Nógrád, 1967. december (23. évfolyam, 284-308. szám)

1967-12-28 / 305. szám

NÖGR A D Tr»«?, december 28,. csütörtök Bűnszövetséget ítélt el a pásztói járásbíróság Mint jelentettük, az ünnepek előtti utolsó munkanapon ítélte el a pásztói járásbíróság Vincze Sándor volt helybeli TÜZÉP-teiep- j vezetőt. A pásztói telepen évről évre jelentős leltártöbblet keletkezett ] — elsősorban abból, hogy a ! szovjet faszállítmányokat a te- j lep köbméterre vette át, s folyó­méterre értékesítette. Vincze Sán­dor különféle ügyviteli trükkök­kel elérte, hogy a többlettel ne terheljék be; azon Ludányi Jó­zsef, Zeke Mátyás és Antal Já­nos árukiadcval osztozott. Ami­kor Vincze rajtavesztett űzelme- Sn, helyébe V. Jánosné került, A többletet ő arra használta, hogy bérként fizesse ki a telep át­építése során. T. Antal ács kis­iparos a többletként jelentkező faanyagból tizenháromezer forint értékben vásárolt, jóllehet tudta, hogy az nem tiszta úton került hozzá. A nyomozás során derült ki, hogy a telepről szintén vá­sárló ifjú Szőke József kőmű­ves kisiparos tizenhétezer forin­tos adócsalást követett e.l. Az ő felbújtására vetemedett Kanyó József hasznosi és Bognár Já­nos pásztói ügyfele arra, hogy r Pénzügyőri vizsgálat során ha­zug vallomást tegyen. Vincze és Pirsai negyvenhétezer forinttal károsították meg a tásadalmi tu­lajdont. a pásztói járásbíróság Vincze Sándort kétévi szabadságvesztés­re, a közügyektől háromévi el­tiltásra és kétezer forint pénz­mellékbüntetésre; ifjú Szőke Jó­zsefet hathónapi szabadságvesz­tésre és háromezer forint bénz- mellékbüntetésre; Ludányi Józse­fet «egyévi szabadságvesztésre és ezer forint pénzmellékbüntetésre; Zeke Mátyást .tízhónapi szabadság- vesztésre és ezer forint pénzmel­lékbüntetésre; Antal Jánost nyolc­hónapi szabadságvesztésre és ezer forint pénzmellékbüntetésre: T. Antalt ezerötszáz forint pénzbün­tetésre ítélte. V. Jánosnét figyel­meztetésben részesítette a bíró­ság. Az elítélteknek — termé­szetesen — az okozott kárt is meg kell téríteniök. Az ítélet — fellebbezések miatt nem jogerős. Amint az a könyvszakértő igen alapos véleményéből kitűnt, az Eger—Salgótarjáni TÜZÉP Válla­latnál tudtak azokról a többletek­ről, amelyek a már említett szál­lítmányokból keletkeztek — hi­szen a többi telepen azokat nem sikkasztották el. Jóllehet Vincze is. V. Jánosné is részesült figyel­meztetésben különféle szabályta­lanságok miatt — nem történt lel­kiismeretes vizsgálat. Szakszervezeti alapszervezetek alakultak nyugdíjas bányászok részére Nógrádban több mint 2800 zaléka marad. Ebből biztosít- nyugdíjas bányász szakszerve- ják a jövőben a különböző zeti tag él. Eddig volt üze- szociális juttatásokat, segé- mük, vagy a lakóhelyükhöz lyeket és a beteglátogatás legközelebb eső üzemi szak- költségeit. Ezenkívül a bá- szervezeti alapszervezetekhez nyászszakszervezeti központ tartoztali. A bányászszakszer- elhalálozás esetén még kü- vezeti központ határozata lön segélyt biztosít, ami nem alapján a jövőben megyénk- terheli az alapszervezet költ- ben kilenc helyen önálló ségvetését. nyugdíjas alapszervezeteket hoznak létre. Ezek az alap- A nyugdíjas alapszerveze- szervezetek önálló jogkörrel tek létrehozása január ele- és költségvetéssel, az üzemi jére befejeződik. Mátranová- ' szakszervezeti bizottságok irá- kon már megválasztották a nyitásával tevékenykednek. vezetőséget is. A többi helyen A nyugdíjas alapszerveze- jelenleg a bizalmiakat és a teltnél a tagdíjbevétel 90 szá- küldötteket választják. Három közlekedési baleset Tegnap reggel a salgótar­jáni Házi Ferenc utcában a 2. számú AKÖV autóbuszá­val egy személygépkocsinak ütközött Oravecz József. Az anyagi kár kétezer forint. Az ünnepek előtti utolsó mun­kanapon Csabák Mihály nagybátonyi lakos személy- gépkocsijával Szalmatercs és Endrefalva között felborult. Csabák és két utasa megsé­rült. A kár tizenötezer fo­rint. Aznap Jermendy Zoltán budapesti lakos személygép­kocsijával figyelmetlen, gon­datlan vezetés következtében egy álló teherautónak ütkö­zött. Sérülései könnyűek; az anyagi kár ötezer forint. Hat va^on drótfonat A Nógrád megyei Vegyes­ipari- és Javító Vállalat zagyvapálfalvi új központi telepén egy hónapja üzemel a drótfonó üzemrész. Ez idő alatt hat vagon készárut ter­meltek az itt dolgozó asszo­nyok. Ebből négy vagonnal már elszállítottak a Miskolci Vas- és Műszaki Nagykeres­kedelmi Vállalatnak. A to­vábbi két vagon árut, a na­pokban indítják útba, ugyan­csak Miskolcra. Napirenden: a járás közbiztonsága A balassagyarmati járási tanács vb év végi utolsó ülé­sén tegnap Balassagyarma­ton több napirendi pontot tárgyalt. Többek között meg­hallgatta Szűcs Ferencnek, a járási rendőrkapitányság ve­zetőjének szóbeli tájékoztató­ját a járás közbiztonságának helyzetéről, majd a pénzügyi osztály vezetőjének javasla­tát tárgyalta meg, amely sze­rint á járási tanács vb pénz­ügyi osztályán belül termelő­szövetkezeti csoportot szer­veznek. Rablótámadás Taron Kiss József ötvenhárom éves hasznosi munkást fize­tési napon, este hét óra táj­ban Taron ismeretlen fiatal­ember támadta meg. Durván bántalmazta a korosabb fér­fit, s erőnek erejével el akar­ta venni tárcáját, amelyben ezerötszáz forint körüli összeg volt Kiss segélykiáltásaira a támadó elmenekült. Noha a Kiss adta személyleírás — érthetően — hiányos volt. a rendőrség mégis igen hamar elfogta, majd előzetes letar­tóztatásba helyezte a tettest: Gimesi Ferenc huszonhat éves tari csillést. Naptár 1967. december 28., csütörtök. Névnap: Kamilla. A Nap kel 7 óra 31 perckor, nyugszik 15 óra 59 perckor A Hold kel 4 óra 30 percko. nyugszik 13 óra 16 perckor, Hűvösebb idő — Folyóba zuhant egy te­herautó Argentínában. Tizen­hat utas meghalt, húszán megsebesültek. — Mátranovákon tegnap fe­jeződött be a nőtanács ren­dezte szabó-varró tanfolyam. Ezen körülbelül harminc as2- szony szerzett hasznos isme­reteket Várható időjárás ma estig: K#- — Ma PáSZtÓn szülői mun­vés felhőzet, néhol hószállingózás, kaközösségek elnökei tanács- várható legmagasabb nappali hő- koznak „„„„ia,.: _lj mérséklet: mínusz kettő és plusz „ zn„ nevelesi Kérdésekről, három fok között. alkalommal a nőtanács meghívására budapesti — ötvenéves a TASZSZ, a Pszichológus tart előadást Szovjet Távirati Iroda. Fél­százados működését érdekes Kétezer önkéntes véradó- kiállítás szemlélteti az intéz- n®^, külön-külön fejezte ki meny moszkvai székhazában. írasoan köszönetét áldozat- Napjainkban a TASZSZ-nak készségéért a megyei Vörös - kilencvennégy államban van kereszt, tudósítója. Útépítés társadalmi munkában — Tejet és kenyeret a leltá­rozás napjaiban is változatla­nul árusítanak az élelmiszer kiskereskedelmi vállalat bolt­jai. — Megyénk második fény­sorompóját holnap helyezik üzembe Mátramindszent és Homokterenye között. A köz­lekedés biztonságát jól szol­gáló berendezés mintegy négyszázezer forintba került. Sok a tojás és a mák, kevés a bab ba­Különös feladatot jelentett előirányzatokat babból, az idén az úgynevezett ve- romfiból és szénából, gyes cikkek felvásárlása, Babból például mintegy mert az időjárás több növény- száz mázsás lemaradással le- félének nem kedvezett. hét számolni, mert a felvá­Túlteljesítés mutatkozik a sárlást a rossz termés és a tojás, élőnyúl, mák és éticsi- három—négy vagonos nehe- ga felvásárlásából, s előre- zen értékesíthető régi készlet láthatólag nem teljesítik az hátráltatta. Ötvea mázsa gomba égi/ év alatt Intenzíven bekapcsolódtak négyzetméterenként nyolc ki a sampinyongomba termesz- logrammos termést, a Pásztó tésébe megyénk fagyasztási és Vidéke Körzeti Fmsz ér­szövetkezetei is. Jelenleg te el. már hét fmsz-ben hasznosít- Megyei összesítésben az ál- ják a korábban használaton talános fogyasztási- és érté- kívüli bánya járatokat, pince- kesítési szövetkezetek az idén két. ötven mázsa , gombát termesz- szívroham következtében A legjobb termésátlagot, tettek és értékesítettek. Nagyoroszi és Horpács kö­zött az év nagy részében jár­hatatlan a földút. A hazánk­— Szécsény fejlesztésének ban ideiglenesen állomásozó perspektíváiról tanácskozott szovjet alakulatok egyikének tegnap a járási tanács-vb. és a környékbeli lakosságnak felajánlása alapján a két köz­— Vanyarcon pedagógusit- ség között társadalmi munká­kást vásároltak. Erre a célra val kívánnak körülbelül két­százezer forintot biztosított a kilométeres itatott makadám tanács. utat építeni. Készkiadásokra eddig félmillió forint áll ren­— Ismét jól vizsgáztunk, delkezésre. Ma az illetékes Hazánkban a háromnapos szervek képviselői helyszíni ünnep alatt 122 közlekedési bejárás során tanácskoznak baleset történt. Nyolc ember arról, mit lehetne tenni életét vesztette, huszonnyol- az építés mielőbbi megkezde- can súlyosan megsebesültek, se érdekében. Megyénkben nem történt em­lítésre méltó baleset. — Nádújfalun tartják az új év első térítésmentes véradó — Munkavedelemre majd- napját. Az akciót január ne- nem kétszázhetvenezer forin- gyedikére szervezte meg a tot költöttek ebben az évben Vöröskereszt. megyénk tsz-ei. A felhasznált összeg körülbelül hetvenezer — A csécsel tsz először a jövő forinttal több a tervezettnél, gazdasági évben termeszt má- ■ kot. Harminc holdra tervé­— Leltározás közben elvég- zett táblájukról a gazdák zik az átárazást is megyénk négyszázötvenezer forintos üzleteiben. így valamennyi tiszta bevételre számítanak, bolt felkészülten nyit január másodikén. — Húszezer forintot megha­ladó kárt okozott a földmű­— Palócföldről szól a nó- vesszővétkezetnek Kurucz Jó­ta címmel ma 17 óra 15 perc- zsefné, volt hényelpusztai kor Nógrád megyei szövetke boltvezető. A pásztói járásbi- zeti népi együttesek és népdal- róság nyolchónapi — három- enekesek műsorát sugározza a évi próbaidőre feltételesen Kossuth adó. felfüggesztett — szabadság­_ vesztésre és ötszáz forint Szátokon holnap köz ■ pénzmellékbüntetésre ítélte, gyűlést tart az MHSZ-szerve­zet. Ez alkalommal alakul _ Svájc}- olasz és némct meg a község loveszklubja. exportra szállítottak hízott , _ . marhát a pataki terme'őszö­A D-vitamin felfedezője, vetkezetből. A 28 jószág ér- Harry Steenbach, a wiscon- tl%e meghaladta a 300 e2er sini egyetem nyugdíjas tanára forintot. hunyt. Lázadás mise után Mem is volt oil a it esendes a karácsony — Csecsén a jövő ér első — hónapjaiban végleg kiköltözik központi majorjából a Ma­dách Imre Tsz. A nyolcéves I közös gazdaság állóeszközei- I nek értéke már meghaladja a 8 millió forintot. Svájcot. Kubát. Franciaországot és a Német Szövetségi Köztársaságot kapcsolta — számtalan hazai beszélgetés mellett — Bozó Béláné. a salgótarjáni 1. számú posta telefonközpontjának kezelője az ünnep éjszakáján — Nápoly legjobb háza címmel forgat filmet Rómá­ban Sophia Loren. A cellulo­idszalag világában ezt a mű­A hírügynökségi Jelentések szín- A dél-afrikai Tuba-Tuba köz- dúst elfojtotta, s a börtönlakók . te a világ minden tájáról közöl- jégben a karácsonyi éjféli mi- cellájukba voltak kénytelenek tői- vel mans a Illmet filmjeként nek „ünnepi fekete krónikát”, séröl hazatérő afrikaiak egy cső- teni az ünnepi estél. Balesetekről, tűzvészekről adnak portjába villám csapott. Hatan hírt. szörnyethaltak, hét másik sze- Az angliai Essex megye rendőr­mélyt pedig sűlyos sérülésekkel ségét karácsony este telefbnhiva­Mexikóban csupán karácsony kórházba szállítottak. sok százaival árasztották el. A estéjén 52 haláleset történt. Ti- telefonálók mind örökbe akarták (.en négyen gyilkosság, a többiek Glasgowban a hároméves lan fogadni a nyolchónapos, szőke pedig baleset- áldozatai lettek. Stewart nem győzte kivárni mig hajú, kék szemű kisfiút, akit Franciaországban hatvanan vesz. a ..jézuska” meghozza karácsonyi egy nyilvános Illemhelyen talál­tették életüket és 4lfi-en „„hősin ajándékát. Éjszaka felkelt ágyá- tak hétfőn, karácsonyi papírba tettek eietuket és 410 en sebest!.- bóli és „^vei semmlt sem Uu csomagolva. A klsiiú édesanyja tek meg a karácsonyi hétvégen [ált a karácsonyfa alatt, az ab- után a rendőrség széles körű nyo- az országutakon. lakban keresgélte az ajándéko- mozást folytat, és egyelőre nem kát. A szerencsétlen kisfiú a har- hajlandó a gyermeket örökbe ad- Egy család nyolc tagja halt meg madik emeleti ablakból kizuhant, ni a jószívű ajánlkozóknak. A ételmérgezésben Bogotától 150 ki- A kórházban azonban kiderült, kisfiú a karácsony estét egy gyer- . , , , hogy mindössze zúzódásokat szén- mekotthonban töltötte játékok lometerre északra karácsonykor. vedett. Édesanyja a kórházi ágy- százaival, amelyeket az ország A jamaicai Kingston egyik gyér nal adta at a kíváncsi gyermek- szinte minden részéből küldtek mekotthonában tűzvész pusztított'. nek aZ aJándékokat- számára. Hat gyermek égett halálra, a töb- Az Ohio állambeli Cincinnati- Fabienne Marcy, párizsi asszony bi 27-et sikerült megmenteni. ban levő börtön lakói a karé- legnagyobb karácsonyi meglene­csony esti misét követő áhita- tése az volt, amikor az éjféli Argentínában a folyóba zuhant tos perceket használták fel arra. miséről szülési fájdalmai miatt egy autóbusz, utasai közül is- fetlázartjauak é* meenr«- kénytelen volt eltávozni és 15 , haljanak kitörni a fegvházból. A perccel később egy kisfiúnak an a vízbefultak. húszán kisebb- helyszínre hívott száz főnyi rend- adott életet a közeli kórház- nagyobb sérüléseket szenvedtek. őrkülönítmény azonban a láza- ban. emlegetik. s elhatározták, hogy a televízióban is bemu­tatják. — Részegre itta magát egy tehén Oslóban, egy gazda la­kodalmán. A sörkedvelő jó­szág váratlan táncprodukció­val szórakoztatta a vendégse­reget — Téli ellátásra száz mázsa mákot és negyven mázsa ba­bot tartalékolt a MÉK­Az IBUSZ—TIT Salgó és Somoskő vársétát indít de­cember 29-én. Részvételi díj: 19.- Ft. NOGRAD. a Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád megyei Bizottsága és a Megyét Tanács lapja. Főszerkesztő! «OTVAB GVtTlA. SzerkeS7tfiség: Salgótartán. Petőfi a. I. Telefon: 22-94. 22-95. 22-9t 22-91. Főszerkesztő: 12-94 Belpolitika! rovat: 14-4(1. Sportrovat: tl-59. Riadta a NOerád megyei Lapkiadó Vállalat. Feleló- kiadó: viDA FŐIT. » vállalat Igazgatója, Kiadóhivatal: Salgótarján. Petfifl o. I. Telefon: 19-29 Teriesztt a Magyal Posta. Előfizethető: a Helyi postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra: 13 forint. Előállítja a Nógrád megyei Nyomdaipari Vállalat, Felelős vezetői PAPP GYÖRGY igazgató. Salgótarján. Petőfi o. L index-szám: 25011

Next

/
Oldalképek
Tartalom