Nógrád. 1964. szeptember (20. évfolyam. 171-196. szám)

1964-09-01 / 171. szám

O-McC^U. mAfi PRO LEI ARJAI, egyesüljetek; AZ MSZMP NOGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XX. ÉVF. m. SZÄM ÄRA: 60 FILLÉR 1964. SZEPTEMBER 1. KEDD A munka nem állhat meg Balesetek mulasztás miatt S'ZlLQ^Q.CíZ.tiÁ ÜL Mixelfo Kapkodás nélkül A bányaigazgató Gólhelyzetek kihasználatlanul Nem kielégítő a közútépítés üteme As úthálózat fejlesztéséről és as egészségügyi helyset intézkedési tervéről tárgyalt a megyei tanács végrehajtó bizottsága intézetet a harmadik öté­ves terv időszakában épí­tik fel, addig is új szak­rendelőket és váróhelyisé­geket biztosítanak a zsú­foltság enyhítésére. Gondoskodnak a Nóg- rádgárdonyban kezelt tbc-s csökkent munka­képességűek foglalkoz­tatásának megoldásá­ról, idős tbc-s betegek részé­A megyei tanács végre- 'toknak minisztériumi, kol- hajtó bizottsága hétfői iiié- légiumi ülésen történő sén fontos ügyeket tárgyalt, megtárgyalása ügyében. Az építési- közlekedési és Ezután meghallgatta a végrehajtó bizottság azt a re szociális otthon íétesi­JJEJf koSüsítSí megfe\ intézkedésj tel’ve,t'- téséről, a kórházi gyógyító amelyet a magyar forradal- munka tárgyi- és személyi ^ylaUiknak végrehajtási mÍ- m.unkás"Parasf .kor- feltételeinek javítása érde- v f many határozata alapjan a kében az új megyei kór­^ ' E ft §,y, megye egészségügyi hely- ház építésének határidőben S- éf Postaügyi Mi- érdekében történő befejezéséről, az nisztérium Közúti Főigaz gatóságának és az Egri Közúti Üzemi Vállalatá­nak a képviselője is. ' Az előterjesztés megálla­pította, hogy a megye állami és ta­nácsi úthálózata elma­radott az általános or- ságos helyzethez ké­pest. A tervidőszak kezdetén, 1961 január 1-én 952 kilo­méter hosszúságú állami útból 172 kilométer, a ta­nácsi kezelésű 1477 kilo­méter úthálózatnak pedig mindössze 2,7 százaléka volt pormentes burkolat­tal ellátva. Bár a tervidő­szak első három évében 263 kilométerre emelkedett az állami portalanított utak hossza, még korántsem ki­elégítő, hiszen ez csupán 27,5 százalékos részarány­nak felel meg az országos 35 százalékos és a Heves megyei 45 százalékos arány nyal szemben. A három év alatt befeje­ződött a 21-es főközleke­dési út építése az ország­határig, ezen kívül 51 ki­lométer út korszerűsítése történt meg. Jelenleg fo­lyamatban van a 2. számú Budapest-Vác Balassagyar­mat főközlekedési út Balas- sagyarmat-Aszód főközle­kedési út, a Szécsényfelfa- lu-Nagybátony bekötő út és a 24. számú Gyöngyös- Pásztó út korszerűsítése. A munkálatok üteme elmarad a tervezettől, különösen nagy a le­maradás a mizserfai és a mátranováki be­kötőutak korszerűsíté­sénél. Az ötéves terv hátralévő részének útkorszerűsítési programja sem látszik tel­jesíthetőnek. A tanácsi kezelésű utak korszerűsítése sem halad a kivánt ütenipsn. A végrehajtó bizottság megállapította, hogy mind az állami, mind a tanácsi utakra megállapított terv­számok nem elégítik ki az egyre növekvő forgalmi igényeket. Ezért a végrehajtó bi­zottság határozatot hozott arra, hogy tárgyalásokat folytassanak illetékesek a KPM-mel,. az útépítési munkálatok feltételeinek biztosítása, a megyei út­viszonyok Astonetelf r felül- vizsjjéiata es a tapaszlala­készítettek. oda szükséges szakkáderek Az intézkedési terv elő- biztosításáról. írja, hogy a legrövidebb időn be­lül növelni kell a kör­zeti, üzemi orvosok számát, fejleszteni és korszerűsíteni kell el­sősorban a körzeti rendelők később a kör­zethez csatlakozó ren­delők felszerelését. Megkezdték a rozs és az árpa vetését Vágják a silótakarmányt — Gyorsítani kell a vetőszántást Tart a burgonya betakarítása Van olyan nap. amikor kétszáz asszony és leány hajladozik a földek felett. Termelőszövetkezeteink- ni és szombaton reggelig ben, állami gazdaságaink- 650 holdat betakarítottak. ban megyeszerte szánta- _ ... -------------- ---------------------­n ak, készítik a talajt a ve- ^gyre na*yobb ütemben jó a vezetés is, s a tagok tések részére. Ezzel egy- £olyik a vet°szantas 16. A tudják, hogy nem fáradoz- időben silóznak is. Ha si- ba fs?g1yjlrniat\ . 3““ban "ak hiába lózásnál az elért ütemet 9746 holdon elvégezték a tartani tudják, szeptember szántást es megkezdték a 1-ig, tehát határidőre vé- vetést » Eddig 26 hold ro- yererh a tagságot, a veze- geznek. A pásztói járásban. ■«* « J»°ld &zi a?>át’ “ toséget ahol 720 katasztrális hold- hold biborherét 30 hold ról kell a silótakarmányt takarmánykeveréket vetét­Egy akart, egy szándék betakarítani, a hét végéig A pásztói járásban ész­tek. Hatvanöt tsz és 21 szeser> 58 gép szánt. Fel- 654 "holdról*' márkiévá Eták gépállomási gép végzi a adatuk, hogy 9581 holdnyi 654 r*? munkát. Érsekvadkerten területét szántsanak meg, illetve készítsenek elő ve­veztek vetőszántást, amely­r silókukoricát."* Á~ salgó- Érsekvadkerten tarjáni járásban 660 hold- Például 1600 holdon tér­ről kel silótakarmányt he­tesre. A nyári szántási ter­„ 7 cn uni_ vuk 425» nőm volt, ameiy- takaritam es szombatig téliesítettek de 360 bői 4006 elvégeztek, vető­negyszaz hóidról takarj- , tavaszi vetések- szántási tervük pedig 5323, tották be. szécsényi ja- hpz szükséges mélySzán- amelyből 3200 holdon vé­geztek, Ebben a járásban legütemesebben Erdőkür­rásban a befejezéshez kö .................................. „ ., zeledik a silótakarmány 13 elvégeztek. Egyeb­betakarítása. A terület 70 kent Érsekvadkerten meg- Palotáson Héhalom százalékán már végeztek kezdtek a burgonyaszedést Palotáson, Henaiom é«a a Rendelkezésükre6 áhó is: 204 hold burgonyájuk dolgoznak. “ gép megadás nélkül y^, ebből 102 holdról már A ^gótarjani járásban dolgozik, ami azt jelenti, felszedtek: a termest. A tér- cdlul tűzték ki, hogy szep­A végrehajtó bizottság az intézkedési tervet elfo­gadta és elhatározta, hogy azt szeptember hónapban a járási vb vezetőkkel, az egészségügyi intézmé- hogy a jövő héten ezzel a témber 3-ig 2700 holdon------feladattal végeznek. A rét- ke^ barf™, készítek elő a talajt vetés­n yek vezetőivel és főorvo­saival, a tömegszervezetek képviselőivel értekezleten A salgótarjáni új rendelő" ismerteti, tárgyalja meg. sági járásban 800 kataszt­rális hold területről kell a silótakarmányt betakaríta­a 78 holdból 40 holdat be­. ... ... re. A hét végéig 2500 hol­takntottak. A hét középén don végeztek. Vizsláson ok is végeznek a silozas­megkezdték a rozs veté­Az egészségügyi felvilágosítás hatékonyságáért Ülést tartott a Vöröskereszt megyei elnöksége A Vöröskereszt Nógrád ségbe az eddiginél több 800 előadással, 176 a vö- megyei Elnöksége hétfőn elsősorban kórházi és ren- röskeresztes aktívák és ve- ülést tartott, hogy kidől- delőintézeti szakorvost, va- zetök ismereteit gyarapító gozza az 1964—65-ös évre lareint védőnőt, ápolónőt előadással, kívánják előse- szóló egészségügyi felvilá- kapcsolnak be. Az utóbbi- gíteni. A termelőszövetke- gosítási és oktatási tervét, aknak különösen nagy sze- zetekben hatvan lsősegély- Az elnökség megállapítot- repük lesz a terhes nők nyújtó, az üzemekben 24 ta, hogy az egészségügyi életmódjával, az abortu- üzemegészségügyi tanfo- felvilágosító és oktató szók, koraszülések, és cse- lyamot szerveznek. A nő­munka tartalmi színvona- csemőhalálozás száma két érintő egészségügyi Iának emelése a legfonto- csökkentésével kapcsolatos tudnivalók tisztázását 50 sabb cél. kérdések ismertetésében, anyák iskolája tanfolya­A felvilágosító munká- Kiemelt feladatának te- mon oldják meg. Azok­ban központi helyet foglal kinti az elnökség az el- ban a községekben pedig, el a mezőgazdaságban dől- maradott néprétegek és a ahol nincs körzeti orvos, gozók egészségügyi isme- cigány lakosság egészség- 30 házi betegápolási tan- reteinek növelése. Külö- ügyi viszonyainak javítá- folyamot szerveznek, nősen fontos ezzel kapcso- sára irányuló tevékenysé- latban a növényvédősze- get. A továbbiakban az el­nökség a véradással kap- rek mérgezettségéről elő- A tél folyamán a dolgo- csolatos tennivalókról tár­adást tartani, mert e fon- zók egészségügyi kultúrá- gyalt, majd szervezeti kér- tos ismeret hiányában sú- ia színvonalának növelését déseket vitatott meg. lyos károsodást szenved­het az ezzel foglalkozók egészsége. Hasonlóképpen több felvilágosító előadást tartanak majd a gépi mun­kával kapcsolatos egész­ségügyi ártalmakról. Az üzemegészségügyi felvilá­gosításban, a személyi és környezet higiénés neve­lésen túl a foglalkozási és bőrbetegségek megelőzésé­re, a baleseti veszély el­hárítására irányítják a felvilágosító tevékenységet Az ifjúság egészségügyi nevelése a serdülőkori problémák őszinte tisztá­zása ugyancsak fontos ré­sze a tervnek. Többet fog lalkoznak a túlzott alko- holfogvasztás ártalmaival és a TBC-s megbetegedé­sek megelőzésével kapcso­latot kérdésekkel is. A felvilágosító tevékeny­sak Csépelik a vorosherét ^ Jo ütemben folyik a ,s es 23° műn mwt munka Nagytaátonyban, nar A Karancskesziben, Nádújfa­tragyazást 215 holdon ve- luban ^ Etesen Ezekben gezték el. a községekben is készen Szép látványt nyújt most állnak a talajelőkészítes- az érsekvadkerti határ, sei és indulnának a vetés­£££' Ä”? ££ »> <*•■*» « a munkák zömét asszo­nyok végzik, és meg kell hagyni, hogy nem akár­hogyan. munkájukat, hogy a köz­ponti készletből részükre kiutalt vetőmagot késle­kedve szállítják. Megnyíltéi NDK műsierkiállitese Hétfőn a Budapesti Nem- visszatekintő német anvag- zetközi Vásár területén a vizsgáló gépipar kiállította 25-ös számú pavilonban legújabb típusú húzó-nyo- megnyílt az NDK finom- m° gépeit, szilárdság vizs- mechanikai és Optikai gald berendezéseit, építő- Külkereskedelmi Vállala- anyag présClt’ iának kiállítása, ahol kor- mŰSf^ A. klállíta5t szerű_ anyagvizsgáló gépe- kivételével< minder nap két és műszereket mutat- io-töl 17 óráig tartják nyit- • nak be. A 80 éves múltra va. A Pásztói Gépállomáson új szocialista létesítményt építenek, neryvenszemélyes munkásszállót és 150 személyes éttermet. (Koppány felvételei

Next

/
Oldalképek
Tartalom