Nógrád, 1967. szeptember (23. évfolyam, 206-231. szám)

1967-09-01 / 206. szám

«jJMlöíJ i !■ VILÁG PROLETÁRJAI, EGTESÜLTETEK! NŐG AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA. XXIII. ÉVE. 206. SZÁM ARA: 50 FILLER 1967. SZEPTEMBER 1., PÉNTEK l /[a véget ér az arab csúcsértekezlet P l rádió és tv iöv< b heti műsora <4 oldal) SBTC — Bp. Honvéd 1:0 (5 oldal) Az új tanév elé Ismét megkezdődött egy is­kolaév. A diákoknak az egyik szeptember olyannak tűnik, mint a másik, hiszen ismét vége a nyári szabadságnak, ismét tanulniok kell. Valójá­ban ez a szeptember mégis más, mégis új mind nekik, mind szüleiknek és tanáraik­nak, tanítóiknak. Bonyolultabbá vált a neve­lés munkája is, hiszen a diá­kok egy évvel idősebbek let­tek. És megannyi újdonságra le­het számítani az oktatási rendszerben is. A gimnáziu­mokban megkezdődött a re­form-tán tervek és tanköny­vek bevezetésének harma­dik, utolsó előtti szaka­sza ; az idén megindul az úgynevezett emeltszintű szak­munkásképzésre épülő esti szakközépiskolai oktatás, és tovább korszerűsödik a nap­pali szakközépiskola. Nagy hatással lesz az iskolai mun­kára a gazdasági reform is: hiszen lényeges tananyagbeli változásokat hoz — elsősor­ban a közgazdasági szakkö­zépiskolákban, és megnöveli a tanácsok hatáskörét; s kell- e oizonygatni, hogy ez mi­lyen sok lehetőséget nyújt az oktatás és a nevelés színvona­lának emeléséhez. I! változásokból eredő fel­adatok jobb elvégzéséhez az idén tovább javultak az isko­lai munka feltételei. Lényegé­ben megszűnt az évek óta tartó krónikus pedagógus- hiány. Sok új iskola és tan­terem épült, a régebbieknek pedig korszerűsödött a fel­szerelése, s ha csupán kis­mértékben is. de bővült a kollégiumi hálózat, javultak a falusi, tanyai gyerekek ta­nulási körülményei. A tava­lyinál sokkal inkább megvan a lehetőség arra, hogy a ne­velés és az oktatás tényleges műhelyeiben, az iskolákban előbbrelépjenek a reform megvalósításában. Mert a korszerűsítés sikere elsősor­ban a tanintézményeken, a pedagógusokon múlik, hiszen az. új tantervek és tanköny­vek inkább csak a kereteket, a lehetőségeket biztosítják. A nevelőknek kell a részletek­ben is gyakorlattá formálni- ok azokat az alapelveket, amelyeket a reform során cé­lul tűztünk az oktatás és a nevelés elé. Az ő feladatuk, hogy a fiatalok jól felkészül­jenek az életre, beilleszkedje­nek a közösségbe, s megsze­rezzék azt a képességet és készséget, hogy önmagukat és környezetüket állandóan for­málják, s megszeressék a rendszeres munkát, majdan pedig hivatásukat. E munkát azonban csak a szülők és az ifjúsági szerve­zetek hatékony segítségével lehet elvégezni. De a szülők és a pedagógusok közti kapcso­latok ma még gyakran for­málisak, az együttműködés az esetek többségében csupán a szülői értekezletekre és a rossz tanuló, rossz magatar­tásé gyerekek anyjának vagy apjának az iskolába hívására korlátozódik. Ha nincs külö­nösebb baj, általában nem keresik egymást a szülők és a pedagógusok, pedig a csa­ládi és az iskolai nevelés összhangjának megteremtése állandó kapcsolatokat igényel­ne. A pedagógusok és a szülők közti együttműködés éppoly bonyolult, kényes és törékeny, mint általában minden embe­ri kapcsolat. Ezeket a kötelé­keket természetüknél fogva nehéz, szinte lehetetlen ren­deletekkel szabályozni. Az előírásoknak megfelelően láto­gathatja a pedagógus a csalá­dokat, tarthat a szülői érte­kezleteken előadásokat az ott­hon és az iskola kapcsolatá­ról. — de mindezek aligha eredményeznek bármit is, ha hiányzik az, amit semmiféle utasítás nem pótolhat: az a szándék, hogy valóban köze­lebb kerüljön egymáshoz az iskola és a szülői ház. De mindez vonatkozik a szülőkre is. Ha nem segítő­társnak tekintik a pedagógu­sokat, hanem csupán nevelés­sel és oktatással foglalkozó állami alkalmazottaknak, akiktől hivatásuk keretein be­lül számon lehet kérni az előírtakat, akkor kapcsola­tuk ridegebb lesz, s ennek következtében az egész ne- velőrriunka — hatástalanabb. Az iskolai munkához nyugodt légkörre van szükség, hiszen a pedagógusok is érzékenyen reagálnak az őket ért hatá­sokra, ők is kizökkennek munkájuk ritmusából az elég­telen emberi — sőt, ebben az esetben munkatársi! — kap­csolatok miatt. S megfordít­va, ők is szárnyakat kaphat­nak, ha tevékenységüket jó­indulatúan ítélik meg, s part­nerüktől, — a szülőktől! — segítséget kaphatnak a fia­talok formálásához. Az utóbbi években az út­törőmozgalom és a KISZ is mind több segítséget nyújt a neveléshez. A kevésbé formá­lis, valóban tartalmas moz­galmi jellegű tevékenységgel pedagógiailag értékes hozzá- iárulást adnak a szocialista iskola kialakításához. Az if­júsági mozgalmak ma már mind jobban elismert, nélkü- lözhetelen segítőtársai a pe­dagógusoknak és a szülőknek, nagy szerepük van abban, hogy tudásban alaposabb, magatartásban és szemlélet­ben pedig komolyabb, felelős­ségteljesebb lesz az ifjúság. Ezekben a napokban csak­nem kétmillió általános és középiskolás, valamint szak­munkástanuló kezdi meg ta­nulmányait. Ennyi gyerekkel, fiatallal kell foglalkozniok a pedagógusoknak. Elengedhe­tetlenül fontos tehát, hogy az oktatás és a nevelés kérdései­vel még odaadóbban törődje­nek az állami és a társadal­mi szervek is. Járuljanak hozzá mind sokoldalúbban az iskolák fejlesztéséhez, az ok­tatási reform sikeréhez, s mindenekelőtt a nyugodt, kapkodás nélküli oktatói—ne­velői tevékenység megterem­téséhez, Hiszen a tét óriási: ifjúságunk) jövője Tóth László ÍTj típusú gazdasági társulások A gazdaságirányítás űj rend­szerében az állami vállalatok, szövetkezetek között az együtt­működés új jogi formáiként egyesülések és közös vállala­tok alakulnak. Az e társulá­sokat érintő rendelkezések he­lyes értelmezése és az egysé­ges gyakorlat kialakítása ér­dekében közleményt adott ki a pénzügyminisztérium más illetékes szervekkel egyetér­tésben. Az egyesülés — fejti ki a közlemény — a szocialista gazdálkodó szervezeteknek ál­talában önkéntes társulása közös gazdasági érdekeik elő­mozdítására, tevékenységük összehangolására. Célját a tár­sasági szerződésben kell meg­határozni. A résztvevők jogi önállóságát az egyesülés nem korlátozza, gazdasági tevé­kenységükben azonban a szerződésben vállalt kötele­zettségeiknek megfelelően kell eljárniok. Az egyesülés munkáját a részt vevő szervek, vállalatok vezetői vagy azok megbízottai például igazgatótanácsot al­kotva irányítják. A közlemény a közös válla­latokról szólva megállapítja, hogy ezek szocialista gazdál­kodó szervek társulásai kor­látolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság formá­jában. A részvénytársaságról és a korlátolt felelősségű tár­saságról a felszabadulás előtt alkotott jogszabályok ma is hatályban vannak, helyettük azonban új, korszerű szabá­lyozás készül. Ä Minisztertanács ülése TőPTéRfterreíctek előkéséül élbe» — A gazdasági és pénzügyi ellenőrzés rendjéről — A jövő évi népgazdasági terv főbb célkitűzései — Jelentés az időszerű mezőgazdasági munkákról A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtökön ülést tar­tott. A mezőgazdasági és élelmezésügyi és az igazságügyminiszter előterjesztette a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről, va­lamint a földtulajdon és a földhasználat továbbfejlesztéséről szóló törvények terve­zetét. Ezeket a kormány június 22-i ülésén mór megtárgyalta, majd az országgyűlés állandó bizottságainak javaslatait és észre­vételeit figyelembe véve az előterjesztők több vonatkozásban módosították. A kor­mány a két törvény tervezetét megvitatta, elfogadta, s úgy határozott, hogy az ország- gyűlés elé terjeszti. A pénzügyminiszter benyújtotta a gazda­sági és pénzügyi ellenőrzés rendjének sza­bályozásáról szóló törvényerejű rendelet tervezetét. A Minisztertanács úgy határo­zott, hogy a tervezetet a Népköztársaság Elnöki Tanácsa elé terjeszti. Az Országos Tervhivatal elnökének elő­terjesztése alapján a kormány megvitatta és elfogadta az 1968. évi népgazdasági tervki­dolgozásának alapjául szolgáló főbb célki­tűzéseket és irányelveket. A pénzügyminiszter és a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter javaslatai alap­ján a kormány határozatot és rendeletet hozott a mezőgazdasági üzemek jövedelem­szabályozási rendszeréről, továbbá a föld­adóról, valamint a mezőgazdasági termelő- szövetkezetek jövedelemadójáról. ^ mezőgazdasági és élelmezésügyi minisz­ter jelentést tett a nyári mezőgazdasági munkák végrehajtásáról és az őszi mun­káira való felkészülésről. A kormány a je- ler test tudomásul vette. Elismerését és kö­szönetét fejezte ki a mezőgazdasági üze­mek, a felvásárló vállalatok dolgozóinak és mi ndazoknak, akik odaadó munkájukkal el­ér ék, illetve előmozdították, hogy a búza holdankénti átlagtermése meghaladta a 14 mázsát, s bár a vetésterület a felszabadulás előttihez képest kereken 1 millió holddal kevesebb, ez a termés újig fedezi a lakos­sá % teljes ellátását. A kormány kötelezte az illetékes minisztereket és az országos hatás­körű szervek vezetőit, hogy az őszi mun­kák sikeres elvégzéséhez szükséges intéz­kedéseket tegyék meg. Felkéri a mezögas- dóiság és valamennyi érintett vállalat, in­tézmény és szervezet dolgozóit: tegyenek meg mindent a kapásnövények, a szőlő és a gyümölcs eredményes betakarításáért és feldolgozásáért, s az őszi munkák gondos elvégzésével biztositsák a jövő évi megfe­lelő termés feltételeit. A Minisztertanács az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökének előterjeszté­sé alapján módosította a bizottság szerve­déről és működéséről szóló, 1962-ben kia­dott határozatát. A kormány ezután egyéb ügyeket alt. tár­Eredményesebb KISZ-munka Intézkedési terv a fiatalok javaslatai nyomán A Kommunista Ifjúsági Szövetség VII. kongresszusa előtt megyénk ifjúkommunis­tái is a megyei küldöttérte­kezleten tanácskoztak arról — miként lehetne eredménye­sebbé tenni az ifjúsági szer­vezet munkáját. A megyei küldöttértekezleten elhangzott javaslatok nyo­mán, a KISZ Nógrád megyei Bizottsága termelési és szer­vezési osztálya nemrégiben intézkedési tervet készített. A tervet a végrehajtó bizottság változtatás nélkül elfogadta. A javasolt intézkedések kö­zött első helyen szerepel a ,.4000 fiatalt a mezőgazdaság­ba” elnevezésű akció, mely­nek célja, hogy 1972-ig négy­ezer fiatal vállaljon munkát a termelőszövetkezetekben. A terv szerint a járási taná­csok és a KISZ járási bizott­ságai ez év decemberéig — gondos felmérés alapján — közös intézkedési tervet ké­szítenek, az időközben felsza­baduló munkahelyek fiatalok­kal történő betöltéséről. A vidékről Salgótarján nagyüzemeibe bejáró fiatalok helyzetét ugyancsak a kül­döttértekezleten elhangzott ja­vaslatok alapján kezdte vizs­gálni az évek második feléljen a KISZ Salgótarjáni városi Bizottsága. A vizsgálat nyo­mán lehetőség nyílik arra, hogy az ingázó fiatalokkal az eddigieknél hatékonyabban tudjanak foglalkozni az üze­mi, városi alapszervezetek. Miután a KISZ-vezetők gyakori cseréje nagymérték­ben hátráltatja az ifjúsági szervezet munkáját, a kül­döttértekezleten hangsúlyozot­tan került szóba a vezetőkép­zés leghatékonyabb módjának, a helyszíni segítségnyújtás­nak a gyakorlása. A bizott­ságok a jövőben gyakrabban keressék fel az alapszerveze­teket — szól az intézkedési terv idevonatkozó része. Tovább kell fokozni az együttműködést a KlSZ-szer- vezetek és munkásőrparancs- nokságok között. E hasznos és fontos kapcsolat kiszélesítése érdekében a KISZ-vezetők kérni fogják — a munkásőr- parancsnokok mindenütt te­gyék lehetővé részvételüket a foglalkozásokon. Ugyanakkor továbbra is célul tűzi ki az intézkedési terv annak az el­képzelésnek érvényrejuttatá- sát, amely szerint az Ifjú Gárda legrátermettebb tagjait a munkásőr-utánpótlásnál ve­gyék számításba. Az említetteken kívül a terv még számos feladatot jelölt meg az ifjúsági munka hatékonyabbá tétele érdeké­ben. A Salgótarjáni Ingatlankezelő Vállalat eredményeire! és a jövő feladatairól A lakosság szolgálata A Salgótarjáni Ingatlanke­zelő Vállalat kitízött felada­tának megfelelőéi elsősorban a bérlemények kezelésével, az évszaktól függően a távfűtés üzembentartásával és építő­ipari tevékenységgel foglalko­zik. Jelenleg a r legyeszékhe- lyen, Nagybátonyban és a környező bányaié lepeken ösz- 6zesen 6475 dara! bérleményt kezelnek. A laki érékből és ingatlanközvetítés >öl befolyt pénzösszeg eddig több mint hárommillió forint. Ipari te­vékenységük során távfűtés és melegvíz szolgáltatásból több mint 12 millió forintos tervü­ket túlteljesítették. Építőipari tevékenységük é "tőke több mint hárommillió i forint. A vállalat hái kezelési te­vékenysége a meglevő hiá­nyosságok ellené -e viszonylag jónak mondható. Az elmúlt évekhez viszonyítva csökken­tek a közüzemi díjak, mind a kéményseprési, mind a köz- tisztasági szolgái tatások díjai. A vállalat közüzemi díjként csaknem 1 millió 500 ezer fo­rintot fizetett ki; legtöbbet a Vízműveknek, több mint fél­millió forintot. A házkezelési munka során a megbízottak azonban nem mindig érvénye­sítik a vállalat Célkitűzéseit, s így egyes bérleményekkel kapcsolatosan v .ták, gondok keletkeznek. Ezejc gyakran ar­ra vezethetők vissza, hogy a házkezelőség a bérlőkkel szemben nem mindig találta el a megfelelő hangnemet. A hiányosságok megszüntetésé­re átszervezést hajtottak vég­re, amelynek során a házke- zelőséget és a javító részle­get egyesítették. A vállalat vezetőségében végrehajtott személyi változ­tatások már eddig is javu­lást eredményeztek. Ennek következtében a tervteljesítés és a közüzemi díj, a távfűté­si üzem elszámolási rendje stabilizálódott. A lakosság részéről egy időben felvetet­ték, hogy a panaszokat nem intézik el kellő időben. Ennek az volt az oka, .hogy egyes te­rületeknek hetekig nem volt megfelelő ügyintézője. Ezt a gondot azonban már megol­dották, s a vezetők gondos­kodtak kellő számú ügyintéző beállításáról. A jövőbeni eredményesebb munka érdekében a javítási munkáknál — a népgazdasági érdeknek megfelelően — nö­velik a bontási anyagok fel­használását. Fokozottabb m törekszenek a felvetett, tx je­lentett hibák határidő szerin­ti kijavítására. A jövőben rendszeres lakógyűléseken is keresik a kapcsolatot a lakók­kal, Hogy minél széleset •, körben szerezzenek tudorra' t az igényekről, gondokról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom