Nógrád, 1966. november (22. évfolyam, 259-283. szám)

1966-11-16 / 271. szám

6 NÓGRÁD foftfl. november 16. szerda Ufa: Országos sajtókiállítás nyílik Salgótarjánban A Magyar Posta hírlapter­jesztési munkájának ismerte­tése céljából a Posta Központi Hírlapiroda Salgótarjánban, a József Attila Művelődési Ház­ban november 16-tól 20-ig hír­lap- és szakfolyóirat-kiállítást rendez. A Magyar Posta érdeklődés­re számot tartó kezdeményezé­se jutott el most Salgótarján­ba. A Posta Központi Hírlap­iroda tizennyolcadszor rendezi meg az országos jellegű sajtó­kiállítást, ezúttal városunkban. A hírlapárusító helyeken a vásárlók általában 30—40 féle lapot láthatnak, a Magyar Posta 700-nál több féle kiad­vány terjesztésével foglalko­zik. A kiállításon láthatók a csak előfizetésben terjesztett újságok, folyóiratok is. Meg­találhatók a szocialista orszá­gok vezető lapjai és a nyu­gati államok haladó szellemű politikai folyóiratai. A kiállítást ma este 6 óra­kor Szabó István, a megyei pártbizottság propaganda és művelődési osztályának veze­tője nyitja meg. Nagy érdeklődésre tarthat­nak számot a múlt érdekessé­gei: az 1705-ben megjelenő el­ső magyar újság, a MERCU- RIUS HUNGARICUS, a Rá- kóczi-szabadságharc hadiúj­ságja, továbbá az 1780-ban megjelent első magyar nyelvű újság, a MAGYAR HÍRMON­DÓ'. A „Nógrádi Lapok és a Honti Híradó”. 1883-ban megjelent száma, a megye leg­régibb újsága. A salgótarjá­ni Munkásmozgalmi Múzeum anyagából való röplap, amely az 1920-as években a Tarjám Medence Aknaközi Bizottsága aláírásával jelent meg: „BÁ­NYÁSZOK, ELVTÁRSAK! VIGYÁZZAT!” A postai hírlapterjesztés 15 éves fejlődését szemléltető grafikonok mellett Salgótar­ján város és Nógrád megye sajtójának fejlődését is lát­hatják az érdeklődők. Külön riportképsorozat mutatja be, hogyan készül és jut el az olvasókhoz lapunk a NÖGRÁD. A kiállítás más meglepetést is tarthat, így a Nógrád me­gyei Lapkiadó Vállalat min­den századik látogatót jutal­mazza. A bélyeggyűjtőknek is örömmel szolgál, mert mind­azoknak, akik az NDK című magyar nyelvű folyóiratot egy évre előfizetik, a kiadó kilenc darabból álló bélyegsort aján­dékoz. A helyszínen előfizetés felvétel, és divatlap árusítás működik. A kiállítás megte­kintése díjtalan. Csaknem hárommilliós meg akarítás A Salgótarjáni Acélárugyár­ban az elmúlt háromnegyed­évben 455 újítási javaslatból 226-ot fogadtak el. Az újítá­sokból eredő megtakarítás megközelíti a hárommillió forintot. Az idén az újítóknak több mint háromszázötvenezer fo­rintot fizettek ki. „Irodalmi turmix99 Eddig nem alkalmazott új módszerű könyvterjesztési for­mát bonyolítanak le december elején Nógrád megye közép­iskoláiban. Ha egy-egy diák legalább 30 forint értékű könyvet elad, akkor az illető középiskola az összérték tíz százalékát jutalékként meg­kapja. Az őszi Megyei Könyv­hetek keretében lebonyolítás­ra kerülő „Szövkönyv” akció bevételéből a középiskolák az előzetes tervek szerint a he­lyi földművesszövetkezeti ven­déglátó egységekben szeszmen­tes „irodalmi turmix” jellegű délutánokat szerveznek. 1966. november 16. szerda Névnap: Ödön A Nap kel: 6 óra 50 perc­kor, nyugszik: 16 óra 07 perc­kor, a Hold kel: 11 óra 19 perckor, nyugszik: 19 óra 01 perckor. Hózápor Várható időjárás ma estig: fel­hőátvonulások, szórványosan elő­forduló havasesővel, futó hózá­porral. Időnként élénk, észak- nyugati szél, hideg idő. Várható legmagasabb nappali hőmérsék­let: 0—5 fok között. — Több mint félmillió fo­rint megtakarítást értek el újításból háromnegyed év alatt a Víz- és Csatorna Épí­tő Vállalatnál. Ez az ered­mény csaknem négyszerese az elmúlt évinek. — Az Országos Takarék­pénztár pénteken délután Má­tyásföldön, az IKARUS mű­velődési házában rendezi a gépkocsinyeremény-be tétköny­vek esedékes sorsolását. A hú­záson a július 31-ig váltott és az október 31-én még érvény­ben volt 5 ezer és 10 ezerfo­rintos betétkönyvek vesznek részt. — Tömegverekedéssé fajult Calcutta egyik külvárosában egy templom építése körül tá­madt vita két szekta tagjai között A helyzet annyira el­mérgesedett, hogy a rendőr­ség körmygázbombákkal pró­bálta feloszlatni a tömeget, majd lőfegyvert használt. Két ember életét vesztette, tizen­nyolc megsebesült. — Nősül a matuzsálem. Irán délkeleti részén él Shahvali Musszavand 155 éves gazdál­kodó. Legidősebb lánya 110, legidősebb fia 100 esztendős. Most arról beszél, hogy amennyiben 100. életévéhez közeledő felesége hozzájárul, új asszonyt visz a házhoz, mi­vel a mohamedán törvény sze­rint négy feleséggel rendelkez­het — Űj bányaműszaki mentő- kocsit kapott a salgótarjáni központi bányamentő állomás. A minden igényt kielégítő, korszerű gépjármű megvásár­lására 450 ezen- forintot fordí­tottak. — Szinte teljesen megbéní­totta a belföldi légi közlekedést az Air Canada Légiforgalmi Társaság 5200 szerelőjének sztrájkja. A béremelésért fo­lyó sztrájk komoly zavarokat okozott a kanadai repülőterek és a külföldi légi kikötők kö­Új irodalmi színpad A Nógrád megyei Tanács VB Szakszervezeti Bizottságá­nak együtteseként új irodalmi színpad alakult a napokban Salgótarjánban. Az új művé­szeti csoport, amelynek mind­egy 20 tagja van, november végén kezdi meg munkáját Erdős István és Szokács Lász­ló rendezői irányításával. Re­pertoárjukban a tervek sze­rint olyan mai, világirodalmi jelenségek ázerepelnek majd, amelyek agitatív, politikai mondandójuknál fogva feltét­lenül számíthatnak a közön­ség érdeklődésére. Első szerep­lésükként egy irodalmi paró­diákból összeválogatott mű­sort, ezt követően egy anti­fasiszta irodalmi összeállítás színpadra vitelét tervezik. Xetarfózéaíiák a salgótarjáni szatírt Mihályi Ferenc, negyvenöt éves dapesti utazás ígéretével csalta MAv sorompóőr, vizslási lakos, be az őrházba. A kislányokat szolgálati helyén — az épülő sál- nyomatékosan figyelmeztette, gótarjáni kórház közelében levő hogy az ott játszott „játékokról” MAv vasúti őrházban — huza- senkinek se szóljanak, mos időn át több nyolc-tizenkét A büntetett előéletű vasutast a éves kislánnyal tartott fenn meg rendőrség előzetes letartóztatásba nem engedhető kapcsolatot. A helyezte. Ügyében a nyomozás gyermekeket töltőtoll, pénz, bu- még tart. A rádió és a tv mai műsora KOSSUTH RÁDIÓ: 8.20: Könnyű dallamok. — 9.00: Or­vosi tanácsok. — 9.05: Könnyű fúvósmuzsika. — 9.34: Az em­ber és a gép. 10.10: Zeneka­ri muzsika. — 11.00: Iskola­rádió. — 11.30: A Szabó csa­lád. — 12.15: Tánczenei kok­tél- — 13.03: Válaszolunk hall­gatóinknak. — 13.18: Hunyadi László. Részletek Erkel ope­rájából. — 13.54: őszi túra a Tátrában. — 14.34: Bartók­zongoraművek. — 15.15: Köny- nyűzene. — 15.37: Fáklyavi­vők. — 16.37: Az aranyember. Regény folytatásokban. — 17.10: Villanófényben: a sza­badidő. — 17.15: Muzsikáló képeslapok. — 17.39: Helyünk a világban. — 17.55: Charles Münch Berlioz-műveket vezé­nyel. — 18.35: Ágoston, az állampolgár. — 18.45: Nép­szerű táncdalok. — 19.30: Fa­ragó György zongorázik. — 19.45: Tavaszi parádé. —21.05: Gondolat A rádió irodalmi lapja. — 21.45: Solti Károly magyar nótákat énekel. — 22.25: Bayreuthi ünnepi Játé­kok. — 23.42: Könnyűzene. PETŐFI RÁDIÓ: 10.00: Nyári élmények Esztergomból. — 10.20: Az agrárszövetkeze­ti gondolat első jelentkezése Magyarországon. — 10.40: A Stúdió 11. játszik. — 11.20: Emlékeim, találkozásaim. — 12.10: Zenekari muzsika. — 12.45: Gazdaszemmel a nagy­világ mezőgazdaságáról. — 13.00: Könnyűzene. — 13.32: Iskolarádió. — 14.08: Starker János gordonkázik. — 14.20: Orvosi tanácsok. — 14.25: Né­pi muzsika. — 14.40: Fiata­lokról — fiataloknak. —14.50: Operettrészletek. — 15.14: Szi­rénhaj. — 15.20: Casella: Sze­renád. — 15.42: Feleki László aforizmái. — 15.45: Majláth Jenó énekel. — 16.05: Verdi- kettősök. — 16.30: Akik az új sportcsarnokot tervezték. — 16.40: Könnyűzene. — 17.04: Rugiero Ricci hegedül. — 17.24: Könyvjelző. — 17.40: Magyar nóták. — 18.10: Is­kolarádió. — 19.40: Népda­lok. — 20.30: Hát nem ne­vetséges, hogy... — 21.05: Mit oldott meg? A lineáris programozásról. — 22.00: Nagy költők megzenésített versei: Goethe. — 22.20: Dal- lal-tánccal a világ körül. TV.: 17.13: Anyagbörze. Ipa­ri riportműsor. — 17.30: A Ma­gyar Hirdető műsora. — 17.45j Falusi dolgokról. Időszerű filmriportok, jegyzetek. — 18.10: Hírek. — 18.15: Az or­vos válaszol, a bőr megbete­gedései. — 18.30: A képzőmű­vészet története, barokk mű­vészet Itáliában. — 19.00: Ha­zai tükör, aktuális jegyzet. — 19.05: Intemazionale — Vasas. Bajnokcsapatok Európa Ku­pája labdarúgó-mérkőzés köz­vetítése Milánóból (felvétel­ről)! Kb.: 20.00: A szünetben: Esti mese. — 21.00: Tv-híradó. — 21.20: Brüsszel hangjegyek­ben. Zenés, táncos látogatás a belga fővárosban. BESZTERCEBÁNYA: 17.45: Utazók nyomában Dél-Amerí- kiában. — 18.25: A kelet-szlo­vákiai kerület életéből. — 19.00: TV Híradó. — 19.20: A rejtvénysorozat III. része. — 19.30: Nagy táska (tv-játék). — 20.50: Tunéziai képeslap. Az iskolák és óvodák kapcsolata a pásztói Az 1966—67-es tanév köz­oktatási feladatai között a pásztói járásban is fokozott gondot fordítanak az óvo­dák, illetve az általános isko­lák közötti kapcsolat további erősítésére. Mindenekelőtt igyekeznek felszámolni a já­rási óvodák kihasználatlansá­gát. Ennek érdekében fokozni kívánják ez évben a felvilá­gosító munkát, rendszeres csa­ládlátogatások alapján. A cigánylakta telepeken külön felmérést készítenek az óvo­dáskorú gyermekek számba­vétele céljából. Az óvodák és az iskolák kapcsolatának szo­rosabbá tétele érdekében e tanévben tovább mélyítik az óvónők és az első osztályos tanítók kapcsolatát is. Ezért havonként egy alkalommal az igazgató vezetésével megbe­szélik a tapasztalatokat To­vábbra is erősítik ezen kívül az igazgatók és a vezető óvó­nők munkakapcsolatát. Az igazgató havonta egyszer kö­teles ellátogatni az óvodába, ahol megfelelő szempontok alapján tájékozódik az ott folyó nevelő munkáról. — Csökkent munkaképessé­gűek védelmével kapcsolatos N EB-vizsgálat utóellenőrzésé­nek tapasztalatairól, a szécse- nyd Forgáoh kastély hasznosí­tásáról és megyénk sportegye­sületeinek gazdálkodásáról ké­szített utóvizsgálati jelentés­ről tart tájékoztatót pénteken. Salgótarjániban népi ellenőrök­nek Kiss Imre, a megyei NEB csoportvezetője. — Teljesítette kongresszusi felajánlását a Nógrád megyei Építőipari Vállalat lakatos üzemének ifjúsági brigádja. A Síküveggyár új edzőüzemének egymillió forint értékű acél­szerkezetét a vállalt határidő­re előregyártották, s mór a helyszínen szerelik. Fotóművészeti kiállítás Budapesten A szakma és a közönség rendkívüli érdeklődésére szá- mottartó kiállítás nyílók októ­ber 19-én Budapesten, a Ma­gyar Nemzeti Galériában. A Magyar fotóművészet 125 éve című kiállítás méltóan repre­zentálja e művészeti ág szüle­tésétől eltelt időszak eredmé­nyeit, számot ád a magyar fotóművészet kimagasló egyé­niségeinek munkásságáról, be­mutatja a napjainkban szüle­tett fotóművészeti alkotásokat, illetve az élő mestereket. A dokumentumokban rendkívül gazdag kiállítást Pogány ö. Gábor, a Magyar Nemzeti Ga­léria főigazgatója nyitja meg, a tárlat ezt követően az év végéig fogadja az érdeklődő­ket. Új köztéri alkotás Boros Miklós szobrászmű­vész elkészítette a salgótarjá­ni Derkovits lakótelepre (Rok­kant-telep) kerülő Derkovits- portré gipsz modelljét, amelyet a Képző- és Iparművészeti Lektorátus elfogadott kivite­lezésre. A portré posztamen- sének tervezésével a fiatal építészt, Szatmári Bélát bíz­ták meg. A szobrot, amely a kulturális centrummá fejlődő ipari város köztéri képzőmű­vészeti együttes reprezentás „tagjának” ígérkezik, s amely ugyancsak hozzájárul az Itt élők esztétikai érzékének fej­lesztéséhez, várhatóan 1967 nyarán állítják fel a művész­lakások között teraszosan ki­alakított kis téren. Díjkiosztás Vasárnap osztották ki a Vasas Színjátszók I. Országos Fesz­tiváljának a díjait. Borsos János, a Vas- és Fémipari Dolgo­zók Szakszervezetének osztályvezető-helyettese átadta a legjobb rendezőnek járó díjat, amelyet megosztva kapott a salgótarjáni Vertich József a „Rekviem egy apácáért” és Gaál Sándor, a Délmagyarországi Áramszolgáltató V. knl- túrcsoportjának rendezője, aki a „Certaidoi vásárt” rendezte. Képünkön: Gaál Sándor átveszi a díjat (Koppány György felvétele) zötti összeköttetésben. — Begyulladt a szén Csur­gó-tárón. Az egyik külszíni szénkibúvásnái 4 nappal ez­előtt füstöt észleltek. Kiderült, hogy a föld alatt tűz keletke­zett. A kibontáshoz dózert ve­zényeltek, a bányamentők rö­videsen kifejtik a tűz fészkét. — A nagy esőzések követ­keztében sorozatos földcsu­szamlások voltak Colombo tói 180 kilométerre. A lezúdult földtömeg alól eddig 9 holt­testet ástak ki. — Csikasz István kamaraki- állítását Salgótarjániban, a TIT székházéban november 18-án Kojnofe Nándor nyitja meg. A művészeti fórum ren­dezvényén közreműködik a budapesti „Pro Musica” vo- kálkórusa. — Üzemszervezési tapaszta­latcserére utazott az Ózdi Szénbányászati Tröszthöz a nógrádi bányászok nyolctagú műszaki küldöttsége. A kül­színi munkaszervezés mellett egyebek között tanulmányoz­zék a hidraulikus meddő-szál­lítást. — Befejezték a patakmeder bővítését, valamint a meder kőburkolását Kistoronyén, Endrefalván és Rétságon. A községfej'leszíési alapból fi­nanszírozott 2 és félmillió fo­rint értékű beruházás lakókör­zeteket véd az árvíztől. — Műanyagból készült új­ságpapír gyártását kezdik meg jövőre Japánban. A hírek sze­rint a színes nyomásra is al­kalmas papír előállítási költ­ségei alacsonyabbak lesznek« hagyományos papírénál. 7— Befejezte a termelőszö­vetkezetek közművesítését Al- sótoldon és Nézsán a Nóg­rád megyei Tanács Építőipari Vállalata. Egymillió forintos költséggel víztárolót, szivaty- tyúházat és a majorsági épü­letekhez vezető vízvezetéke­ket épített. A műszaki átadá­sok a napokban kezdődtek el. NÓGRÁD A Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: Gotyár Gyula. Szerkesztőség: Salgótarján. Petőt! u. 1. Telefon: 22-94, 22-95. 22-96, 22-97. Főszerkesztő: 12-94. Belpolitikai ro’at: 14-40. Sportrovat: tl-59. Kiadja: a Nógrád megyei Lapkiadó Váiialat. Felelős kiadó: Vida Edit, t vállalat igazgatója. Kiadóhivatal: Salgótarján, Petőfi u. I. Telefon: 10-29. Terjeszti a Magyar Posta. \ : ^ izethető: a helyi postahiva- aloknál és a kézbesítőknél. Elő* ‘‘i tési dij egy hőnapra 13 Ft. Előállítja: a Nógrád megyei Nyomdaipart Vállalat Felelős vezető: Szvoboda Zoltán. Salgótarján. Petőfi u. I, Index-szám: 25 072

Next

/
Oldalképek
Tartalom