Nógrád, 1966. január (22. évfolyam, 1-25. szám)

1966-01-01 / 1. szám

\M ~ ... Vilás oroletárjai. egyesüljetek/ AZ MSZMP NO G RÁ D M EGYE! Bf XXII. ÉVF. 1. SZÁM ÁRA 80 FILLÉR 1966. JANUÁR 1., SZOMBAT Ä béke erőinek újabb győzelmeit várjuk Kádár János elvftárs újév! nyilatkozata Az új év alkalmából a Népszabadság szerkesztősége és a Magyar Távirati Iroda néhány kül- és belpolitikai vonatko­zású kérdést intézett Kádár Jánoshoz, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkárához. Alább közöljük a kérdéseket és Kádár János válaszait. KÉRDÉS: A vietnami ag- resszió kiterjesztése, a Domi­nika belügyeibe való beavat­kozás, a reakciós, jobboldali erők támadása Indonéziában, a nyugatnémet militaristák nyílt igénybejelentése az atomfegyverekre és más nem­zetközi események azt a be- nyomást keltik, mintha az számukra nem látható, s mindjobban lelepleződnek a világ közvéleménye előtt. Igj' értem azt, hogy az im­perialisták nem ragadták ke­zükbe a kezdeményezést. Ag­resszív cselekedeteik sokkal inkább a szorongatott kalan­dor hazárd lépéseire emlékez­tetnek. KÉRDÉS: Milyen lehetősé­imperialisták az utóbbi idő ben magukhoz ragadták vol- get lát a békés egymás mel­na a kezdeményezést. Mi er- ről az ön véleménye? VÁLASZ: Az imperializ­mus a nemzetközi politikában sem tud felmutatni semmiféle, a jövőbe mutató elgondolást. Ilyen- terveink csak nekünk vannak, alak a szocializmus, a . társadalmi haladás elveit valljuk és a tartós béke meg­teremtéséért küzdünk. De aki­nek nincs átfogó terve a jö­vőt illetően, az a kezdeménye­ző szerepét sem ragadhatja magához. Az imperialista vi­lágrendszer válságban van: Szorongatja a szocialista vi­lágrendszer országainak nö­vekvő ereje, nyomást gyako­rolnak rá a gyarmati örökség minden formája ellen küzdő népek és saját dolgozóinak osztályharca, nehezítik hely­zetét a vezető kapitalista or­szágok egymás közötti, egyre éleződő ellentétei is. Csak arról lehet beszélni, hogy egyes imperialista hatal­mak s különösen az amerikai imperialisták a múlt évben fo­kozták a népek ellen irányu­ló, békebontó támadásaikat. A választások idején hangozta­tott békeszólamokkal szem­ben az új elnök kormánya ka­tonai behívókkal szerencsél­tette az Egyesült Államok polgárait A nemzetközi jogot, a nemzetek önállóságát, az országok szuverénitását lábbal tiporva, csapatokat szállítot­tak partra Dominikában, fo­kozták a „különleges” hábo­rút Dél-Vietnamban, bomba­támadások sorozatát intéztek a Vietnami Demokratikus Köztársaság ellen s újabban katonái támadással fenyegetik Laosz és Kambodzsa területét és népét. Ázsiában nemcsak háborút folytatnak, hanem felszítják az ellentéteket a gyarmati iga alól felszabadult országok kö­zött és országokon belül, el­lenforradalmi akciókat szer­veznek; bátorítják a népelle- nes erőket, védelmezik a ko- lonialista rendszer maradvá­nyait Afrikában is; Latin- Amerikában terrort alkalmaz­nak a haladó mozgalmak el­len. Európában pedig azoknak a nyugatnémet militaristák­nak a kezébe akarnak atom­fegyvert adni, akik a törté­nelem által régóta véglegesí­tett határok revíziójára tör­nek. De az is tény — s ezt az amerikai imperialisták is jól tudják —, hogy e „furkósbot”- pölitikával szemben magában az Egyesült Államokban is növekszik az elégedetlenség és n tiltakozás, s még NATO-be­li szövetségeseiket sem tudták egységes akcióra bírni. S ami még fontosabb, a megtáma­dottakat nem tudták megfé­lemlíteni, még kevésbé le- igázni, mind növekvő ellen­állással találkoznak, győzelem lett élés elvének érvény esíté­sére a jelenlegi nemzetközi helyzetben? VÁLASZ: A békés egymás mellett élés elve számunkra nem propagandaszólam, nem juk őket. Ugyanakkor hívei vagyunk a vitás nemzetközi kérdések politikai, tárgyalások útján való . megoldásának. Normális viszonyra, a kapcso­latok bővítésére törekszünk a kapitalista világgal is, ideért­ve a hozzánk közelebb eső európai országokat s a távoli Amerikai Egyesült Államo­kat is. A mostani helyzetben félre­értések is adódnak a békés egymás mellett élés értelme­zésében. Mi tudjuk, s a ka­pitalista országok kormányai­nak is meg kell tanulniuk, hogy a béke oszthatatlan, kép­telenség azt feltételezni, hogy miközben bombáznak egy szo­cialista országot, más szocia­lista országokkal fejleszthetik politikai kapcsolataikat. A né­peknek pedig tudniuk kell, hogy a békés egymás mellett élés elvét és gyakorlatát rá kell kényszeríteni az lmperialis­taktika, hanem egész korunk­ra érvényes lenini elv, amely­nek érvényesítéséért minden körülmények között a mosta­ni nemzetközi helyzetben is lehet és kell küzdeni. Mi abból indulunk ki, hogy a szocialista építőmunkánkhoz békére van szükség, a kom­munisták történelmi küldeté­se, hogy az emberiség érde­kében küzdjenek egy újabb világháború megakadályozá­sáért, azért is, mert a szocia­lizmus eszméjének világmére­tű győzelméhez nincs ‘ szük­ség háborúra. Az emberiség szerencséjére a világháború immár nem végzetszerűen elkerülhetetlen, a Szovjetunió, a 14 szocialista ország, a gyarmati iga alól felszabadult népek s a kapi­talista országok haladó moz­galmai, ha egyesítik erejü­ket, képesek meggátolni az imperializmust egy új vi­lágháború kirobbantásában. A békés egymás mellett élés elvének érvényesítése megköveteli az imperialista támadások megfékezését. En­nek megfelelően mi teljes mér­tékben szolidárisak vagyunk az amerikai agresszor ellen teüzdő vietnami testvéreink­kel és minden, az imperialis­ták által megtámadott néppel, s tőlünk telhetőén támogat­tákra, s ebben nemcsak a kommunistáknak van felada­tuk, hanem minden ember­nek. aki bármilyen okból el­lene van a háborúnak, a Föld bármely részén éljen Is. KÉRDÉS: Milyen lehetősé­gek nyílnak ebben a helyzet­ben Magyar Népköz társa­ság nemzetközi tevékenysége számára, hogyan hasznosít­hatjuk ezeket a lehetősége­ket? VÁLASZ: A Magyar Nép- köztársaság nemzetközi tekin­télye 1965-ben is erősödött. Ezzel együtt külpolitikai tevé­kenységének lehetőségei is tovább növekedtek. A nemzeti önbecsülést fel nem adva is jól tudjuk, hogy nekünk, mint kis országnak, nincs döntő befolyásunk a vi­lágpolitika alakulására. Még­is, hála népünk politikai és az építésben elért sikereinek, szocialista társadalmi rend­szerünknek, szavunk súlya növekszik a nemzetközi élet­ben, s ezt mi mindenkor a szocializmus, a haladás a bé­ke javára fordítjuk. A múlt évben bővítettük kapcsolatainkat és együttmű­ködésünket a Szovjetunióval, az európai szocialista orszá­gokkal, távol-keleti szocialista országokkal, elsősorban a Vietnami Demokratikus Köz­társasággal. Bővültek kapcso­lataink az európai kapitalista oi-szágokkal, közöttük jelentő­sebb politikai lépéseket rea­lizáltunk Ausztriával, Fran­ciaországgal és Angliával is. Tovább fejlődtek kapcsolata­ink Ázsia, Afrika országaival, Latin-Amerikával. Növekedett szerepünk a különböző nem­zetközi szervezetekben, kö­zöttük az Egyesült Nemzetek Szervezetében, ahol kormá­nyunk álláspontját képviselő külügyminiszterünk 'smert fellépésével széles körű elis­merést. vívott ki, és a legu­tóbbi ülésszakon, a mi képvi­selőnk töltötte be az I. számú politikai bizottság elnöki tisz­tét. Az 1966-os esztendőben is szándékunkban áll és köte­lességünk is, hogy hasonló szellemben tovább folytassuk ős szélesítsük a Magyar Nép- köztársaság külpolitikai tevé­kenységét. Hazánk képviselői­re a nemzetközi politikában az a megtisztelő szerep vár, hogy minden területen növekvő aktivitással tevékenykedjenek és önálló kezdeiménvezéssel is működjenek közre a szocia­lizmus, a béke javára, a vi­tás nemzetközi kérdések meg­oldása érdekében, szoros együttműködésben a Szovjet­unióval, a Varsói Szerződés tagállamaival, valamennyi szocialista országgal, a hala­dás minden erejével. KÉRDÉS: Hogyan látja a szocialista országok együtt­működésének eredményeit és távlatait, a nemzetközi kom­munista mozgalom egységé­nek problémáit, s ezek ha- tását a jelenlegi nemzetközi helyzetre? VÁLASZ: Mint ismeretes, az utóbbi években a nemzet­közi kommunista mozgalmon belül és a szocialista orszá­gok együttműködésében is új problémák merültek fel. Mivel a kérdések rendkívül fontosak, mi nagy figyelmet fordítunk rájuk. Jómagam 1965-ben részt vettem a Var­sói Szerződés politikai ta­nácskozó testületének varsói ülésén, jártam a Szovjetunió­ban, Jugoszláviában, Mongó­liában. s több itthon folytatott nemzetközi tanácskozáson is sok személyes tapasztalatot szereztem. Az igazsághoz híven meg kell mondani, hogy a vita tovább folytatódott, az ösz- szes szocialista ország és az összes kommunista párt egy­ségét nem sikerült megterem­teni. Mégis kijelenthetjük, hogy a múlt évben fejlődött, erősödött a szocialista orszá­gok, a nemzetközi kommunis­ta mozgalom, a haladó erők kapcsolata és együttműködé­se. Ez egyben azt is jelenti, hogy az egységtörekvések erősödtek az ogységbontó sza- kadárok pedig mindinkább magukra maradnak. Ez most a helyzet. A szo­cialista országok együttműkö­dése mind a Varsói Szerző­désnek, mind a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsá­nak a keretében és azon kí­vül is fejlődött. Viszonyunk a Szovjetunióval és a szocialis­ta országok többségével za­vartalan, internacionalista é= testvéri. Javulnak kapcsola­taink olyan szocialista orszá­gokkal is, amelyekkel egyes i v;‘ -J Magyar állam- és pártvezetők üdvözlő távirata Kuba nemzeti ünnepe alkalmából Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára. Dobi István, a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsának elnöke és Kállai Gyula, a magyar forradalmi munkás—paraszt kormány elnöke távi­ratot intézett dr. Fidel Castro Ruz elvtárshoz, a Kubai Kommunista Párt első titkárához a kubai forradalmi kor­mány elnökéhez, dr. Osvaldo Dorticos Torrado elvtárshoz a Kubai Köztársaság elnökéhez, a Kubai Kommunista Párt politikai irodája és titkársága tagjához, melyben a Kubai Köztársaság nemzeti ünnepe, a forradalom győzelmének 7. évfordulója alkalmából a Magyar Szocialista Munkáspárt, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a magyar forradalmi munkás—paraszt kormány, az egész magyar nép ' és a maguk nevében forró, testvéri üdvözletüket és szív­ből jövő jókívánságaikat küldik a kubai államférfiaknak és a kubai népnek! Péter János a Magyar Népköztársaság külügyminisztere táviratban üdvözölte dr. Raul Roa kubai külügyminisztert Kuba nemzeti ünnepe, a forradalom győzelmének 7. év­fordulója alkalmából. A SZOT Elnöksége a Kubai Dolgozók Forradalmi Szakszervezeti Szövetségének, a KISZ Közpon­ti Bizottsága a Kubai Kommunista Ifjúsági Szövetségnek, az Országos Béketanács a Kubai Béketanácsnak, a Haza­fias Népfront Országos Tanácsának Elnöksége a kubai for­radalom védelmére alakult bizottságnak küldött táviratot az évforduló alkalmából. kérdésekben fennálló nézet- eltéréseink korábbról ismer­tek. A szocialista országok egy­ségének, együttműködésének nemzetközi politikai jelentő­sége felbecsülhetetlen, hiszen ez az egység szocialista vív­mányaink, a népek szabad­ságharcának és a világbéké­nek legfőbb védelmezője a nemzetközi imperializmus ag­resszív erőivel szemben. Ugyanígy, ha egységünk nem teljes, az imperialisták ezt mindenkor kihasználhatják, mint ahogy ma, ki is hasz­nálják saját céljaik érdeké­ben és nemcsak propagandá­jukban. A jelenkor viszonyai között, amikor már három világrész­ben léteznek szocialista álla­mok, amelyek más-más gaz­dasági alapról indultak, és ma a fejlettség különböző fo­kán állnak; amikor a kom­munista testvérpártok egy ré­sze kormányoz, más része le­gális tömegpártként dolgozik a kapitalizmus viszonyai kö­zött, megint más része ille­galitásban, kegyetlen üldöz­tetések közepette harcol, ter­mészetszerű, hogy egyes kér­dések megítélésében külön­böző vélemények alakulnak ki, és nézeteltérések is ke­letkezhetnek. Ezeket azonban elvtársiasan, a marxista— le­ninista elvek alapján lehet és kell tisztázni. Ellene vagyunk minden olyan vitának, amely­ben sértő jelzőkkel, címkék­kel és frázisokkal dobálóznak. A legfontosabbnak azon­ban azt tartjuk, hogy minden vitás kérdést és minden vi­tát az internacionalizmus szellemében feltétlenül alá kell rendelni az imperializ­mussal, az osztályellenséggel szembeni akcióegység érde­keinek. Különösen áll ez nap­jainkban a vietnami kérdés­re. Igaz, a szocialista orszá­gok mindegyike biztosította szolidaritásáról harcoló viet­nami testvéreinket, és tény­legesen segíti is őket. Ez jó, de még jobb volna, ha mind­ezt nagyobb egységben és még összehangoltabban ten­nénk. Mi ennek érdekében léptünk fel eddig is, s ezt fogjuk szorgalmazni a jövő­ben is. A jövőt illetően pedig arra kell gondolnunk, hogy a nemzetközi kommunista moz­galom történelme folyamán már sok nehézséget leküzdött, belső harcaiból mindig meg­erősödve került ki, s hogy minden bizonnyal most is így lesz. KÉRDÉS: Mindent egybe­vetve, hogyan Ítéli meg ön » nemzetközi helyzet általá­nos kilátásait? VÁLASZ: Az elmondottak­ból kiviláglik talán, hogy 1966-tól a szocializmus és a haladás erőinek és egységei­nek növekedését, az imperia­lista agresszió visszaszorítá­sát, egyszóval a béke erői­nek újabb győzelmeit várom. A vezető tőkésállamok kor­mányainak fel kell hagyniuk a nemzetközi jognak és a né­pek akaratának semmibevéte­lével, a kihívó agresszióval, mert különben nem kerülhe­tik el azt, amit három négy évvel ezelőtt egyszer már megértek, amikor, ahogy ők maguk nevezték, meg kellett kezdeniük hidegháborús po­litikájuk „fájdalmas újraérté­kelését”. Ez nem jóslat kíván lenni, és nem is magától fog végbe­menni. De biztosan bekövet­kezik. ha a haladás erői — s közöttük szocializmust építő magyar népünk — állhatato­san kitartanak eddig követett elveink, céljaink, a békepoli­tika mellett, s annak szerie­mében összefogva cseleksze­nek, dolgoznak, harcolnak. KÉRDÉS: Belső fcjlődé­« ünkről is lenne néhány kör­désiink. Véleménye szerint általában mi határozta meg és mi jellemezte a múlt esz­tendőben a társadalom hely­zetét hazánkban? VÁLASZ: Nem volt könnyű évünk. Száj- és körömfájás volt, árvizek voltak, és egyéb természeti csapások pusztítot­tak. Nagy erőfeszítést kívánt a Duna kiöntésének megaka­dályozása, és jelentős anyagi eszközöket vett igénybe a ká­rok pótlása. A különböző megpróbáltatások közepette társadalmunk erői megmoz­dultak, a helytállás, az áldo­zatkészség sok lelkesítő pél­dáját láttuk. A nemzeti egy­ség mérhető valósággá vált. Ismét bebizonyosodott, ami egész társadalmi haladásunk­ra jellemző, hogy a szocializ­mus eszméi mind mélyebben hatják át a népet, hogy a nemzet és a szocializmus mindinkább eggyé válik. A haladás élén nagyszerű mun­kásosztályunk jár, amely tör­ténelmi hivatását, vezető sze­repét méltóképoen betölti. Csak elismeréssel szólhatunk a falusi dolgozók nehéz körül- ménvek között végzett mun­kájáról is. a Darasztemberek- ről, akik tovább szilárdítják és fejlesztik szövetkezeteinket. Az értelmiség a szocialista al­kotómunkában mindjobban összeforr a munkásosztállyal és a parasztsággal. Hasznosan teljesíti feladatát a kisiparo­sok és kiskereskedők zöme is. A társadalmi tevékenység minden területén előrehala­dunk. Ennek köszönhető, hogy szocialista termelési viszo­nyaink tovább erősödtek, köz­oktatásunk fejlődött, kulturá­lis életünk gazdagodott. KÉRDÉS: 1965 a második ötéves terv utolsó éve volt. Hogyan értékelhetők erednie­nyeink és melyek 1966-ban főbb népgazdasági feladata­Ink? VÁLASZ: Még nincsenek meg a végleges számok az 1965-ös gazdasági évről és a második ötéves terv teljesíté­séről; ezért csak előzetes ada­tok alapján szólhatok e kér­désekről. A második ötéves terv je­lentős fejlődést irányzott elé, megvalósításával népünk nagy (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom