Nógrád, 1967. augusztus (23. évfolyam, 179-205. szám)

1967-08-01 / 179. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! NÖGRÄD AZ MSZMP NOGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A.M'ÉGYII TANÁCS LÁP-JA: ' XXIII. ÉVF. 179. SZÁM ARA: 50 FILLÉR 1967. AUGUSZTUS 1. KEDD 0 Központi Statisztikai Hivatal Hógrád megyei igazgatóságának jelentése a megye I. félévi eredményeiről Ipari termeiés Az elmúlt fél évben me­gyénk szocialista iparának nettó termelése összességében — a Nógrádi Szénbányák ada­tai nélkül — 6,5 százalékkal meghaladta a tavalyi első fél­év termelési szintjét. Érték­ben (az előző év azonos idő­szakához viszonyított közel 10 százalékos mennyiségi csök­kenés ellenére) részben a szén egységárváltozás hatásá­ra, a Nógrádi Szénbányák teljes termelési értéke is 4,4 százalékkal nagyobb a tava­lyinál. zájáruit a koncentráció ja­vulása. A félév alatt átadott építmények száma mintegy 15, a generálköltségvetési összeg mintegy 60 százalék­kal volt több mint egy éve. Az időszak végére a kivite­lezés alatt álló építmények száma és generálköltségvetési összege is csökkent. Az álla­mi építőipar ezévi építési­szerelési munkáit június 30- ig már közel 95 százalékban lekötötték fő- és alvállalko­vekedése kos. pedig 16,4 százalé­A lakossági bevétel fel­használási tendenciája meg­változott. A szolgáltatásokra kifizetett összeg 7 százalék­kal (4 millió forinttal) emel­kedett. Fél év alatt megyénk­ben 17 millió forintot fizet­tek be az OTP-hez gépkocsi - vásárlásra. Szaporodott a bel- és külföldi idegenforga­lomban résztvevők száma, és az egyes utakra befizetett összeg is. Részben emiatt, az OTP betétállománya a ta­valy első félévi 56 millió fo- ronittal szemben az idén csu­pán 36 millió forinttal nőtt, júniusban pedig — feltehe­A minisztériumi ipar- zói szerződéssel, vállalatok és fontosabb ipar­telepek közül különösen a Az elmúlt fél vében átad- ^ ZIM Salgótarjáni Gyáregysé- ták többek között az új me- töen a nyaralások miatt fe es 3 Síküveggyár terme- gyei kórház főépületét, a pász- 6 millió forinttal csökkent, iesnovekedese jelentős. (Több .-• , , mint 30 százalék). A Bánya- t0‘. rendelőlntézetet> a salgo- A személyi és áruvásárlá- gépgyártó Vállalat teljes tér- tariáni 16 tantermes általá- si hitelfolyósítás növekedése melése ugyanakkor közel 11 nos iskolát, valamint az új következtében a kereskedelmi százalékkal kevesebb, mint gimnázium tornatermét az forSalom 7>8 százalékkal na­te8yeieVaVzel Stv '^ fSévé- ÉMÁSZ irodaházát. Az át- gyobb volt’ mint egy éve A nek termelési szintjét a Sál- adott 'Pari létesítmények kö- legnagyobb arányu- 10>6 sza* gótarjáni Acélárugyár sem. A ZÜ1 említésre méltó az Öblös- zalékos a vegyesiparcikk-for- tanácsi ipar termelése 14,3, a üveggyár központi feldolgo- galom növekedése. A félév szövetkezeti ipar pedig 1,3 z° üzeme. százalékkal haladta azt meg. A . . , ,. & A tanácsi beruházások al­A megye szocialista ipa- falában • kellő ütemben foly- rának termelésnövekedését nak- Az értékhatár feletti mintegy 2,5 százalékkal több iPari beruházások közül munkáslétszám foglalkoztató- ugyanakkor komoly lemara­dás van a ZIM salgótarjáni rekonstrukciójánál. sával érte el. A szénbányá­szat adatai nélkül a munkás - létszám növekedése 9,3 szá­zalékos, ami azt jelenti, hogy megyei szinten az ipar egy foglalkoztatottra jutó terme­lése közel 3 százalékkal ala­csonyabb, mint tavaly. A lét­nál növekedett egyforma két hettel későbbén kez­Mezögazdaság A mezőgazdaság legfonto­sabb nyári munkája — a ga­bonabetakarítás az idén mint­folyamán centrifugából és gáztűzhelyből kétszer, vil­lanytűzhelyből másfélszer annyit adott el a kereskede­lem, mint az előző év első félévében. Másfélszeresére nőtt a személygépkocsik vá­sárlása is. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÖGRÄD MEGYEI IGAZGATÓSAGA Százhúszezer köbméter mmmm m w* s - ■ m * •-íi! 4% " - • U • •/ - -.s> % <£?.- • t. miV ■ l‘,y ‘ ■' ' ’' . ‘ ‘ ~ • •' •• • » v - * ív T.'; . y.< j?WSíí?Í^Í^,'<■ ■ .X :><•> V. - v : , Jv­I1ÉÍéÍÉÉÉ& s Szövetkezeteinknek az új gazdasági mechanizmusban nagy lehetőségük nyílik a külön­féle melléküzemágak, kisegítő üzemágak meghonosítására. A kishartyáni Egyesült Erő Tsz­ilen például jelentős mellékjövedelmet biztosít a sóderbányászat. A szövetkezet zagy­va púi fal vi bányájából naponta 1200 köbméter anyagot hordanak el a Bányagépgyár alapozó munkálataihoz. A különböző szervektől százhúszezer köbméterre van az idén megrendelése a tsz-nek (Koppány György felvétele) mértékben, sőt egyes helye­ken nem érte el az előző évi szintet. Ott a termelékeny­ségi mutatók jobbak, mint dődött mint tavaly és így a kedvező időjárás, valamint a gépesítettség javulása el­lenére a július 15-ig elvég­tavaly. Lényegesen romlott zet‘ m™kaA lényegesen keve­viszont a termelékenység a sebb volt. Az erőgépeket zöm­Bányagépgyártó Vállalatnál, ™el a gabonabehordásra ál lították, és ez gátolja a tar­lóhántás és a többi munkák elvégzését is. A megye álla­mi gazdaságaiban a szarvas- marha és a sertésállomány, a termelőszövetkezetekben pe­dig a sertésállomány lénye­gesen kevesebb, mint 1966 I. félévének végén. A termelő- szövetkezetek sertésállomá­nyának több mint 20 százalé­kos csökkenése a hizlalásnál is érezteti hatását. A hízóba állított sertések száma há­romnegyedrésze, az értékesí­tett állatok darabszáma és súlya pedig csupán fele az állami építőipar teljes előző év L félévinek. termelése 4,4 százalék­az Öblösüveggyárnál, vala­mint a tanácsi vállalatok kö­zül a Textilipari Vállalatnál. Az utóbbinál az egy foglal­koztatottra jutó termelés kö­zel 20 százalékkal volt ke­vesebb, mint egy évvel ko­rábban. A szövetkezeti ipar termelékenysége is mintegy 10 százalékkal rosszabb, mint 1966 I. félévében volt. Építőipar, beruházás Az saját kai nagyobb volt mint egy évvel ezelőtt, annak ellenére, hogy a munkáslétszám az állami építőipari vállalatnál 3,6, a tanácsi építőipari vál­lalatnál 5,7 százalékkal volt kevesebb. Az építőipar ter­melékenysége több mint 6 százalékkal nőtt. A jó ered­ményhez nyilvánvalóan hoz­Az életkörülmények alakulása A lakosság készpénzbevétele 1967 I. félévében mintegy 11 százalékkal (82 millió fo­rinttal) volt több, mint egy éve. A bérből és fizetésből élők részére kifizetett ösz- szeg növekedése 10,1, a pa­rasztság pénzbevételének nö­4 japán külügyminiszter Fock Jenőnél Fock Jenő, a Miniszterta- neszter és Szigeti Károly, ha- nács elnöke hétfőn az Ország- zánk tokiói nagykövete, házban fogadta Miki Takeo japán külügyminisztert, aki A barátságos légkörben le- Yagi Masao nagykövet, Kita- zajlott beszélgetésen Fock Je- hara Mideo, a japán külügy- nő és Miki Takeo eszmecse- minisztérium európai és óce- rét folytatott a nemzetközi ániai hivatalának igazgatója, helyzetről, a két ország kö- és Tsurumi Kiyohiko, a kül- zötti kapcsolatokról, főleg a ügyminisztérium gazdasági hi- gazdasági és a kulturális kap- vatalának igazgatója társasé- csolatok továbbfejlesztésének gában kereste fel a kormány lehetőségeiről. A japán kül- elnökét. A találkozón jelen ügyminiszter hétfőn elutazott volt Péter János külügymi- hazánkból. November elején vita a kollektív szerződésekről Mint ismeretes, 1968. janu- szeptember közepéig próba ár 1-én életbe lép az új mun- kollektív szerződést készíte- ka törvénykönyve. A dolgo- nek. Ezeket a vállalatokat zók munka- és életkörülmé- előre megismertetik a várha- nyeit érintő konkrét intézke- tó jogszabályokkal. Próba désekről mindenütt a helyi kollektív szerződést készít a adottságoknak megfelelő kol- Ganz-Mávag, a Villamosszi- lektív szerződéseket készite- getelő Műanyaggyár, a Chi- nek. Ezekben az okmányok- nőin, a Magyar Gyapjúfonő ban a vállalatok igazgatói és és Szövőgyár, a Tatabányai szakszervezeti szervei részle- Szénbányászati Vállalat és a tesen meghatározzák a mun- Csemege Élelmiszer Kereske- kaviszony, a bérezés, a kü- delmi Vállalat. A SZOT érte- lönféle juttatások, a fnunka- sülése szerint további válla- időbeosztás szabályait és sok latok saját kezdeményezésre egyebet. A kollektív szerző- is készítenek próbaszerződé- désekben a törvényes keretek seket. Alapos előkészületek között szabadon döntenek után 1968. január 1-ig min- például a próbaidőről és a denütt alá kell írni a szerző­felmondási időről, a bérek- déseket, hogy azok A Munka ről, az éjszakai, a nehéz fi- Törvénykönyvével egyidőben zikai és a túlóra pótlékokról, életbe léphessenek, a részesedési alap felosztásé- . _,, ról, a vállalati üdültetésről, Az ul„ kollektív szerzode- az üzemi étkeztetésről. se*': egyébként minden eddi­gitől lényegesen különböznek Mint a SZOT-ban az MTI majd. A felszabadulás után munkatársának elmondták, a -az államosításokat követően kollektív szerződések élőké- létrejött kollektív szerződé- szítésébe a dolgozókat széles sek, egész sor új vívmányt, körben be kell vonni. A szer- például a nők és a fiatalok ződések tervezetét a műhe- védelmét, a fizetett szabadsá- lyek, részlegek dolgozóival got, a munkaviszonnyal kap- meg kell vitatni. A javasla- csolatos jogvédelmet és sok tokát mindenütt figyelembe egyebet tartalmaztak. A kell venni, a vállalat igazga- mindenre kiterjedő központi tója valamennyi javaslatra intézkedések miatt azonban rövid időn belül köteles vá- a vállalati kollektív szerző- laszolni, mivel a kollektív dések később formálissá vál- szerződés kereteit A Munka tak. Ezért 1957 óta nem kö- Törvénykönyve adja, ezért a lőttek vállalataink kollek- szerződés-tervezetek vitája A tív szerződéseket, csupán Munka Törvénykönyve végre- bérszabályzatokat, amelyek a hajtási utasításának megjele- bérezés formáit, a premizálás nése után, tehát november és a nyereség elosztásának elején kezdődhet meg. Addig rendszerét tartalmazták. Mi- is azonban megfelelő tapasz- vei 1968. január 1-től a válla- talatokat akar szerezni a latok önállóságot kapnak, s a Munkaügvi Minisztérium és törvényes keretek között maguk döntenek fontos kér­a SZOT a szerződéskötések désskben> a kollektív szerző- előkészítéséről. Ezért hat vál- dés jelentősége igen nag» lalatot kiszemeltek, amelyek lesz. Befejezték a gabonabetakarítást a versenyt kezdeményező palotási kombájnosok Ozibiusz Sándor vezet a tsz-kombájnosok vetélkedő/eben A Palotásról érkezett hírek szerint, tegnap befejezték az aratást és a cséplést a Má­jus 1. Termelőszövetkezetben. A gabonaföldek nagyrészéről kombájnok takarították be a termést. Amint arról lapunk­ban már korábban hírt ad­vagon gabonát aratott le, csé­pelt el. Ami a verseny további he­lyezéseit illeti, rendkívül szoros küzde­lem alakult ki a termelő­szövetkezeti kombájnosok között. tunk, az öt palotási kombáj- A palotásiak versenyzője Bal- r.os kezdeményezte a tsz-kom- ga Pál, több mint 65 és fél bájnosok megyei vetélkedőjét, vagonos teljesítményével az S a palotásiak állják a szavú- ötödik, s Illés János szemé- kat, a versenyben végig az lyében a 6. helyezett is. Illés élen járnak. (Az utolsó napok János teljesítménye meghalad ­erőfeszítéseiről, lapunk holna­pi számában riportban számo­lunk be.) A termelőszövetkezetekből érkezett jelentések szerint, az elmúlt egy hét alatt je­lentősen megnövekedett a versengő kombájnosok tel­jesítménye. A palotásiak előnyét azonban nem ve­szélyeztették. ja a 64 vagont. Ezután Péter Vince, a pataki termelőszö­vetkezet kombájnosa követke­zik, aki 62 vagon termést ta­karított be. Eddig 366 holdról vágta le, csépelte el a gabo­nát. Nem messze marad mö­götte Németh János, ugyan­csak a palotási termelőszövet­kezet kombájnosának teljesít­ménye sem. A versenyző 61,63 vagon gabonát takarított be eddig, Ezután a szécsényi II. Az élen annyi változás történt Rákóczi Termelőszövetkezet csupán, hogy Illés Jáncst, aki kombájnosai következnek. A* eddig az előkelő első helyet értékelés szerint Migulva Ist- foglalta el, ugyancsak palotá- ván több mint 50. Mester Pál si kombájnos, Ozibiusz Sándor pedig több mint 46 vagon ga. váltotta fel. Teljesítménye bonát aratott le. csépelt el. meghaladja a 74 vagont. Szo­rosan a nyomában van azon­A kombájnosok vetélkedője természetesen tovább folyik. ban Dombai János, az érsek- Jó lenne azonban ha vadkerti Magyar—Csehszlovák Barátság Termelőszövetkezet kombájnosa. A hónap végéig 405 holdról takarította be a termést. Az elcsépelt gabona- mennyiség pedig elérte a 72 vagont. Ezután a palotási Tóth Tibor következik a sorban. A a termelőszövetkezeti ve­zetők éppen úgy, mini ezt a balassagyarmati járás­ban teszik, rendszeresen értékelnék az igyekvő kombájnosok teljesítmé­nyét. Ugvanis megfelelő adatok híá­vetélkedő 3. helyezettjének nvában. a mesvei tanács me- teljesítménye 67 vagon gabo- /őgazdasági osztályának rend- na. A verseny 4. helyezettje kívül nagy gondot okoz a ez éisekvadkert.i Erdős János, verseny értékelése, nyilvántar- A kombájnos 383 holdról 66 tása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom