Nógrád. 1964. október (20. évfolyam. 197-223. szám)

1964-10-25 / 218. szám

2 ff <9 G R Ä D 1964. október 26. vasárnap Később nyílik az EWiZ-kö%^űl^§ (New York MTI): Az ENSZ 41 tagálla­mának képviselői pénte­ken levelet intéztek U Thant főtitkárához. A levelet 20 latin-amerikai, 16 afrikai és ázsiai, to­vábbá öt európai tagál­lam írta alá. Ebben arra kérték U Thantot, hogy a 19. közgyűlést, amely az eredeti tervek szerint no­vember 10.-én nyílna meg, halasszák el decem­ber 1-re. A közelmúltban az ENSZ-ben már folytak tanácskozások erről a kérdésről. A levelet alá­író tagállamok álláspont­ja az, hogy a közgyűlés elhalasztása a világszer­vezet érdekeit szolgálná és hozzájárulna ahhoz, hogy munkája építőbb legyen. Hírügynökségi jelen­tések szerint most továb­bi tárgyalások folynak arról, hogy a kéréshez több tagállam hozzájáru­lását is megszerezzék és létrejöjjön a többség. DREI EISEN IM FEUER Karikatur: .Die WeKVHorl Három vas a tűzben (Die Welt karikatúrája) A Szovjetunió kereskedelme a KGST többi tagországával Iván Szemicsasztnov szovjet külkereskedelmi miniszterheljettes kije­lentette, hogy az elmúlt évben a Szovjetunió a KGST többi tagországá­nak 716.000.000 rubel ér­tékű gépet és technikai felszerelést szállított. — Barátainknak 23.600 személygépkocsit, mint­egy 14.000 traktort és több mint 5.300 kombájnt szállítottunk — mondotta a miniszterhelyettes a Leznaja Promislen­noszty című lap munka­társainak. Egyre jobb az élelmiszer-ellátás Csehszlovákiában Ciprusi jelentés Nicosia, (Reuter, AFP): A Reuter tájékozott ENSZ-forrásokra hivakoz- kozva jelenti, hogy hétfőn nyitják meg a Nicosia-Ky- renia-utat, amelyet tavaly december óta a ciprusi tö­rökök ellenőriztek. A hí­rek szerint ugyanezen a napon kerül sor a Cipruson állomásozó török katonai egységek felváltására. Ezzel kapcsolatban André- asz Arauszosz, aki Kipri- anu távollétében ideiglene­sen betölti a külügyminisz­teri tisztséget, levelet inté­zett Carlos Bemardeshez, U Thant ENSZ-főtitkár ciprusi képviselőjéhez. A levél rámutat, högy á cip­rusi kormány semmisnek tekinti a szavatossági szer­ződést, amely felhátalmaz- za Görögországot és Török­országot, hogy katonai egy­ségeket tartsanak a szige­ten és úgy véli, hogy a tö­rök katonai egységek je­lenléte a szigeten illegális-. A levél ugyanakkor leszö­gezi, hogy U Thant főtitkár felhívására az ENSZ Biz­tonsági Tanácsának ajánlá­sára a ciprusi kormány nem folyamodik erőszakhoz és nem száll szembe a tö­rök csapatok egy részének felváltásával. Az athéni rádió szomba­ton közölte: a görög kor­mány pénteken hivatalo­san tiltakozott a török kor­mánynál amiatt, hogy török repülőgépek ismét behatol­tak Görögország légiteré­be. A kör bezárult... Kongó véres politikai porondján folytatódik a tragikomédia. A hírügy­nökségek tegnap azt jelen­tették, hogy Csőmbe ható­ságai letartóztatták Anto­ine Gizengát, Lumumba po­litikai örökségének egyik legkövetkezetesebb folyta­tóját. Bekövetkezett valami, aminek az események kér-/ lelhetetlen logikája foljtán be kellett következni. Pil­lantsunk vissza az előzmé­nyekre. Emlékszünk: Kon­gó törvényes és az egész nép által támogatott mi­niszterelnökét Csőmbe ak­tív közreműködésével meg­gyilkolták. Kongó függet­lenségének kikiáltása után ugyanez a Csőmbe volt az egyetlen ne'yi vezető, aki látványos nyíltsággal szem- befordult a központi kor­mánnyal és — természe­tesen nyugati támogatói sugallatával és segítségé­vel — leszakította az or­szág- vérző testéről az egyik legértékesebb tarto­mányt, Katangát. A nem­zetközi közvélemény fc'há- borodása olyan nagy volt, hogy a belgák politikai utódainak, az amerikaiak­nak úgy tűnt: Csorr.bét, Afrika legnépszerűtlenebb emberét ajánlatos legalább ideiglenesen kivonni a for­galomból. A renegát Madridban ütötte fel luxus-számüzeté- sének főhadiszállását. Sen­kit sem lepett meg; hogy éppen Franco fővárosát vá­lasztotta. .. Washington nagynehezen egyik megbízható emberét, Adoulát ültette a minisz­terelnöki székbe, Gizengát egy pokoli klímájú szige­ten tartották fogva. Visszahozták Csombét, aiki testvériségről papolt, nemzeti egységet hirdetett. Szabadon engedte Gizengát. Sőt „lerótta kegyeletét” Lumumba sírjánál is. Mi­után azonban a kongói nép és az afrikai közvélemény csodálatosképpen ettől sem hatódott meg. Csőmbe fo­kozatosan megvált a magá­ra erőltetett barátságos mo­solytól és felöltötte igazi arcát. A Gizenga letartóz­tatásával kapcsolatos hír után néhány órával befu­tott egy másik jelentés is: Csőmbe ejtőernyőseinek binzai táborában elevenen elégettek több haladó poli­tikust, Masenát, Lumumba egyik politikai barátját pe­dig élve eltemették. A kairói konferencia „megfúrásának” kísérlete, fehér zsoldosok bevetése, Gizenga újra-letartóztatása és Lumuinba híveinek bes­tiális meggyilkolása... A kör bezárult. Fellőtték a Kozmosz 49-et MOSZKVA (TASZSZ): A Szovjetunióban szom­baton földkörüli pályára fellőtték a Kozmosz 49. mesterséges holdat. A szRutnyikon elhelyezett tu­dományos berendezés se­gítségével folytani kívánják a TASZSZ által 1962. már­cius 16-án bejelentett űr­kutatási programot. A szputnyikon elhelye­zett tudományos berende­zés — rádió a pályaelemek pontos mérésére, rádió te- lemetrikus rendszer a mű­szerek és a tudományos berendezés által észlelt adtoknak a földre való to­vábbításához- kifogástala­nul működik. A földi koordinációs szá­mító központban folyik a beérkező adatok feidolgo­Az új pártoktatási év elé írta: Szabó István, az MSzMP Nógrád megyei Bizottsága agitprop osztályának vezetője A csehszlovák élelmi­szerkereskedelmi szövetség vezető dolgozói tájékoztat­ták a csehszlovák sajtóiro­dát arról, hogyan alakul az év végéig az élelmiszerel­látás. Közölték, hogy ami a legfontosabb élelmisze­reket illeti, egyre rendsze­resebb az ellátás. Egyes élelmiszerek — például lencse, bab, tejkonzervek, sör, stb. — kivitelével ele­gendő árukészlet áll ren­delkezésre. Az elmúlt év negyedik negyedévéhez vi­szonyítva á folyó év utolsó negyedében három száza­lékkal több húsipari ter­mék kerül piacra, úgyhogy elegendő lesz a vásárlók igényeinek kielégítésére. A Politikai Bizottság ha­tározata alapján pártszer­veink eredményesen készí­tették elő az új pártokta­tási évet. Az 1964,65-ös oktatási évben — 877 tan­folyamon húszezernél több hallgató tanul. Jelentős eredmény ez, hogy ebben az évben megyénk párttag­ságának 65 %-a vesz részt a pártoktatásban, szemben az elmúlt évi 51 %-kal. Említésre méltó, hogy emelkedett a gazdaságpo­litikai és a háromhetes té­li tanfolyamok száma — ez utóbbiból 129 indul me­gyénkben. A biztató szervezeti elő­készítés természetesen még csak a kezdet. A propa­ganda munka eredményes­sége, hatékonysága az elő­adások, foglalkozások, meg­beszélések tartalmi színvo­nalától függ. Az ideológiai munka tar­talmi színvonala emelésé­nek ma kedvezőek a felté­telei. Pártunk helyes poli­tikája eredményeként le­raktuk hazánkban a szoci­alizmus alapjait, egységes szacialista termelési viszo­nyok uralkodnak, s ezzel jelentős bázisától fosztot­tuk meg a burzsoá kispol­gári ideológiát. Pártunk marxista-leninista politi­kája, s az ezt kifejezésre juttató határozatok növel­ték pártunk tekintélyét az egész nép körében. A kedvező feltételek mel­lett természetesen megnőtt az ideológiai tevékenység szükségszerűsége is. Pár­tunk VIII. kongresszusa meghirdette az eszmei of- fenzívát és határozatban rögzítette, hogy a gazda­ságszervező munka és a tudatformálás került az osztályharc homlokterébe. Természetesen az eszmei offenzívát, a tudatformá­lást nem lehet csupán né­hány ideológus feladatának tekinteni. Ezt pártunk irá­nyításával úgy kell megol­dani, hogy mindenek előtt a párttagok — sőt a pár- tonkívüliek széles tömegei­nek is — szocialista tuda­tosságát formáljuk, gyara- pítsuk. Az új pártoktatási évben a propaganda munkánk homlokterében mindenek­előtt a következő fő felada­tok állnak: Pártunk gazdaságpoliti­kai kérdéseinek összefüggő, komplett, helyes magyará­zata az iparban és mező- gazdaságban egyaránt. Sok­oldalúan kell bizonyítani dolgozóink körében, hogy az 1964-es tervünk teljesí­tése az új tervév jó előké­szítése, majd eredményes befejezése alapja egész társadalmunk továbbfej­lesztésének, életszínvona­lunk emelésének, új har­madik 5 éves tervünk si­keres indításának. Terme­lési jellegű feladatainkat természetesen pontosan és konkrétan kell meghatároz­ni, megye, járás és üzemi vonatkozásban egyaránt. Pl: a , szénbányászatban a mennyiségi tervek túltelje­sítését, a gazdaságosságot, s azon belül is az önkölt­ség csökkentését, az árbe­vételt javító tényezőket kell reflektorfénybe állíta­Rülfoldi hírek A Nemzetközi Djságtrű Szervezet főtitkára Papan­dreu görög miniszterelnök­höz és Bakopulosz igazság­ügyminiszterhez intézett táviratában százezer újság­író nevében tiltakozott a görög demokratikus sajtó üldözése és az AVGI ellen indított per miatt A Milliet jelentése sze­rint az amerikai légierőt több törökországi radar-ál­lomásának török munkásai béremelési követelésük alá­támasztására sztrájkba' léptek. Miután a radarál­lomások munkája megbé­nult, a török munkások helyére amerikai katoná­kat és tiszteket állítottak be. A hadiüzemek munká­sainak egyesülete tiltako­zott az amerikaiak önké­nyes eljárása ellen. Pénteken olyan hírekl terjedtek el az amerikai1 fővárosban, hogy Johnson elnök elhalasztja novem­berre vagy decemberrel tervezett európai utazását. Üjabb értesülések szerint cáfolták ezt a feltevést és a Fehér Ház köreiben kö­zölték, hogy még egyálta­lán nem döntöttek az el­nök utiprogramjáról. Hoz­záfűzték, hogy az illetékes! szervek Ja'erileg tárgyal­nak árról, hogy mikor is! utazzék Johnson Európá­ba, de az ei-re vonatkozó1 döntés nyilván csak a no­vemberi választások után lesz meg. Goldwater köztársasági! elnökjelölt pénteken a ka­liforniai San Diegóbari mondott újabb választási beszédet, s e beszédében ismét a Johnson kormány politikáját támadta. Hely-i telenítette azt, hogy ázj Egyesült Államok tárgyalt!’ a Szovjetunióval és keres­kedelmi megállapodásokat) kötött vele. Goldwater sze­rint az amerikaiaknak a! kereskedelem fejében po­litikai engedményeket kel­lene kicsikaimiok a- Szov­jetuniótól. ni. Gyárainkban hasonlóan! a mennyiséget, minőséget,| a gazdaságosságot, sőt ezen! túlmenően az export ter-i- vek teljesítésének szüksé­gességét és lehetőségeit kell elemezni. Az építőiparban a gazdaságosság, a határ­idők betartása és a minősé­gi munka színvonalának emelése a legfontosabb. A; mezőgazdaságban a termés­átlagok emelése, a gyenge' tsz-ek megszilárdítása, a vezetés színvonalának eme­lése, az üzem- és munka- szervezés stb megjavításá­nak feladata áll előttünk. Egyszóval, valamennyi te­rületen a hozott határoza­tok végrehajtásának fon­tosságát kell megmagyaráz­ni a társadalom és az egyé­ni érdekek kölcsönös kap­csolatában. A szocializmus alapjai­nak lerakásával társadal­munkban gyökeres vá’tözás állt be. Ezzel új elméleti, politikai kérdések nyertek megfogalmazást pártunk VIII. kongresszusának ha­tározataiban. Különösen sokoldalú összefüggő meg­világítást igényel szövetségi politikánk magyarázata. Meg kell érteni, hogy a szo­cialista nemzeti egység meg­Fegyenclázadás Pénteken este lázadás tört ki a marylandi fe­gyen ctelepen. A zendülést az robbantotta, ki, hogy az egyik íegyőr,» kiemelt” rendetlen magaviseleté miatt egy foglyot az ebéd­lőből. Néhány perc múlva romokban, lángban állt a börtön: a foglyok összetör­ték a berendezést, gyújto­gatni kezdtek, négy őrüket lefegyverezték és túszként íogvatartották, majd a ki vezényelt állami rendőrö­ket botokkal, vasdarabok­kal fogadták. Néhány bör­tönőr úgy menekült meg a bántalmazástól, hogy be­zárkózott a foglyok elha­gyott celláiba. A lázadást, amelyben a börtön 1600 foglya közül megközelítő­leg 800 vett részt, néhány óra múlva a túlerőnek vé­gűiig sikerült letörnie. Né­hány sebesülés történt, az anyagi kár 50000 dollár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom