Nógrád. 1965. szeptember (21. évfolyam. 205-230. szám)

1965-09-01 / 205. szám

Világ proletárjai. egyesiilietek! AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXI. ÉVF. 305. SZÁM. ARA: 50 FILLÉR 1965. SZEPTEMBER 1., SZERDA A kereskedelem őszi ■ téli újdoDságai (3. oldal.) Emlékezés 1930. szeptember 1-re (3. oldal.) A spar fák iád megyei döntője (4. oldal.) ÁZ ÚJ TANÉV ELÉ Bezárultak a nyári táborok, befejeződtek az üdülések, országjárások, kezdődik az új tanév. Űj nekirugaszkodá­sok. sok fogadalom, még több ambició szülők, tanu­lok, nevelők részéről, melyek mind az eredményesebb ta­nulmányi munkára vonat­koznak. Ez a helyes, ez az iskolai élet rendje. Hogy mindebből mi valósul meg, az függ a kitartástól, a -rend­szeres, következetes munká­tól és nem kis mértékben a társadalom összefogásától. De függ attól is, hogyan si­kerül megfelelő tanulmányi alkotó kapcsolatot teremteni tanulók és nevelők, iskola és családi ház között. Minden új tanév űj felada­tokat, elgondolásokat, terve­ket szokott előrevetíteni. Ebből a szempontból más ez a tanév, mert a Művelődésügyi Minisztérium tanévnyitó uta­sításában az olvasható, hogy az 1965 66. tanévben a ko­rábbi tanévnyitó utasítások­ban foglaltak oktatási és ne­velési vonatkozásban marad­nak érvényben. Azaz nincs ú.i utasítás, nincs más fel­adat, hanem egy megkezdett folyamatnak a folytatása, tö­kéletesítése, kimunkálása, további kísérletezése és gya­korlása szükséges. Mégis jó vizsgálni, hogy mi az. amit folytatni kell? Az iskolareform törvénnyé vált. Amikor erről vitáztunk, azt mondtuk, a reform hosz- szú időre irányozza elő a fel­adatokat, melyeknek fő pont­jai, egyrészt: szorosabbá ten­ni az iskola és az élet kap­csolatát, másrészt: szilárd tárgyi ismereteken nyugvó korszerű műveltséget nyújta­ni a tanulóknak, minden szinten, harmadsorban: meg­gyorsítani a szocialista em­bernevelést (tudatformálást., erkölcs kialakítást, magatar­tási gyakorlatot). Mindenki tudja, hogy ezek megvalósítása nem egy-két évre szóló tennivalókat je­lent, hanem nagyon hosszú és nagyon következetes mun­kát igényel. amiben tanulók, nevelők, szülők és az egész társadalom közreműködése szükséges. Azt mondjuk, hogy nincs új az 1965/66-os tanév tanul­mányi munkájában- , és mégis nagyon sok az új vonás, na­gyon sok az új igény. Nincs szervezeti módosítás, de na­gyon mélyreható tartalmi erősítés szükséges. Miben kell erősítenünk a nevelők, szülők és tanulók munkáját? Szilárdítani kell az isme­reteket, időtállóbbakká keli tennünk, mert a továbbhala­dás, továbbtanulás és nem kis mértékben a gyakorlat­ban való alkalmazóképesség szempontjából fontos. A középiskolákba, ipari tanuló­intézetekbe, egyetemekre va­ló felvétel attól függ, hogy a jelentkezők milyen alapos tudással, felkészültséggel ren­delkeznek. Verseny kérdése ez, mégpedig a több tudás­ban folytatott versenyé. Ez pedig helyes elv- Segíteni úgy lehet gyermekeinknek, ha igényesek vagyunk, többet követelünk, és a szülők ab­ból csinálnak presztízskér­dést, hogy gyerekük többet tudjon a közepes, jó, vagy jeles érdemjegyért. Ez a követelmény azt je­lenti, hogy a szülők maxi­mális támogatását kell igé­nyelnünk az eredményesebb, színvonalasabb oktatási mun­kához. Nem egyszer hang­súlyoztuk, hogy az .skola egyedül nem tudja ezt sem megoldani, a szülői ház se­gítése szükséges hozzá. Mi­ből áll ez? Először is abból, hogy a gyermekek rendsze­resen tudjanak otthon is ta­nulni, olvassanak könyveket foglalkozzanak otthon is ta­nulással, és ne várják, hogy majd mindent megtanulnak az iskolában. Ezen új követelmények mellett gondolni kell a gye­rekek ésszerű terhelésére, vagyis ügyelni kell arra, hogy ne terheljük túl, sok­szor fölös, helytelen szemlé­letből eredő egyéb foglalko­zásokkal. Többször találko­zunk olyasmivel, hogy tanul a gyerek énekelni, balettozni, tornászni, sőt idegen nyelvet is, közben matematikából, vagy kémiából alig felel meg a követelményeknek. Józan mérlegelés kell és a nevelők tanácsainak a megfontolá­sa, ha kellő sikerekkel kíván­ják a szülők gyermekük ér­dekeit szolgálni. Űj lesz ebben a tanévben az is, hogy nagyobb mérték­ben foglalkozunk a gyerme­kek nevelési kérdéseivel- Tervezettebb és szervezet­teb lesz a gyermekek világ­nézeti nevelése, magatartá­sának alakítása szorgalmá­nak formálása, szocialista emberi tulajdonságainak ki­alakítása. Ennek érdekében szorosabb együttműködés és összhang valósul meg az is­kola és az ifjúsági szerveze­tek nevelési tevékenységé­ben. Már az elmúlt tanévben is sok nézeteltérésre vezetett a magatartás, és a szorgalom osztályzása. A nevelői érté­keléseit mind reálisabbak és kevéssé félrevezetők kell le­gyenek. A szocialista társa­dalomban más jellegű a példás magatartású gyermek- Ez el­sősorban az aktívan példást jelenti, tehát aki cselekede­teiben. közösségi szereplésé­vel, társaira való jó hatásai­ban, példás viselkedésével, közvetlen őszinteségével, if­júsági szervezetben vállalt munkával. szereplésével, stb tűnik ki. Nem példás „a semmi rosszat nem csináló gyerek” ugyanakkor semmi jóban nem kitűnő tanuló Hasonlóan a szorgalom értékelésénél is újak, illet­ve viszonylag újak a mér­cék. A kitűnő rendű tanuló nem feltétlenül szorgalmas. Lehet, hogy könnyen fogja fel a tennivalót, jó eszű, de lusta, és fordítva: lehet, hogy gyenge tanuló, de nagyon szorgalmas. Ezeknek a he­lyes eldöntése a társadalmi­lag szükséges emberi tulaj­donságok helyes fejlesztésé­hez nélkülözhetetlen. Mindez az iskola nevelőinek nagyobb megterhelést okoz. a szülők számára pedig reálisabb ér­tékelést ad. Tehát ebben a tanévben nagyon lényeges lesz az. hogy sokkal igényesebb mun­kát kell végezniük nevelőink­nek, sokka1 összehangoltak - ban kell _ munkálkodniok . az iskolán belül és az iskolán kívül ható tényezőknek. Kmetyi Ferenc NAPIRENDEN Az egészségügyi felvilágosító munka feladatairól tárgyalt a Vöröskereszt megyei elnöksége A Magyar Vöröskereszt Nóg- ban fontos feladat hárul az lem érdekében ugyanolyan rád megyei szervezete rész- orvostársadalomra ezért az széleskörű társadalmi szerve- letes oktatási és egészség- . PgPszseeÜ£vi felvilá- zetet hozzunk létre- mint az ügyi felvilágosító munkatér- _ 8 8, , , alkoholellenes küzdelemben, vet dolgozott ki az 1965—66-os 8°sító tevékenységét konkrét ez a program további nagy esztendőre. A munkatervben tervekben kell megjelölni, fejlődési biztosíthat a Vörös­olyan célkitűzések kaptak he- Szóba került a szemléltetés keresztnek. Kitért a főtitkár lyet, mint a lakosság egész- jelentősége az oktatási és f nemzetközi életben betöl- segugyi ismereteinek bővítésé, .... , tendő kötelességre is. szemléletének formálása, a egészségügyi programban, szocialista-humanista eszmék- mert kívánt eredményeket a Vöröskereszt megyei el- re való nevelés, az egészséges csak gazdag szemléltető anyag- nöksége a továbbiakban a ba- életmód tudatosítása, a sze- gai érhetünk el. A tervek lassagyarmati járási és városi mélyi és környezeti tisztaság, megvalósításánál az is fon- elnökség munkabeszámolóját a lakáskultúra jelentőségének tos, hogy az eddiginél, széle- vitatta meg. A tanácskozást propagálása, a balesetek meg- sebb, átfogóbb és szakosított Szoó Béláné, a szervezet me- előzésének, a szabadidő he- ellenőrző gárda álljon ren- gyei titkára összegezte és zár- lyes felhasználásának meg- delkezésre. ta be. ismertetése, továbbá a tuber­kulózis és a népbetegségek, Géczi János,* a megyei ta- valamint a mértéktelen, túl- nács-vb elnökhelyettese meg­zott alkohol és gyógyszerfo- állapította, hogy a Vöröske- gyasztás elleni küzdelem. reszt, felvilágositó munkater­ve azokat a területeket érin- A munkatervvel kedden dél- ti, amelyekre párt- és kor- előtt Rostás István, a Vörös- mányhatározatok is felhívják kereszt országos főtitkára és figyelmünket. A munkaterv dr.Métneki János, az Egész- szoros egységben van a Köz­ségügyi Felvilágosítási Köz- ponti Bizottság ideológiai pont igazgatója, a Vöröske- irányelveivel, reszt egészségügyi munkacso­portjának vezetője részvételé- Dr. Métneki János, az vei foglalkozott a szervezet Egészségügyi Felvilágosítási megyei elnöksége. Központ igazgatója a vörös­keresztes munka módszerta- Dr. Krajcsovics Pál, a ni kérdéseit elemezte, majd KÖJÁL Nógrád megyei igaz- Rostás István, a Vöröskereszt gatójának bevezető szavai országos főtitkára vázolta a x- i jjj-u szervezet hazai es nemzetközi után kezdődött meg a mun- {eladatait ü;j fő kiadatnak katervi vita. A felszólalók jelölte meg a jövőre vonat­szóvá tették, hogy a munka- kozóan, hogy a családvéde­Xasszer befelezte tárgyalásait Kedden a Kremlben befe­jeződtek Nasszer és a szov­jet vezetők tanácskozásai. Az utolsó megbeszélésen részt vett Leonyid Brezsnyev, Alekszej Koszigin, Anasztasz Mikojan és több más szemé­lyiség. Nasszer, az EAK elnöke és a kíséretében levő személyisé­gek kedden látogatást tettek a páncélos alakulatok akadé­miáján. Gamal Abdel Nasszert elkí­sérte Poluhojarov, a pácélos alakulatok marsallja és több más magasrangű szovjet ka­tonatiszt. Úton az iskolába ... Fellendült az újtipusú gáztűzhely gyártása a Z1M Salgótarjáni Gyáregységében Napi százharminc tűzhely a cél — Csökkent évvégére pedig nem lesz adósság Keserves hetek és hónapok előállításával, 1965 júniusától után végre jó hírek érkeznek pedig máris saját konstruk- a Tűzhelygyár gáztűzhely ciójú készülékkel rukkolt szereldéjéből. A jelek arra elő. E kezdeményezést azon- mutatnak, hogy a szerelde ban — bár önmagában is a és az előkészítő műhelyek vállalat szakembereinek és végre kilábaltak a gyártást munkásadnak rátermettségét és szerelést leginkább akadá- bizonyította — beárnyékolta lyozó nehézségekből. az a tény, hogy az új t’pusú Ismeretes, hogy innen-on- gáztűzhely sorozatgyártása nan két esztendeje í'oglalko- nemcsak késve kezdődött, de zik a vállalat gáztűzhelyek a tervezett napi mennyiség \ kibocsátásától hosszú időn keresztül messzi elmaradtak. Ennek következtében a sze­reidének eddig mintegy ezer- háromszáz darabos adósság­gal kell számolnia. A gyáregység, a hidegüzem, nem különben a szerelde ve­zetőinek, dolgozóinak intéz­kedései, erőfeszítései azon­ban végülis eredményt hoz­tak. A szerelde létszámát megnövelték: hetek óta két teljes brigád dolgozik itt- Az erősítés a hagyományos kály­ha és túzhelyszerelő brigá­dokból érkezett. Változtat­tak, tökéletesítettek a techno­lógiai műveleteken is. Külö­nösen sokat lendített a sze­relde munkáján, hogy az elő­készítő üzemekben végrehaj­tott és részben még folyamat­ban lévő átszervezés, átcso­portosítás is kezdi éreztetni a hatását. Az alkatrészek már — ahogyan a szereidé­ben kifejezik — „szerelhe- tőbbék”. Kevesebb a méret­hiba, egyáltalán javult az alkatrészek minősége, ha az alkatrészek folyamatos be­érkezésének ütemében még vannak is zökkenők. Minde­nek előtt azonban a szerel­de és az előkészítő üzemek munkásainak megnövekedett begyakorlottságát kell hang­súlyozni. Elsősorban ennek köszönhető, hogy körülbelül két hete a naponta kibocsá­tott tűzhelyek mennyisége elérte, sőt azóta meghaladta a százhúsz darabot­A fellendülés tartósnak bi­zonyult. A gyárban ma már bizonyosra veszik, hogy a harmadik negyedévi tervet teljesíti a gáztűzhely szerel­de. Az a törekvés pedig, hogy a naponta elkészített gáztűz­helyek mennyiségét rövid időn belül százharminc da­rabra emeljék, ahhoz is hoz­zásegíti a vállalatot, hogy a korábban „összegyűjtött” adósságot esztendő végéig le- törlessze, s az ez évre terve­zett huszonhétezer darab Gáztűzhelyet hiány nélkül a kereskedelem rendelkezésére bocsássa. Koppány György felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom