Nógrád. 1965. december (21. évfolyam. 286-311. szám)

1965-12-01 / 286. szám

Világ nroletárfcá, egyesüljetek! Évfordulóra készülnek AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI T XXI. ÉVF., 286. SZÁM ARA: 50 FILLÉR 1965. DECEMBER 1. SZERDA A betolakodók súlyos veszteséget szenvedtek, de nem okulnak Az amerikai kormány legfőbb célja a háború kiterjesztése B—52-es amerikai óriásbom­bázók kedden reggel három hullámban támadtak Saigon­tól 55—70 kilométerrel észak­ra célpontokat a nagy kiterje­désű Michelin gumiültetvény körzetében. Az amerikai gé­peknek ez volt a hetedik be­vetése e körzetben múlt hét szombatja óta, amikor a dél­vietnami szabadságharcosok a gumiültetvény területén sú­lyos veszteségeket okoztak a saigoni kormány csapatainak. Maxwell Taylor tábornok, az Egyesült Államok volt sai­goni nagykövete hétfőn Flori­dában elmondott beszédében annak a véleményének adott kifejezést, hogy az Egyesült Államok a közeljövőben to­vább terjesztik ki a vietnami háborút. Ilyen értelemben be­szélt Richard Russel demok­ratapárti szenátor is a Geor­gia állambeli Lawrenceville- ben, követelve, hogy az ameri­kai hadvezetőség rendelje el Haiphong észak-vietnami ki­kötőváros bombázását. Ausztráliai politikai körök­ben kellemetlen hatást váltot­tak ki Fulbright amerikai szenátornak az elmúlt hét vé­gén Sydneyben tett kijelenté­sei amelyek szerint az ausztrá­liai kormány hozzájárulása a vietnami háborúhoz eltörpül az Egyesült Államok erőfeszí­téseihez képest. Dél-Vietnam- ban ugyanis az Egyesült Álla­mok 160 000 katonájával szem­ben „csupán” ezer ausztráliai katona tartózkodik. Egy ENSZ-szóvivő hétfőn bejelentette, hogy U Thant fő­titkár a múlt év augusztusá­ban saját kezdeményezéséből i tárgyalásokat akart létrehozni ! Washington és Hanoi között A szóvivő nyilatkozata válasz ' volt a New York Herald Tri­bune egyik cikkére, amely azt állította, hogy az Egyesült Ál­lamok kormánya kérte fel a főtitkárt a békekezdeménye­zésre. Hz ENSz-kSzgyBlés megszavazta a leszerelési világértekezlet megtartását Mozgolódik Afrika a fajgyűlölők ellen-(2. oldal) Szendehelyi találkozás (3. oldal.) Kísérlet, tapasztalatgyűjtés, új tantárgyak (4 oldal ) Akik távoznak az SBTC-től ő. oldal.) A Salgótarjáni Ruházati K'iSZ-ben másfél évtized akut megsokszorozódott a termelés, de nőtt a tagság létszáma is. Nagy gondot fordított a ktsz a szakmunkás képzésre. Fiikor László szabó is itt tanulta mesterségét. (Képriportunk a 3. oldalon.) Ülést tartott az országgyűlési képviselők megyei csoportja , ah...... .■ jrawffiiiBHMini ■■■■—■■■■■■■■> Biztató szénmedencénk jövője Napirenden a tröszt távlati termelési terve — Új kutatások a dél-nógrádi területen 38 millió forintos költséggel Az ENSZ-közgvűlés hétfő esti plenáris ülésén 112 szava­zattal, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodás mellett (Franciaország), elfogadták az Első számú Politikai Bizottság­nak azt a határozatát, hogy legkésőbb 1967-ig tartsanak leszerelési értekezletet az összes államok részvételével, beleértve a Kínai Népköztár­saságot is. A Salgótarjáni Acéláru­gyár dolgozóinak az éves ex,' terv teljesítéséhez még tíz nap áll rendelkezésük­re. Ennek megfelelően iga­zítják munkakedvüket, szor­galmukat az egyes gyárrész­legek műszaki vezetői, export­brigádok, s mindazok, akik­nek egy kis közük van az év elején tett ígéret való­ra váltásához. Ahol az akadályokat idő­ben elhárították a termelés útjából, ott már elvetették az évi exportterv teljesítés gondját. Így tartják számon a szegverő üzem dolgozóit, akik már november 24-én je­lentették: az utolsó külföldi szál­lítmányok is készen van­nak. Ebből az üzemrész­ből az idén 16 ország­ba exportáltak, köztük Ghánába, Nigériába és a dél-amerikai államok­ba. A huzalmű kollektívája hétfőn az alacsony szilárd­ságú acélhuzalból teljesítet­te az erre az időszakra elő­írt mennyiségi tervét. Ebből a gyártmányból, amelyet az idén termeltek először ex­portra, a negyedik negyed­évben ezer tonnát állítot­tak elő a Szovjetuniónak. A kovácsoló gyárban no­vember 20 és 28-a kö­zött gereblyéből, sajtolt és kovácsolt lapátból, fej­székből és villákból gyár­tási kötelezettségüknek eleget tettek. Hátra van még a megren­delt csákány mennyiség elő­állítása. Lehet, hogy mire a cikk megjelenik telefonon jelzik: mi is teljesítettük az év elején tett felajánlásun­kat. A gyár legnagyobb részle­Nem vett részt a szavazás­ban a csangkajsekista klikk megbízottja. Á közgyűlés által jóváha­gyott határozat újabb erőfe­szítéseket szorgalmaz abból a célból, hogy a világbéke megszilárdítása érdekében ír­janak alá hathatós nemzetkö­zi ellenőrzéssel megvalósítan­dó egyezményt az általános és teljes leszerelésről. gében, a huzal műben novem­ber 27-én még 445 tonna hát­ralékot jegyeztek a terme­lési statisztikába. Ekkor a munkások és vezetők egy­öntetűen azt vallották: de­cember 5-re mi is elvetjük az éves exportterv teljesí­tés gondját. Ezekben a na­pokban Szovjetuniónak és Jugoszláviának kábelszala­gokat, a török megrendelő­nek pedig lágy szalagokat készítenek. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyártással nem lesz baj, Alig jelent már talán új­ságot, ha jelentjük: újabb ko­operációs tanácskozást ren­deztek az illetékes szervek a salgótarjáni városi művelődé­si ház építésével kapcsolato­san. Az ÉM. Nógrád megyei Állami Építőipari Vállalat I. számú Főépítésvezetőségén ugyanis már több ízben talál­koztak a beruházó, a generál- kivitelező s az alvállalkozók képviselői. A korábbi tanácskozásokon sok olyan részproblémát sike­rült tisztázni és megoldani, amelyek valamennyire gyor­sították a város szempontjá­ból fontos létesítmény építé­sének ütemét. Ennek ellenére elég sok még ma is a gond. Megjelent például a megbe­szélésen annak a vállalatnak a képviselője is, amelyneü szakemberei a színpad-szere­lést végeznék. Túl sokat azon­A határozat jóváhagyta az el nem kötelezett országok 1964-ben Kairóban megtartott értekezletének azt a döntését hogy hívjanak össze leszere­lési világértekezletet minden állam részvételével. Sürgeti végül, hogy alakítsanak szé­les képviselettel t rendelkező bizottságot a történelmi jelen­tőségű találkozó előkészítésé­határidőre minden expor­táló részleg teljesíti vál­lalását. Ellenben nehezen birkóznak meg a kiszállításnál mutat­kozó nehézségekkel. Alig kapnak olyan vasúti kocsit, amibe a kényes exportárut rakhatnák. A jelenlegi szál­lítókapacitás csak a napi készáru mennyiség továbbí­tását biztosítja. De mi lesz a raktáron található export­ra kész 1200 tonna áruval? Ennek megoldásához vár­nak gyors segítséget a vál­lalat vezetői és dolgozói. ban nem tudhattunk meg tő­le, mivel jobbára csak kitérő válaszokat adott a jogosan feltett kérdésekre. Érdekes például, hogy a színpadszere­lők aggályoskodnak az alig 250 kilós szerelvények elhe­lyezése miatt. A kivitelező felajánlotta: december 2-án kész munkaterületet ad a sze­relőknek, kezdjék a szállítást és a munkát. A válasz nem volt túlságosan reménykeltő. Az Országos Szakipari Vál­lalat végezné a szükséges képzőművészeti jellegű bur­kolásokat. A korábbi bizony­talanság e részfeladat vonat­kozásában sem oszlott el tel­jesen, s a tanácskozáson ar­ra a megállapodásra jutot­tak, hogy a beruházó és a ki­vitelező képviselői Budapest­re utaznak, s tisztázzák mind a burkolási mind a padlóbo­rítás kérdését, s döntenek a határidőkről is. Nógrád megye országgyű­lési képviselői tegnap egész nap Salgótarjánban, illetve a nógrádi szénmedencében tar­tózkodtak. Egy-egy csoport Inászóra, a salgótarjáni Baj- csy-Zsilinszky utcai lakótelep­re és Kányásbányára látoga­tott el, ahol beszélgetést foly­tatott a lakótelepek munkásai­val, Kányás bánya műszaki dol­gozóival. Küldetésük az volt, hogy megismerkedjenek, sze­mélyes benyomásokat szerez­zenek a bányatelepülések helyzetéről, tanulmányozzák a nógrádi szénmedence harma­dik 5 éves távlati fejlesztési tervének lehetőségét. Délután Salgótarjánban, a Karancs Szálló különtermé­ben Sült Tibor, a Nógrádi Szénbányászati Tröszt fő­mérnöke előterjesztésében megvitatták „A Nógrádi Szén- bányászati Tröszt távlati ter­melésének alakulása, a bá­nyanyitás, és feltárás, vala­mint a létszámgazdálkodás függvényében” című tájékoz­tatást. Rendkívül szenvedélyes vi­ta alakult ki a szénmedence Egészséges és segítőszándé­kú volt a Kőbányai Asztalos- ipari Vállalat képviselőjének állásfoglalása. Szakemberei a faburkolatot készítik, s vé­leményük szerint december 20-ra végeznek a nagy te­remmel. Amennyiben szük­séges — mondották — újabb erőket is küldenek az építke­zéshez. Komoly gondként merült fel a műkövezés. A tervező és a kivitelező között ugyanis nézeteltérés van a műkő szí­nével kapcsolatosan. A koope­rációs tanácskozás arra az álláspontra helyezkedett, hogy rá kell bírni a tervezőt: ve­gye figyelembe a lehetősége­ket, s kívánságait azokhoz igazítsa. Ez lényegesen meg­gyorsítja a városi művelődési ház építését, s közelebb hoz­hatja a már nagyon is esedé­kes átadási határidőt. jövőjét illetően. Egyöntetű volt a megállapítás, hogy min­den korábbi híresztelés elle­nére biztató a nógrádi szén­medence jövője. Ezt több tény bizonyítja. A többi között az, hogy még 1970-ben is három millió tonna szenet vár nép­gazdaságunk a szénmedencé­től. Üjabb kutatásokat is meg­kezdenek a harmadik ötéves terv során. A tervek szerint megkutatják a dél-nógrádi széntelepeket, elsősorban Mát- raverebély környékén. Ügy számítják, hogy 107 fúrólyuk­kal, mintegy 39 ezer folyómé­teres fúrást végeznek el, amelyre összesen 38 millió fo­rintot biztosít a minisztérium. Az első lépcsőben, 1966-ban 4,5 millió forinttal megkezdik a munkát. Természetesen a továbbfejlesztéshez a Föld­tani Kutató Intézet és az Or­szágom Tervhivatal segítsé­ge is szükséges, hiszen az itt található szén fűtőértéke meg­közelíti a 3700—3800 kalóriát. Ez lényegesen javítaná a szénmedence átlagos fűtőér­tékét, javítaná a kitermelés gazdaságosságát is. Másik igen lényeges segít­ség, hogy a Nehézipari Mi­(Tudósítónktól.) A burgonya és a cukorrépa után befejezték a kukorica betakarítását is a balassa­gyarmati Palócföld Termelő- szövetkezetben- A szövetke­zetben 10 holdon termeltek cukorrépát. A holdanként: termést 160 mázsában „ter­vezték” annak idején a szö­vetkezetiek. A betakarítás kellemes meglepetést hozott. A cukorrépa holdankénti át­lagtermése meghaladta a 200 mázsát. A múlt hét végén be­fejezték a répatermés szállítá­sát is a selypi, illetve a hat­vani cukorgyárnak. November 20-ig befejezték a csaknem 300 hold kukorica termésének törését is. Kinn a nisztérium — nem végleges adata szerint — mintegy 530 millió forintot biztosít Nógrád számára évenkénti egyenletes bontásban ahhoz, hogy korsze­rűsítse a meglevő üzemeket, újabb rekonstrukciókat hajt­son végre a már nyitott bá­nyaüzemekben. Az országgyűlési képviselők Nógrád megyei csoportja igen részletesen foglalkozott a szénbányászati tröszt terme­lési és létszám helyzetével, a termelés és létszám alakulá­sával, a távlati tervek egyes kihatásaival, a bányai lakóte­lepek lakásviszonyaival, a dolgozók egészségügyi és szo­ciális helyzetével, — különös tekintettel az MSZMP Köz­ponti Bizottsága Titkárságá­nak legutóbbi határozatára. A vitában részt vett és fel­szólalt Jakab Sándor, az MSZMP Központi Bizottságá­nak póttagja, a megyei párt- bizottság első titkára, Haracska Imre, nehézipari miniszter- helyettes, s számos ország- gyűlési képviselő. táblán levágták a kukorica­szárat a tagok, kúpokba rak­ták, és most várják, hogy a szekerek, a vontatók beszál­lítsák a határból. A termelő- szövetkezetben nagy gondot okoz a kukorica termésének tárolása. A kukorica érése késett, meglehetősen nedves állapotban kellett beszállíta­ni a határból a csöveket- A A górék csakhamar megtel­tek, s így a szövetkezetben gépszínben, alkalmas fésze­rekben, sőt néhány dohány­pajtában is kukoricát tárol­nak most. Egyrészét a ma- gyarnándori keverő üzembe szállították, ahonnan tápot hoztak cserébe. re. Határidő: •ieeember ÍO A gyártással nincs baj, de a szállítás igen akadozik Folytatódik a halogatás Kooperációs tanácskozás a művelődési házról — kevés eredménnyel Befejezték a kukorica betakarítását a balassagyarmati tsz-ben 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom