Nógrád, 1966. június (22. évfolyam, 128-153. szám)

1966-06-01 / 128. szám

Világ proletárjaU egyesüljetek ! SALGÓTARJÁN, VÁROSKÖZPONT S Z M P NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LÁPJA XXII. ÉVF. 128. SZÁM Kedden történt Újabb importot helyettesítő termék az Acélárugyárban TIzenhétezemégyszáz forint tonnánkénti világpiaci áron, tőkés importból fedezték ed­dig a szénbányászatban, sőt a kőbányákban is széles kö­rűen alkalmazott Kóta-féle millszekundumos robbantás különleges érzékenységű elekt­romos vezetékét. A jelentős valutát lekötő tőkés import miatt már évekkel ezelőtt fel­merült a hazai gyártás gon­dolata. A műszaki-technológiai feltételek hiánya miatt azon­ban váratott magára e prob­léma megoldása. Végül a Sal­gótarjáni Acélárugyár huzal­művének műszaki gárdája az üzem korszerűsítése nyomán múlt év végén látott hozzá a különleges igényű, úgyneve­zett ónozott huzal gyártási kí­sérleteihez. A kísérletek a Budapesti Kábelgyár szegedi üzemével kooperálva kezdődtek, s ha­marosan jelentkezett az ered­mény is. A hazánkban legin­kább elterjedt vegyi eljárással előállított, úgynevezett galva­nizált ónozásd eljárás helyett, a robbantás igényeinek jobban megfelelő tűzi ónozást alkal­mazzák. Teljesen olvadt ón­fürdőn vezetik át a mindössze 0,6 milliméter vékony huzalt. A kísérletek során huszonöt tonna ónozott huzalt gyártot­tak, s ezt a mennyiséget a sze­gedi üzemben vonták be PVC köpennyel. Már a szegedi mi­nőségi ellenőrzésnél kiderült, hogy az ónozás sokkal egyen­letesebb, mint a külföldön vá­sárolt huzalnál volt, s ezáltal tökéletesebb, biztonságosabb a hazai gyártmány. A bánya­beli felhasználáskor is kitű­nőre vizsgázott a gyár ónozott huzala. Ennek alapján a ne­gyedik negyedévre esedékes száz tonna eddig külföldön vásárolt ónozott huzalt már a salgótarjáni gyár állítja elő a szegedi kábelüzem részére. Ezt követően a negyedéven­ként esedékes száz tonna hu­zal mind itt készül. A kongresszusi munkaver­seny nagy eredményének szá­mító nagyüzemi gyártást, kedden kezdték meg. Az im­portot helyettesítő új gyárt­mány népgazdasági jelentősé­gét növeli, hogy nem csupán gyátmányhelyettesítésről van szó, hanem a világpiaci árnál tonnánként több mint három­száz devizaforinttal olcsóbban állítják elő a külföldinél is jobb minőségű huzalt. Kállai Gyula fogadta az UNESCO hazánkban tartózkodó vezetőjét Kállai Gyula, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke kedden a parlamentben fogadta az UNESCO végrehajtó taná­csának budapesti ülésszaka alkalmából hazánkban tar­tózkodó világszervezeti ve­zetőket: Mohammed El Fa­zit, a végrehajtó tanács el­nökét, René Maheut, az UNESCO főigazgatóját, Athanase Jóját, Dame Mary Guillan Smietont, Bedred- din Tuncelt, a végrehajtó tanács alelnökeit, Prem Kir- palt, a programbizottság el­nökét és Gian Franko Pom- peit, az adminisztratív bi­zottság elnökét. A fogadáson élénk eszme­cserét folytattak a világ- szervezet tevékenységéről, a magyar UNESCO-bizottság munkájáról, s kölcsönösen kifejezésre juttatták azt a meggyőződést, hogy az UNESCO hatékonyan szol­gálhatja a népek közötti kö­zeledést, a kulturális kap­csolatok bővítését, az egye­temes béke ügyét. A fogadás szívélyes, baráti légkörben folyt le. —Fényévnyire a kultúrától (3. oldal) —Jubileumi Kulturális Seregszemle 1966 (4. oldal) — Megyei labdarúgó bajnokság (5. oldal) —„Ámokfutó“ motoros Balassagyarmaton (6. oldal) Yraskó András kubikos brigádja a főtéri tizenhármas je­lű lakóépület fölött építi a tamfalat és rézsüt Két hónapra leáll a hánya Szerelik as új aknatornyot Tiribesen Ma reggel hét órakor utol­sót fordul a kötélkorong a ti- ribesi akna tetején, hogy át­adja helyét az újnak, na­gyobbnak. A bánya termelé­se két hónapig Szünetel. A dolgozók legnagyobb részét már áthelyezték a szomszédos aknákba. Itt csupán annyi maradt, amennyi a földalatti fenntartáshoz, a bánya ellen­őrzéséhez gáz-, tűz-, vízve­szély figyeléséhez kell. Ok 16 órás műszakokat töltenek a bánya mélyén, azért mert csak a 300 méter mély légaknán, lét­rán tudnak le és felszáll­ni. Közöttük minden műszakban egy raj bányaimentő is lesz ök ellenőrzik a bányát A szellőzési rendszert is úgy alakították ki. hogy minde­nütt áthúzó légáram legyen, nehogy a metán-, illetve a szénsavgáz veszélyes mennyi­ségben összegyűljön. Az aknát, az építők, a sze­relők szállták meg. Az Orszá­gos Bányagépgyártó Vállalat Budapesti Gyárának szerelői már az új 24 méteres akna­torony összeállításán dolgoz­nak. Szerelik az új aknagépet is. Érdekessége, hogy az eddigiektől eltérően elő­ször a gépház daruját szerelték fel, s ez lénye­gesen könnyíti munkáju­kat Az új aknatornyot vasbe­ton aknavázra építik. A Bá­nyászati Építő Vállalat dol­gozói a június 10-i határidő helyett már 4-én elkészülnek a betonozással. A Villamos Állomás-szerelő Vállalat dol­gozói készítik a villamos be­rendezéseket. A Nagybátonyl Szolgál­tató dolgozói, az energia- hálózatot és az akna jel­zőberendezéseket vizsgál­ják. Az ÉGV (Épület Gé­pészeti Vállalat) július 1- re vonul fel az új akna­torony beemelésére. A Bányászati Aknamélyítő Vállalat készíti az akna új vezérlécezését. A kéthónapos Idő igen rö­vid, ezért nagy szervezett­ségre, szoros kooperációra lesz szükség Tiribesen. Ennek elősegítésére Simon Gyula létesítményi főmérnököt bíz- ía meg a tröszt vezetősége, aki állandóan a helyszínen tartózkodik majd. Véleménye szerint eddig még minden a várt ütemben készült. Ott van már a raktárban minden szükséges tarto­zék, még az aknakoron­gok is. Egyedül az akna­mélyítőkön múlik, hogy tartani tudják-e majd a július 12-i határidőt a ve­zérlécezésnél. Tiribes-akna 188 milliós rekonstrukciójának legna­gyobb munkája kezdődött meg ma. Az akna kapacitását napi 40 vagonról duplájára, 80 vagonra fejlesztik fel. Az eddigi egy csillés szállítás he­lyett, emeletes kasokkal egy­szerre 2 csillét emelnek, ugyanakkor az akna szállítá­si sebességét is másfélszere­sére növelik. Verebélyl Pál kőműves-szerelő brigádja megkezdte a tizen- ötös jelű szövetkezeti lakóház előregyártott elemeiből a szerkezetépítést (Koppány György felvételei) A partnerek hibáidból Veszélyben a Tűzhelygyár tervteljesítése A fűkaszáló gép rendre vágta már a lucernát, s most a rendfelszedő rakodógép segít­ségével pótkocsikra kerül a széna. A traktorok állandó ingajáratban vannak a lucer- naföld és a majorban levő, fedett szénaszárító gép között A ZIM Salgótarjáni Gyár­egysége — részben anyaghiány miatt — nem teljesítette áp­rilisi tervét. Az anyag és al­katrész-szállítás késedelmessé­ge okozta problémák nem ol­dódtak meg májusban sem. A gyár termelési osztályá­nak vezetője ezzel kapcsolat­ban elmondotta, hogy jelen­leg a tűzhelyek és kályhák köpenyeihez szolgáló alap­anyagokból van a legnagyobb hiány. A hengerelt lemezeket a Borsodnádasdi Hengermű­nek kellene szállítania - de nem teszi. A gyár csupán Időnként Borsodnádasdra kül­dött gépkocsin képes egy-egy szállítmány anyaghoz hozzá­jutni. A lemezhiány miatt május­ban többször le kellett állíta­ni a kályha és tűzhelyszerelő szalagokat, illetve a gyártási program felborításával, a harmadik negyedévi tervben előirt grafit bevonatú kályhák szerelését előbbresorolni. Még mindig érződik a ha­tása annak, hogy a Székesfe­hérvári VTRGY csupán hosz- szas alkudozás után volt haj­landó elvállalni az M—102-es gáztűzhelyekhez szükséges csatlakozó anyák forgácsolá­sát. Késve szállítja a gáztűz­helyek sütővilágitás kapcso­lóját a VILLTESZ ktsz is — egyébként szintén anyaghiány­ra és kooperációs nehézsé­gekre hivatkozva. A gyár minden erre felhasz­nálható területén jelenleg mintegy hatszáz darab kész, de egy-két alkatrész hiánya miatt elszállíthatatlan gáz­tűzhelyet tárolnak. Az anya­gok késedelmes érkezése miatt, az utólagos készre szerelés is vontatottan halad. Ez az ál­lapot gátolja a program sze­rinti termelést. Mind e miatt, az áprilisi elma­radás mellé újabb körül­belül hétszázezer forintos : dós- ság gyűlt. Az elmaradást a Tűzhelygyár csak abban az esetben hozhatja be, a negyed­év végéig, ha az illetékes szer­vek rendet teremtenek az anyagok és alkatrészek pon­tos szállítására köteles válla­latok házatáján.

Next

/
Oldalképek
Tartalom