Nógrád, 1967. április (23. évfolyam, 77-101. szám)

1967-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJÁT, EGYESÜLJETEK! NÓGRÁD AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXIII. ÉVF. 77. SZÄM ARA: 50 FILLÉR 1967. ÁPRILIS 1. SZOMBAT Ülést tartott az MSZMP Nógrád megyei Bizottsága Tegnap délelőtt Salgótarjánban ülést tartott a Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád megyei Bizottsága. Az ülésen Matúz József elvtárs, a megyei bizott­ság titkára, az országgyűlési képviselők es tanácstagok általános választásának tapasztalatairól számolt be, majd Jed- licska Gyula elvtárs, a párt megyei bi­zottságának első titkára előterjesztésé­ben szervezeti és személyi ügyeket tár­gyaltak. Az MSZMP Nógrád megyei Bizottsá­gának tegnapi ülésén részt vett Nagy Tibor elvtárs, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága párt­ós tömegszervezetek osztályának helyet­tes vezetője is. Teljes gépesítés Ünnepségek hazánk felszabadulásának 22. évfordulóján Előadások, koszorúzások, sportrendezvények Megyeszerte megkezdődött a készülődés április 4-e, hazáink felszabadulásának 22. évfor­dulója méltó megünneplésére. Salgótarjánban 'már díszítik az üzeméket, intézményeket, vörös és nemzeti színű zász­lók kerülnek a lakóházak fa­lára, az utcákra. Az előkészü­letek során a legnagyobb mun­kát a KISZ-fiatalok vállalták magukra, a Forradalmi Ifjú­sági Napok keretében számos rendezvényre kerül sor a me­gyében. Képzőművészek III. kiállítását. Hétfőn este hat órakor ugyan­csak a József Attila Művelő­dési Házban ünnepi nagygyű­lést rendeznek, amelynek elő­adója Szálát Gáspár, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Salgótarjáni Városi Bizottsá­gának első titkára lesz. A nagygyűlés után a budapesti Irodalmi Színpad művészei ad­nák műsort. Hazánk felszabadulásának 22. évfordulója reggelén zenés ébresztőt rendeznek Salgótar­ben és a járási székhelyeken ezen a napon rendezik meg az új KISZ-tagók ünnepélyes fo­gadalomtételét Színpompás­nak ígérkezik a salgótarjáni ünnepség, amelyet délelőtt fél 11 órakor rendeznek meg. Ezen a napon tartják a Forra­dalmi Ifjúsági Napok záró ünnepségét a megye harminc­két községében. Gazdag sportrendezvény is szórakoztatja a megye 'okossá­gát április 2—4. között Sal­gótarjániban asztalitenisz, ké­Korszerűsítik a Nógrád megyei Építöanyagipari Vállalat zagyvarónai sa- lakblokk-üzemét. A rekonstrukció első szakaszában hárommillió forintból egy új, ötvenegy méter hosszú zárt üzemi csarnokot építettek, melyben tizenhat gőzölő kamrát létesítettek. Az idén folytatják a telep korszerűsítését. További négy és félmillió fo­rintból egyebek között felszerelnek egy lengyel gyártmányú ezerliteres keve­rőgépet, megépítenek egy százötven méteres tárolót, melyet a gőzölő kamrák­kal végtelenített kötélpályás szalagrcndszer köt össze, befejezik a különböző munkafázisok gépesítését, és a járulékos létesítmények megépítését, berende­zését. Az üzem korszerűsítésének eredményeképpen a korábbi évi nyolcmillió kisblokk-termelés már az idén tizenhatmillióra, a rekonstrukció befejezésével pedig huszonkétmillióra emelkedik. A telep azelőtt idényjellegű volt, s mind­össze huszonhét munkást foglalkoztatott, a rekonstrukcióval a termelés folya­matossá vált, s átlag nyolcvan dolgozóval működik. Képünkön: A salakbányát, a cementsilókat, keverőgépeket szállító szalag köti össze. Ha valamennyi művelet gépesítése befejeződik, a zagyvarónai sa- lakblokk-üzemben teljesen megszüntetik a nehéz fizikai munkát. (Koppány György felvétele) 4 kongresszusi versenyben elért eredményekért Három vállalat zászlót, Az ünnepségsorozat április 3-án kezdődik a megyében. Salgótarjánban, a József Atti­la Művelődési Háziban délelőtt 10 órakor megyei szavalóver­seny lesz, amelyet a KISZ Nógrád megyei bizottsága rendez. Április 4-én, délelőtt 12 órakor megnyitják a me­gyeszékhelyen, a Felszabadu­lás úti kiállító teremben az Észak-magyarországi Területi 11 lengye! ifjúsági vezetők körútja Harmadik napja tartózkodik megyénkben — a KISZ Köz­ponti Bizottságának meghívá­sára — Jan Lysek, a Len­gyel Parasztifjúsági Szövet­ség Központi Bizottságának titkára, Jerzy Trungwalter, a kulturális osztály munkatár­sa és Andrzej Swiatek, a len­gyel úttörő központ vezetője. A lengyel ifjúsági vezetők, tegnap, a megyével ismerked­tek. Á kora délelőtti órákban — vidéki kőrútjuk első állo­másaként — felkeresték a KISZ balassagyarmati járási, illetve városi bizottságát, ahol Batta László és Janák Gyula titkárok tájékoztatták a vendegeket. A vendégek ezután a Bu­dapesti Finomkötöttárugyár balassagyarmati telepét keres­ték fel, majd Csesztvén meg­tekintették a Madách emlék­múzeumot. Délutáni prog­ramjukban szerepelt a holló­kői palóc múzeum, a község, valamint a vár megtekintése is. Vendégeink estig a szécsé- 'nvi ’árásban tartózkodtak, is­merkedtek a járás történelmi ne - élességeivel. Este a hol­lókői termelőszövetkezet lát­ta vendégül őket. Ma folytat­ják Nógrád megyei program­jukat. jániban és a megye több köz­ségében. Délelőtt 10 órakor a szovjet hősök emlékművénél koszorúzási ünnepség lesz Sal­gótarjánban, s a megye vala­mennyi községéiben, ahol em­lékmű van, a párt, a tanács, a KISZ, a fegyveres testületek és a tömegiszervezetek képviselői helyezik el a hála és megem­lékezés koszorúit. A megye számos községé­xilabda, lövészet, teke, vívás és mezei futóverseny lesz. Ba­lassagyarmaton atlétikai via­dalt, Kisterenyén röplabda tornát rendeznék. A KISZ- fiatalok járásonként kerékpár­versenyt szerveznek. Az előkészületek már meg­kezdődtek. A KISZ-fiatalok és úttörők szépítik a szovjet hő­sök sírjait és a hősi emlék­műveket. öt díszoklevelet nyert Az MSZMP Nógrád me­gyei Vágrehajtó bizottsága és az SZMT Elnöksége tavalyi határozata alapján három versenyzászlót és öt okleve­let adományoz a IX. párt- kongresszus tiszteletére indí­tott szocialista munkaverseny­ben legjobb eredményt elért vállalati kollektívának. Tanácskozott a Vas- és Fémipari Dolgozók Szakszervezetének megyei bizottsága Salgótarjánban, az SZMT székhazában kibővített ülésen értékelte az elmúlt négy évi munkát a Vas- és Fémipari Dolgozók Szakszervezete Nóg­rád megyei Bizottsága. Az ülés, amelyen megjelent töb­bek között Nádasdi András elvtárs, az SZMT vezető tit­kára és Gögitz Antal elvtárs, a szakszervezeti központ köz- gazdasági bizottságának veze­tője — utolsó hivatalos tény­kedése volt a testületnek. Fel­adatkörét a jövőben egyrészt a nemrég megválasztott vál­lalati szakszervezeti tanácsok másrészt közvetlenül a válasz­tott központi szerv látja el Bíró János elvtárs, a me­gyei bizottság titkára eredmé­nyes négy esztendőről számolt be. Az elmúlt időszakban vas­ipari üzemeinkben jelentősen növekedett a termelés és en­nek döntő többsége a terme­lékenység növeléséből szárma­zott. A Salgótarjáni Acéláru­gyár, ahol 1960-hoz viszonyít­va megnégyszereződött az ex­port, ma már minteev 800 fé­le árut szállít külföldre. A szakszervezetnek nagy része van abban, hogy egy­re inkább uralkodóvá vált az üzemekben a minőségi szemlélet és szinte mindenütt csökkent a selejt és a rekla­máció, növekedett az első osz­tályú áruk aránya. Az eredmények elérését nagyban elősegítette a szocia­lista munkaverseny, és ennek fejlettebb formája, a szocia­lista brigádmozgalom, amely tartalmában is sokat erősö­dött. Mégis, a jelentés arról szólt, hogy a jövőben a ver­seny szervezésében, annak tar­talmi javításában lesz igen sok tennivalója a szakszerve­zetnek. Erősödött az üzemi demok­rácia. A termelési tanácsko­zások színvonalasabbak ma már, mint korábban voltak. Kevesebb a személy} jellegű felszólalás, több a kritikus és alkotó vélemény. Elbben az időszakban szá mos intézkedést foganatosí­tottak, amelyek a bérfeszült­séget csökkentették. több üzemnél minőségi bérezést valósítottak meg. Hibaként említette. a beszámoló, hogy a túlóráztatásban még nem tudtak előbbre jutni és sok feladat hárul szakszervezeti bizottságokra, hogy a törvé­nyességet betartsák az üze­meknél, és csökkentsék a túl­óráztatást. A szakszervezet nevelő, tu­datformáló munkájáról, a me­gyei bizottság szervező, irá­nyító tevékenységéről is tár­gyaltak. A vita során Gögitz elvtárs. a központ kiküldötte és Nádasdj elvtárs, az SZMT vezető titkára is elismerését fejezte ki az elmúlt négy év­ben végzett munkáért és a felsőbb szervek köszönetét tol­mácsolták. Kérték a volt me­gyei bizottsági tagokat, hogy munkahelyükön a jövőben Is segítsék a szakszervezeti fel­adatok megoldását. Végül há­rom társadalmi aktívát kitün­tetésben részesítettek. Miklós Mihály, a „Szakszervezeti munkáért” kitüntetés arany, Kiel József és Marczi József pedig az ezüst fokozatát kap­ta. Tizennégyen tárgyjutalmat kaptak eredményes szakszer­vezeti tevékenységükért. Az 1966. évi termelési fela­datok sikeres megoldását se- gitő kongresszusi munkaver­senyben megyénkben több, mint ötvenezer dolgozó tett felajánlást, aminek gazdasági kihatása meghaladta a nyolc­vanötmillió forintot. A ver­seny folyamán még ért az ösz- szeget is túlhaladták mintegy tízmillió forinttal. Az export- szállítások határidejének rö­vidítése, illetve az így bekö­vetkezett kapacitásnövekedés több mint harmincötmillió fo­rint többlet bevételt hozott. Figyelemre méltó az újítások alkalmazása révén elért meg­takarítás összege: meghaladja a harmincmillió forintot. A verseny időszakában üzeme­inkben százötven új termék gyártását vezették be, több jelentős üzemben húsz-hu­szonöt százalékkal növeke­dett a szocialista brigádok száma. Áltálában minden vállalatnál javítottak a mun­kaverseny nyilvánosságán, jobban népszerűsítették a ki­emelkedő teljesítményt fel­mutató dolgozókat. Többhe- lyütt új, hatékony anyagi ösztönzőkkel járultak hozzá a tartalmában gazdag munka­verseny céljainak eléréséhez. A két testület együttes ülé­se, a kongresszusi verseny eredményeit értékelve úgy ha­tározott, hogy kongresszusi versenyzászlót a ZIM Salgó­tarjáni Gyáregységének, a Nógrádi Szénbányászati Tröszt Mizserfai Bányaüzemének, va­lamint a Magyamándori Ál­lami Gazdaságnak adományoz. A ZIM Salgótarjáni Gyár­egységének tavalyi termelési terve ötvenhatmillióval volt magasabb, mint az előző év­ben. Dolgozói soha nem ta­pasztalt összefogással ezt nem­csak teljesítettél*; de negyezel gáZfSSfiéllyel túl is teljesítet­ték. a selejtet több, mint két százalékkal csökkentették, két új gyártmány előállítását meg­kezdték. Az ötvenkilenc beve­zetett újítás kétmillió-hét­százhuszonháromezer forint megtakarítást eredményezett. Munkások és vezetők összefo­gására jellemző, hogy a vál­lalt háromezer társadalmi munkaórával szemben nyolc­ezer kétszázhatvanötöt telje­sítettek. Ennek javarészét a tízmillió forintos beruházás­ból létesített új gáztűzhely­üzem kivitelezésén töltötték el. A Mizserfai Bányaüzem valamennyi termelési mutató­ja jobb a tröszt átlagánál. Tonnatervüket 105,3, üzemi teljesítményüket 106,2 száza­lékra teljesítették. A szén ton­náját a tervezettnél négy fo­rinttal magasabb áron érté­kesítették, tonnánként tizen­két forinttal csökkentették az önköltséget. Növelték a gépi rakodás, szállítás részarányát. Csökkent a balesetek száma. A Magyamándori Állami Gazdaság csaknem három- és félmillió forint többletered- ménnyel zárta az 1966. évet. Búza nyolc, az őszi árpa hu­szonkettő, a kukorica negy­venkettő, a szilva száztizen­hat, kajszibarack ötvenhét százalékkal termett több a tervezettnél. Jelentős a túl­teljesítés a sertés- és barom­fitenyésztésben. A gazdaság dolgozói egy­millió-kétszázezer forini érté­kű vállalást tettek a kong­resszusi versenyben, ami, két­millió-százezer forintra telje­sítettek. A kongresszusi munkaver­senyben elért eredményekért díszoklevéllel tüntették ki a Salgótarjáni Acélárugyárat, a Salgótarjáni Bányagépgyárat, a Nógrád megyei Víz- és Csa­tornamű Vállalatot, a Salgó­tarjáni Síküveggyárat, és a MÁV salgótarjáni állomás- .Áőnökségének—külső ' pályaud­varát. A kongresszusi versenyzász­lót a Tűzhelygyárban április l-én, Mizserfán és Magyar- nándorban április 2-án adják át.

Next

/
Oldalképek
Tartalom