sikerül valy Kazáron a Váci Kötött- lepítenek be gépekkel. A gé- végezniük. Ez azt jelenti, hogy árugyár, a volt bányai műve- pék szállítása már folyik. Rö- még az idén mintegy 160 fő iődési otthonban. A bányász- videsen megérkeznek a köz- foglalkoztatására készülhetnek lakta község asszonyainak el- ponti műtzeiiszek is. akik rö- fel. helyezkedési gondjain segítet- vid idő alatt beállítják a var­tok ezzel. Tavaly júniusban tógépeket, s ezzel 43 újabb hat személy háromhetes tanul- munkahely lesz. mányútja után kezdték meg a A volt nagyterem átala- termelő munkát. Sándor Ottóné, a telep ve­zetője úgy tájékoztatott ben­nünket, hogy a ka zári üzem­rész körülbelül azt adta a múlt évben, amit vártak tő­le. Telepüket százezer mele­gítő (tréningruha) hagyta el. Ebből az utolsó negyedévben már hatvanezret gyártottak. Az anyavállalattól mindig megkapják a mintát és a ki­szabott anyagot. Ezt azután Kazáron varrják össze. A készárut ellenőrzik és műbi­zonylattal szállítják a keres­kedelemnek. Az első negyedéves terv egyébként nagyobb 4800 da­rabbal az elmúlt negyedévi­nél. Látogatásunkkor is egy kítása is folyik, A befejezési nagy gépkocsi árut hoztak határidő az első negyedév vé- mintával együtt, egy újabb ge. Az ütem biztató. Valószí- széria alapanyagát, nű erre az időre az építők- B. I. Ma már 72 embernek — zö­mében nőknek — ad munkát ez az új üzem. Érdekes meg­említeni azt is, hogy időköz­ben viszonylag nem sokan, csak mintegy tízen hagyták ott az üzemet különböző egyé­ni okok miatt. Több olyan volt, aki nem bírta a gépek zúgását. A kazári telepen új fej­lesztési szakasz kezdődött. Rö­Erősödő nemzetközi kapcsolatok Az elmúlt négy évben tovább erősödtek a Hazafias Nép­front és az Országos Béketanács nemzetközi kapcsolatai — bizonyítják a népfront IV. kongresszusát megelőző számve­tés adatai. A statisztikák tanúsága szerint jelenleg 18 or­szág testvérmozgalmához, illetve szervezetéhez fűzik szoro­sabb, vagy lazább szálak a népfrontot, amely 1964 óta ösz- szesen tíz ország delegációit látta vendégül Magyarországon. A kapcsolatok programjában előtérbe került a gyakorlati munkát szolgáló vélemény — és tapasztalatcsere. A Hazafias Népfront képviselői — összesen 52-en — nyolc országot kerestek fel 1964—1968 között. Az Országos Béketanács meghívására a világ minden tá­járól összesen 41 országból látogattak hazánkba a békeszere­tő emberek millióinak képviselői. Ezenkívül 1966-ban, ami­kor Budapesten tanácskozott a Béke-világtanács elnöksége, s a magyar fővárosban tartották a nemzeti békemozgalmak tit­kárainak értekezletét, több mint 60 ország delegátusai ér­keztek Magyarországra,

Next

/
Oldalképek
Tartalom