Nógrád, 1967. szeptember (23. évfolyam, 206-231. szám)

1967-09-09 / 213. szám

1967.,' szeptember 9., szombat NOCH A D 5 Ifjúsági labdarúgó-híradó Öt ponttal vezet a Karancslapujtő — Eddig 633 gólt lőttek a csatárok — A forduló válogatottja — A góllövő listán Újházi vezet A megyei labdarúgó-baj­nokság ifjúsági mezőnyében az őszi III. fordulóban két találkozó elmaradt. Az St. Üveggyár—Érsek vadkert ta­lálkozót nem játszották le, mert a vadkertiek autóbusza elromlott, s nem tudtak meg­érkezni Tarjánba. A szövet­ség döntése alapján a mérkő­zést újra játsszák. A Bgy, MÁV—Baglyasalja találkozó is elmaradt. A baglyasiak hat játékossal jelentek meg, s így a mérkőzés két pontját 0:0-as gólaránnyal a MÁV kapta. A forduló nagy meg­lepetését a Forgács szolgál­tatta. A sereghajtó csapat 1:0 arányban nyert a ZIM ellen. A Karancskeszi együttese 10 játékost szerepeltetett azért mert Gombkötő nevű játéko­sának két bélyegző is hiány­zott minősítő könyvéből, s a játékvezető nem engedte ját­szani. A fordulóban egyéb­ként 24 gól esett, ami mérkő­zésenként 4 gólos átlagnak felel meg. Szeneczeit1 (Dejtár) kiállították, két hét eltiltást kapott. Eredmények: Karancslapuj­tő—Palotás 5:2, Bgy. Dózsa— Karancskeszi 2:0. Mátrano-- vák—Szécsóny 5 ;0. Somoskő­újfalu—Romhány 7:0. Szoros­patak—Dejtár 2:0. ZIM—For­gács 0:1. A forduló válogatottja: Go­dó (Forgács)’, Répás (Mútra- novák), Szabó (Szorospatak), Mag (Somoskőújfalu), Mohács (Bgy, Dózsa), Vass (For­gács), Érsekmurányi (Szo­rospatak), Varga (Mátrano- vák), Hadusovszki (Szorospa­tak), Szabó O, (Somoskőújfa­lu), Szabó A. (Somoskőújfalu). Az őszi IV. fordulóban is akadt érdekesség. Szécsény csapata, amely az előző 18 mérkőzésen öszesen 20 gólt rúgott, most egyszer­re 7 góllal terhelte meg a Szorospatak hálóját. Vízilab­da-eredmény született a Mát- ranovák—Bgy. MÁV mérkő­zésen. A nováklak 6:5-re nyertek. A fordulóról még annyit, hogy a Szorospatak számozatlan mezben játszott. Eredmények: Mátrano vák —Bgy, MÁV 6:5, Szécsény— Szorospatak 7:3, Dejtár—Ka­rancslapujtő 2:4, Palotás— ZIM 0:1, Forgáee—Bgy. Dó­zsa 2:3, Karancskeszi—St. Üveggyár 4;0, Érsekvadkert. —Somoskőújfalu 2:0, Rom­hány—Baglyasalja 1:1. A fordulóban negyvenegy gól esett, mérkőzésenként 5,1 az átlag. Érdekességként em­lítjük, hogy az eddigi mérkő­zéseken 128 találkozó győze­lemmel, s 46 döntetlennel fe­jeződött be. A 19. fordulóval bezáróan 633 gól esett a mér­kőzéseken. A forduló válogatottja: Márton (ZIM), Bélán (Ka­rancskeszi), Váradi (Baglyas­alja), Suth (Érsekvadkert), Rozgonyi (Karancslapujtő), Pribeli (Bgy, MÁV), Csatlós (Szécsény), Baranyai (Bgv, Dózsa), La vaj (Karancslapuj­tő), Józsa (Mátranovák), Fo- garasi (Szécsény). A válogatottak közül Csat­lós és Lavaj 4—4 gólt lőtt, A sportszerűaégi verseny állása: Karancslapujtő, Mót- ranovák 190, Palotás 185, Bgy, MÁV 180, Bgy. Dózsa, Karancskeszi, Romhány 170, Érsekvadkert 160, St. ZIM, Dejtár 150, Szorospatak 145, St. Üveggyár 140, Szécsény 135, Baglyasalja 130, Somoskő­újfalu, Forgács 80 pont. A góllttvő listán Djházi (Szorospatak) vezet 24 góllal. A további sorrend: Lantos (Karancslapújtő) és Huttyán (Bgy. MÁV) 20—20. Mátyás (Bgy MÁV) lit Osgyáni (Ka­rancslapújtő) 18, Marsinszki (Mátranovák) 16, Balogh (ZIM) és Érsekmurányi (Szo­rospatak) 15—15 gól. A bajnokság állása 1. K.-lapujtő а, Bgy MÁV S. É.-vadkcrt 4. Bgy. Dózsa 5. Sz.-patak б. St, ZIM T, K.-keszi I. M.-novák ». Somoskriújf. 10. Palotás 11. Baglyait 12. St. tlveggy, IS. Dejtár U. Romhány 15. Szécsény 16. Forgács 11 17 19 14 18 10 1» I 1» 9 19 8 19 9 19 I 1» 7 19 1 10 4 9 4 9 5 11 3 11 Z 13 1 14 16:15 34 65:27 99 41:15 33 36:84 23 51I3T 21 34135 31 37:26 31 54)45 30 48;30 18 39)45 17 37)36 I« 26)50 14 33)41 13 31:71 13 3t)»8 10 13 .-»8 9 Közgyűlési tapasztalatok A decemberi # sportkong­resszusra készülve szeptem­ber l-én megkezdődtek Nóg- rádban az egyesületi tisztújí­tó és küldöttválasztó közgyű­lések. A megye 175 sporkö- rében október 8-ig befejeződ­nek az egyben eredményeket felmérő,. újabb célokat kitűző számvetések. A járási kül­döttértekezleteket október 22— 30 között, a megyeit pedig no­vember 18-án rendezik meg, A sportköri közgyűlések közül eddig 16-ot bonyolítot­tak le. Az eltelt több mint e»v hét eddigi tapasztalatait az alábbiakban foglaljuk — tanulságul — össze. Az előkészítő munka meg­felelő volt. A sportpolitika célkitűzéseit világosan látó irányító munkára alkalmas sportkáderek kiválasztásában nagy segítséget nyújtottak a párt és tömegszervezetek. Csak ott hajtottak végre részleges, vagy teljes „vér­átömlesztést”, ahol az 1963- as I. kongreszus óta eltelt időszakban bebizonyosodott, hogy egyes személyek alkal­matlanok a sportvezetőire. Szinte jelképes, hogy Ka- rancskesziben tartották meg az első közgyűlést. Elsőként láttak hozzá a szétzilálódott egyesület „szénájának” rend­betételéhez. Üj bázishoz, a Karancs- völgyi Ktsz-hez került a Hétvégi sportműsor szambát: ASZTALITENISZ NB Il-es féri! mérkóaés a Gárdos-csppQrtbán, Salgótarjáni Kohász—Nyíregyháza Salgótarján. MŰM Intézet. 18 óra. ATLÉTIKA Nógrád megye serdülő pálya- bajnoksága és összetett bajnok­sága. Salgótarján, SÜMS&pálya 15 óra. LABDARÚGÁS Nb n, Közép-csoport: Salgótar­jáni kSE—Sárisáp. Salgótarján Í5.30 v.: Németh. Megyei 1, osztály: St, ZIM — Dejtár. Salgótarján 14 ór». v.: Bácskai. Vasárnao: ASZTALITENISZ NB n-es férfi mérkőzés a Gár- dos-esoportban, Salgótarjánt BTC —Bp. Telefongyár. Salgótarján. Dj gimnázium U óra. ATLÉTIKA, Nógrád megye serdülő pálya- bajnoksága és öassetett bajnok­sága. Salgótarján, SÚMSE pálya 9 óra. LABDARÚGÁS NB I. Salgótarjáni BTC — Uyőrt Vasas ETO, Salgótarján SKSE Stadion, 11 óra v.s Wot­tava. NB I. tartalékbajnokság. Sal­gótarjáni BTC—Győri Vasas ETO, Salgótarján, 9.15, v.i Dombai. NB II. Közép-csoport: Nagybá- tonyl Bányász—EvTK, Nagybá- tony 19 óra, v.: Fehérvári. NB XII. Északközép-cgoport; Mizserfai Bányász—Jáazebrényl Vasas. Kazár 16 óra, v,; Hart­mann. Zp. Építők - IKARUS, Zagy­vapálfaiva 15.3«, v.; Horváth J, Bgy. Dózsa — K. Sörgyár. Ba­lassagyarmat 16.3«. V,: Albis. Megyei első osztály: Szorospa­tak—Mátranovák, v.; Bogon. Ka­rancslapujtő—Szécsény, V.: Vin- eze. Bgy. AKÖV — Palotás, v.; Válóczl. St. üveggyár — Forgács v.: Mohácsi, Somoskőújfalu — Karancskeszi. v.i Simkó. Baglyas­alja—Érsekvadkert, v.: Lévavári, HVCSSE—Romhány, v.: Saár I. Megyei B. osztály:, Keleti-cso­port: Karanosberény — Salgó- bánya. v.: Kakukk. Karanosalja —Rákóezitelep. v.: Antal, Ho- mokterenye—Cered, v.: Séber, Ménkes—Rónabánya, v.: Mákos, Szurdokpüspöki — Mátraverebély, V.: Bővíz, Mátraszőllős—Tar, v.: Balázs P. Nyugati-csoport; Mi- hálygerge—Patak, v.: Madarast L. Ipolytamőo—Nagyoroszi, v,i Pa- bori. Szendehely—Karancsság. v,: Széles. Dtősjenő—Bércéi. v.: Hansell. Nagylóe—Nógrád, v.: Nagy Z. (Az elölállók a pálya- választók, a mérkőzések 16 óra­kor kezdődnek.) RÖPLABDA A megyei női bajnokság. mér­kőzését* Rónabánva—Klsterenye. Salgóbánva—St. Ingatlan, St. Len, díilet—SÚmse (az elöláUók a pá­lyaválasztók. a mérkőzések 18 órakor kezdődnek). sportkör, és a Spartacus ne­vet vette tel. Reméljük — több,' mint névváltozásról van szó. A közgyűlések konkrét' le­folyásával kapcsolatos észre­vételek nagy érdeklődést váltottak kJ a sportolók és a pártoló tagság körében. Elég utalnunk Pásztó, Romhány és Karancskeszi példájára. Az egyesületek életének csaknem minden oldalával foglalkoztak. Elemezték a szervezeti élet erősítésének lehetőségeit, a szakosztályok munkáját, gazdasági helyze­tüket. Előfordult azonban, hogy az elnöki beszámoló „kozmetikázott" volt, vagy elhallgatott bizonyos ténye­ket. Az igen aktív hozzászó­lások során azonban kiderült, hogy nincsenek kényes kér­dések, csak kényes emberek. Különösen a pásztói járásban volt nagy nívókülönbség a beszámolók és hozzászólások között. Gondolunk Itt Ecseg- re és- Ceéceére. Általános ta­nulság, hogy foglalkozzanak többet MTS által 1966-ban kiadott Nevelési irányelvek gyakorlati megvalósításának kérdéseivel, a saját pénzügyi erőforrások kihasználásának lehetőségeivel. Az első tapasz­talatok levonása után, fél­időben (szeptember 20) az MTS Nógrád megyei Tanáé* is foglalkozik majd a sport­köri vezetősége és küldött- választó közgyűlések tanulsá­gaival, hogy a továbbiakban már ne forduljanak elő ti­pikus hiányosságok. — R — rr >.v!'-:víS’rí.: J» rr-? I-A / < "Vj'X1 Áras 6600.- Ft OTP hiteire is!

Next

/
Oldalképek
Tartalom