Nógrád, 1966. március (22. évfolyam, 50-76. szám)

1966-03-01 / 50. szám

Vitás proletárjai, egyesüljetek! NOGRAD AZ MSZMP NOGRÁD MEGYEI 8 IZ O T T'S Á Ű A ÉS A MEGYEI TANÁCS LABJA XXII. ÉVF. 50. SZÁM. ÄRA: 50 FILLÉR 1966. MÁRCIUS 1. KEDD Kállai Gyula Ciprusban Tárgyalások az együttműködés jegyében Sugár András, az MTI kü- Bombay Santa Cruz repü- löntudősítója jelenti: lőterén Maharashtra állam és a város vezetői, valamint a Kállai Gyula miniszterei- konzuli testület és a magyar nők és a magyar kormány- kolónia tagjai búcsúztatták küldöttség hétfőn reggel ma- Kállai Gyulát. Ott volt Nagy gyár idő szerint fél négy János, hazánk Üj-Delhi-i óra után néhány perccel be- nagykövete is. fejezte indiai látogatását es Nicosiából kedden délután a az afrikai—azsiai korút utol- , , ... só állomására. Ciprus szige- kormányküldöttség hazamdul téré utazott. Budapestre. Magyar-indiai közös közlemény DELHI (MTI) betöltött zat létrehozásában pozitív szerepét. Kállai Gyula, a Magyar a felek mélységes aggoda- Népköztársaság Minisztertaná- lommal szóltak a nemzetközi csának elnöke Indira Gandhi helyzet súlyosbodásáról, egyet- asszonynak, India miniszter- értettek abban, hogy a béke elnökének meghívására 1966. február 20—28-a között hiva­talos látogatást tett az Indiai Köztársaságban. Kállai Gyula miniszterelnök sael^é^“ n0rnuüiÍáíjk es a magyar küldöttség tagjai a barátság és kölcsönös biza­lom légkörében megbeszélése­összes erőinek együttes fellé­pésére van szükség ahhoz, hogy a nemzetközi életet a békés egymás mellett éiés Mindkét miniszterelnök hangsúlyozta, hogy folytatni kell az erőfeszítéseket a ható­két folytattak Indira Gandhi miniszterelnökkel, és az indiai kony' nemzetközileg ellenor­kormány több miniszterével a két ország kapcsolatai fejlesz zött általános és teljes lesze­relés megvalósításáért. Üdvöz­lésének kérdéseiről, valamint ^ a yúág valamennyi államá­időszerű mákról. nemzetközi problé­nak részvételével összehívandó leszerelési világértekezletrői A Magyar Népköztársaság szóló ENSZ-határozatot. Támo- Minisztertanácsának elnöke és ga-tják az atom-mentes öveze- India miniszterelnöke megelé- tek létrehozására irányuló gedésssel állapította meg, hogy javaslatokat, sürgetik a nukle- a Magyar Népköztársaság és In- áris fegyverek elterjedésének dia kapcsolatai eredményesen megakadályozását célzó nem- fejlődnek. Egyetértettek ab- zetközi egyezmény megkötését, ban, hogy a két ország vezető A két fél kifejezte mé’.vséges személyiségeinek találkozása aggodalmát a vietnamiban ki­sikerrel járul hozzá a köl- alakult súlyos helyzet és ama csönös megértésen alapuló veszély miatt, hogy az nagy­baráti kapcsolatok erősödésé- arányú nemzetközi konfliktus­hoz. sá fajulhat. Áttekintették a bé­A látogatás során a két fél kés rendezés érdekében tett megvitatta a két ország közöt- erőfeszítéseket és hangsúlyoz- ti gazdasági kapcsolatok fej- fák, hogy a vietnami problé- lesztésének kérdéseit. Mindkét mát az 1954. évi genfi egyez- miniszterelnék annak a néze- ménnyel összhangban kell lének adott kifejezést, hogy megoldani. a Magyar Népköztársaság és a nemzetközi helyzet át­az Indiai Köztársaság együtt­működése jól szolgálja a két ország gazdaságfejlesztési cél­jainak sikeres megvalósítását. A két miniszterelnök kife­jezte hő óhaját, hogy a két ország közötti kapcsolatokat különböző területeken tovább tekintése során a két minisz­terelnök megtárgyalta az európai béke és biztonság kér­dését is, hangsúlyozta a német kérdés békés rendezésének szükségességét. Mindkét fél elítélte az im­íejlesszék A látogatás alkal- Perializmust, a gyarmati rend- ,-.i szert es a neokolomalizmust. Megbélyegezték a dél-afrikai mával aláírt új hosszúlejáratú kereskedelmi megállapodás, légügyi és tudományos-műsza­ki együttműködési egyezmény értékesen járul hozzá ehhez a célhoz. A tárgyaló felek megelége­kormány apartheid politiká­ját és a rhodesiai fehér ki­sebbségi rezsim törvénytelen függetlenségi nyilatkozatát, mivel veszélyeztetik a világ­békét és biztonságot, s egy­így élnek Szécsénkén (3. oldal) A Szerencse Tárgysorsjáték nyereménylistája (4. oldal) Atlétáink sikere Amerikában (4 oldal) Lottó gyorslista (5. oldal) Napirendem NógrátI v _az<lálko<Eástt Ülést tartott a megyei tanáes-vb Több fontos kérdés melleti hétfői ülésén a megyei ta-nács- vb megvitatta Nógrád megye vízgazdálkodási tennivalóit. A jelentés reális képet nyújtott a megye közműves ivóvízellá­tásának helyzetéről. Jelenleg 10 helységben a megye lakos­Sok helyen mutatkoznak problémák. Megoldást csak az jelent, ha a községek­ben a lakosság összefog és törpevízműveket épít. víz­mű-társulásokat szervez Szécsény példájára. Néhány faluban. így Pásztori ságának 25 százaléka részesül az előkészületek már megtör- közművi ivóvízellátásban. Ez téntek. Ajánlatos több kozség- az országos arányokhoz képest nek összefognia az ivóvizedé­lalkozott a helyi vízrendezé­sekkel. A vb felhívta az épí­tési-, közlekedési-, vízügy; es a mezőgazdasági osztályok fi­gyelmét arra, hogy a jövőben jobban egyeztessék össze mun­kájukat. Nem lehet külön vá­lasztani a belvizek elvezeté­sét a lakóterületek víztelení­tésétől. Vesztergom László a Középdunavölgyi Vízügyi elmaradást jelent. Nem volt kielégítő a fej­lődés a második ötéves terv időszakában sem. A regionális vízmű első üte­mének befejezése bizonyos mértékben javítja Salgó­tarján ivóvízellátását, de kielégítő megoldást nem nyújt. tás megoldására. Igen előnyös Igazgatóság vezetője arról tá . ... . . . -íoilrzvrítfi-l-4-í, .. ttU I- Urvrf-tT ’ az, ha a termelőszövetkezet és a község együttesen oldja meg a vízgondokat. A KÖJÁL igazgatója, dr. Krajcsovics Pál arra hívta fel a figyelmet, hogy az országban rossz víztől a legtöbb fertőzés Nógrádban fordul elő. Ezért fokozottabb gondot kell fordí­Egy lakosra csak 92 liter na- tani a meglevő kutak karban pi vízfogyasztás jut a kívána- tartására, egészségügyi ellen­tos 150 liter helyett. Az igények sürgetik a regio­nális vízmű második ütemé­nek gyorsabb megvalósítását. Számos salgótarjáni ipari üzem innen fedezi majd szük­ségletét. Az üzemek több mil­lió forinttal járulnak hozzá az építéshez. A legtöbb észrevétel, meg- A vmamosltas után ez az A következőkben a vb. tár- jegyzés a községek vízellátá- egyik legsürgősebb feladat gyalta az 1966. évi állóeszköz­sával kapcsolatban hangzott Nógrádban. fejlesztési keret felosztását es el- A jelentés és a vita is fog- több fontos napirendet. orzesere. A vb-ülésen szó volt arról, hogy a községek a fejlesztési alapjaikat — legalábbis annak nagyobb hányadát —, az ivóvízellátás megol­dására használják fel. A villamosítás után ez az jékoztatta a vb-t, hogy 28.7 millió forintos beruházással megkezdik Balassagyarmatnál az Ipoly szabályozását. A munkálatok az év kö­zepén indulnak, s az idén 7,5 millió forintot használ­nak fel. A teljes befejezés 1968 első félévére várható. A szabályozás során, eg'- sza­kaszon új medret ásnak az Ipolynak. új híd. gátőrház és egy vámház létesül. Sümegi János vb. tag a Ménkes patak szabályozásának. árvédelmi feladatainak megoldását sür­gette. A jövőben jelentősebb összeget használnak fel a pa­tak szabályozására. . Külön műszakok — társadalmi vállalások Nógrádi bányászfiatalok Vietnamért Nem az első eset, hogy nagybátonyi Katalin-akna dől- adatot. így született meg az a Nógrádi Szénbányászati gozói közül hatvanan mintegy a vállalás, amely szerint a Tröszt üzemeiben dolgozó fia- 2500 forintot, Tiribesen szín- tsz egyik bokros, zsombékos talok bizonyítják — lehet szá- tén 2500 forintot ajánlottak területén — 100 holdon — mítani rájuk! Csak két hét fel. Ahol a helyzet úgy hoz- mintaleaelőt alakítanak ki. Ez telt el azóta, hogy hírül ad- ta, a vietnami műszak he- egyúttal azt is jelenti, hogy tűk: a nagybátonyi bányász- lvett — ugyanazt a célt szol- egész évre szóló munkát vál- fiatalok a megyében elsőnek gáló — más munkavállalást laltak. A közvetlen és gyors elhatározták és vállalták a tettek a fiatalok. így például segítség mellett munkájuknak szabadságáért küzdő vietna- a nagybátonyi szolgáltató más, jelentős haszna is lesz. mi nép megsegítését. Az el- üzemegység kiszesei március határozást ezúttal is tett kö- elsején az előzetes tervek «ze- vette. A bányák fiataljai ránt mintegy három-négy va- mindenhol röpgyűléseket tar- gon vasat gyűjtenek össze, és toltak és munkafelajánlásokat az ebből származó pénzt be­tettek. Ahol az célszerűbb- fizetik a szolidaritási alap nek mutatkozott a KISZ-esek, csekkszámlájára. a fiatalok, sőt az idősebb A zagyvai üzem fiataljai is ^ dolgozok is kisebb nagyobb csatlakoztak a mozgalomhoz, csekkszámlájára, pénzösszegeket jegyeztek a fi- £s nem csak a fiatalok, tű­zetésükből. szén egy nemrégiben lezajlott A mizserfai A nagybátonyi KISZ-fiata- szabad pártnapon az igazgató, KI®Z alapszervezete sem ma­iok példamutató kezdeménye- miután nagyra értékelte a radt el a többitől, Mizserfa., zése nyomán a mozgalom rö- fiatalok kezdeményezését ar- 300 bányász jegyzett 15 ezer vid idő alatt elterjedt a Nóg- ról tett említést, hogy az forintot Vietnam megsegite- rádi Szénbányászati Tröszt üzem minden dolgozója részt sére­üzemeiben. Szorospatakon 497 akar venni az akcióban. a tröszthöz tartozó bánya­fiatal, összesen 25 ezer 410 Mátranovákon a bányász- üzemekben az akció nyomán forintot ajánlott fel vietnami fiatalok úgy határoztak, hogy több mint ötvenezer forint barátaink támogatására- Ká- mivel. az üzem területén ko- gyűlt össze Ezt a Pénzt; ­rabban mar sok es jelenxos a szolidaritás es a munkas- nyáson 130 bányaszfiatal társadalmi munkát végeztek öntudat szép bizonyítékát — átlagosan ötven forinttal — — ezúttal a helyi termelő- április közepén fizetik be a közel hétezer forintot, a szövetkezetnél keresnek fel- szolidaritási alapra. Tegnap már száz bányász­fiatal dolgozott a kijelölt 100 holdon, előkészítve a talajt egy mintalegelő-kaszáló ki­alakításához. A szövetkezettől kapott munkabérüket az utol­só fillérig befizetik a KISZ A zagyvai üzem fiataljai is KB 172 525 k. 95 számú bányaüzem . /Hesiet fa tanítnámmal Teie!öÉáfő?aí ivités Salgótarjánnal! A posta műszaki fenntartási üzeme szereli már az SZMT székház telefon-berendezéseit Mindhárom beköltöző szerv: az SZMT, az Állami Biztosí­tó és a Beruházási Bank ón­álló központot kap. A beren­dezések írtéke mintegy négy- százezer forint. Ugyancsak befejezés előtt áll a Kulacs vendéglőtől az Acélárugyárig lefektetett új telefonkábel építése és szerelése. A korsze­rűsítés megszünteti a kóbor áram miatti zavarokat és ká­rokat. Folynak az előkészületek a megyei művelődési ház te­lefonhálózatának megépíté­sére is. Az épületben helyet foglaló intézmények, boltok rendelkezésére — az eddigi igényeknek megfelelően — tizenhárom fővonal áll. Szük­ség esetén a vonalak száma huszonhatra szaporítható. A salgótarjáni telefonháló­zat bővítésének idei nagy fe­ladatai közé tartozik a me­gyei kórház. Elképzelések sze­rint 1966-ban meg kell tör­ténnie legalább az alépítmé­nyek lefektetésének. déssel állapították meg, hogy Szersmind alapvető emberi jo- a magyar—indiai kulturális gokat sértenek meg. Ismét kapcsolatok az 1962. március feijes szolidaritásukról és tá- 30-án aláírt kulturális egyez- mogatásukról biztosították az meny keretében az eves kul- afrikai népeket és kifejezték turális munkatervek alapjan reményüket, hogy Anglia mi- kedvezően fejlődnek. előbb megteszi a szükséges A két miniszterelnök véle- lépéseket avégett, hogy helyre­ményt cserélt a nemzetközi állítsák Rhodesia népének a helyzetről és megállapította, szabadságra, egyenjogúságra hogy álláspontjuk .a legfonto- és függetlenségre való elide- sabb kérdésekben azonos, vagy geníthetetlen jogát, hasonló. Egyetértettek abban, ^ két miniszterelnök hang- hogy az államok közötti vi- súlyozta) hogy az ENSZ-re szonyt az egyenjogúság es a .gen fontos szerep hárui a kölcsönös előnyök elveire keli nemzetközi béke és biztonság alapozni. Megerősítették a be- fenntartásában, valamint az kés egymás mellett élésbe ve- orszagok közötti együttműkö- tett hitüket, elítélték a fényé- dds fejlesztésében- Egyetértec- getések és ultimátumok alkal- továbbá annak szükséges­mazását, a belügyekbe^ történő gégében, hogy a nemzetközi beavatkozást. Hangsúlyozták, kapcsolatokat az ENSZ alap- hogy az államok között felme- okmányával összhangban kell rülő vitás kérdéseket — így a irányítani. határvitákat is — erőszak al- Kállai Gyula miniszterelnök kalmazása nélkül békés tár- köszönetét fejezte ki Indira gyalások útján kell rendezni. Gandhi miniszterelnöknek. A magyar miniszterelnök India kormányának és népé- méltatta a taskenti nyilatkozat mk a meleg és szívélyes fo- jelentőségét, valamint az in- gadtatásért és meghívta Ma­diai kormány és személy sze- gyarországra az indiai mi- rint a tragikus hirtelenséggel niszterelnököt. A meghívást elhunyt Lai Bahadur Sasztri az indiai miniszterelnök ko- mindszterelnöknek a nyilatko- szonettel elfogadta. Vanya Lászióné tanítóira mvü numj iviaíiat • íVUiiui Katalint, a Konanyai Porcelán irugyár balassagyarmati telepén a kondenzátor készítésére. Kezdetben a lányok hat órái dolgoztak, ma pedig a tanítómester brigádjában a szocialista címért küzdenek. Képün­kön a brigád vezető újabb fogásokra tanítja a lányokat. Mögötte Sztremi Sándorné, a brigád alapító tagja áll, akivel Vanya Lászióné, az iizem megalakulásától kezdve együtt dolgozik (Koppány György felvétele) Milliós hasznot hajtó újítás Az Öblösüveggyár rekonst­rukciója során megkezdődött a feldolgozó üzem „C” épületé­nek kivitelezése. Nagy nehéz­ségeket okoz, hogy a gyár "öldüveg üzemének folyama­tos termelését nem szabad megzavarni, holott az építke­zés — pilléralapok ásása, be­tonozása, pillérek készítése — működő üzem területén tör­ténik. Bonyolította a helyze­tet, hogy több pillért a két nagy kémény tövébe kell épí­teni. A pilléralapok a kemen­cét és kéményt összekötő csa­tornába kerültek volna. Az ezzel kapcsolatos mun­kák mintegy két hétre akadá­lyozták volna a folyamatos termelést — amelynek napi értéke jelenleg több mint száznegyvenezer forint. Regős Mátyás építésvezetőségének műszaki dolgozói most egy újításon dolgoznak. Nemcsak a szóbanforgó pillér alapokra szánt mintegy ötvenezer fo­rintból takarítanak meg negy­venezret, de szükségtelenné teszik az üzem leállítását is. Az újítás magva, hogy pillér­alapok helyett vasszerkezefet rögzítenek a kéményre, amely maid a tetőszerkezetet tartja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom