Nógrád. 1965. június (21. évfolyam. 127-152. szám)

1965-06-01 / 127. szám

“ •■ - 5 /. Eru i í ** í í-—I Vithg proletárjai, egyesületek} AZ MSZMP NOGRAD M E G Y í I B I Z O 1* T S A G A ÉS A ^EGVft TANÁCS IAPIA XXI. ÉVF. 132. SZÁM. ARA: 50 FILLÉR 1965. JUNIUS 1. KEDD Kádár János és Biszku Béla visszaérkezett a Szovjetunióból Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára és Biszku Béla, a Poli­tikai Bizottság tagja, akik a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak meghívására baráti láto­gatást tettek a Szovjeunióban, vasárnap visszaérkeztek Bu­dapestre. Fogadásukra a Nyugati-pá­lyaudvaron megjelent Apró Antal, a Politikai Bizottság tagja, a Minisztertanács el­nökhelyettese, Kállai Gyula, a Politikai Bizottság tagja, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, Nemes Dezső, a Politi­kai Bizottság póttagja, a Köz­ponti Bizottság titkára, Ben- kei András, a Központi Bi­zottság tagja, belügyminisz­ter, Csanádi György, közleke­dés- és postaügyi miniszter, Péter János külügyminiszter és Púja Frigyes, az MSZMP külügyi osztályának vezetője. Jelen volt G. A. Gyenyiszov. a Szovjetunió magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. A nagygyűlés elnökségének egy csoportja,. Pataki László, a KISZ KB titkára, Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a nagy gyűlés szónoka, Jakab Sándor, az MSZMP Központi Bizottságának póttagja, a megyei pártbizottság első titkára. Befejeződött a l’égrádi Ifjúsági IVapok eseménydús programja mai fiatalság politikailag fejlett és is eszmeileg dát mutat Komócsin Zoltán a salgótarjáni nagygyűlésen — Színpompás felvonulás — Gazdag kulturális program Nyolc napos, eseményekben gazdag prog­ram zárult vasárnap Salgótarjánban. Befeje­ződött a Nógrádi Ifjúsági Napok eseményso­rozata. A KISZ szervezetek fiataljai megye- szerte már hosszú hetekkel ezelőtt megkezd­ték az ifjúsági napok előkészületeit. Körzeti és járási ifjúsági találkozók, a fiatalok társa­dalmi akciói, a különböző kulturális és sport­programok előzték meg a megyei esemény­sorozatot. Gazdag volt ez a program. A négy­napos úttörő harcitúra, a különböző kiállítá­sok, világnézeti és politikai vitafórumok, if­júsági akadémiák, fiatal írók-olvasók talál­kozója, az országos bányásztanácskozás és a többi, jó alkalom volt arra, hogy megyénk fiatalsága újból bizonyítsa: a párt által meg­jelölt helyes úton jár, tetteiben váltja való­ra mindazt a feladatot, amelyet a KISZ VI. kongresszusa számukra is megszabott. A Nógrádi Ifjúsági Napok szerepét és je­lentőségét két körülmény is növelte. Az 1965-ös év hazánk felszabadulásénak 20. év­fordulója. Ugyanakkor ez év nyarán kerül sor Algériában a IX. Vilégifjúsági és Diák Ti*enkéte*er Találkozóra. Ezért is vált a Nógrádi Ifjúsági Napok jelszavává: Szolidaritás, Béke és Ba­rátság! Vasárnap kedves vendégeket fogadtak megyénk fiataljai. Részt vett az ünnepségen Komócsin Zoltán, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Politikai Bizottságának tagja, Pot- homik József, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának tagja, a Nógrá­di Szénbányászati Tröszt, igazgatója, Jakab Sándor, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának póttagja, az MSZMP Nógrád megyei Bizottsága első titkára, Pa­taki László, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának titkára. Megyénk fiataljaival ünnepeltek a hazánk­ban tartózkodó szovjet csapatok Komszomol szervezetének küldöttei és Jurij Hudik, a Csehszlovák Ifjúsági Szövetség Közép-szlo­vákiai Bizottságának elnöke. Velük ünnepel­tek a veteránok, akik évtizedes harcaikkal tették lehetővé a ma fiatalságának sízabad, örömteli életét fiatal menete A korán kelő nap, szinte birkózott az esőfelhőkkel. Hol itt, hol amott gyűrte le a ko­mor felhőket, s árasztotta fé­nyét az ünneplőbe öltözött városra. A zenés ébresztő után fiatalok lepték el a meg- ifjúdó város, Salgótarján ut­cáit Az autóbuszok egész so­ra, különvonat, személygépko­csik, motorkerékpárok szállí­tották a fiatalokat a megye minden részéből, hogy részt- vegyenek a felvonuláson, a nagygyűlésen. Zöld ágakkal, piros és nemzeti színű lobo­gókkal díszítették az autóbu­szokat. Énekszótól lett han­gos a város. A hatalmas, több emeletes házak tövében, a virágokkal díszített parkokban gyülekez­tek a vidám fiatalok: kisdobo­sok, úttörők, kiszesek. Tíz óra volt. A várost átöle­lő hegyekről három lövés hangzott el. Harsonák jelez­ték a IX. VIT jegyében ren­dezett Nógrádi Ifjúsági Napok felvonulásának kezdetit. Megindult a menet. Fegyel­mezett sorokban. Elől az út­törők, kisdobosok. A Sztaha- nov úti iskolások fehér ken­dőt lobogtattak. A Rákóczi útiak piros, kék nyakkendő­jükkel integettek az emelvé­nyen állók felé. A zagyvapál- falviak énekszóval és lég­gömbökkel kedveskedtek. A salgótarjáni járás fiataljainak élén a bányászzenekar haladt. A Nagybátony községi úttörők virágokat dobáltak az emel­vényre. A népviseletbe öltö­zött kislányok babákkal, a fiúk pettyes labdákkal vonul­tak el az emelvény előtt. A bányavárosiak menetit moto­rosok nyitották meg, színes, nemzetközi népviseletben, a világ ifjúságának összefogá­sát jelképezve. A leendő bá­nyászok, az ipari tanulók Le­nin portjéja aíatt meneteltek. A kásterenyei gimnázium ta­nulói elősízör vettek részt a felvonuláson. A bányász KISZ szervezet fiataljai „Le a vietnami agresszióval! Éjjené­nek a szabadságukért küzdő vietnami hősök!” feliratú táb­lákkal vonultak fel. A so- mostkőújfaluiak menetét az „űrhájósok” nyitották meg majd népviseletbe öltöző úttörők, kiszesek következtek A fiatal, karancslapúj tő gimnazisták jelszavától le‘ hangos az utca „VIT... VIT. Hurrrááá...” kiáltották. A szc rospatakiak válaszoltak. / kányásiak tábláin a „BEK MIR, PAX, FRED” volt o' vasható. Köztük a szociálist" brigádok legjobbjai. Sóshar tyán, a zagyvái bányaüzem a mátraverebélyi úttörők, ; kicsiny „háziasszonyok” kö vetkeztek. Galambok röpper tek az emelvény előtt. A zagyvarónaiak hozták m? gukkal. A pásztói járás fia • taljai fegyelmezett» Igükked hívták fel magukra a figyel­met. Az acélárugyáriak zász lóerdő alatt, hatalmas transz parensekkel meneteltek; A kisdobosok itt is galamboké röppentettek. Hatalmas taps köszöntőt te a fiatal „partizánokat”. A négy napos harcitúrán részt vevő hatvan, megyei úttörő fegyelmezett sorokban vonult el. Nyakukban a „géppisz­toly”, hátukon a felszerelés. Elet, erő, vidámság. Az öb­lösüveggyár kiszesei követ­keztek. Fegyelmezetten, a gyár termékeivel vonultak fel. Ajkukról magabiztosan hang­zott: „Párt és a KISZ, győze­lemre visz” — jelszó. Lég­gömb erdő a Zománcipari Művek fiataljai fölött. És újra jöttek a tanulók. Munka, ta­nulás = Békeharc! — hirdet­tek a hatalmas táblákon. A felvonulásról nem hiá­nyoztak a távolabbi közsé­gek fiataljainak képviselői sem. A szécsényi és a rétsá­gi járásból is kiszesek, úttö­rők, kisdobosok vonultak fel. Énekeltek a balassagyarmati járás küldöttei: „Egy a jel- szónk a béke... Egy nagy cél érdekében...” harsogott az ut­értelmiségekkel beszélgettek kormányunk vezetői, s a té­ma természetesen a fiatal- sáe helyzete volt —1 kezdte beszédét Komócsin Zoltán elvtárs. — így többek között a fiatalok örömeiről, eondiá­iról. s a fiatalok eredménye­iről és hibáiról esett szó. Ar­ról. hoev milvenek is a mai fiatalok A beszélgetés so­rán élénk vita keletkezett, mert valaki megkérdezte: mi szükség van arra. hoev a viláeifiúsáei találkozó előtt most is éoo úev. mint a ko­rábbi években országszerte, meeveszékhelveken találkoz­zanak a fiatalok, s tömee- evúlést rendezzenek. A vá­lasz erre az volt: a magvar fi­atalság többféle módon ál­lást tud foglalni a tömegeket, a fenőtteket. az egész társa­dalmat. sőt az egész világot érintő kérdésekben. is munká­cán, s csatlakoztak énekükhöz idősek és fiatalok, a járdát hosszú sorokban ellepő kíván­csiak. A szinte végeláthatatlan sorokban felvonuló fiatalok a kollégium kertjében gyülekez­tek. Tizenkétezren. Vagy ta­lán többen is. Az emelvényen ott voltak iával, tanulásával. társadal­mi helytállásával. I Békeakaratával érv a világ összes ifjúságával — ielentette ki az előadó, Ezután a mezve és Salgótar­ján egykori ifjúságának ered­ményeiről szólt, maid iev folytatta: — Nem szabad elfelejte­ni azokat a tetteket, har­cokat. amelyeket e mé­rvében a vörös zászló alatt hajtottak végre elő­deink. Tüntettek a munkáért, a ke­nyérért azért, hogv eliöiiön az a világ amelv most telje­sedik ki. Az ő helytállásuk nem volt hiábavaló. Ma egé­szen más helyzetbe- de ugyanazok a fiatalok jön­nek tüntetni a szocializmus és társadalmi életének képvi­selői, küldföldi vendégek, a munkában élenjáró munkás, paraszt és értelmiségi fiata­lok. A nagygyűlést Bandúr Károly, a Magyar Kommunis­ta Ifjúsági Szövetség Nó^ád megyei bizottságának első tit­kára nyitotta meg, majd Ko­mócsin Zoltán mondotta ed ünnepi beszédét. elvtárs győzelméért, a világ egész néoével a béke. a szolidari­tás zószlaia alatt: Az ünneni előadó beszédét számos esetben lelkes tans szakította meg. Különösen akkor, amikor a vietnami néo hősi harcáról szólott. — Ezekben a naookban. hetekben a nvu?ati kaoita- lista. tőkés országokban tün­tető fiatalság is felemeli sza­vát egv testvéri, bátor hős néo. Vietnam néoe érdeké­ben. A béke szolidáris zász­laia alatt kiáltják velünk egvütt: El a kezekkel Viet­namtól! Minthoev az egész viágnri mindenki tudia hogv ez a kiváló, rendkívül bátor néü miért harcol, nálunk is tudiák az úttörők. kiszesek felnőttek, hogy a vietnami néo szabadsá­gáért nemzeti független­ségéért. és azért küzd. hogy az idegen betolako­dók nélkül ura legyen sa­ját országának. — Nyolc év óta hatalmas küzdelmet vívnak azért '">gy a sorozatos katonai tá­madásokat visszaverjék. De ■udiák. hogy miért küzde­nek, mi a cél. Életüket ál­dozták és áldozzák azért, hogv megteremtsék a szabad független demokratikus ön­álló Vietnamot Ebből követ­kedk — hangsúlyozta az előadó —. hogv a vietnami néo b--ca igazságos és har- "01 mindaddig míg a végső 'Izeimet el nem éri. Győzni fog mert élvezi a vilá~ minden becsületes emberének támogatását. (folytatás a 3. oldalon.) A karancslapújtői gimnazisták a VIT tábláját hozták el magukkal. az ország, megyénk politikai Komócsin Zoltán beszéde — A közelmúltban fiatal

Next

/
Oldalképek
Tartalom