Nógrád, 1967. március (23. évfolyam, 51-76. szám)

1967-03-21 / 68. szám

1967 máwi’ij: 21 kfrid Nf)fi RÁD s Szerdán Játékvezetők az élvonalban Hétvége A labdarúgó mérkőaések József és Magyar Zoltán, egyik főszereplője — pozitív, avagy negatív értelemben — Uttörőolimpia körzeti elöntő Káilcn A közelmúltban fejeződ­tek be a III. Téli Űttörő- olimpla országos döntői és máris megkezdődtek a IV. rendezvényei. A pásztói já­rásban az általános iskolák mar lebonyolították házi bajnokságaikat és innen a legjobbak a körzeti döntőre kerültek. Befejeződtek a körzeti versenyek is a ki­sebb körzetekben. Szerdán délután a Káliéi Általános Iskolában már a nagykörzet döntőire kerül sor. A pajtá­sok sakk- és asztalitenisz sportágakban ülnek, illetve állnak asztalhoz. A verseny­rendezőség 80 indulóra szá­mit. A helyezettek járási dön­tőn mérik össze erejüket és tisztázzák, ki vesz részt a me­gyei bajnokságon­a játékvezető. A nyertesek általában elégedettek közre­működésükkel, a vesztesek­nek pedig van kit szidni sa­ját játékosaik helyett. Az NB I. mérkőzéséit 1387. év­ben 38 játékvezető vezeti le. Ezek lakóhely szerinti meg­oszlását vizsgálva a követ­kező sorrend alakult ki: Leg­több a kiváló játékvezető Pest megyében: heten van­nak. Ezek: Müncz György, Betí'i Sándor, Pusztai Jenő, Sadó János, Schopp Károly, Somlai Lajos, Soós Gábor. Ezután Bács-K.iskun megye következik hat élvonalbeli játékvezetővel: Fáth Rezső, Fehérvári József, Gere Gyu­la. Hegyes Gyula, Katona Komárom megye és Buda­pest öt-öt játékvezetővel sze­repel az NB I-ben. Buda­pest; Zsolt István, Wottava Tibor, Vízhányó László, Va­das György és Vadas János. Komárom megye: Aranyosi Lajos, Bállá Gyula. Őircsák Gusztáv, Biróczky János Emsberger Gyula. Csongrád megye: két NB I-es játékve­zetővel dicsekedhet: Kaposi Sándor és Kasza Ferenc. So­mogy, Heves és Szolnok me­gye egy-egy élvonalbeli já­tékvezetőt szerepeltet az NB I-ben: Szilvási József, Sze­gedi Barna, Aímási János. Nógrád megye egyenlőre nem dicsekedhet egyetlen egy első vonalban dirigáló játékvezetővel sem. Megyénk atlétáinak rangsora Totó eredmények a labdarúgásban Vasárnap helyett szombaton ke­rült sor as Na I-es mérkőzések, valamint as NB I .B-s összecsa­pások lebonyolító Az ala­csonyabb szintű csoportokban el­maradtak a fordulók. Az NB I. rv. fordulójának rövid króniká­ja: Ferencváros — Salgótarján 4:0 (2:0), Üjpesti Dózsa — Tatabánya 4:0 (1:0), Vasas — Eger in <1.-0), Szombathely MTK 1:0 (1«), Sze­ged — Bp. Honvéd 1:1 (0:1), Győr — Csepel 3:1 (8:0), Diósgyőr — Komló 3:2 (3:1). Dunaújváros — Pécs 1:0 (0:0). A csatárok nemigen kényeztetik el a nézőket. Az I. fordulóban 15, a ri-ban 23, és a Ill-ban gól született. A 24 mérkőzésen Összesen 60 gólt értek el, így át­lagban egy-egy mérkőzésre 2,5 gölátlag jut. Ez jóval kevesebb, mint a tavalyi, akkor ugyanis ke­reken három gól jutott egy-egy tslálkozóra. Ez azért Is rendhagyó, mert korábban a résztvevő csa­patok létszámának felemelésével egyenes arányban a gólátlag is nőtt. A góllövőlista állása: 3 gólos: Bodai, Szurgent (DVTK) s gólos: Dunai (Cjpest), Paliszek (Eger). Hegedűs (Szómba thdy), Nórák (FTC), Puskás (Vasas). Stole* (Győr). Varga (FTC) és Varsányi (Győr). Egy gólt rúgott 36 játé­kos, míg az öngólosok hárman vannak. \r NB I. ALI. As A: Mécséi Lajos a rangelsó 1500-on és 300Q-en Az 1506 és a 3000 m-es sík­futás megyei rangelsője Me; cser Lajos, az SBTC kitűnő hosszútávfutója. Az SBTC at­létájának 1500-as eredménye szerepel a magyar ranglistán is. Igaz az elmúlt évben fu­tott legjobb ideje elmarad a 1965-ben felállított és általa tartott megyei csúcstól. A 3000 m-es távon ugyancsak rangel- sö, de ezt az eredményt Lon­donban futotta a tarjám ver­senyző. Mindkét távról hiányoznak a fiatalok. Fodor (SKSE), és Szatmári (Bgy. MEDOSZ) jö­het számításba a fiatalabb korosztály tagjai közül a jö­vőt illetően. ism m.: Megyei csúcs: S:4S.8, Mécséi- La­jos (SBTC) 1965, 1965. évi rangelső 9:43,8, Mecser Lajos (SBTC). Az ÉM. Középületépítő Vállalat (Budapest- VL Rú­zsa Ferenc u. 101, sz.) 1967. évi beiskolázásra felvesz ács, kőműves, burkoló ipari tanulókat. Intézeti el látást biztosit Iskolai irányi tó lap küldése szüksé­ges. Jelentkezhetnek mindaz on 16 éven aluli fiuk, akik a 8 általános iskolát elvégezték. Több éves szakmai gyakorlattal rendelkező LAKATOS ÉS A UTÓJA VÍTÓ szakmunkásokat felvételre keresünk. Bér megegyaxés sí érint. Jelentkein! lehet a Nógrád megyei Vegyesipari Javító Vállalatnál, Salgótarján, Szabadság tér 5. HIRDESSEN 1966-bun: 3:46,6 Mecser Lajos (SBTC), 4:08.6 Hegyi Gyula (SBTC), 4:02,8 Slertj- itndl Béla (SBTC), 4:15,4 Vincié István (SKSE) 4:17,- Máté Csaba (SBTC), 4:17,4 Szmolenszki Pál (SBTC), 4:19,6 Kun LiSSló (Bgy. Al.) 4:28,4 Szatmári István (Bgy. M.) 4:íl,3 Fodor Tibor (SKSE), 4:32,4 Takács Dénes (Rélság). A tizes átlag: 4:14,5. 3000 m.: Megyei csúcs: 7:51,2, Mécsei’ La­jos (SBTC) 1966. 1965. évi rangelső, Mecser Lajos (SBTC). 1986-ban: 7:51,2 Mecser Lajos (SBTC) 8:45,- Hegyl Gyula (SBTC), 8:58.3 Her- telendi Béla (SBTC), 9:11,8 Vincié István (SKSE), S:28,- Szmoíenssfcy Pál (SBTC), 9:42,- Fodor Tibor (SKSE), 9:47,- GirU László (SKSE), 9:4B,- Kun László (Bgy. M.>, 10:16,2 Varga Gy. (Bgy. M.). 10:17.8 Szat­mári István (Bgy. M.). A tizes átlag: 9:18,8. 3. Rőma—-Internaci«mok' 0:0 X 2. Napoli—Bologna t:t 1 3. Milan—-Brescia o:l 2 4. Mantova—Venezia 2:1 1 5. Cagliari—-Juventus 0:0 X €. Atalanta—Lanerossi 0:0 X 7. Spal—Lazio 4:1 1 S. Arezzo—Padova 2:2 X f5. Catania—Livorno ‘»:1 t ~c. Palermo—Modena 2:2 X 1'. Pisa- Potema 151 X "c. As Reggia—Genoa 0:0 X 1.3. Savona—Messina 0:0 X plusz egy mérkőzés H. Catanzaro—Novara I u ITC 3 3 9:1 € 2. Szombathely 3 2 1 — 4:1 5 3. Győr 3 2 1 — 6:3 5 4. Cjpest 3 2 — 1 «51 4 5. Dunaújváros 3 2 — 1 2:1 i 6. Vasas 3 2 — 1 6:3 4 7. DVTK 3 2 — 1 5:5 4 8. MTK 3 1 1 1 3:2. 3 Szeged 3 — 3 — 2:2 3 r». Honvéd 3 1 1 1 4:5 3 13. Komló 3 J — 2 6:8 2 12. SBTC :: I — 2 1:6 2 n. Tatásba n\ a 3 —. 1 2 3:9 1 14. Csepel 3 — 1 2 1:4 X 15. Pécs 3 — 1 2 0:3 1 IC. Eger 3 — — 3 2^ — | 17/, kibővíteti háztartási biztosítás i tűz. vihar, villámcsapás, betöréses lopás, gáarobbauás. ajtó- és ablaküveg törés, via és gőz, árvíz, baleset és szavatossági károk esetére. HÁZTARTÁSI BIZTOSÍTÁS MINDEN bérlakásra köthető. Meglevő biztosítását is kicserélheti csekély díjkülön­bözettel AZ ÜJ, KIBŐVÍTETT HÁZTARTÁSI BIZTO­SÍTÁSRA. Felvilágosítással szívesen áll rendelkezésére az Állami biztosító Mi csak ajánlhatjuk ! döntenie! önnek KELL! .......■ 4 l \)ÓCRÁD-baui Március 31-ig a 120 literes ! ebei 500 Ft előleggel OTP hitelre. Jelenet: Berkes! András nagysikerű regényéből készült, SELLÖ A PECSÉTGYŰRŰN c. filmből, melyet március hó 23-tól 29-ig játszik a salgótarjáni November 7. film­színház Állatni gazdaságok, termelőszövetkezetek, mezőgazdasági intézmények a Mezőgazdasági Értesítő 1967. január 25-i szá­mában megjelent FM állásfoglalás alapján lé­tesítendő vagy bővítendő üzemi- és brigádkönyvtárába alap-, közép-, és felsőfokú szakkönyveket gaz­dag választékban kínál, a megfelelő törzsállo­mány kialakításához tanáccsal szolgál AZ ÁLLAMI KÖNYVTERJESZTŐ VÁLLALAT országos és megyei szakboltja: Mezőgazdasági Könyvesbolt, : Budapest- V Veesey u. 5. Telefon: UO-Öitó Szigligeti Könyvesbolt, Szolnok, Beloiannisz u. 2. sz. Telefon: 11-33. es. a SZAKKÖNYVSZOLGÁLAT Budapest. 5. Postafiók 240. Apróhirdetések Figyelem í A.2 GM 88- SZÓTHÚ Állami Építőipari Vállalat Budapest, XXL kér (Csepel) Kiss János altábor­nagy u. It-tl felveev Pest megyei munka­helyeire kubikos es sepéd- munkásokat, vií aipzereioi, víz- es kozpontitiites szerelői, fssíőt, üvegest, jöBdsiesf, lágy és kemény leié- fedot, épölel- iakatesi, vas­betonszerelőt, ggOíaftotost. Jelentkezés a fenti címen a mun- kaerőgazdál kodáson. Tanácsi igazolás szükséges, munkás­szállást, üzemi étke­zést és különélést biztosítunk a dolgo­zók részére. 185 négyszögöles házhely sürgősen eladó, épületanyag­gal. Salgótarján, Bé­ke-telep, Micsurin u. Érdeklődni lehet: Kiss Zoltán, Salgó­tarján, Pályaudvar 5. liOO-as Skoda sze­mélygépkocsi és egy 125-ös Dán űvia mo­torkerékpár eladó. Zagyvapálfalva, Rá­kóczi u. 168. Figyelem! Kiülte­tésre alkalmas cse­mege és borfajta szőllőoltványok utánvéttel való szál­lítását azonnalra vál­laljuk. Rákóczi Mg. Tsz. Abasár. Felvé­telre kere­budapes« mun­kahelyre szerkeset- labatos ős hegesztő szakmunkásokat. Szállást biztosi• tuak. valamint vidék; munkára röntgen és magasnyomású he­gesztőket, csőszere­lőket, gép és szerke­zet lakatost, szege­csel őket és festő szakmunkásokat. Je­lentkezés Országos Bányagépgyártó Vál- lalat, rv.. Baross u 91—95. Betonútépítő Vál­lalat Építésvezetősé­ge Nagyoroszi, fel­vesz: mélyépítő v. bányász technikuso­kat, továbbá útépí­tő munkásokat, nagyoroszi és nög- rád in egy éri munka­helyre. Jelentkezés Nagyorosziban a vasútállomással szemben. tíöo-as Trabant Combi eladó. Tele­fon: 12—70. Kétszobás, mellék­helyiséges családi ház eladó. 370 négy­szögöl telken gyü­mölcsfák és kút az udvarban. Kovács János Nógrádkő- vesd, Ady Endre út 1. Salgóta r jánban azonnal beköltözhe­tő jó állapotban le­vő kétszoba. kertes, családi ház eladód Érdeklődni lehet munkanapokon 15-35 Telefonszámon (Ko­vács). Három db., új ál­lapotban levő gumi­IBUSZ *1 napos autóbusz i ai'sasuta- zást Indít Ing vár — Munkács— Vereckei s/oros útvonalon. Időpont: Május 13-• 16-ig, Részvételi díj kb. 1200.— Ft * köl­tőpénz. Jelentkezés április 5-ig az IBUS* Irodában és a meg­bízottaknál. kerekű platókocsl különböző teherbírá­sú, 4 db. jó álla­potban levő igásko- csl eladó. Kisterenye Arany János u. 3?. sz., Mede József fu­varos. vémet fordítást vállalok. Baditz Pál Miskolc, Augusztus 20. u. 3. Terllszter vagy bármilyen sző vei bő! plisszírozást válla­lok. Használt szok­nyáját újból berak­ja Gáspár Pálné plisszírozó Salgótar* Ián Piactér Skoda Oktávla Su­per eladó. Cím Sal­gótarján Acéláru­gyár! üzemi rende­lő. A Bábolnai Állami Gazdaság vizsgázott és több éves gya­korlattal rendelkező férfi üzemi konyha­vezető lő szaka csőt és szakácsot alkal­maz a gazdaság központi üzemi konyháján. A je­lentkezést 1967. áp­rilis 1-ig írásban . kérjük benyújtani, a szakmai működés rövid ismertetésé­vel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom