Nógrád. 1964. december (20. évfolyam. 248-272. szám)

1964-12-01 / 248. szám

VILÁG P543LETÁRJAL EG'SESCLJETEEJ nograd Koszorúzás Karancsaíjáa 1 AZ MSZMP NÖGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XX, ÉVF. 248. SZÄM ARA: 60 FILLÉR 1964. DECEMBER 1. KEDD Napirenden i Véget éri idgétar|án betogillátéiinak helyzete Ki ttoii tcmá€i iminkéici iskücigycErmd pef!:9iltáss A tanácsok végrehajtó bizottságainak üléseiről jelentjük A tanácsok végrehajtó bizottságainak tegnap meg­tartott ülésein ismét több fontos napirendet vitattak meg. A Salgótarjáni Váro­si Tanács Végrehajtó Bi­zottsága a város betegellá­tásának helyzetével foglal­kozott Három pontban foglalták össze a vizsgálat anyagát, mégpedig a kör­zeti orvosi ellátás, körzeti gyermekszakorvosi szolgá­lat, a szakorvosi ellátás és a kórházi fekvőbetegek gyógykezelése kérdéseit. A végrehajtó bizottság meg­állapította, hogy az eltelt húsz esztendő igen jelentős ben. Igen érdekes adat az rehajtó bizottság tevé- is, hegy egy orvosi körzet- kenységét az állandó hí­re Salgótarjánban 2813, or- zottságok bevonásával lát- szágosan pedig 2991 lakos ja el, melyek közül az jut De csaknem valameny- egészségügyi, a pénzügyi nyi egészségügyi adat jobb és községfejlesztési, és a Salgótarjánban, mint or- társadalmi ünnepeket szer­ságosan. Gyógyszerész pél­dául az országos 3,6-del szemben Salgótarjánban 6,5, a város 10 ezer lako­sára számítva. vező állandó bizottság se­gítette legjobban a községi testület munkáját. Kifogá­solható a művelődési és a mezőgazdasági állandó bi­A végrehajtó bizottság zottságok tevékenysége, ezután külön tárgyalta a A városi kertészet mun- körzetí orvosi szolgálatot, kaja, illetve a város egy- a betegforgalmat, a gyógy- éves parkosítási tervének szerforgalmat, a táppén- végrehajtása szerepelt a zes állományt, a gyermek- Balassagyarmati Városi ellátást és a rendelőintéze- Tanács Végrehajtó Bizott- tek tevékenységét. Megvi- ságának tegnapi ülésén. zelésében. A felszabadulás előtt a városban csupán 16 orvos működött, ma pedig 105 orvos látja el a város lakóinak gyógykezelését, ftsszéserrTJ körzetben. Igen jelentős a kórházi ágyak számának növekedése is. Közvetlen a felszabadulás 275 ezer forintot használtak fel a város par­kosítására, szépítésére, fák és díszbokrok ültetésére. Az ehhez szükséges virágot a város 330 négyzetméter alapterületű virágházából biztosították. A pénzügy­minisztérium — tekintet­változásokat eredménye­zett Salgótarján gyógyke- tatta a végrehajtó bizottság Ebben az évben eddig több- - - ........................... az új megyei kórház kiala- mint "" ----- ■*— k ításának problémáját is, amelynek ágyszáma 565 lesz. Ezután Salgótarján betegellátásának javítása céljából a végrehajtó bi­zottság megfelelő határo­zatokat hozott. A Salgótarjáni Járási után, 1949-ben — bár már Tanács Végrehajtó Bízott- tel arra, hogy Balassa- ekkor is növekedett — még ságának ülésén a többi gyarmat határmenti át- alig 105, ma, az új gyér- között Etes község tana- kelőhely is — még újabb mekosztály belépésével csa végrehajtó bizottságé- 970 ezer forintot is bizto- 468-ra emelkedett a bete- nak irányító és szervező sított a város idegenfor- geket fogadó kórházi munkáját tárgyalta meg. galmi szempontból érintett ágyak szama. A betegsé- A járási vb. úgy foglalt területeinek csinosítására geket külön-külön vizsgál- állást, hogy a községi ta- Ebbgi eddig mintegy 700 va a végrehajtó bizottság nács végrehajtó bizottsá- e2er forintot használtak azt is megállapította, hogy gának általános irányító munkája a község életé­ben úgy érvényesül, ha a végzett és végzendő mun­kában a kollektív dönté­a városban a légzőszervi megbetegedés volt a legna­gyobb, a betegek 15,65 szá­zaléka- Balesetet a bete­fel, elsősorban hidak, utca­részek és járdák felújításá­ra az utak parkosítására. A végrehajtó bizottság tegnapi ülésén úgy döntött, hogy felhívással fordul a _____________ város lakóihoz, tömeg­n i a községi vb., ami meg- szervezeteihez, hogy közös összefogással óvják a meg­lévő parkokat, s társadal- tott 23 végrehajtó bízott- mi munkával is segítsék kosra 31,1 orvos jut, az or- sági ülése valamennyi ha- elő a város parkosítását, szágos 17,2 átlaggal szem- tározatképes volt. A vég- szépítését. gek 12,75 százaléka szenve- sek jutnak érvényre. Ete­sen ennek szellemében igyekszik munkáját végez­dett. A végrehajtó ezután összehasonlítást tett mutatkozik abban iS) néhány adatban Salgótar- h az ez évben megtar- janban például 10 ezer la­a tsz-Blnökök Az elmúlt hét végen ünnepélyes keretek között zárták az Eresztvényben két turnusban tanuló ter­melőszövetkezeti elnökök kéthetes továbbképző tan­folyamát A záróünnepsé­gen megjelent és beszédet mondott Matúz József elv­társ, a megyei pártbizott­ság titkára. A tanfolyam gazdag tan­anyaggal gyarapította a termelőszövetkezeti elnökö­ket. Többek között foglal­koztak a népgazdaság hely­zetével a harmadik ötéves terv tükrében. A növény és állattenyésztéssel, a tsz- bizottságok feladataival. Több alkalommal ellátogat­tak különböző termelőszö­vetkezetekbe és a helyszí­nen ellenőrizték a gazdál­kodást. Egy alkalommal Budapesten is voltak ta­nulmányúton, A termelőszövetkezeti elnökök a továbbképző tanfolyamról úgy nyilat­koztak, hogy hasznos volt, érdemes a tanfolyamat esztendőről esztendőre megrendezni. A termelő­szövetkezeti elnökök tan­folyamának jó tapasztalatai nyomán a termelőszövet­kezeti agronómusok ré­szére is rendeznek tovább­képző tanfolyamot A húsz évvel ezelőtt ki vég zeit bányászok eBúékraő'e. (Tudósítás az avatóünn épségről a 3. oldaton). (Kinka László felvétele) Hazánkban először ■*................... * M ező- és erdőgazdasági konferencia nyílt Hétfőn délelőtt megnyílt gáfoan, s most első ízben' a Magyar Tudományos rendezik hazánkban Akadémián a szocialista A .konferencián részvevői országok mező- és erdő- küldöttségek kedden öt —1 gazgazdasági tudományos növénytermesztési, erdésze- kutatómunkáját koordiná- *-*. állattenyésztési-állat­ló hatodik konferencia. Az egészségügyi, villamosítási es agraroKO- első ilyen tanácskozást tíz nómiai bizottságban foly- éwel ezelőtt tartották Prá- tátják munkájukat. Befejezték a húsa vetést több járásban Tizenhat és félezer hold várja a mélyszántást V egy szerezik a kukoricaföldeket Befejezéshez közeledik határában, hogy jelenthes- Nógrád megye közös gaz- sék: daságaiban a kenyérgabo- befejezték a 45.200 hol­na vetése. Mindössze 198 holdon kell elvetni a bú­zát a termelőszövetkezetek Péter «fános Mew Yorkba érkezett New York (MTI) Péter János külügymi­niszter szombaton New Yorkba érkezett az Egye­sült Nemzetek Szervezeté­nek december 1-én kezdő­dő közgyűlésére. A mi­nisztert a repülőtéren Csa- torday Károly nagykövet, a Magyar Népköztársaság állandó ENSZ- képviselője. Radványi János követ a washingtoni magyar követ­ség ideiglenes ügyvivője és más hivatalos személyisé­gek fogadták. Javul a diákok ellátottsága A Művelődésügyi Minisztérium statisztikája az idei tanévről Az idei iskoláztatási sta- a felsőtagozatos tanulók illetve képesítő vizsgára a tisztika feldolgozása befe- 90,7 százaléka részesült negyedik évfolyamokban jezéshez közeledik. A Mű- szakrendszerű oktatásban 45 169-en készülnek. A velődésügyi Minisztérium- általános iskoláinkban. A szakközépiskolákban ma ban kapott adatok szerint napközi otthonokban már csaknem 30 000 diák az 1964—1965-ös oktatási 174130 gyermekről gondos- tanul. Ennek az új iskola­évben az általános iskolai kodnak, ami az össz-tanu- típusnak a népszerűsége tanulók száma országosan lólétszám 12 százalékának 1 445 124. Ebből az első felel meg. osztályokba 168 265-en jár- A középisko’ások össz­nak, nyolcadikba pedig létszáma — nappali tago- 159 632-en. zaton több mint 20 000-re! Figyelemreméltó, hogy haladja meg a múlt tan- hálózat is fokozatosan bő- tovább növekedett a szak- évit. A középiskolák első vül. Az általános iskolai rendszerű oktatás aránya, osztályaiban. 71 336 fia- diákotthonok lakóinak szá- Amfg az ölőző tanévben tál kezdte meg az idén ma 1917. ezerrel több. mint 89 százalék volt, jelenleg tanulmányait, érettségire, a múlt tanévben volt. évről évre növekszik: most az első osztályokba 15 190 fiatal iratkozott be. Az adatok azt bizonyít­ják, hogy a diákotthoni Az utolsó holdakat szánt­ják a gépek a karancsia- pujtői Uj Barázda Terme­lőszövetkezet határában is. Mintegy 150 holdat tarta­nak még számon, amelyet még szántaniok kell. Há- ^""járás^ szövetkezeteiben [°.m gép. közülük két nagy­don a kenyérgabona vetését. A rozs után a balassagyar­mati a pásztói és a rétsá­befejezték a búzavetést is. teljesítményű lánctalpas A tervezett 37.800 holdból tr^to,r- “in* 37.331 holdon már földbe né'kul dolgozik Kiss le­tették a búzát. zsef szövetkezeti traktoros A "legtöbb“"gazdaságban f egyik lánctalpas trak­torral két műszakban A most már a mélyszántást végzik az erőgépek. A rhe­szánt. mélyszántás már gyei tanács mezőgazdasági nenl köt leminden erót a osztályán kapott tájékozta- szövetkezetben. Ezért «- tás szerint még mintegy 16 és fél­ezer holdon kell elvé­gezni a munkát ahhoz, hogy a termelőszö­vetkezetek. gépállomások teljesítsék csaknem hetven­ezer holdas mélyszántási tervüket is. A baiassa­zel párhuzamosan végzik a szervestrágyázást, s meg­kezdték a vegyszerek ki­szórását azokra a területekre. amelyeken jövőre ku­koricát termesztenek. Mihálygergén ugyancsak a mélyszántást végzik, gyarmati járás termelőszö- Mintegy 150-200 holdat kell vetkezeteiben jól halad a még szántaniok, hogy vé- rnunka. Még 100 holdat gezzenek a munkával. A kell mélyeh szántaniok. Szécsényi Gépállomás két hogy eleget tegyenek a lánctalpas traktort küldőét mélyszántási tervfelada- a szövetkezetiek segrtségé- tuknak is. re.

Next

/
Oldalképek
Tartalom