Nógrád. 1964. szeptember (20. évfolyam. 171-196. szám)

1964-09-13 / 182. szám

6 NÖGEÄD 1964. ssept. IS. vasárnap. t rDioalb ema/ald kiilánti&knnJk.,« Gyermeknevelés a családban A tanulók helyes napirendje A TANULOK egy-egy napja igen elfoglalt, sokré­tű munkával telik el. A gyermek nap-nap után ta­nul az iskolában, ahol ki­alakult órarend szerint fo­lyik a munka. Otthon lec­kéire készül. A gyermek napi tevékenységéhez tar­tozik, i hogy részt vesz az úttörő foglalkozásokon, se­gít szüleinek az otthoni munkában, pajtásaival ját­szik, sétál, tornászik, spor­tol, olvas, rádiót hallgat stb Ez a sokoldalú tevé­kenység megkívánja az is­kolásgyermek napú tevé­kenységének helyes meg­szervezését, elosztását, te­hát a napirend kialakítá­sát. A gondosan összeállí­tott napirend kíméli a még meg nem erősödött gyermek szelemi, fizikai erőit, hozzájárul egészsége megőrzéséhez, növeli frisse­ségét. Emellett, ha szigorú­an és következetesen ra­gaszkodunk a kialakult napirend betartásához, ér­tékes tulajdonságokat ne­vel gyermekünkben, mint például a gondosság, a fe­gyelmezettség, a pontosság, a szervezettség, szilárduló állandóan fejlődő akarat Á szülők általában az általános iskola első évei-1 »ben''a tanuló napirendjére még fordítanak bizonyos figyelmet, azonban ez a fi­gyelem a későbbi évek fo­lyamán sok családban ész­revehetően gyengül, sőt sajnos sok esetben a gyer­mek által kialakított napi­rendet, munkarendet a szülők maguk szegik meg. Nem tartják be a megha­tározott étkezési időt, a tanulót éppen akkor bíz­zák meg valamilyen fela­dattal, amikor a leckéjét készíti. Nem hagyják gyer­meküket idejében elalud­ni hangos beszélgetésük­kel, vagy a rádió, televízió bekapcsolásával zavarják stb. A családi élet szoros rendjének hiánya rányom­ja bélyegét az iskolásgyer­mekre, aki rendetlenné válik, megszokja a rendet­lenséget, rendszertelensé­get, hogy mindent „hangu­latától” tegyen függővé. Nem nevelődnek ki benne az értékes akarati tulaj­donságok. A NAPIREND kérdéseit a szülőknek a gyermekek­kel és a gyermek nevelőjé­vel kell megtárgyalni. A tanulók az iskolán kívül eltöltött idejének napirend­jére például a következő időbeli beosztás a helyes. Tanulási munka (házi fel­adatok elkészítése is) 6—10 éves korú tanulók számá­ra egy-két óra, 10—14 éves korú tanulók számára két- három óra. Szabadban való tartózkodásra (játék, séta, sport) 6—10 éves korú ta­nulók számára három óra, 10—14 éves korú tanulók számára két és fél óra. Tetszés szerinti foglalko­zásra és a családban adó­dó hasznos munkában való segédkezésre 6—10 éves korú tanulók számára egy­két óra, 10—14 éves korú tanulók számára kettő-ket­tő és fél óra. Néhány gyermeknél, aki­nél a házi feladat, a ta­nulási munka túlságosan nagy gondot okoz, közvet­lenül az iskolából való megérkezése után (esetleg ebéd után) neki fog elké­szítésüknek, megtanulásuk; nak. Ez teljesen helytelen, a munka minősége ebben az esetben nem kielégítő és a tanulási munkára is több idő szükséges. Azok a gyermekek, akik az első váltásban, tehát délelőtt járnak iskolában, az iskolából való megérke­zésük után ebédeljenek meg, pihenjenek, menjenek el sétálni. Más gyermekek megszokták. hogy ■ ebéd után lefekszenek, alszanak. Ez a pihenési mód sem rossz szokás. A délelőtti tanításra járó tanulók so­ha ne halasszák a tanulási munkát másnapra, a kora reggeli órákra. A tanulási munka idejét — azoknál, akik délelőtt járnak isko­lába — legjobb az ebéd után eltöltött pihenési idő utánra, délután négy órá­ra beállítani. Azoknál vi­szont, akik délután járnak iskolába legjobb a délelőt­ti 9 órától beálítani. Na­gyon helytelen, ha a gyer­mekeknek nincs meghatá­rozott idejük az otthoni ta­nulási munkára. Ez ala­kítja ki a munkában való rendetlenségüket, amely előmenetelükben is rend­szerint károsan mutatko­HA A SZÜLÖK korán ,ró tudják szoktatni gyer­meküket a munkafegyelem­re, pontosságra, a gondos munkára, akkor később már nem lesz szükség ar­ra, hogy olyan feszült fi­gyelemmel kisérjék őket. A munkafegyelem pontos­sága, rendszerezettsége pe­dig megköveteli a helyes napirend kialakítását. , Tóth Bertalan ■ •> Nyolc és kilencéves kislányoknak célszerű és tetszetős ruhácskák. Balról jobbra: kétrészes leányka gyapjú ruha, melyet azsurozás díszít. Leányka kötényruha 1 fehér puplin blúzzal. Háromrészes szövetruha, díszítő eleme az azsúr hímzés a szoknyán és blúzon egyaránt , (Foto' Koppány) j Hasznos tanácsok Legegyszerűbben és leg­alaposabban porszívóval portalanítsuk a könyveket. A porszívóról» levesszük a keféket és a hosszú csövet. A tisztítást a hajlékony cső végén maradt, merev darabkával végezzük. A könyveket összecsukva tartjuk és lapjuk alsó és felső végét porszívózzuk. A fedelet és hátlapot por­ronggyal töröljük le. A szemüveg nem homá- lyosodik el, ha bedörzsöl­jük szappannal és utána gondosan áttörölgetjük. Jócselekedet Jani reggel felébredt, ki­nézett az ablakon: süt a nap, gyönyörű az idő. A fiúcska szeretett volna valami jót tenni. Ült és törte a fejét. „Ha most a hugocskám fuldokolna, én< megmente­ném!” Egyszer csak kishuga top­pant elébe: — Jani! Gyere velem sé­tálni! / — Menj, ne zavarj most gondolkodom! A kislány sértődötten el­ballagott. Jani tovább gondolko­dott. „Ha nagyanyára farkasok támadnának, agyonlőném, őket!" Nagyanya éppen arra — Janika, szedd össze az edénnyt! — Szedd össze magad, most nem érek /á! Nagyanya megcsóválta fe­jét. Jani pedig tovább gon­dolkodott. „Ha Bodri beleesnék a kútba, akkor kihúznám!’’ Bodri éppen ott termett és farkát csóválta: —Jani, adj innom! — Takarodj ki! Ne za­varj, hagyj gondolkodni! Bodri elballagott és be­húzódott a bokorba. Jani pedig édesanyjához ment: — Szeretnék valami jót tenni! Édesanyja megsimogatta Jani fejét: — Sétálj a hugocskád- dal, segíts nagyanyának az edényt összeszedni és adj vizet Bodrinak. GYERMEK-FEJTÖRŐ Vízszintes? 1. A hét vezér egyike. 4. Azonos magánhangzók. 5. Nátriumklorid. 6. Bátorodik. 8. Szlovák. 10. Fém. 11. A vízszintes 24 folytatása. 15. Keserűség. 16. Takar. 17. Gally. 18. Fel ellentéte. 20. Fordított dátumrag. 23. Figyelmeztet. 24. A függőlege_s 1 szép versé­nek címe. (Folyatása víz­szintes 11.) Függőleges: 1. Lírai költő (Dezső). (Az utolsóelőtti négyzetben ket­tős betű.) 2. Gyarapszik. 3. Ostoba. 6. Megyei tanács. 7. . .—Kiu: japán szigetcso­port. 9. Fém. 11. Nincstelen a régi Kínában. 12. Testnevelési Főiskola. 13. Az olimpiászt ez évben rendező ország pénze. 14. Heves megyei község. 19. Női név. 21. Béta mássalhangzói. 22. Előidéző. Megfejtésül beküldendő; víz­szintes 24, függőleges 1. Múlt heti keresztrejtvényünk helyes megfejtése: Párizs, Lé- vay. Nóra, szüretünk. Könyvjutalmat nyert? Busái Imre VIII. oszt. Patak, Kos­suth út 47.. Angyal Eszter Zagyvaróna, Béke út 18. és ifj. Kovács'József Rétság, Rá­kóczi út 48. \ 0 1» 3 * U 1 5 * * 6 8 3 % (0 * ü \l (3 í5 *-16 (? ¥ (8 13 * 20 2i 22 * 2B " ' 5^ VASÁRNAPI FEJTÖRŐ^ Szeptember 13. Függőleges: 1. Megvalósítás. 7, A mun­kásmozgalom nagy eseménye 1864 szeptember 28-án: meg­alakult Londonban . . (folyt, függ. 10-ben:) 12. Őröl.. 13. ké­miai elem. 14. Bizalmas meg­szólítás. 16. Báj. 18. Kis egy­ségek. 19. Mulatság. 20. Jut­tatott. 22. Férfinév. 23. Evő­eszközök. 25. Vajon gyilkoló? 26. Félig lasan. 28. Zuhanjál. 30. Arc része. 36. ABC-rész. 32. Tavaly fele. 34. Vissza: Bizal­mas viszony. 36. Ba-be — né­metül. 37. Főnökeit. 39, NF. 41. Keleti isten. 42. Kevert zaj'. 43. Góc-szélek. 44. önálló francia te. 46. Radírozó. 48. Király francia nyelven. 49. Tűzhányó hegy. 51. Erős né­metül. 52. Törleszt. 53. Hivatal- fajta. 55. Növényt nemesít. 56. Számtani műveletet '.végez. 57. Szakmunkás (utolsó kocka két betű.) 59. Nem ismeré el. 60. Hangszer. 61. Szétmazol. 62. Italbolt. 63. Csak mögötte vannak. Vízszintes: 2. Erre a helyre érkezik. 3. Szállító eszköz. 4. Európai nép. 5. Fa! is van ilyen. 6. j Igekötő. 7. Minden — nemeiül, i 8. Francig regényíró. 9. Szár-! mazó. 10. (Utolsó kocka két betű). 11. 1905 szeptember 15.! hatalmas szimpátia tüntetés | Magyarországon az oroszor-1 szági forradalmi megmozdulá­sok mellett. így nevezzük ezt1 a napot. 13. Kutatta. 15. Jelző-1 készülék. 16. 1802 szeptemberi 19-én született államférfi I (utolsó kocka 2 betű.) 17. Kikötő. 19. TE. 21. Zú^za. 24. Kapni óhajtasz. 27. Előszobát. 29. Mélybe hullajt. 32. Ital. 33. Csont is van ilyen. 35, Ital­huligán ..nyelven”. 38. Magas­ra emelt. 40. A gyermekváros­ba való. 43. Város oroszul. 45. Elfut. 47. Vigyázót. 48. Vissza­vágás. 50. Az éneket. 52. Me­zőn táplálkozik. 54. Előidézői. 56. Vajon házikó? 58. Idegen női név. 59. Taliga m. hang­zói. 61. Azonos betűk. Az qó, illetve az öő betűk között nem teszünk különbsé­get! Beküldendő: vizsz. 7 (folyt, függ. 10-ben), függ. 11. függ. 16. sz. sorok megfejtése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom