Nógrád. 1964. augusztus (20. évfolyam. 146-170. szám)

1964-08-01 / 146. szám

& fii VHJE.G f-RCLZTÄ&JAI, EGYESÜLJETEK JIMP NOGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA és A MEGYEI TANÁCS LAPJA XX. gVF. 146. SZÁM. ARA: 60 FILLÉR 1961. AUGUSZTUS 1. SZOMBAT Ha mindenki egyet akar Szarv asge de határában Á műszak; fejlesztésre! Válaszolunk olvasóinknak Hamis tanúkkal az örökségért Túlteljesítette első féléves tervét megyénk ipara A Központi Statisztikai Hivatal Nógrád megyei Igazgatóságának előzetes jelentése 1964. 1. félévéről Napirendena 'z°lgáltatíisi ‘eT*keny,seg r javitasa a pásztói jarasban 1964 első hat hónapjában a megye népgazdaságának fejlődését és a lakosság kulturális helyzetét az alábbi adatok jellemzik. Beruházás A teljesített tanácsi be­ruházások értéke az előző év első félévéhez viszo­nyítva több mint másfél- szeresére, az üzembehe- helyzettekké pedig több mint 40 százalékkal emel­kedett. 1964. évben a me­gyében 21 értékhatár fe­letti beruházás kivitelezé­se van folyamatban. A fél­év végéig az éves beruhá­zási hitelkeret 42,1 száza­lékát használták fel. Több mint 30 millió forint költ­séggel üzembehelyezték a Karancs-szállodát. Befeje­ződött a szennyvízcsatorna kivitelezése és az új Ke­nyérgyár építése is. Mind­kettőnél megkezdődött a próbaüzemeltetés. Lema­radás van azonban a Sal­gótarjáni Nyomda, vala­mint a Művelődési K*iz munkálatainál. A távhő- ellátás munkái ü lernten' szerint folynak. Ipar—építőipar A megye szocialista ipa­ra 1964 első félévében mintegy 3 százalékkal nö­velte termelését az előző év azonos időszakához vi­szonyítva és termelési tervfeladatukat 1,9 száza­lékkal túlteljesítették. A Nógrádi Szénbányászati Tröszt az első negyedévi 4,6 százalékos lemaradá­sát 1,1 százalékra csökken­tette, az ÉM. Pestvidéki Kőbánya Vállalat lemara­dása azonban 4,2-ről 7,8 százalékra emelkedett a félév végéig. A helyiipari vállalatok közül jelentős a lemaradás a Kézműipari Vállalatnál (21,2 százalék). A megyei székhelyű mi­nisztériumi iparvállalatok egy munkásra jutó terme­lése 4,5, az állami helyi­ipari vállalatoknál pedig 5,0 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. A helyiipari vállalatok­nál a munkáslétszám 5 százalékos emelkedésével szemben a kifizetett mun­kabérek több mint 26 szá­zalékos emelkedése a ter­melés rentabilitásának romlását mutatja. Mennyiségben 1964 első félévében az előírt tervfel­adatat a kiemelt fontosabb cikkek 40 százalékánál nem teljesítették és 22 szá­zalékánál az előző év első félévének mennyiségét sem érték el a vállalatok. Jelentősen növekedett ugyanakkor a termelés vasöntvényből, mezőgazda- sági kisgépalkatrészekből, fémszihciumbéi, kályha­csempéből, fényezett kom­binált szekrényből és csontos nyershúsból. A Salgótarjáni Acéláru­gyár, Bányagépgyár és Vasötvözetgyár első félévi export tervét túlteljesítet­te. lemaradás van azon­ban a két üveggyárnál an­nak ellenére, hogy előző év első félévéhez viszo­nyítva mindkét üzem nö­velte exportját. A megye két építőipari vállalata közül a Tanácsi Építőipari Vállalatnál van jelentős — 6 millió forin­tos — lemaradás. A válla­lat a félév folyamán je­lentős munkaerő- és anyaghiánnyal küzdött és termelékenységi tervét sem tudta teljesíteni. Az Álla­mi Építőipari Vállalatnál a géppel végzett meszelés­festés aránya 20,7-ről 5,3 százalékra, a gépi par- kettgyalulás aránya pedig 765-ről 35,2 százalékra csökkent az előző évhez viszonyítva. Mezőgazdaság — felvásárlás 1964 évben a megye ve- testerületéneK szerkezeté­ben jelentős változás nem történt. A kenyérgabona vetésterülete 2,1 százalék­kal nőtt, a kukoricáé 6,5- tel csökkent. Az állatte­nyésztés szempontjából kedvező jelenség, hogy a szálastakarmányokon be­lül 23,6 százalékkal nőtt az évelő pillangósok, kü­lönösen a lucerna terüle­te. A félévi állatszámlálás adatai szerint a megye sertésállománya közel egy- harmadával növekedett. A termelőszövetkezetek ser­tés-, illetőleg szarvasmar­haállománya 14,1, illetve 6,2 százaléka nagyobb, mint egy évvel korábban. A megye termelőszövetke­zetei 10 százalékkal több sertést, de 10,2 százalék­kal kevesebb szarvasmar­hát hizlaltak, 31,9 száza­lékkal több tejet termel­tek, és 37,8 százalékkal több pecsenyecsirkét ne­veltek, mint 1963 első fél­évében. A tojás felvásárlá­sa több mint kétszeresére nőtt. Vágósertésből 13,4, baromfiból 22,1, tejből 27,6 százalékkal többet, vágó­marhából 22,3, vágóborjú­ból 72,8 százalékkal keve­sebbet vásároltak fel, mint az előző év első félévében. Zöldborsóból 37, földieper­ből 35 vagonnal exportál­tunk főleg Csehszlovákiá­ba és Nyugat-Németország- ba Kereskedelem A megye kiskereskedelmi forgalma 6,2 százalékkal volt magasabb, mint 1963 első félévében. Ezen belül a bolti élelmiszerek forgal­ma 7,1, a vegyes iparcik­keké 8,9 százalékkal nőtt, a ruházati cikkeké lénye­gében az előző év első fél­évének szintjén maradt. A vendéglátás 7,3 százalék­kal növelte forgalmát. A tartós fogyasztási cik­kek közül tűzhelyből 36,9, porszívóból 32,7, kerékpár­ból 17,0 százalékkal töb­bet, televízióból 28,6, mo­torkerékpárból 32.3, varró­gépből 4,8 százalékkal ke­vesebbet vásároltak, mint egy évvel korábban. A mo­sógép és rádió forgalma a tavalyi színvonalon maradt. Építőanyagokból a cement és mész forgalma nőtt. cse­répből és tetőfedő palából viszont csökkent. 1963 első félévéhez viszonyítva alig változott a tégla és fenvő- fűrézsárú forgalma. Népesség — népmozgalom A megye népessége az 1960-as népszámlálás óta alig változott (236 ezer fő). Saglótarján és Balassa.'> i r*. mat varospk, valamint a salgótarjáni járás kivételé­vel valamennyi járásban csökkent a népesség szá­ma, elsősorban az elván­dorlás, valamint a születé­sek számának csökkenése miatt. Megyei szinten az élveszületések száma 1,2 százalékkal csökkent, a ha­lálozások száma pedig 3,2 százalékkal emelkedett és így a természetes szaporo­dás tovább csőként. A cse­csemőhalandóság aránya alacsonyabb az országos át­lagnál. A házasságkötések száma műövéi szinten 2,7 száza­lékkal nőtt. Csökkenés csak Salgótarján városban és a balassagyarmati járásban van. Ezen a héten jelentős előrehaladást értek el a cséplési munkálatokban termelőszövetkezeteink. A kedvező időjárást kihasz­nálva, jó munkaszervezés­sel egyetlen hét alatt mint­egy 14 500 holdról csépel­ték el a gabonát a közös gazdaságokban. Ezzel a hét végére a cséplés 60 száza­lékával végeztek a megyé­ben. A cséplési munkála­tok vasárnap is teljes ütemben folynak tovább. Jelenleg 216 cséplőgép dolgozik, s nincs olyan község, ahol a cséplőcsa- pgttal különösebb problé­mák lennének. A járások közötti hely­zetet figvelembevéve vi­tathatatlanul elsők a pász­tóiak, ugyanis ebben a já­rásban aratták a legtöbb gabonát kombájnokkal. A pásztói járási tanács, napirendjén a minap a pénzügyi állandó bizottság elnökének jelentése szere­pelt. A tanács megvitatta a községi tanácsok ez év első félévi költségvetését gazdálkodását; valamint a szolgáltató ipari helyzetét és feladatait megvitatása. A járási tanács vb ipari főelőadója írásos előter­jesztésben ismertette, hogy a járás huszonnyolc köz­ségében az ipari szolgálta­tást három ktsz, egy GELKA-részleg, kétszáz­hatvannégy kisiparos és a tsz-ek ipari részlegei lát­ják el. A Pásztói Vegyes Ktsz ötvenhárom fős terme­lői létszámmal kizárólag a lakosság részére dolgozik. A ktsz tíz községben tart fenn cipészrészleget, amelyekbe a járás többi falujá­ból a bevált „hozom- viszem szolgálat” for­májában jut el a ja­vítanivaló. Sok megrendelést kap — megyei kereskedelmi vál­lalatoktól — a ktsz aszta­losrészlege, amely kitűnő üzletberendezéseket készít. A ktsz fejlődését főként a helyiséghiány késlelteti. A pásztói FÜSZÉRT-kiren- deltség — például — hó­napok óta késlekedik az­zal, hogy a ktsz tulajdoná­ban lévő, de általa hasz­nált helyiséget a ktsz-nek átadja. Fordított a helyzet Ecse- gen, ahol a községi tanács megfelelő helyiséget bizto­sított a ktsz fodrászrészle­ge számára. A ktsz veze­tősége azonban — állí­tása szerint — a berende­zést nem tudja megszerez­ni. .. A Jobbágyi Építőipari Érthető, hogy a Pásztói Gépállomásról került ki a megye két legjobb kom- bájnosa, Sidi Károly, aki 407 holdat és Sándor Jó­zsef, aki 398 holdat aratott le és csépelt el gépével. Eb­ben a járásban összesen 42 cséplőgép dolgozik, ame­lyek közül 11 a kombájn gabonát tisztítja. A hét vé­géig több mint tíz község­ben teljesen befejezték a cséplési munkákat. így pél­dául Ecsegen, Erdőtarcsán, Kozárdon, Héhalomban, Palotáson, Jobbágyin, Kis- bágyonban, Szurdokpüspö­kin, stb. Igencsak szorítják a cséplést a rétsági járásban is, ahol csütörtök estig az elcséplendő mennyiségnek valamivel több mint 50 százalékát csépelték el. A már jelentett Diósjenő és Ktsz az utóbbi két évben sokat fejlődött. Tagjai személyre lebontva isme­rik a közös tervet. A szo­cialista brigádok közmeg­elégedésre dolgoznak. A ktsz több ipari ta­nuló képzésével gon­doskodik az utánpót­lásról. A felszabaduló fiatalok tel­jesjogú tagként dolgoznak tovább a szövetkezetben. A ktsz munkájának folyama­tosságát ,gyakran akadá­lyozza, hogy ócska teher­gépkocsiját többször látni a szervizben, mint az or­szágúton. A Kállói Vegyes Ktsz főként a kislakásépitésben tevékenykedik sikerrel. Az ipari főelőadó jelen­téséből kitűnik, hogy a ter­melőszövetkezetek ipari se­gédüzemeinek munkája megfelelő; — ám a törvé­nyességgel számos tsz-ve- zető hadilábon áll. A já­rás homok- és kavicsbá­nyái közül csak háromhoz van működési engedély. Bérfuvarozassal min­den tsz foglalkozik, ám az engedély megszer­zését csak a pásztói A közelmúltban hírt ad­tunk arról, hogy az első févévben nagyszerű ered­ményeket értek el a nóg­rádi szénbányák újítói. Hat hónap alatt csaknem öt­száz újítást nyújtottak be, s az ebből származó éves megtakarítás meghaladja az ötmillió forintot. Az újítómozgalom kibontako­Nézsa után befejeztek a cséplést Tereskén, Legen­den, Tolmácson és Berke­nyén is. Legenden példá­ul a két cséplőgép 300-320 mázsa gabonát csépelt el naponta. Ugyancsak jól halad a munka Kétbodony- ban is, ahol napi 130 má­zsa a teljesítmény. A szécsényi járásban ed­dig még csak két község­ben Mágyargécen és Pilíny- ben fejezték be a cséplést. A következő héten azonban "ár lényegesen több köz­ségben várható a befejezés. A salgótarjáni járásban kedvezőtlenebb a helyzet, amit részben a gabona éré­si viszonyai és a csapa­dékosabb időjárás okozott. A termelőszövetkezetek kö­zül eddig csak a zabari és a karancsaljai fejezte be a cséplést. Béke Tsz tartotta fon­tosnak. » öt, kőbanyát üzemeltető tsz közül csak egyetlen egynek van birtokában műküdési engedély. A földművesszövetkeze­tek a járás tizenhét közsé­gében kölcsönöznek kerék­párt, fényképezőgépet, ház­tartási kisgépeket, disznó­öléshez szükséges felszere­lést a lakosságnak. A kisiparosok munkaié­val elégedett a lakosság. A tanács határozatában kötelezte a községi taná­csok vb. elnökeit, hogy az ipari szakigazgatási szerv­vel közösen végezzenek felmérést az ipari szolgál­tatások kiterjesztése érde­kében. Haíarozatanak további részében arról intézke­dett a tanács, hogy olyan községekben is nyíljék fodrászüzlet, ahol azt ma még nél­külözi a lakosság. A járási tanacs vb. mező- gazdasági osztályát pedig utasították, hogy a tsz-ek augusztus vegéig pótlólag szerezzék meg ipari segéd­üzemeik . működési enge­délyét. zó fellendülésében bizo­nyára nem marad hatás­talan a szénbányászati tröszt vezetőségének és KISZ bizottságának most közzétett felhívása, amely­ben újító hónapot hirdet A felhívás arra a kezde­ményező készségre apellál, amely a fiatalságnak egyébként is jellemző voná­sa. S ha ezt most az újí­tások gyarapítása érdeké­ben gyümölcsözteti, hasznot hajthat nemcsak a rrépi gazdaságnak, de önmagád­nak is. Annál is inkább, mert az augusztusi bányász ifjúsági újítási hónap egy­szersmind pálj'ázat is. A tröszt vezetősége biztosítja hogy azok a fizikai, mű­szaki és hivatali dolgozók, akik 35. életévüket még nem töltötték be, s augusz­tusban újítási javaslatot tesznek — soron kívüli el­bírálásban részesülnek. A legjobb eredményt elért két újító a rendes díjazá­son kívül ráadásul még hatszáz, illetve négyszáz forint jutalmat is kap. A feltétel: az újításoknak — akár egy, akár két javas­lat — legalább harminc­ezer forint éves megtaka­rítást kell eredményeznie. Jutalomban részesítik azo­kat is, akik a baleset meg­előzés érdekében tesznek újítási javaslatokat. A cséplés 60 százalékával végzett a megye 216 gép dolgozik — A hét legjobb kombájnos Fiatalok újító hónapja a szénbányákban

Next

/
Oldalképek
Tartalom