Nógrád, 1968. január (24. évfolyam, 1-25. szám)

1968-01-12 / 9. szám

1968 január 12.. péntek NÖGRÄD Három megye versenye Salgótarjánban A Nógrád megyei Síszövetség rendezésében Salgótarján­ban és környékén bonyolítják le szombaton és vasárnap az immár hagyományos három megye Béke Kupa csapatbajnok­ságát. Heves, Pest és Nógrád legjobb síelői vetélkednek. A sorsolást pénteken este készítik el, majd szombaton reggel kilenc órakor a salgói vár környékén bonyolítják le az első számot, a sífutást. Vasárnap Salgótarjánban, a Zója ligeti versenypályán ren­dezik meg a műlesiklást és az óriás-műlesiklást. A három megye felnőtt férfi, ifjúsági, valamint felnőtt női csapatokat indít. A korábbi években a Nógrádot képviselő SKSE síelői jól szerepeltek a Béke Kupa csapatbajnokságon, remélhető­leg most, az első fordulóban sem vallanak szégyent. A má­sodik és harmadik fordulót Pest. illetve Heves megyében rendezik meg, ezek alapján alakul ki a végső sorrend. Ben- kő János, az SKSE válogatott kerettag sífutója nem vesz részt a Béke Kupa versenyen, mert a válogatottal csehszlo­vákiai szereplésre utazott. Nagy megtiszteltetés, hogy edző­ként a válogatottat Hegyi István, az SKSE szakvezetője ki­térte el. Százszázalékos teljesítés A’ naptári év végén az is­kolák elkészítették a Kilián Test­nevelési Mozgalom statisztikai je­lentéseit. A varsányi általános Iskola statisztikájában ez olvas­ható: az iskola létszáma 328 fő. A Kilián Testnevelési Mozgalom­ban részt vesz 314, felmentve test­nevelésből 14. A részvétel te­hát, százszázalékos! Scjtuikkert András iskolaigazga­tó szerint a mozgalom helyi le­hetőségeinek * kihasználásával nagymértékben sikerült a testi nevelés célkitűzéseit maradékta- lanabbul megvalósítani. A ta­nulók legalább három sportág­gal ismerkednek meg a felső ta­gozatban. Az alsósok pedig szer­vezetten tanulnak kerékpározni. A befizetett összegből tanulóként három forint az Iskolánál marad, ebből sportfelszereléseket vásárol­nak. Az atlétikai NB I. B. sorsolása Rajt május 25-26-án Az atlétikai NB I. B. küz­delmeit, csakúgy mint tavaly, az idén is Keleti és Nyugati csoportban bonyolítják le. Mint ismeretes Nógrád férfi és női válogatottja a Keleti cso­portban szerepel. A közelmúlt­ban a Magyar Atlétikai Szö­vetségben többek , között elké­szítőitek az NB I. B. idei küz­delmeinek sorsolását is. Az első versenyre május 25—26- án kerül sor. Keleti csoport (férfiak) Május 25—26: Pest—Nógrád —Békés. Bács-Kiskun—Szeged —Heves, TFSE—Szolnok—Bp. Honvéd II. Június 22—23: Szeged—Szol­nok—Békés, Heves—Nógrád — TFSE, Honvéd II.—Bács—Pest. Augusztus 24—25: Pest— Szolnok—Heves, Nógrád— Honvéd II.—Szeged. Békés— Bács—TFSE. Október 12—13: Szolnok— Nógrád—Bács, Szeged—Pest— TFSE, Honvéd II.—Békés— Heves. (nők) Május 25—26: Csongrád— Nógrád—Bp. Építők II.. Sza­bolcs—Bp. Petőfi—Borsod, Bé­kés—Szolnok—Debrecen. Június 22—23: Bp. Petőfi— Szolnok—Bp. Építők II., Bor­sod—Nógrád—Békés, Debre­cen—Szabolcs—Csongrád. Augusztus 24—25: Borsod— Szolnok—Csongrád, Nógrád— Debrecen—Bp. Petőfi, Bp. Épí­tők II.—Szabolcs—Békés. Október 12—13: Szolnok— Nógrád—Szabolcs, Bp. Petőfi— Csongrád—Békés, Debrecen — Bp. Építők II.—Borsod. Pintér István DOkV/MCNTVM - Ve 31. — Mikorra v ár engem Vee- ßenmayer úr? — kérdezte. — Pontosan délben kezd­jük az ebédet! — mondta Haller. — Amikor elkészült, kedvtel­ve nézegette magát néhány másodpercig a tükörben. Az­tán visszament a szobába. — Indulhatunk — mondta Nagy meglepetésére a gép­kocsi nem a Várba, az Űri ut­cába tartott, a német követ­ségre. hanem egy budai vil­lához. — Ez Rekowski konzul úr lakása. — magyarázta Hal­ler. — Az ebédlőben Veesenmayer már várta Szálasát. Régi is­merősként üdvözölte, s jó­val nagyobb udvariasságot ta­núsított, mint Kurt Haller. Két kézzel rázta meg a ke­zét. — örülök, hogy látom Szá- lasi úr! Már azt hittem, hogy nem tudja elfogadni a meghí­vásunkat, Hiszen önnek any- nyi teendője lehet most moz­galma vezetésével! Az inas új vendéget veze­tett be a szobába. Dr. Wil­helm Höttl először Veesenma- yernek. aztán Rekowskinak, majd Szálasinak, s végül Kúr Hallernak nyújtott ke­zet. Rekowski az asztalhoz szó­lította az urakat Szótlanul ettek, mindenki a maga gon­dolataival volt elfoglalva. Végre elfogyott az ebéd. A konzul átvezette a társaságot a dolgozószobájába. Kényelmes dig. ha megbízik Ribentrop- fotelekben heverhettek el az pékban. közli a tervet velük, urak — ki tudja, kié volt ez ha nem. Veesenmayer majd azelőtt? megtudja, hogy ilyen akció — Szálasi úr, azért kíván- 'létezett, ha majd végrehajtot­tam magával még a főhadi- ták. szállásra való indulás előtt találkozni, mert fontos köz­lendőm van — kezdte Vee­senmayer. — A német biro­És Szálasi már látta ma­gát a pompázatos ünnepsé­gen, amint fent a budai Vár csillárok fényében ragyogó dalmi kormánytól rendelkezés nagytermében esküt tesz a érkezett, önt fegyveres né­met védelem alá helyezzük. Szálasi elsápadt. Mindenre számított, csak erre nem. A németek letartóztatják őt? — A birodalmi kormány megbízott annak közlésével — folytatta Veesenmayer —, hogy Magyarország részéről egyedül Szálasi Ferencet te- fékeztek kinti felelős tényezőnek, min- 1 den vonatkozásban... A nyilas vezér arca meg- dicsőülten ragyogott. Mint­ha hájjal kenegették volna. — A kormányzó beleegye­zése. .. — mondta volna a birodalmi megbízott, de Szá­lasi közbevágott: koronára. Körülötte a testőr­ség tagjai, paszományos men­tékben, piros szattyánbőrcsiz- mákban, s a terem tömve van zöldinges, fekete egyenru­hás nyilasokkal. Veesenmayer felállt. Ke­zet nyújtott Szálasinak. A pártvezető azt hitte, el- arról, hogy őt fegyveres védelem alá kell venni. A kormányzó fiának és me­nyének sok dolga akadt ezek­ben a napokban. Amióta az A kormányzó beleegyezé- első rejtjelzett rádióüzenet sét most már lehetetlen lesz megérkezett Faraghótól Moszk- megnyemi. vából, a csendőrvezérezredes Höttl hallgatott. Tudta, mi csaknem mindennap adott lesz a módja a kormányzó jelentést Ifjú Horthy Mik- kézbentartásának. S jóllehet, lós és Horthy Istvánná éj- az elképzelések egyik sarka- szakánként a rejtjelkulcsot latos pontja volt, miként ve-* fejtették, hogy mire a csa- szik majd rá Horthyt, hogy Iád- és államfő reggel fel­beadja a derekát. A Sturm- kel elé tehessék a legújabb bannführer égy szót sem szólt az Unternehmen Mausról. Majd Winkelmann, ha jónak látja, a főhadiszálláson ja­értesüléseket. Faraghó hiába kért eligazí­tást, hogy katonai kérdések­ről tárgyaljon. Nem kapott vasolja: Himmler tanácsolja a felhatalmazást a fegyverszü­Führernek, hogy ezt a meg­oldást válassza. A Führer pe­net megkötésére. Azokban az utasításokban, amelyeket Bu­Lcbdarúqó NB I. A végleges átigazolási lista Az MLSZ-ben elkészült az NB I-be igazolt labdarúgók listája. Kétszáznégy játékos került a 16 NB I-es együttes­be. Ferencváros (19): Balogh (Sz. Építők), Budai (Izzó), Csorba (Volán), Dunai (Cs. Autó), Fehér (Statisztika), Forral (Z. Sportiskola), Hla- vács (KISTEXT), Kapitány (B. Spartacus), Nagy (Karád), Németh (B. Spartacus), Pál (Gumigyár), Pénzes (Budaka­lász), Richter (K. Textil), Si- ba (XV. kér. Vasas), Szalma (PWSC), Tabányi (Középítők), Toldi (Bp. Növényolaj), Végh (K. Lombik), Béres (Bp. Elő­re.) Újpesti Dózsa (23): Bagi (D. Kinizsi), Bánkuti (Salgótar­ján), Bencze (Chinoin), Bod- zsár (KISTEXT), Czirok (Du­na Cipő), Csóka (Szállítók). Fazekas (M. Acél), Figuli (Kisnémed), Harsányi (Izzó). Horváth (B. Spartacus), Jávor (Dunakeszi VSC), Kása (Alsó- göd), Keiner (Tokod), Komá­romi (Bp. Építők), Mogyorósi (D. Vasutas), őri (Vasas), Pallós (Chinoin), Sásdi (Űj- hartyány). Sós (M. Acél), Schmidt (Láng), Schumann (Izzó), Tóth (Perkáta), Ziel­bauer (24. ITSK). Győri ETO (11): Horváth (BVSC), Király (Csepreg). Kovács (Csorna), Magyar (Gy. Mezőgép), Máté (Gy. Öntöde), Pribusz (400. ITSK). Puska (400. ITSK), Schnitzer (Vasas Hubertus), Szekrényes (Nyírtelek), Szórádi (Abda), Zsirai (Bársonyos). Vasas (7): Bakos (Úri), .Bar- la (Vác). Makrai (B. Sparta­cus). Müller (III. kér.), Pintér (Bp. MÁV), Zámbó (Szállí­tók), Menczel (Tatabánya). Tatabánya (11): Arany (Va­sas), Benke (Kócs), Deiner (Újlaki FC), Hernádi (MVSC). Kanyó (Szállítók), Kovács (K, félegyháza), Ladinszki (Tűzol­tó Dózsa), Márkus (K. Dó­zsa), Papp (Tyúkod), Sima (Szállítók), Tambor (Eszter­gom). Bp. Honvéd (11): Vass (KISTEXT), Szabó (KIS­dáról kapott, nem volt sok köszönet. Legfeljebb azt ve­hette ki belőle, hogy Horthy meg van sértve, mert fegy­verszüneti delegációjával csak egy 'vezérezredes tárgyal, ma­gasabb szintű tárgyalópart­nert akart, abban reményked­ve, hogy ott talán több meg­értésre talál. Faraghó azt jelentette, hogy Molotov külügyminiszter fo­gadta őket. Átnyújtotta a szö­vetséges hatalmak által közö­sen elkészített fegyverszüneti szerződés tervezetét. Magyar- ország' köteles visszavonni csapatait az első bécsi döntés előtti határokra, a magyar kor­mánynak és hadvezetőségnek meg kell szakítania minden összeköttetést a németekkel és meg kell üzennie a hábo­rút Németországnak, a szov­jet kormány pedig kötelezett­séget vállal, hogy ehhez se­gítséget nyújt. Faraghó táv­iratának végén azt kérte, hogy végre küldjék el számára a meghatalmazást, a bele­egyező válasszal együtt. To­vább halogatni a dolgot nem lehet. Vagy igen, vagy nem, — dönteni kell. Horthy visszatáviratozta: a meghatalmazást egy őmagy- gyal útnak indította. A szov­jetek kijelentették ha a meg­hatalmazás úgyis útban van, nem kell megvárni, amíg megérkezik. A távirat alapján Faraghó aláírhatja a fegy­verszüneti szerződést. Ez meg is történt. Rádión jelentette a Várba, hogy megtette. Miután ifjú Horthy Mik­lós megfejtette ezt a távira­tot, s átnyújtotta apjának, le­dőlt egy kicsit pihenni. Ala­posan kimerítette az éjszaká­zás. Az utóbbi napokban még az ivásról is megfeledkezett, annyira lekötötték az-állam- ügyek. Még aludt, de nem sokáig. Az inasa ébresztette fel. — Bornemissza Félix úr kí­ván méltóságoddal beszélni! — ébresztette fel az inas. (Folytatjuk) TEXT), Szalui (Traktorgyár). Széphegyi (Traktorgyár), Szu- hányi (Bp. ' Kőolaj), Bús (Bonyhádi, Pápai (Beloian­nisz), Kotász (K. Tűzálló). Bogáti (Sz. Spartacus), Kor- ponai (Fehérgyarmat), Mészá­ros (Helyiipar). Diósgyőr (13): Gajdos (Nyír­egyháza), Harangi (MVSC). Kunfalvi (Papp József SE). Márton (M. AKÖV), Nemes (100. ITSK). Stramszki (100. ITSK), Sverla (Papp József SE). Szabó (100. ITSK), Sze­keres (M. Üveggyár), Szepesi (100. ITSK), Tófalvi (Karikás SE). Veréb (MVSC), Sebe (100. ITSK) Szeged (24): Bor ka (Autó­busz). Boros (Kossuth SE), Dávid (Gyula), Halló® (Kossuh SE), Hódi (Sz. Textil). Jenei (Kiskundorozsma). Kádár (Gyula). Kovács (Kevermes), Kővágó (Maroslele), Magyar (UTC), Merényi (Autóbusz), Nikovicz (Kalocsa), Petrina (O. Kinizsi). Portörő (Sz. Dó­zsa), Rocskár (Tótkomlós), Róth (Sz. Dózsa), Stefanik (Sz. Dózsa), Szalai (S7VSE), Tóth (SZAK), Vörös (S' )E). Zombor (Sz. Textiles). Zsém- beri (Tápé), Székely (Makó), Sebestyén (SZAK). Csepel (9): Ambrózi (Szi­gethalom), Frits (ETI SE). Gulyás (K. Vasas). Micheller (Szigethalom), Nagy F. (KIS- TEXT), Nagy J. (Kinizsi Hú­sos), Nagy J. (Halásztelek), Rottenbiller (Törekvés), So­mogyi (Tököl). Pécs (10): Benkő (MTK) Győrfi F. (Baja), Győrfi L. (Baja), Kindla (Kővágószől- lős), Kollár (P. Volán), Kol- mann (Ikarus), Köve6 (Vasas), Kremmer (Bajai MTE), Máté (Bonyhád), Révész (Izzó). MTK (22): Albeck (Autó­taxi), Fried (Autóbusz). Gu- lácsi (Autótaxi), Hájdú (Au­tóbusz), Hegedűs (K. Húsos), Kaposvári (Láng), Kászonyi (Óbudai Goldberger), Kékesi (Vasas). Kiss (Bp Spartacus), Mezei (Budafok), Papp (K. Goldberger), Pozsonyi (Bp. Helyiipar), Sass (Úttörő), Sár­közi (Egri Dózsa). Simon (III. kér.), Stefán (KISTEXT), Strasszer (Bp. Spartacus), Szántó (Budafok), Szigeti (M. Acél), Szuromi (Tatabánya), Tóth (B. Spartacus), Végvá­ri (Postás). Szombathelyi Haladás (8): Bánki (Sz. Dózsa), Bogáti (Sz. Spartacus), Kiss (János- háza), Mursits (Sz Cipó), Nagy (Vép), Pék (Z. Dózsa), Rátkai (Ferencváros), Sopro­ni (Győri ETO) Salgótarján (10): Balia (S, Kohász), Ferencsik (Kistere­nye), Geiger (S. Kohász), Horváth (Petőfibánya), Hor­váth (Elektromos). Létrái (Kisterenye), Lisztóczki (S. Sportiskola). Puskás (TF), Raáb (S. Ingatlan SC). Tábo­ri (Zp. Építők. Dunaújváros (7): Csörgő (Oroszlány), Kamorás (Vasas), Nagy (D. Papír), Oláh (CVSE), Puzsik (D. AKÖV). Simon (BVSC), Varga (BVSC). Székesfehérvár (6): Fejes (Ű. Dózsa), Frida (MOGÜRT), Deli (Tatabánya). Kovács L. (Vasas), Horváth (Esztergom), Pintér (III. kér). Egyetértés (13): Dévényi (MTK), Farkas Gy. (Vasas), Gór (Pécs), Kunce (Budafok), Laczk i (MTK), Mátrai (Fe­rencváros), Nyári (Petőfi), Pál (Vasas), Perecsi (Ferenc­város), Pradlik (Generátor), Vald (Budai Nagy A. SE), Varga Gy. (MTK), Zsigmond (Pestvidéki VSC). Gépesített anyagmozga­tás<s,-f5v önköltség- csökkentés, Az anyagmozgatás gé­pesítéséhez -— korláto­zott mennyiségben — azonnali szállításra tud­juk biztosítani az alábbi gépeket: Elektromos és Diesel motoros targoncák: 1 tonnás elektromos platós targonca 2 tonnás elektromos platós targonca 1 tonnás emelőlapos szállító targonca 5 tonnás elektromos emelőlapos szállító targonca 2 tonnás BETA 1/A Diesel motoros villás targonca 3050 mm emelési magassággal 3450 n/im emelési magassággal 3600 mm emelési magassággal 59 000 Ft 96 000 Ft 45 000 Ft 290 000 Ft 179 000 Ft 179 000 Ft 180 000 Ft Elektromos és Diesel motoros szállítószalagok: 5 méteres hordozható 18 900 Ft 7,5 méteres hordozható 20 100 Ft ! 0 méteres hordozható 25 100 Ft to méteres vontatható 42 000 Ft 10 méteres dieselmotoros vontatható 71 000 Ft 15 méteres elektromos vontatható 49100 Ft 15 méteres dieselmotoros vontatható 75 700 Ft 15 méteres elektromos vontatható; bordázott 70 500 Ft gumihevederes mindent behordó Ezen túlmenően: DRK—30 tip. rugóskalapács 21 000 Ft Kérjük megrendelésükkel haladéktalanul keressék fel Géposztályunkat. \ megrendeléseket a beérkezés sorrendjében elégít­jük ki. GÉPIPARI TERMELÖESZKÖZ-KERESKEDELMI VÁLLALAT Budapest, V., Vadász u. 31. 312-350 A I* R 6 II I II l> E T É S E K Esztergályos, marós, köszörűs szakmunkásodat azonnali belépéssel felvesz az ÉM. ÜOV. Szerszám és Készü­lékgyára, Pásztó. Bét megegyezés szerint. A Balassagyarma­ti Építő Ktsz azon­nali belépésre fel­vesz építőipari tech­nikusokat. „kik leg­alább 3 évi gyakor­lattal rendelkeznek. Fizetés a szövetke­zet vezetőjével tör­ténő közös megálla­podás alapján. A jelentkezőket kér­jük Balassagyarmat. Zrínyi utca 21. szám alatt személyesen vagy levélben je­lentkezzenek. Az ÉVM. Üveg­ipari Országos Vál- ialat Salgótarjáni Síküveggyára egy _ fiatal 0—5 éves gya­korlattal rendelkező építésmérnököt és egy — gyakorlott 10—15 éves gyakor­lattal rendelkező ko hómérnököt alkal­mazna Jelentkezni lehet a gyár sze­mélyzeti osztályán Ztigvvaoálfatva Bu­dapesti út ' 29. szám alatt. A Beton és V beionipari . . k Váci telepe _ naü belépési. 1 vesz éjjelién mi kakörbe kél i valamint port munkakörbe egy : Munkásszállást üzemi étkezést t tosltunk. Felvt csakis személyes lentkezés esetén, személyzet) oszt vezetői 5nél Sze endre. Dózsa Ivor út 31. szám alatt. Fajtakísérleti Ál­lomás. Apc—r ina- major szerelöl (ut vezetői igazolvánnyal rendelkező traktorost alkalmazna azonnal. Fizeté'- megegyező* szerin* Továbbá kí­sérleti munkákhoz szerződéses dolgozó­kat felveszünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom